Kategorie

Zadania koordynatora czynności kancelaryjnych

Artur Prasal
Jolanta Rybińska
Elektronizacja procedur administracyjnych
Elektronizacja procedur administracyjnych
Zmiany w przepisach prawa zmierzają do elektronizacji procedur realizowanych przez organy administracji publicznej i organy podatkowe. Ich celem jest głównie umożliwienie klientom urzędów realizacji spraw drogą elektroniczną. Równie istotne jest postępowanie z dokumentacją w urzędach, które muszą uwzględnić coraz większy procent dokumentów elektronicznych w sprawach często prowadzonych tradycyjnie – papierowo. Rola koordynatora jest tu istotna z punktu widzenia zapewnienia nadzoru nad właściwym prowadzeniem akt spraw.

Ustawa z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw nowelizuje w szczególności przepisy:

● ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dalej: ustawa o informatyzacji),

● ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.),

● ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa),

● ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.).

Nowe przepisy obejmujące elektronizację procedur administracji mają również wpływ na sposób wykonywania czynności kancelaryjnych. Istotna jest zatem rola koordynatora czynności kancelaryjnych bez względu na organizację zadań. I nie ma tu znaczenia, czy czynności kancelaryjne wykonywane są w systemie EZD, czy w systemie tradycyjnym.

Zobacz również: Prawo o aktach stanu cywilnego 2015

Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmiot publiczny jest zobowiązany udostępnić elektroniczną skrzynkę podawczą (dalej: ESP), spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnić jej obsługę. Jednocześnie – w terminie siedmiu dni od dnia udostępnienia ESP – podmiot publiczny będzie zobowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informację o jej adresie.

Czynności związane z uruchomieniem ESP, w tym wewnętrzna korespondencja w urzędzie dotycząca np. wskazania osób pełniących funkcje administratora podmiotu na ePUAP, wystąpienie o nadanie uprawnień podmiotowi publicznemu do świadczenia usług na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej przekazywane do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, powinny znaleźć odzwierciedlenie w aktach sprawy. Rolą koordynatora czynności kancelaryjnych jest nadzór w zakresie doboru klasy z wykazu akt, rozumiany nie tylko jako weryfikacja prawidłowości klasyfikacji spraw, ale również udzielanie pomocy przy doborze haseł klasyfikacyjnych. Tym samym koordynator powinien dokonać wyboru i wskazania – w przypadku wątpliwości – właściwego hasła klasyfikacyjnego dla spraw związanych z utworzeniem ESP.

Również sama obsługa ESP może wymagać wskazania właściwych klas z JRWA, np. nadawania uprawnień pracownikom urzędu, czy też uprawnień do systemu teleinformatycznego, z którym ESP została zintegrowana. Ma to szczególne znaczenie – z punktu widzenia większych jednostek zatrudniających dużą liczbę pracowników, którzy powinni uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego.

Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych w podmiocie należy do obowiązków kierownika podmiotu. Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw, kierownik podmiotu wyznacza koordynatora czynności kancelaryjnych.

Opracowanie i udostępnienie usług elektronicznych

Udostępnianie usług elektronicznych powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie we właściwym dokumentowaniu akt spraw. Zgodnie z nowym przepisem art. 16a ustawy o informatyzacji, w przypadku, w którym przepisy prawa nie wykluczają przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, organ właściwy do określenia wzoru dokumentu jest zobowiązany do:

1) przekazania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzoru dokumentu elektronicznego w celu umieszczenia go w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych,

2) przekazania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji opisu usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu wzoru dokumentu elektronicznego w celu zamieszczenia go w katalogu usług,

3) udostępnienia na ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym formularza elektronicznego umożliwiającego wygenerowanie dokumentu elektronicznego w celu złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wskazane wyżej czynności organ realizuje w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów określających wzór dokumentu. W przypadku gdy w przepisach prawa, które weszły w życie przed 11 maja 2014 r., został wskazany organ właściwy do określenia wzoru dokumentu, organ ten realizuje wskazane wyżej obowiązki w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Cały proces przygotowania usługi elektronicznej – począwszy od analizy dopuszczalności realizacji danego rodzaju spraw drogą elektroniczną, ewentualnej korespondencji wewnątrz urzędu, poprzez opracowanie wzoru elektronicznego, formularza elektronicznego, opisu usługi aż do przekazania plików wzoru do ministra właściwego do spraw informatyzacji – powinien znajdować się w aktach sprawy w sposób odzwierciedlający przebieg jej załatwienia. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na sposób prowadzenia akt spraw dla realizacji wymienionych czynności. Wzory elektroniczne to pliki w formacie xml, których dokumentowanie w postaci papierowej wydaje się kłopotliwe, a przechowywanie wydruków w formie papierowej – raczej bezużyteczne (jednak jest to uzależnione od tego, czy dana klasa z wykazu akt jest prowadzona w formie elektronicznej, czy też papierowej w urzędzie).

Co więcej, w wielu przypadkach będą wykonywane tylko niektóre ze wskazanych czynności. Przykładowo – wzór elektroniczny zostanie opracowany i udostępniony przez uprawniony do tego organ (np. przez właściwego ministra), natomiast samodzielnie opracujemy wyłącznie formularz elektroniczny lub też będziemy wnioskować o aktualizację, zmianę lub dodanie opisu usługi. W tym przypadku w aktach sprawy powinna znaleźć się dokumentacja dotyczącą danego zagadnienia.

Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP

Zapewniając szerszą dostępność do usług elektronicznych mieszkańcom, niektóre z urzędów podejmują działania zmierzające do uzyskania uprawnień podmiotu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

Przygotowanie organizacyjne do utworzenia punktu potwierdzającego wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw informatyzacji. Do uzyskania zgody ministra wymagane jest:

1) złożenie wniosku do Ministra Administracji i Cyfryzacji o utworzenie punktu potwierdzającego. Wniosek musi zawierać oświadczenie o spełnieniu przez podmiot publiczny wymagań określonych w akcie wykonawczym do art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy o informatyzacji;

2) załączenie do wniosku:

a) uzupełnionej i podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w dwóch egzemplarzach,

b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez podmiot wymagań określonych w pkt 1.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku minister właściwy do spraw informatyzacji wydaje i przekazuje zgodę na realizację zadań punktu potwierdzającego oraz podpisany jeden egzemplarz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wraz z uzyskaniem przez podmiot publiczny zgody zostają mu nadane uprawnienia punktu potwierdzającego w systemie ePUAP.

Cała dokumentacja dotyczącą przygotowania urzędu do realizacji zadań punktu potwierdzającego, w tym oznaczanie budynków i stanowisk, powinna być zgromadzona w aktach sprawy w sposób kompletny w ramach odpowiedniej klasy z JRWA.

Kolejną kwestią związaną z prawidłowością klasyfikacji i kwalifikacji akt spraw jest zapewnienie właściwego postępowania z dokumentacją dotyczącą potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP.

Punkty potwierdzające przechowują i archiwizują dokumenty i dane w postaci papierowej w zakresie potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP w warunkach zapewniających co najmniej:

1) zachowanie integralności dokumentów,

2) łatwe odszukanie i udostępnienie dokumentów,

3) ochronę danych osobowych zawartych w dokumentach,

4) ochronę tych dokumentów przed zniszczeniem.

Dokumenty i dane w postaci elektronicznej w zakresie potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP przechowuje oraz archiwizuje minister właściwy ds. informatyzacji.

WAŻNE

Procedura utworzenia punktu potwierdzającego i zarządzającego profilami zaufanymi ePUAP – www.epuap.gov.pl.

Obowiązek przechowania dokumentów i danych zarówno w postaci papierowej (punkty potwierdzające), jak elektronicznej (minister) trwa przez 20 lat od chwili potwierdzenia albo przedłużenia ważności profilu zaufanego ePUAP lub odmowy jego potwierdzenia albo przedłużenia ważności bądź od dnia jego unieważnienia.

W przypadku ustania działalności punktu potwierdzającego dokumenty przekazuje się organowi lub jednostce organizacyjnej przejmującej zadania i funkcje punktu potwierdzającego, którego działalność ustała. W przypadku braku następcy prawnego punktu potwierdzającego dokumenty przekazuje się ministrowi.

Zobacz również: Elektroniczna komunikacj z urzędem - nowe przepisy

Wniesienie podania w formie dokumentu elektronicznego

Znowelizowanie przepisy k.p.a. i Ordynacji podatkowej mają szczególnie duży wpływ na sposób dokumentowania akt spraw. Właściwy nadzór ze strony koordynatora wydaje się w tym zakresie konieczny. Zgodnie ze znowelizowanym art. 63 § 3a i 3b k.p.a. oraz art. 168 § 3a–eb Ordynacji podatkowej, jednym z wymogów formalnych podania w formie dokumentu elektronicznego jest wskazanie w podaniu adresu elektronicznego. Jeżeli podanie nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwy jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

Przy dokumentowaniu spraw należy zwrócić uwagę na dwa podstawowe aspekty:

1) wymagania wynikające wprost z instrukcji kancelaryjnej:

a) w systemie tradycyjnym:

● przesyłki rejestruje się, drukuje wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO), nanosi i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku,

● nanosi się informację o ważności podpisu elektronicznego i integralności podpisanego dokumentu oraz dacie tej weryfikacji,

● dołącza do akt sprawy,

b) w systemie EZD:

● przesyłki rejestruje się, dołączając do metadanych opisujących tę przesyłkę zarejestrowany naturalny dokument elektroniczny oraz UPO,

● dołącza do akt sprawy;

2) zapewnienie odnotowania informacji o adresie elektronicznym strony i innych uczestników postępowania w aktach sprawy. Przechowywanie informacji w aktach sprawy jest podstawowym obowiązkiem warunkującym realizację wymagań dotyczących chociażby doręczeń elektronicznych i w zasadzie nie powinno stwarzać kłopotów. Wskazanie adresu elektronicznego nastąpi bowiem w wielu przypadkach w treści samego podania. Dopuszczone jest jednak również przekazanie informacji o adresie elektronicznym w formie odrębnego dokumentu.

Należy także zwrócić uwagę na zasadność opracowania zasad postępowania przy tworzeniu tzw. bazy zgód/żądań dotyczących komunikacji elektronicznej. Zagadnienie prowadzenia bazy zgód na komunikację elektroniczną wymaga ostrożności, zarówno przy ich dokumentowaniu, zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (udostępnianie informacji pracownikom urzędu), aktualizacji danych. Zgoda może dotyczyć równych kategorii spraw, w każdej sprawie może być wskazany inny adres elektroniczny, dotyczący np. tej samej strony postępowania, w niektórych sprawach może być wyznaczony pełnomocnik, który również wskaże adres elektroniczny itd.

Fikcja doręczenia elektronicznego

Znowelizowane przepisy 46 k.p.a. oraz odpowiednio art. 152a Ordynacji podatkowej wprowadziły istotną zmianę w procedurze doręczenia elektronicznego, zachowując już tylko formę elektroniczną dla takiego doręczania. Tym samym uproszczeniu ulega również dokumentowanie tego typu spraw – bez względu na to, czy wykorzystywany jest system tradycyjny, czy EZD. Należy jednak wziąć pod uwagę również nowe aspekty tej procedury. W aktach sprawy powinny bowiem znaleźć się informacje dotyczące chociażby daty uznania pisma za doręczone, datach wysłania zawiadomień o możliwości odbioru pisma.

W ramach realizowanych zadań dotyczących nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji koordynator powinien podjąć działania, które zapewnią realizację wymagań prawnych.

Kopie dokumentów elektronicznych

Dążąc do umożliwienia realizacji spraw drogą elektroniczną, wprowadzono zmiany w przepisach art. 220 k.p.a. oraz 306d Ordynacji podatkowej. Przepisy te mają znaczenie również dla dokumentowania spraw w szczególności w systemie tradycyjnym. W aktach sprawy pojawią się bowiem wydruki elektronicznych kopii dokumentów (zaświadczeń wymaganych do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego albo innych dokumentów wydanych przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o informatyzacji, jak również potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania).

Organ administracji publicznej może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.

Czynności organu – dokumenty w formie elektronicznej

Od 17 czerwca 2010 r. obowiązują znowelizowane przepisy k.p.a., dopuszczające:

● załatwianie spraw w formie dokumentu elektronicznego,

● doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

● uwierzytelnianie dokumentów w postaci elektronicznej: wezwań, decyzji, postanowień, zaświadczeń, zawiadomień o sposobie załatwienia skargi.

Od 11 maja 2014 r. rozszerzono katalog m.in. o:

● udzielenie pełnomocnictwa,

● złożenie zeznań lub wyjaśnień,

● wezwanie organu rozszerzone na składniki dotyczące komunikacji elektronicznej,

● sporządzenie przez urzędnika adnotacji,

● wezwanie na rozprawę.

Analogiczne przepisy wprowadzono w Ordynacji podatkowej. Z punktu widzenia zarządzania dokumentacją – postępująca elektronizacja procedur administracyjnych i podatkowych wymaga od koordynatorów czynności kancelaryjnych nie tylko stałego poszerzania wiedzy nt. wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w bieżącym funkcjonowaniu urzędów, lecz także koordynacji wdrażania, propagowania tych przepisów.

Elektroniczny wgląd w akta sprawy

Przepisy k.p.a. i Ordynacji podatkowej – po nowelizacji – umożliwiają realizację dość zaawansowanych technologicznie i prawnie czynności polegających na możliwości udostępnienia wglądu w akta sprawy, w swoim systemie teleinformatycznym. Niezbędnym elementem jest jednak identyfikacja strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji. Realizacja tego uprawnienia organu jest jednak w praktyce możliwa wyłącznie w urzędach wykorzystujących system EZD, i to system, który został przygotowany do realizacji tego typu funkcjonalności.

Niejednokrotnie w tym zakresie współpraca koordynatora czynności kancelaryjnych z osobami odpowiedzialnymi za użytkowanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych urzędu wydaje się kluczowa dla realizacji wymagań prawnych w systemach.

ARTUR PRASAL, JOLANTA RYBIŃSKA

Autorzy są ekspertami w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej

Podstawy prawne

● art. 33 § 2–2a, 391, art. 46, art. 50 § 1, art. 54, art. 63 § 3a–3b, art. 73, art. 91 § 2, art. 220 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 183)

● art. 6 ust. 1 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 123, poz. 698; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 171, poz. 1016)

● art. 3e, art. 137 § 2–2a, art. 144a, art. 152a, art. 155 § 1, art. 159, art. 168 § 3a–3b, art. 178, art. 306d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 183)

● art. 3 pkt 14, art. 16 ust. 1a–1b, art. 16a, art. 16b, art. 20c ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 183)

● § 2, § 19, § 45, § 47 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 27, poz. 140)

● § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. nr 93, poz. 547) – nie obowiązuje

Polecamy serwis: Organizacja

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Możliwe przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni

  Stan wyjątkowy. Kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego zajmie się rząd podczas najbliższego posiedzenia - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadal poważna i wymaga szczególnych działań. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

  Whistleblowing – co z ustawą?

  Whistleblowing – co z ustawą? Czego nie wiemy o ustawie wdrażającej dyrektywę o sygnalistach? Czy warto na nią czekać?

  Zmiany dla nauczycieli - godziny karciane

  Godziny karciane wrócą do szkół? Zdaniem nauczycieli dojdzie do tego poprzez zwiększenie czasu pracy. Propozycje zmian przedstawiło MEiN.

  Co się musi znaleźć w aktach budynku?

  Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

  Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

  Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?