| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Postępowanie koncesyjne - odwołania i skargi

Postępowanie koncesyjne - odwołania i skargi

Zgodnie z art. 19 Ustawy o koncesji, Koncesjodawca odwołuje postępowanie, o ile zaistnieją okoliczności przewidziane w ogłoszeniu o koncesji. Zastrzeżenie w ogłoszeniu o koncesji możliwości odwołania postępowania bez podania przyczyn jest nieważne.

11) warunki i zakres odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy koncesji;

12) warunki i zakres ubezpieczeń wykonywania przedmiotu koncesji;

13) wykaz dokumentów, jakie strony umowy koncesji są obowiązane uzyskać lub dostarczyć w celu realizacji umowy wraz z podaniem terminów, w jakich powinno to nastąpić;

14)  tryb i warunki rozwiązywania sporów związanych z realizacją umowy koncesji.

 

Należy podkreślić, iż w umowie koncesji, jeżeli wynika to z przedmiotu koncesji, mogą być zawarte postanowienia dotyczące warunków i sposobu udostępnienia koncesjonariuszowi składników majątkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu koncesji, opłat lub sposobu ustalania ich wysokości, pobieranych przez koncesjonariusza od osób trzecich z tytułu korzystania z przedmiotu koncesji, czy też warunków dopuszczalności podwykonawstwa.

 

Co jest zakazane

 

Zgodnie z art. 23 Ustawy o koncesji zakazane jest dokonywanie wszelkich zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę koncesji, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Zmiana umowy koncesji dokonana z naruszeniem powyższego w świetle prawa jest nieważna.

 

Okres, na który zostaje zawarta umowa koncesji, powinien uwzględniać zwrot nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji. Jest on ściśle limitowany i nie może być dłuższy niż:

 

1) w przypadku koncesji na roboty budowlane - 30 lat;

2) w przypadku koncesji na usługi - 15 lat.

 

W sytuacji gdy przewidziany okres zwrotu nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji jest dłuższy niż wyżej wspomniany okres, umowa może zostać zawarta na okres dłuższy.

 

Pamiętajmy zaś, iż w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy od można uznać, iż umowa koncesji jest zawarta, zgodnie z warunkami zapisanymi w ustawie o koncesji,  na okres 30 lub 15 lat.

 

Co warte jest podkreślenia, Koncesjodawca może zawrzeć z koncesjonariuszem dodatkową umowę na wykonanie robót budowlanych nieobjętych koncesją, jeżeli z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy koncesji, stały się one niezbędne do wykonania określonego w koncesji obiektu budowlanego w sytuacji, gdy roboty budowlane:

 

1) ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą zostać oddzielone od przedmiotu objętego koncesją w sposób nieuciążliwy dla Koncesjodawcy lub

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »