Fundusz sołecki - warunki niezbędne do wyodrębnienia go z budżetu

INFOR
2013-03-04

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią.

O tym, czy w gminie zostanie wyodrębniony fundusz sołecki, decyduje rada gminy. Musi to zrobić do 31 marca każdego roku - podjęta w tym terminie uchwała dotyczy kolejnego roku kalendarzowego. Jeżeli rada gminy nie zamierza wyodrębnić z budżetu funduszu sołeckiego na kolejny rok, musi podjąć, również do 31 marca, uchwałę o jego niewyodrębnieniu. A zatem, aby fundusz sołecki mógł być wydatkowany w 2014 r., do 31 marca 2013 roku rada gminy musi podjąć uchwałę dotyczącą jego wyodrębnienia.

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

Ile pieniędzy przypada na sołectwo?

Na każde sołectwo przypada konkretna kwota, obliczana według wzoru zawartego w Ustawie z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (dalej: Ustawa). Jej wysokość zależy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy.

Informacja o tym, ile pieniędzy przypada na każde sołectwo, musi być przekazana sołtysom do 31 lipca roku poprzedzającego realizację funduszu.

Rada gminy w drodze osobnej uchwały może zwiększyć kwotę funduszu sołeckiego ponad tę wyliczoną według ustawy.

Na co można wydać pieniądze z funduszu?

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które – w myśl Ustawy – spełniają trzy warunki formalne:
• służą poprawie warunków życia mieszkańców,
• są zadaniami własnymi gminy oraz
• są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują dorośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku o funduszu sołecki wraz z uchwałą zebrania wiejskiego, protokołem i listą obecności z zebrania, sołtys przekazuje wójtowi zgodnie z procedurą określoną w statucie sołectwa, w terminie nieprzekraczalnym do 30 września. Przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu.

Fundusz sołecki to publiczne pieniądze. Fundusz jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje częścią budżetu. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina, na nią też wystawiane są faktury, rachunki czy zawierane umowy. Sołtys może jednak ustalić z urzędem gminy, że to on będzie dokonywał poszczególnych zakupów.

Zobacz serwis: Ustrój i jednostki

Do kiedy należy wydać pieniądze z funduszu ?

Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku (liczy się data wydania pieniędzy, a nie data wystawienia rachunku lub faktury), na który zostały uchwalone. Pieniądze z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane, nie przechodzą na kolejny rok. Nie przepadają, tylko zostają w budżecie gminy.

Czy warto wyodrębniać fundusz sołecki?

Gmina, która zdecyduje się na wyodrębnienie w swoim budżecie funduszu i wyda pieniądze na przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw, co roku może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków. Zgodnie z Ustawą otrzymuje od Skarbu Państwa zwrot 10, 20 lub 30 % wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zwrot ten dotyczy wyłącznie środków wydanych w ramach tej kwoty, która została wyliczona według wzoru zawartego w Ustawie. Wójt składa do właściwego wojewody wniosek o zwrot części wydatków do 31 maja roku następującego po tym, w którym poniesione zostały wydatki. Pieniądze stanowiące zwrot części poniesionych kosztów zostają wypłacone gminie do 31 sierpnia. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego oznacza zatem wpływ dodatkowych środków do budżetu gminy!

Masz problem? Podyskutuj na Forum

Podstawa prawna:
• Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. nr 52 poz. 420).

Źródło: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Zobacz wszystkie artykuły »

Zobacz inne publikacje i serwisy dla specjalistów w sektorze publicznym

  • Rachunkowość Budżetowa
  • Poradnik Rachunkowości Budżetowej
  • Poradnik Oświatowy
  • Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej
  • Poradnik Organizacji Non Profit
Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Uwaga, twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Czy jesteś: