DECYZJE ŚRODOWISKOWE / OCENY ŚRODOWISKOWE

Nowa lista przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu na środowisko

Samorzad.infor.pl
2010-11-17

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określa nowe rozporządzenie Rady Ministrów.

W oparciu o art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Rada Ministrów wydała rozporządzenie które określa:

- rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

- przypadki w których zmiany dokonywane w obiektach, kwalifikowane są do jednej z wyżej wymienionych grup przedsięwzięć.

Do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono m.in.:

- elektrownie konwencjonalne, jądrowe, wiatrowe spełniające określone w rozporządzeniu warunki,

- autostrady i drogi ekspresowe,

- porty, śródlądowe drogi wodne, przystanie morskie,

- zapory, budowle piętrzące wodę,

- urządzenia do przesyłu wody, niektóre instalacje do oczyszczania ścieków.

- składowiska odpadów, obiekty unieszkodliwiania odpadów.

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono m.in:

- elektrownie wodne,

- tartaki i stolarnie,

- trasy i wyciągi narciarskie,

- ośrodki wypoczynkowe lub hotele zorganizowane poza terenami mieszkaniowymi, przemysłowymi, zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi,

- centra handlowe,

- garaże i parkingi samochodowe.

Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, Poz. 1397) weszło w życie 15 listopada 2010 r.

Tym samym utraciło moc rozporządzenie z dnia z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r.  Nr 257, Poz 2573)

Czytaj także: Można przenosić decyzje środowiskowe>>

samorzad.infor.pl

1

Zobacz wszystkie artykuły »

Zobacz inne publikacje i serwisy dla specjalistów w sektorze publicznym

  • Rachunkowość Budżetowa
  • Poradnik Rachunkowości Budżetowej
  • Poradnik Oświatowy
  • Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej
  • Poradnik Organizacji Non Profit
Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Czy jesteś: