| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Finansowanie inwestycji samorządowych przy wykorzystaniu funduszy unijnych może być łatwiejsze dzięki kredytowi preferencyjnemu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Ponadto można skorzystać z  Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Fundusz Dopłat.

ZWIĄZEK GMIN

Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku między- gminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku. Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia. Organem wykonawczym związku jest zarząd.

CO TRZEBA DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O KREDYT PREFERENCYJNY Z FRIK

Do wniosku o kredyt preferencyjny na przygotowanie przez gminy oraz ich związki, projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej trzeba

dołączyć się:

• opis planowanej inwestycji, określający w szczególności jej przedmiot, ostatecznych beneficjentów projektu, cel i oczekiwane efekty oraz szacunkową wartość inwestycji;

• wyciąg z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru plan został uchwalony;

• wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego;

• opinie banków prowadzących rachunki gmin lub świadczących inne usługi bankowe, dotyczące współpracy z inwestorem. Opinia musi być wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o kredyt;

• zaświadczenie z właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych o wypełnieniu obowiązków składkowych. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o kredyt;

• sprawozdania z wykonania budżetu gmin za ostatnie dwa lata i za ostatni kwartał przed złożeniem wniosku;

• uchwałę budżetową na rok bieżący oraz prognozy dotyczące budżetu na trzy kolejne lata;

• uchwałę o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie przygotowania projektu;

• opinię właściwej dla gminy regionalnej izby obrachunkowej o zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu;

• oświadczenie gminy lub związku gmin o zobowiązaniach długoterminowych według tytułów dłużnych, w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

• oświadczenie gmin lub związku gminnego o możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

Wypłata kredytu

Uruchomienie kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych lub jego pierwszej transzy następuje po udokumentowaniu zaangażowania środków własnych gmin lub związku gmin w wysokości co najmniej 20 proc. kosztów przygotowania projektu bez podatku od towarów i usług. Kredyt może być wypłacany jednorazowo lub w ratach. Na wniosek gmin lub związku gminnego BGK może udzielić karencji w spłacie kredytu do 18 miesięcy. Termin spłaty kredytu nie może przekroczyć 36 miesięcy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco lub inne zabezpieczenie zaproponowane przez gminy.

Infrastruktura towarzysząca budownictwu

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela również gminom, ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM), preferencyjnych kredytów na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Przy wykorzystaniu środków pochodzących z KFM mogą być także udzielane dopłaty do odsetek od kredytów udzielonych gminom przez banki na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Kredyty na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu mogą być udzielane na sfinansowanie nie więcej niż 70 proc. kosztów. Do kosztów tych zalicza się koszty wykonania infrastruktury wraz z kosztem pozyskania gruntu pod jej budowę oraz koszty czynności specjalistycznych wynikających z obowiązków inwestora.

Ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego mogą być dokonywane dopłaty do odsetek od kredytu, jeżeli kredyt ten został udzielony:

• ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego gminom na cele związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, a wierzytelność z tego tytułu została sprzedana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, np. bankowi hipotecznemu;

• z własnych środków przez inny bank gminom, na warunkach preferencyjnych, na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,

- na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »