Urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2014 r.

Dariusz Makulec, Adwokat, specjalizuje się w prawie pracy, w tym prawie oświatowym
INFOR
2013-10-29

Urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2014 r. będzie uzależniony od pracy wykonywanej w określonej placówce edukacyjnej. Karta Nauczyciela zawiera odrębne od uregulowań zawartych w kodeksie pracy przepisy prawa dotyczące urlopu wypoczynkowego. Jaki będzie zatem jego wymiar?

Przedstawiając rozwiązania prawne dotyczące urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli zawarte w Karcie Nauczyciela należy na wstępie wskazać, iż są one odmienne dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe od nauczycieli zatrudnionych w szkole, w których takich ferii nie przewidziano.

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela w placówkach feryjnych

Nauczycielom zatrudnionym w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczycielowi przysługuje zatem prawo do 2 tygodni urlopu w trakcie ferii zimowych i 8 tygodni urlopu w trakcie ferii zimowych. Należy podkreślić, iż nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. Powyższe oznacza, że powinien on zostać udzielony w okresie ferii letnich.

W trakcie ferii dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do wykonywania czynności w postaci przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego, opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Jednakże czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni, jak również nie mogą naruszać prawa nauczyciela do nieprzerwanego czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

W sytuacji gdy pracodawca zatrudni nauczyciela na okres zajęć szkolnych tj. od 01 września danego roku do dnia zakończenia zajęć szkolnych w danym roku szkolnym wówczas nauczycielowi przysługuje urlop w wymiarze i na zasadach jak nauczycielowi, który pracowałby cały rok szkolny tj. do dnia 31 sierpnia danego roku.

Natomiast w przypadku gdy zatrudnimy nauczyciela na okres krótszy niż 10 miesięcy, wówczas nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie o pracę okresu prowadzenia zajęć. Obliczając przysługujący nauczycielowi w danym okresie wymiar urlopu wypoczynkowego należy pamiętać o co najmniej dwóch zasadach wynikających z przepisów kodeksu pracy, a mianowicie niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia – art. 1553 § 1 kp oraz niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca – art. 1552a § 2 kp.

Ponadto musimy mieć na uwadze, że w przypadku gdy nauczyciela zatrudnimy np. od dnia 15 listopada 2012 r. do dnia 05 lipca 2013 r. będzie korzystał z urlopu w trakcie ferii zimowych tj. 14 dni i 5 dniu urlopu w trakcie ferii letnich. Tym samym wymiar urlopu nauczyciela, w tym przypadku ulegnie obniżeniu o tą ilość dni ( 56 dni urlopu /10 miesięcy = 5,6 * 9 miesięcy = 50,4 dni, czy zgodnie z powołanymi powyżej przepisami po zaokrągleniu 51 dni – 19 dni stanowiąca sumę dni urlopu wykorzystanego w trakcie ferii zimowych i ferii letnich = 32 dni).

Należy również wskazać, iż nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym. 

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!!!

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela w placówkach feryjnych po zmianach

Zgodnie z projektem z dnia 19 września 2013 r. ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej w pełnym obowiązkowym wymiarze zajęć wynosi 47 dni roboczych. Nauczyciele podejmujący pracę po raz pierwszy nabywają prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym przerwę świąteczną lub ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne. Wymiar urlopu wypoczynkowego takiego nauczyciela będzie wynosił 30 dni roboczych.

Urlopu będzie udzielany w dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, z wyłączeniem dyrektora szkoły, któremu urlopu udziela się w ciągu całego roku kalendarzowego. Tym samym zasadniczo urlop wypoczynkowy udzielany będzie jak dotychczas w trakcie ferii zimowych i letnich.

Nauczycielowi przysługiwać będzie prawa do 28 dni nieprzerwanego wypoczynku.

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym obowiązkowym wymiarze zajęć, wymiar urlopu ustalać się będzie proporcjonalnie do obowiązkowego wymiaru zajęć tego nauczyciela biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługującego nauczycielowi. Ustawodawca określił, iż niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Tym samym jeżeli tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela na zajmowanym stanowisku wynosi 18/18 i nauczycielowi w takim przypadku przysługiwałoby 47 dni urlopu gdyby pracował w pełnym wymiarze zajęć, a jest zatrudniony w wymiarze 16/18 to nauczycielowi przysługuje 42 dni urlopu (16/18*47 = 41,77 dni – po zaokrągleniu 42 dni).

W przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczyciel będzie miał prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego. Tym samym jeżeli w przypadku powyższego nauczyciela stosunek pracy ustał np. w czerwcu wówczas przysługuje mu prawo do 21 dni urlopu wypoczynkowego (6/12 *42 dni urlopu = 21 dni).

Urlop wypoczynkowy będzie udzielany zgodnie z planem urlopów, który ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wnioski nauczycieli i konieczność zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły. Plan urlopów ustala się do 31 grudnia i musi obejmować pełen wymiar urlopu.

W przypadku gdy nauczyciel nie będzie mógł rozpocząć urlopu wypoczynkowego zgodnie z terminem określonym w planie urlopów z powodu m.in. choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlop wypoczynkowy przesuwa się na termin późniejszy. Urlop wypoczynkowy będzie trzeba udzielić nauczycielowi, w tym roku kalendarzowym, w którym nauczyciel nabył do niego prawo, a w przypadku jego niewykorzystania najpóźniej do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

Zobacz również: Karta Nauczyciela 2014 - co się zmieni?

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) (stan prawny na dzień 28 października 2013 r.);
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późn. zm.) (stan prawny na dzień 28 października 2013 r.);
3. Projekt z dnia 19 września 2013 r. ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz wszystkie artykuły »

Zobacz inne publikacje i serwisy dla specjalistów w sektorze publicznym

  • Rachunkowość Budżetowa
  • Poradnik Rachunkowości Budżetowej
  • Poradnik Oświatowy
  • Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej
  • Poradnik Organizacji Non Profit
Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Uwaga, twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Czy jesteś: