Standardy ochrony małoletnich w placówkach medycznych od 15 lutego 2024 roku

Adwokat Alicja Kociemba
Adwokat wpisany na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu oraz mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu – Kociemba Kancelaria Adwokacka.
rozwiń więcej
Jakie będą standardy ochrony małoletnich w placówkach medycznych? / ShutterStock

Z dniem 15 lutego 2024 roku na organie zarządzającym placówką medyczną, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni oraz organizatorze działalności medycznej, ciążyć będzie obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Standardy mają zapewnić małoletnim bezpieczeństwo, przeciwdziałać przestępstwom o charakterze seksualnym oraz ustandaryzować postępowanie w przypadku naruszeń. Niewprowadzenie standardów podlega odpowiedzialności karnej. 

rozwiń >

Kto ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich?

Obowiązek wprowadzenia standardów ma każdy: 

  • organ zarządzający placówką medyczną, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni, 
  • organizator działalności medycznej. 

Pojęcia placówki medycznej, jak i działalności medycznej nie są ustawowo zdefiniowane. 

Wydaje się jednak, że intencją ustawodawcy jest nałożenie tego obowiązku na możliwie szeroki zakres podmiotów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Wobec tego, obowiązek wprowadzenia standardów dotyczy zarówno podmiotów leczniczych (szpitale, przychodnie, zakłady opiekuńczo – lecznicze, fundacje i stowarzyszenia wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia), jak i praktyk zawodowych, do których uczęszczają, przebywają lub mogą przebywać małoletni (czyli osoby, które nie ukończyły 18. roku życia). 

Obowiązek dotyczy organu zarządzającego lub organizatora – pojęcia te również nie zostały zdefiniowane. Uznać więc należy, że są to osoby odpowiedzialne za zarządzanie i organizacje działalności (np. kierownik podmiotu leczniczego, dyrektor). 

Co mają określać standardy?

Nie zostało jednolicie i kompleksowo ujęte, co ma znaleźć się w standardach w każdym typie placówki. Standardy mają być dostosowane do charakteru i rodzaju placówki lub działalności. 

Inne standardy dotyczyć będą np. szpitali pediatrycznych, a inne hospicjów dziecięcych, a jeszcze inne gabinetów lekarza pediatry. 

Standardy mają dotyczyć nie tylko zagrożeń ze strony osób dorosłych, personelu, lecz także innych małoletnich przebywających w placówce. Szczególną uwagę należy poświęcić dzieciom z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W standardach określa się m.in.:

  • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich; 
  • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego; 
  • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”; 
  • zasady przeglądu i aktualizacji standardów; 
  • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności; 
  • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania; 
  • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia; 
  • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego. 

W standardach należy także określić wymogi dot. bezpiecznych relacji między małoletnimi, zasady korzystania z urządzeń z dostępem do Internetu, procedury ochrony przed szkodliwymi treściami. 

Jak napisać standardy? 

Standardy są dokumentem, który ma chronić małoletnich. Żeby taki cel był spełniony, przyjęte w nich sformułowania oraz język musi być zrozumiały właśnie dla tych osób. 

Ważne

Należy więc unikać pojęć skomplikowanych, zwrotów trudnych, niezrozumiałych. Skoro standardy mają służyć małoletnim, to właśnie z myślą o nich należy ten dokument sporządzić. 

W jakim trybie organ zarządzający lub organizator ma wprowadzić standardy?

Nie określono, jaki tryb jest obowiązkowy do wprowadzenia standardów. 

W odniesieniu do placówek medycznych może to przybrać formę zarządzenia kierownika lub dyrektora. 

Co istotne, standardy muszą być udostępnione na stronie internetowej oraz wywieszone w widocznym miejscu w lokalu w dwóch wersjach – zupełniej oraz skróconej. Wersja skrócona jest przeznaczona dla małoletnich i zawiera istotne dla nich informacje. 

Co po wprowadzeniu standardów?

Co najmniej jeden raz na dwa lata, organ zarządzający lub organizator ma obowiązek dokonać oceny standardów. Ocena polega na stwierdzeniu, czy standardy są aktualne, zgodne z przepisami, czy wymagają zmiany. 

Wnioski z oceny należy pisemnie udokumentować. 

Jakie są konsekwencje niewprowadzenia standardów?

Niewykonanie obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. 

W razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, sprawca, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
rozwiń więcej
Sektor publiczny
FORUM LIDERÓW PPP 2024. Rozwój rynku PPP w Polsce wymaga aktywnego wsparcia nowego rządu
21 cze 2024

W Warszawie odbyła się IX edycja konferencji Forum Liderów PPP, poświęcona infrastrukturze krytycznej oraz korzyściom wynikającym z zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w kontekście jakości inwestycji, jej odporności oraz zarządzania kryzysowego. Eksperci zaprezentowali niezbędne rodzaje partnerstwa, potencjalne współprace, mapowanie interesariuszy, podział ryzyk, elementy zapewniające odporność inwestycji, warunki umów i efektywne zarządzanie projektami. 

Amerykanie, Niemcy i Francuzi będą produkować amunicję na Ukrainie. Podpisano już umowy z ukraińskim rządem
20 cze 2024

Koncern zbrojeniowy ze Stanów Zjednoczonych Northrop Grumman zacznie produkcję amunicji na Ukrainie. Taką informacje przekazał ukraiński portal Militarnyj. To pierwsza taka umowa między ukraińskim rządem a amerykańską firmą produkującą broń.

Za małe podwyżki dla policjantów? Będzie jednak więcej na kontach niż 4,1%? Przecież w policji już dziś jest 15 000 wakatów
20 cze 2024

Już dziś jest w Policji 15 000 wakatów. Co się stanie z zainteresowaniem pracą policjanta w przypadku podniesienia mundurowym pensji w 2025 r. tylko o 4,1%. Tyle deklaruje rząd premiera D. Tuska dla całej budżetówki w 2025 r.

Czy nauczycielka teraz może przejść na emeryturę z ZUS już po ukończeniu 55. roku życia, na czym polega wcześniejsza emerytura dla nauczycieli
20 cze 2024

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne choć formalnie emeryturą nie jest, w rzeczywistości pełni rolę wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Czy jednak wszyscy zatrudnieni w tym zawodzie mogą z takiego świadczenia z ZUS skorzystać, zy tylko gdy stracą pracę?

Od 1 września 2025 r. zmiany w szkołach. Jedna godzina tygodniowo religii. Czy coś jeszcze się zmieni?
19 cze 2024

Ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od 1 września 2025 roku w polskich szkołach zostanie wprowadzona jedna godzina lekcji religii. To oznacza, że uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach religijnych raz w tygodniu.

Podwyżki wynagrodzeń nawet o 1000 zł dla pracowników samorządowych. Padł apel ZMP
19 cze 2024

 Związek Miast Polskich wyraził negatywną opinię o projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych. 

Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski. Wzór wniosku [Podróże z klasą]
19 cze 2024

Pomimo apeli ZNP nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. Dziś rusza przyjmowanie wniosków do najnowszego programu dofinansowania wycieczek szkolnych (2-5 dni) [Podróże z klasą].

Zmiany w podstawie programowej. Nowa lista lektur bez Rymkiewicza i Dukaja
18 cze 2024

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła, że do końca czerwca zostanie opublikowana podstawa programowa z listą lektur.

W szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Będzie nowe rozporządzenie MEN
18 cze 2024

Barbara Nowacka, minister edukacji, poinformowała, że od 1 września 2025 r. w szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Lekcje będą mogły być prowadzone w grupach międzyklasowych.

Wojsko wypłaci 6000 zł mężczyznom i kobietom 18-35 lat. Ochotnicy zasilą rezerwę [Wakacje z wojskiem]
18 cze 2024

W pierwszym turnusie programu „Wakacje z wojskiem”, który rozpoczął się w ubiegłym tygodniu, udział bierze 3,5 tys. młodych Polaków w ponad 30 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. W sumie w okresie wakacyjnym odbędą się trzy tury szkolenia, a wniosek o udział złożyło już ponad 11 tys. osób.

pokaż więcej
Proszę czekać...