| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Finansowanie inwestycji samorządowych przy wykorzystaniu funduszy unijnych może być łatwiejsze dzięki kredytowi preferencyjnemu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Ponadto można skorzystać z  Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Fundusz Dopłat.

Wysokość wsparcia finansowego

Wysokość wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat zależy od rodzaju przedsięwzięcia i nie może przekroczyć 20 proc., 30 proc. lub 40 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Finansowe wsparcie, o którym mowa, nie może być udzielone na realizację przedsięwzięcia rozpoczętego przed zawarciem umowy. Warunkiem otrzymania dofinansowanie z Funduszu Dopłat jest zaangażowania środków własnych gminy, co najmniej 30 proc. przewidywanych kosztów:

• tworzenia lokali socjalnych, które powstają w wyniku:

- budowy budynku na nieruchomości stanowiącej własność gminy lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym,

- remontu lub przebudowy budynku będącego własnością gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku,

- zmiany sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy;

• powstania noclegowni lub domu dla bezdomnych lub zwiększenia powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub domu dla bezdomnych.

Jeśli gmina tworzy lokale socjalne poprzez zakup lokalów mieszkalnych lub zakup lokalów mieszkalnych i jednocześnie je remontując, to warunkiem otrzymania wsparcia z Funduszu Dopłat jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego.

Kwota finansowego wsparcia jest przekazywana na rachunek inwestora, czyli np. gminy, po udokumentowaniu, w zależności od przedsięwzięcia wykonania robót budowlanych albo dokonania zapłaty za przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, a następnie, jeżeli wykonywano remont, po udokumentowaniu jego zakończenia.

INTERPRETACJA PRZEPISÓW

Zasady udzielania wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na: mieszkania socjalne i chronione oraz noclegowinie i domy dla bezdomnych:

Czy przedmiotem wsparcia może być przedsięwzięcie polegające na remoncie istniejących już lokali socjalnych, będących własnością inwestora (gminy)?

Przedsięwzięcie polegające na remoncie istniejących już lokali socjalnych, będących własnością inwestora (gminy) nie spełnia wymogu ustawy o finansowym wsparciu. Przedmiotem wsparcia może być wyłącznie przedsięwzięcie, w wyniku którego powstaną lokale socjalne (utworzony zostanie nowy zasób lokali socjalnych), a także mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych, co wynika z art. 1 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - Dz.U. z 2006 r. nr 251, poz. 1844 (Ministerstwo Budownictwa BS2n-753-2/07/533).

Czy przedmiotem wsparcia może być przedsięwzięcie polegające na remoncie istniejących lokali o czynszu regulowanym (mieszkań komunalnych) będących własnością gminy?

Przedsięwzięcie polegające na remoncie istniejących lokali o czynszu regulowanym, będących własnością gminy, może podlegać finansowemu wsparciu (Ministerstwo Budownictwa BS2n-753-2/07/533)

Czy przedmiotem wsparcia może być przedsięwzięcie polegające na tworzeniu domu dziecka?

Ustawa o finansowym wsparciu nie przewiduje możliwości uzyskania finansowego wsparcia na utworzenie domu dziecka (Ministerstwo Budownictwa BS2n-753-2/07/533).

Czy do kosztów przedsięwzięcia zaliczyć można koszt pełnienia zastępstwa inwestorskiego, w tym pełnionego np. przez towarzystwo budownictwa społecznego?

Zgodnie z art. 14 pkt 1 lit. b) ustawy o finansowym wsparciu, do kosztów przedsięwzięcia zalicza się koszty wykonania czynności specjalistycznych stanowiących obowiązek inwestora realizującego przedsięwzięcie, w tym koszty projektowania, nadzoru i kierowania budową oraz rozliczania robót budowlanych. Tym samym koszty pełnienia zastępstwa inwestorskiego pełnionego przez towarzystwa budownictwa społecznego można zaliczyć do kosztów przedsięwzięcia, jeżeli przedmiot umowy o zastępstwo będzie zgodny z przesłankami art. 14 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - Dz.U. z 2006 r. nr 251, poz. 1844 (DP-022-1425/2007/GO).

Czy do kosztów przedsięwzięcia można zaliczyć koszt rozbiórki budynku, w miejsce którego wzniesiony zostanie nowy budynek z lokalami, np. socjalnymi?

Zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy o finansowym wsparciu do kosztów przedsięwzięcia zalicza się m.in. koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. W tej sytuacji należy uznać, że koszt przygotowania terenu, na którym wybudowany zostanie budynek z lokalami socjalnymi, może zostać zaliczony do kosztów przedsięwzięcia (Ministerstwo Budownictwa BS2n-753-2/07/973).

Czy przedmiotem wsparcia może być przedsięwzięcie polegające na remoncie lokalu w budynku, w którym inwestor posiada prawo własności do tego lokalu, a który stanowi odrębny przedmiot własności i dla którego urządzono osobną księgę wyłączoną z księgi wieczystej całej nieruchomości (wyodrębniona własność lokalu, a nie własność budynku)?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowym wsparciu udziela się inwestorowi (gminie) na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lub przebudowie budynku będącego własnością gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach oraz zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. W świetle ww. przepisów wyodrębniona własność lokalu jest częścią budynku, tym samym można udzielić finansowego wsparcia na podstawie ustawy o finansowym wsparciu (DP-022-805/2007/GO).

Czy gmina lub TBS mogą realizować przedsięwzięcie na gruncie, który został przekazany aportem do spółki prawa handlowego, której 100 proc. udziałów posiada gmina?

Ustawa o finansowym wsparciu nie przewiduje możliwości realizacji inwestycji na gruncie niestanowiącym własności lub niebędącym w użytkowaniu wieczystym gminy, związku międzygminnego lub TBS (Ministerstwo Budownictwa BS2n-753-2/07/533).

Czy w rozumieniu ustawy za realizację przedsięwzięcia przez TBS (art. 5 pkt 1 ustawy) można uznać sytuację, w której TBS pełni funkcję inwestora zastępczego, podczas gdy inwestorem (zgodnie z art. 2 pkt 5) oraz właścicielem nieruchomości (zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1) jest wnioskująca gmina?

Nie, pełnienie przez TBS wyłącznie funkcji inwestora zastępczego nie może zostać uznane jako realizacja przedsięwzięcia przez towarzystwo budownictwa społecznego w rozumieniu art. 5 ustawy o finansowym wsparciu. W tej roli TBS realizowałby bowiem wyłącznie czynności wykonawcze, działając w ramach określonego stosunku zobowiązaniowego na rzecz gminy (związku międzygminnego, powiatu). Przedsięwzięcie może zostać uznane za realizowane przez TBS wyłącznie wtedy, gdy towarzystwo jest inwestorem w rozumieniu prawa budowlanego i uzyskało pozwolenie na budowę (lub po dokonaniu przez niego zgłoszenia właściwy organ nie wniósł sprzeciwu). Należy także pamiętać, że finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, może zostać udzielone tylko wtedy, gdy możliwe będzie zawarcie przez tbs i gminę (związek międzygminny, powiat) umów i zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy (Ministerstwo Budownictwa BS2n-753-2/07/973)

Czy przedmiotem wsparcia może być wniosek inwestora na zakup lokalu, którego koszt jest wartością hipotetyczną, wynikającą z rozeznania cen na rynku lokalnym, a nie np. z umowy przedwstępnej (pytanie dotyczy wniosku inwestora, który ma określoną ilość środków własnych na zakup lokali socjalnych, ale ostateczną decyzję o wielkości i ilości lokali uzależnia od wysokości otrzymanego od banku wsparcia?

We wniosku o finansowe wsparcie wnioskodawca (inwestor), zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MB, podaje dane dotyczące konkretnego lokalu, w tym m.in. adresy nabywanych lokali oraz powierzchnie użytkowe tych lokali. Finansowe wsparcie nie przysługuje wnioskodawcy, który zakupił inny lokal niż wskazany w złożonym przez niego wniosku (Ministerstwo Budownictwa BS2n-753-2/07/1092).

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »