Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dodatek funkcyjny

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
dodatek funkcyjny
dodatek funkcyjny
Fotolia
Dodatek funkcyjny różni się od innych dodatków występujących w wynagrodzeniu pracowniczym. W sferze budżetowej wysokość dodatku funkcyjnego pracowników jest najczęściej określona w tabelach stanowiących załączniki do rozporządzeń płacowych poszczególnych grup zawodowych.

Istota i wysokość dodatku

Pracodawca samorządowy może przyznawać pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach prawo do specjalnego dodatku związanego z pełnioną funkcją. Taki dodatek ma być rekompensatą za ich większą odpowiedzialność. Niejasne i zmieniające się przepisy sprawiają jednak, że samorządy mają problem z przyznawaniem i prawidłowym wyliczeniem dodatku funkcyjnego. Warto zatem wiedzieć, komu i na jakich zasadach przysługuje taki składnik wynagrodzenia.

Wynagrodzenie pracowników samorządowych, nauczycieli i pracowników spoza sfery budżetowej może składać się z różnego rodzaju elementów. Poza podstawową pensją mogą oni otrzymywać różnego rodzaju dodatki związane z warunkami pracy (np. dodatek za szkodliwość, za pracę nadliczbową lub nocną), organizacją pracy (dodatek zmianowy) bądź też niezwiązane bezpośrednio z rodzajem pracy (np. dodatek stażowy). Problemy zaczynają się przy ustalaniu zasad ich przyznawania i wypłaty. Poszczególne grupy zawodowe obowiązują bowiem inne regulacje dotyczące wynagradzania pracowników.

Zobacz również: Godziny nadliczbowe – rozliczenie i rekompensata

Czym jest dodatek funkcyjny?

Przed podjęciem decyzji w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego pracodawca musi przede wszystkim rozumieć jego istotę.

Dodatek funkcyjny jest bowiem:…

Dalszy ciąg materiału pod wideo

…1) rekompensatą za pełnioną funkcję

Dodatek funkcyjny to dodatkowe (poza wynagrodzeniem zasadniczym) świadczenie przyznawane osobom zatrudnionym na określonych stanowiskach, związane z pełnioną przez te osoby funkcją. Dodatek ma z założenia rekompensować szerszy zakres odpowiedzialności przypisanej pracownikom, którzy z reguły odpowiadają nie tylko za wyniki własnej pracy, ale także za wyniki pracy innych, podległych im pracowników.

Wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu pracownikowi dodatku funkcyjnego powinna być zatem dla pracodawcy odpowiedź na pytanie, czy warunki pracy na danym stanowisku są na tyle szczególne, iż uzasadniają rekompensatę?

…2) świadczeniem powszechnym jedynie w sferze budżetowej

Generalnie dodatek funkcyjny nie ma charakteru powszechnego. Wypłacany jest wówczas, gdy przewidują go przepisy szczególne regulujące stosunek pracy określonej grupy zatrudnionych lub przepisy wewnątrzzakładowe. Obecnie ten składnik wynagrodzenia rozpowszechniony jest jedynie w sferze budżetowej. Przewidują go bowiem przepisy o wynagradzaniu zarówno pracowników urzędów państwowych, samorządowych, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, jak i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przepisy te, obok wynagrodzenia zasadniczego, określają stawki dodatku funkcyjnego (kwotowo albo procentowo do wynagrodzenia zasadniczego lub kwoty bazowej), przyjmując z reguły podobne mierniki, tj. rodzaj pracy, jej złożoność, zakres odpowiedzialności i kwalifikacje.

Z orzecznictwa…
Zapisy zawarte w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych pozwalają przyjąć, iż wynagrodzenie stosowne do stanowiska, jakie przysługuje pracownikowi samorządowemu, to wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek funkcyjny nie obejmujący wójta oraz dodatek specjalny przysługujący zarówno pracownikom samorządowym, jak i wójtowi.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach 2011-06-02, IV SA/Gl 419/11, opubl. Legalis

Zobacz również: Urlopy pracowników samorządowych w 2013 roku

…3) obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia

Dodatek funkcyjny jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia, w tym znaczeniu, że jest wypłacany po spełnieniu przesłanek jego nabycia. Wypłata ani wysokość dodatku nie są uzależniona od uznania pracodawcy. Wypłata tego dodatku następuje raz w miesiącu, w terminie ustalonym dla wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Przykład

Wynagrodzenie pracownika za luty 2012 r. składa się z następujących składników: wynagrodzenia zasadniczego - 1.500 zł, dodatku stażowego - 150 zł, dodatku funkcyjnego - 350 zł, premii motywacyjnej - 500 zł oraz nagrody uznaniowej - do 300 zł. W miesiącu tym pracownik przepracował 10 godzin nadliczbowych dobowych. Ustalając podstawę do obliczenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe uwzględnieniu podlegają wszystkie składniki wynagrodzenia tego pracownika z wyłączeniem premii motywacyjnej oraz premii uznaniowej, tj.:
1.500 zł + 150 zł + 350 zł (wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy + dodatek funkcyjny) = 2.000 zł,
2.000 zł : 160 godz. (wymiar czasu pracy w lutym 2011 r.) = 12,50 zł,
12,50 zł × 10 godz. nadliczbowych = 125 zł (normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe).

…4) stałym składnikiem wynagrodzenia

Dodatek funkcyjny ma charakter stałego składnika wynagrodzenia, stanowiąc nie tylko ekwiwalent za zwiększony nakład pracy, ale także za szerszy zakres odpowiedzialności za działania własne i kierowanego zespołu oraz większy stopień utrudnienia pracy. Pracodawca ma jedynie możliwość modyfikowania go w ramach ustalonych w przepisach płacowych widełek. Stałość dodatku funkcyjnego polega na tym, że raz przyznany dodatek powinien być wypłacany do czasu, aż nie ulegną zmianie warunki umowy o pracę, w szczególności powierzone stanowisko pracy.

Przykład

Regulamin wynagradzania w urzędzie gminy przewidywał dodatek funkcyjny dla kierowników działów. Pracodawca wprowadził dodatek dla kierowników jednostek organizacyjnych w zawieranych z nimi umowach o pracę. Nie ma przeszkód, by pracodawca rozszerzył uprawnienie do dodatku w drodze postanowień umownych. Musi jednak mieć na uwadze, że przyznanie pracownikowi w umowie o pracę dodatku funkcyjnego nieprzewidzianego w przepisach o wynagrodzeniu dla danego stanowiska i nadanie mu charakteru stałego składnika wynagrodzenia nakłada na niego obowiązek jego wypłacania.

…5) świadczeniem uzależnionym jedynie od funkcji

Dodatek funkcyjny wypłacany jest pracownikom określonym w przepisach szczególnych regulujących stosunek pracy danej grupy pracowników, tzw. pragmatykach służbowych lub wewnątrzzakładowych. Jak sama nazwa wskazuje, nabycie prawa do dodatku funkcyjnego jest uzależnione od pełnienia w zakładzie pracy konkretnej funkcji. Najczęściej będzie chodziło o funkcję kierowniczą.

Może się jednak zdarzyć, że dodatek ten przysługuje osobom nie kierującym zespołami pracowników, ale których praca ma szczególne znaczenie dla zakładu lub łączy się ze szczególną odpowiedzialnością, np. radcy prawnemu.

Dodatek funkcyjny różni się od innych dodatków występujących w wynagrodzeniu pracowniczym. Powstanie do niego prawa nie jest bowiem uzależnione od dopełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek. Sam bowiem fakt, że pracownikowi powierzono określoną funkcję, uzasadnia jego prawo nie tylko do wynagrodzenia zasadniczego, lecz również do dodatku funkcyjnego, jeżeli obowiązujące przepisy ustawowe lub zakładowe (względnie umowne) przewidują dla tego stanowiska takie świadczenie.

Polecamy: Odprawy


Jaka jest wysokość dodatku funkcyjnego?

W sferze budżetowej wysokość dodatku funkcyjnego pracowników jest najczęściej określona w tabelach stanowiących załączniki do rozporządzeń płacowych poszczególnych grup zawodowych.

Wysokość ta może być określana w bardzo różny sposób, przykładowo:
• procentowo od miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego konkretnego pracownika,
• procentowo od najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego,
• kwotowo dla określonych stanowisk.

Z ostatnim sposobem wskazania dodatków funkcyjnych mamy do czynienia w regulacji obejmującej pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru.

Do 30 czerwca 2009 r. przepisy o wynagradzaniu pracowników samorządowych (w szczególności rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – Dz.U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.), przewidywały, że dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu. Ponadto dodatek ten przysługiwał pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których dodatek funkcyjny był przewidziany w wykazie stanowisk stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia.

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458; dalej: PracSamU) zmieniła zasady przyznawania dodatku funkcyjnego. Zgodnie z art. 36 ust. 4 PracSamU pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny. Pracodawca samorządowy może określić warunki przyznawania i sposób jego wypłacania pracownikom umownym w regulaminie wynagradzania. Oznacza to, że pracodawca samorządowy ma swobodę w określaniu zasad jego przyznawania i wypłacania. Przepisy nie konkretyzują ani wysokości dodatku funkcyjnego, ani innych kryteriów, jakimi powinien się kierować pracodawca podejmujący decyzję o przyznaniu takiego świadczenia.

Pracodawca ma zatem możliwość wskazania stanowisk, na których dodatek taki będzie przysługiwał. Stanowiska te mogą być związane z kierowaniem zespołami pracowniczymi, lecz nie musi być to jedyna przesłanka uzasadniająca poznanie takiego dodatku. Pracodawca samorządowy może bowiem wskazać w regulaminie wynagradzania, że dodatek funkcyjny przysługuje na stanowiskach o szczególnym znaczeniu dla jednostki samorządowej (np. na stanowisku radcy prawnego).

Zobacz również: Trzynastki dla matek sfery budżetowej

Przykład zapisu w regulaminie

„Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem”.

Przykład zapisu w regulaminie

„Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 4 przewiduje się możliwość przyznania tego dodatku, z tym że maksymalna stawka tego dodatku jest niższa o jedną stawkę”.

Dodatek może być wskazany procentowo od wynagrodzenia, bądź od jednego ze składników wynagrodzenia (np. wynagrodzenia zasadniczego). Pracodawca ma przy tym prawo przy wskazać w regulaminie konkretny procent tego dodatku albo wskazać konkretny przedział.

Dodatek funkcyjny może być również przyznany poprzez wskazanie kwotowe, również przez przypisanie konkretnych kwot albo umieszczenie w regulaminie kwotowych widełek dla poszczególnych stanowisk, na których – zdaniem pracodawcy samorządowego – dodatek taki powinien przysługiwać.

Zobacz również: Tytuł zawodowy na pieczątce pracującego w samorządzie

Przykład zapisu w regulaminie

„Wartość kwotową stawek dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 3 do regulaminu”.

Istnieje również możliwość ustalenia innych zasad dotyczących wysokości dodatku, np. okoliczności, w jaki dodatek będzie zmniejszany lub zwiększany.

Przykład zapisu w regulaminie

„Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa”.

Warto zapamiętać:

• Dodatek funkcyjny jest: rekompensatą za pełnioną funkcję, świadczeniem powszechnym jedynie w sferze budżetowej, obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia, stałym składnikiem wynagrodzenia, świadczeniem uzależnionym jedynie od funkcji.

• Wysokość dodatku funkcyjnego pracowników jest określona w tabelach stanowiących załączniki do rozporządzeń płacowych poszczególnych grup zawodowych.

• Pracodawca samorządowy może określić warunki przyznawania i sposób jego wypłacania pracownikom umownym w regulaminie wynagradzania.

• Dodatek może być wskazany procentowo od wynagrodzenia, bądź od jednego ze składników wynagrodzenia.

• Dodatek funkcyjny może być przyznany poprzez wskazanie kwotowe, również przez przypisanie konkretnych kwot albo umieszczenie w regulaminie kwotowych widełek dla poszczególnych stanowisk, na których dodatek taki powinien przysługiwać.

• Pracodawca może też ustalić inne zasady dotyczące wysokości dodatku.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398).

Polecamy serwis: Pracownicy

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dopłaty do rodzin pszczelich. Wnioski można składać w kwietniu i maju

  Dopłaty do rodzin pszczelich, którym udało się przezimować będą wypłacane na podstawie wniosków, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować od 1 kwietnia do 31 maja. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Ile wyniesie dopłata do jednej rodziny pszczelej?

  Zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej [Nowelizacja kodeksu pracy z 9 marca 2023 r.]

  Zostanie zmienione rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zmiana wynika z konieczności dostosowania akt pracowniczych do nowelizacji kodeksu pracy z 9 marca 2023 r.

  UCHWAŁA Nr 17/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych

  Do końca kwietnia wójtowie i burmistrzowie będą mileli czas na przekazanie komisarzowi wyborczemu informacji o każdej miejscowości w ich gminie, gdzie zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców, a nie było tam dotąd obwodowej komisji wyborczej; wójt musi też wskazać, czy jest tam właściwe miejsce na zorganizowanie lokalu wyborczego.

  MRiPS: Świadczenie wspierające 2024 r. [pytania i odpowiedzi]

  MRiPS udzieliło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego świadczenia wspierającego.

  Jaka sankcja za niezłożenie sprawozdania z oszczędzania prądu do 31 marca 2023 r.?

  W piątek, 31 marca upływa termin złożenia przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych pierwszego raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej. Z informacji URE wynika, że duża część zobowiązanych jeszcze tego nie zrobiła. 

  MEiN: Karta Nauczyciela a postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela

  Przepisy Karty Nauczyciela precyzyjnie wskazują ramy czasowe, w których zarówno rzecznicy dyscyplinarni, jak i komisje dyscyplinarne, wszczynają i prowadzą postępowania wobec nauczycieli - oświadczył wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na interwencję rzecznika Praw Obywatelskich.

  Kiedy świadczenie wspierające, renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne? Co to jest ICF? [wyjaśnienia pełnomocnika rządu Pawła Wdówika]

  Do świadczenia wspierającego uprawnionych będzie około pół miliona osób z niepełnosprawnością. Koszt tego wsparcia to 3,5 mld zł - powiedział PAP wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Zastrzegł, że wciąż trwają pracę nad ostatecznym kształtem tego rozwiązania.

  Regulacja Odry. Nie będzie nowych prac na Odrze, te które są w toku trzeba dokończyć

  Nowe prace regulacyjne na Odrze nie będą rozpoczynane zgodnie z orzeczeniami sądów administracyjnych. Te, które są obecnie prowadzone muszą zostać zakończone, bo inaczej może nastąpić katastrofa budowlana. Takie jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury.

  Mała retencja. Poznań wspiera gromadzenie deszczówki

  Mieszkańcy Poznania mogą już składać wnioski o dotacje na gromadzenie deszczówki. Miasto Poznań po raz kolejny dofinansuje działania związane z małą retencją; o wsparcie będą mogli starać się mieszkańcy, chcący ponownie wykorzystywać deszczówkę. Nabór do kolejnej edycji programu dotacyjnego rozpocznie się we wtorek 28 marca i potrwa do 27 kwietnia.

  Cieszyński: Centralny Rejestr Wyborców będzie gotowy do obsłużenia najbliższych wyborów parlamentarnych [wywiad]

  Centralny Rejestr Wyborców będzie gotowy do obsłużenia najbliższych wyborów parlamentarnych. 

  Minister Niedzielski: brak profilaktyki i permanentny problem z personelem medycznym to główne problemy

  Jeżeli patrzymy na cały system opieki zdrowotnej w Polsce i w różnych krajach europejskich, to widzimy, że te systemy opieki zdrowotnej będą miały permanentny problem z personelem medycznym - ocenił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

  Obniżka nowych emerytur o 6% od kwietnia 2023 r.

  Zgodnie z tablicami GUS, 60 latek będzie miał przed sobą 254,3 miesiące życia wobec 238,9 miesiąca zapisanych w tablicach opublikowanych rok temu.

  Wyższe o 10% dotacje na podręczniki dla uczniów

  Podwyższenie o 10 proc. maksymalnych kwot dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – przewiduje projekt rozporządzenia, którego założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.   

  Dopłaty do 58 000 zł. Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, kolektory [Mój prąd, kwiecień 2023 r.]

  Od 4,4 tys. zł do 28 tys. zł mogą wynieść dopłaty do pomp ciepła w piątej odsłonie programu "Mój prąd"; w przypadku kolektorów ma być to do 3,5 tys. zł - poinformował PAP wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że "Mój prąd" 5.0 miałby ruszyć w drugiej połowie kwietnia.

  Gdański Tydzień Zawodowca. Oferta dla absolwentów szkół

  Gdański Tydzień Zawodowca to wydarzenie adresowane do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które rozpoczyna się 27 marca. W programie m.in. debata, dni otwarte, warsztaty, webinaria, a także Gdańskie Targi Szkół Ponadpodstawowych.

  Minister Czarnek: Mniej o 5h godzin nauki w szkole. Religia od trzeciego roku życia dziecka to za wcześnie. Katolik może głosować na PO i PSL

  Ponad 8 mld zł przeznaczyliśmy na rządowe inwestycję w oświatę od 2021 roku - mówił w niedzielę w Lublinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział przywrócenie uprawnienia emerytalnego nauczycielskiego, a także plany uruchomienia stałego funduszu dla szkół specjalnych.

  10 nowych wzorów z USC. Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu [Maj 2023 r.]

  Możliwość łatwiejszego pozyskiwania zaświadczeń z USC wymusza zmianę 10 wzorów dokumentów wydawanych przez USC. Nowe wzory pojawią się w maju 2023 r.

  Wszystko o świadczeniu wspierającym: Wnioski do ZUS i wojewódzkich zespołów. Kwestionariusz. [Pełny projekt ustawy w Word]

  Będą dwa wnioski o świadczenie wspierające. Pierwszy do wojewódzkiego zespołu orzekania, który ustali w decyzji poziom potrzeby wsparcia. Do wniosku trzeba będzie załączyć kwestionariusz. Drugi wniosek będzie do ZUS poprzez PUE ZUS. ZUS nie będzie wydawał decyzji, tylko informację. Decyzję ZUS wyda tylko, gdy odmówi przyznania świadczenia. 

  Świadczenie wspierające: Co to jest międzynarodowa klasyfikacja ICF?

  Międzynarodowa klasyfikacja ICF ma być podstawą przyznawania świadczenia wspierającego osoby niepełnosprawne w 2024 r.

  PFRON: Jakie sprawozdania i do kiedy składa się za 2022 r.?

  Przedsiębiorcy o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, którzy nie składają sprawozdań finansowych do KRS, mają obowiązek dostarczenia elektronicznego sprawozdania finansowego za 2022 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 15 lipca 2023 r. 

  Wzór: Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 rok [PFRON]
  Założenia ustawy o świadczeniu wspierającym

  Jakie są założenia i zapisy ustawy o świadczeniu wspierającym?

  Tatrzańskie żaby przedostaną się na drugą stronę drogi

  Wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) rozpoczęli akcję przenoszenia żab trawnych przez ruchliwą drogę przy wejściu do Doliny Olczyskiej w Zakopanem. Płazy przemieszczają się do miejsc lęgowych, a akcja ma uchronić je przed śmiercią pod kołami samochodów.

  Emerytury nauczycielskie prawem nie przywilejem. Kiedy zostaną przywrócone

  Emerytury nauczycielskie po 20 latach pracy „przy tablicy” lub po 30 latach pracy w ogóle to przedmiot projektu, który – jak poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek – jest na końcowym etapie prac. Zapowiedział, że jeszcze wiosną tego roku ten projekt ujrzy światło dzienne. 

  Euro 2024. Ile razy reprezentacja Polski grała w mistrzostwach? Kiedy najbliższy mecz o eliminacje?

  Euro 2024. Polscy piłkarze czterokrotnie dotychczas grali w mistrzostwach Europy. Trzy razy po eliminacjach - w 2008, 2016 i 2021 roku, a w 2012 jako współgospodarze, obok Ukrainy. Zmagania o udział w kolejnej imprezie tej rangi - w 2024 w Niemczech - rozpoczną od piątkowego meczu z Czechami w Pradze.