REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenia dla żołnierza zawodowego: dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów dojazdu, dopłaty do wypoczynku i rehabilitacji dzieci [ROZPORZĄDZENIE od 24 X 2023 r.]

Świadczenia dla żołnierza zawodowego: dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów dojazdu, dopłaty do wypoczynku i rehabilitacji dzieci [ROZPORZĄDZENIE od 24 X 2023 r.]
Świadczenia dla żołnierza zawodowego: dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów dojazdu, dopłaty do wypoczynku i rehabilitacji dzieci [ROZPORZĄDZENIE od 24 X 2023 r.]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 września 2023 r. w sprawie świadczeń socjalnobytowych dla żołnierzy zawodowych. Wejdzie w życie 24 X 2023 r.

Rozporządzenie określa:

REKLAMA

1) sposób dokumentowania i wypłaty:

a) dodatku za rozłąkę,

b) zwrotu kosztów codziennych dojazdów,

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

c) zwrotu kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) sposób i tryb postępowania w zakresie przyznawania:

a) dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym,

b) dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu,

c) dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy",

Autopromocja

d) pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego;

REKLAMA

3) sposób ustalania wysokości dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego dla celów przyznania tych świadczeń, sposób korzystania z dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy" oraz z pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego, a także wysokość i terminy wypłaty dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, oraz dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu;

4) tryb i terminy wypłaty zaliczek na dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, oraz na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu, w związku z trudną sytuacją materialną rodziny.

Dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów codziennych dojazdów i zwrot kosztów przejazdów [§ 2 Rozporządzenia]

1. Dodatek za rozłąkę wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza zawodowego skierowany do dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 470 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą", który przyznaje dodatek decyzją wydaną na czas pełnienia przez żołnierza zawodowego służby w jednostce wojskowej.

2. Do wniosku o wypłatę dodatku dołącza się:

1) zaświadczenie potwierdzające datę zakwaterowania oraz korzystania z przydzielonego miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, bez prawa zamieszkiwania z członkami rodziny na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1623 oraz z 2023 r. poz. 1872);

2) odpis skrócony aktu małżeństwa - w przypadku żołnierza zawodowego pozostającego w związku małżeńskim;

3) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka - w przypadku żołnierza zawodowego niepozostającego w związku małżeńskim, lecz posiadającego dziecko pozostające na jego utrzymaniu i wspólny adres zamieszkania albo zameldowania na pobyt stały z tym dzieckiem;

4) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo pobyt czasowy z członkami rodziny, wystawione przez uprawniony organ;

5) oświadczenie o miejscu swojego zamieszkania oraz o miejscu zamieszkania członków rodziny;

6) zaświadczenie o niekorzystaniu z uprawnienia do świadczenia mieszkaniowego, wydane przez uprawniony organ.

Zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem [§ 3 Rozporządzenia]

1. Zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza zawodowego skierowany do dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 470 ustawy, który przyznaje zwrot kosztów decyzją wydaną na czas pełnienia przez żołnierza zawodowego służby w jednostce wojskowej.

2. Do wniosku o wypłatę zwrotu kosztów codziennych dojazdów dołącza się:

1) zaświadczenie potwierdzające miejsce stałego pobytu albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wystawione przez uprawniony organ;

2) oświadczenie o miejscu zamieszkania;

3) zaświadczenie o niekorzystaniu z uprawnienia do świadczenia mieszkaniowego, wystawione przez uprawniony organ;

4) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do przejazdów ulgowych.

3. Zwrot kosztów codziennych dojazdów, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje opłat dodatkowych i dopłat.

Zwrot kosztów przejazdów odbywanych przez żołnierza zawodowego nie częściej niż raz w miesiącu do miejsca zamieszkania członków rodziny [§ 4 Rozporządzenia]

1. Zwrot kosztów przejazdów odbywanych przez żołnierza zawodowego nie częściej niż raz w miesiącu do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza zawodowego złożony do dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 470 ustawy.

2. Do wniosku o wypłatę zwrotu kosztów przejazdów dołącza się oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do przejazdów ulgowych.

3. Zwrot kosztów przejazdów nie obejmuje opłat dodatkowych i dopłat.

Świadczenia socjalnobytowe związane z wypoczynkiem

§ 6 Rozporządzenia

1. Wysokość dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego dla celów przyznania świadczeń ustala się jako średni miesięczny dochód, do którego wlicza się wszelkie dochody żołnierza zawodowego, jego małżonka oraz dzieci pozostających na utrzymaniu tego żołnierza, obliczane jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i o obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o obciążenie składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne określonymi odpowiednio w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych i w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, o obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności, oraz o obciążenie odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodu, określonymi w odrębnych przepisach;

2) opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

3. Do dochodu żołnierza zawodowego nie dolicza się:

1) dochodu małżonka lub dzieci, którzy nie uzyskują dochodu z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy cywilnoprawnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej w dniu:

a) wniesienia opłaty - w przypadku korzystania z dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, oraz z dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu,

b) złożenia wniosków o zakwalifikowanie na wypoczynek - w przypadku korzystania z dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy" oraz z pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego,

c) złożenia wniosku o wypłatę zaliczki - w przypadku korzystania z dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, oraz z dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu, w razie wypłacenia zaliczki;

2) dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 7 Rozporządzenia

W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 293 ust. 1 ustawy, zwany dalej „wnioskiem", dotyczy przyznania:

1) dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, do wniosku dołącza się:

a) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie, z tym że dochodów uzyskanych przez żołnierza zawodowego w jednostce wojskowej dokonującej wypłaty albo finansowania nie dokumentuje się,

b) dowód wniesionej opłaty za pobyt dziecka na wypoczynku, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 8 ust. 6,

c) potwierdzenie pobytu dziecka na wypoczynku, wydane przez organizatora, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 8 ust. 6;

2) dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu, do wniosku dołącza się:

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej albo dokument potwierdzający przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, dotyczące dziecka, przy czym w przypadku, o którym mowa w art. 293 ust. 5 ustawy - wraz z informacją o wymogu stałej indywidualnej opieki,

b) dowód wniesionej opłaty za pobyt dziecka na turnusie, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 8 ust. 6,

c) potwierdzenie pobytu dziecka na turnusie, wydane przez organizatora, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 8 ust. 6;

3) dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy", do wniosku dołącza się:

a) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie, z tym że:

- dochodów uzyskanych przez żołnierza zawodowego w jednostce wojskowej dokonującej wypłaty albo finansowania nie dokumentuje się,

- gdy wniosek składa uprawniony, o którym mowa w art. 293 ust. 10 i 11 ustawy, dokumentów nie dołącza się,

b) orzeczenie właściwej wojskowej komisji lekarskiej lub zaświadczenie wystawione przez lekarza jednostki wojskowej na podstawie przeprowadzonych badań, którymi są objęci żołnierze zawodowi powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa w przypadku, o którym mowa w art. 293 ust. 10 ustawy,

c) zaświadczenie wystawione przez jednostkę wojskową potwierdzające spełnienie warunków do przyznania świadczenia w przypadku, o którym mowa w art. 293 ust. 11 ustawy;

4) pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego, do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie, z tym że dochodów uzyskanych przez żołnierza zawodowego w jednostce wojskowej dokonującej wypłaty albo finansowania nie dokumentuje się.

§ 8 Rozporządzenia

1. Świadczenia wymienione w § 1 ust. 2 przyznaje na wniosek żołnierza zawodowego dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje w dniu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek składa dowódca jednostki wojskowej, decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje jego bezpośredni przełożony.

2. Wypłaty dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, oraz dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu dokonuje organ finansowy jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje w dniu złożenia wniosku, w terminie do 30 dni od dnia złożenia tego wniosku.

3. Dopłata do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy" oraz pełne pokrycie kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego są finansowane przez jednostkę wojskową, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje w dniu złożenia wniosku, na podstawie faktury wystawionej przez podmioty, o których mowa w art. 293 ust. 8 ustawy, zwane dalej „ośrodkami wypoczynkowymi".

4. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej, dla której Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim albo która jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, niebędącej jednostką budżetową świadczenie wypłaca i finansuje wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Żołnierzowi zawodowemu oddelegowanemu do wykonywania zadań w instytucji krajowej świadczenie wypłaca i finansuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Zaliczkę, o której mowa w § 1 pkt 4, wypłaca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wniesienia opłaty. W przypadku wypłacenia zaliczki żołnierz zawodowy jest zobowiązany w terminie do 30 dni od dnia zakończenia wypoczynku przedstawić dowód wniesienia opłaty oraz wydane przez organizatora potwierdzenie pobytu dziecka na zorganizowanym wypoczynku w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonym z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, albo pobytu dziecka na turnusie rehabilitacyjnym.

§ 9 Rozporządzenia

Wysokość dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

Rozdział 4

Przepisy przejściowy i końcowy

§ 10.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2023 r.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnobytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 565, z 2011 r. poz. 258 oraz z 2022 r. poz. 543), które traci moc z dniem 23 października 2023 r. zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W FORMIE KOLONII, OBOZÓW I ZIMOWISK, W TYM RÓWNIEŻ WYPOCZYNKU POŁĄCZONEGO Z LECZENIEM ALBO POBYTEM NA LECZENIU SANATORYJNYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2117)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W FORMIE KOLONII, OBOZÓW I ZIMOWISK, W TYM RÓWNIEŻ WYPOCZYNKU POŁĄCZONEGO Z LECZENIEM ALBO POBYTEM NA LECZENIU SANATORYJNYM

Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie żołnierza ustalany w procentach w stosunku do najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

Wysokość dofinansowania ustalona
w procentach od kosztu pobytu

na pierwsze dzieckona drugie i następne dziecko

do 30

8090

powyżej 30 do 45

6070

powyżej 45 do 65

4050

powyżej 65

nie przysługuje
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kontrowersyjna ustawa "wiatrakowa". O co chodzi? Marszałek Hołownia: intencje były dobre

  Wielkie kontrowersje oraz emocje budzi tzw. ustawa wiatrakowa. Wyjaśniamy o co dokładnie chodzi. Posłowie PiS stawiają szereg zarzutów proponowanym przez posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej przepisom. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych oraz o stworzenie możliwości wywłaszczeń czy szybszego odrolnienia gruntów pod budowę tych elektrowni. Intencje były dobre, popełniono błędy w komunikacji, w wytłumaczeniu, o co dokładnie chodzi - powiedział 4 grudnia 2023 r. w Polsat News marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Ludzie nie mogą mieć wątpliwości, że nie będzie wiatraków w parkach narodowych, że nikt nie chce stawiać im wiatraków 300 metrów od domu" - dodał.

  Maluch plus. Nabór wniosków dla gmin trwa do 31 grudnia 2023 r. Do podziału jest 5,5 mld zł

  Do końca 2023 r. gminy mogą składać wnioski w ramach drugiego naboru do programu „Maluch plus”. W 2023 r. ministerstwo rodziny i polityki społecznej zwiększyło budżet programu do 5,5 mld zł, co ma pozwolić na utworzenie ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

  Niepełnosprawny z Łańcuta nie da rady dotrzeć do Rzeszowa na komisję po punkty. Jakie ma opcje? [świadczenie wspierające]

  To częste pytanie czytelników "Mam kłopoty z poruszaniem się. Jestem przykuty do łóżka. Nie opuszczam mieszkania. W jaki sposób spotkam się z wojewódzkim zespołem ds orzekania o niepełnosprawności.?"

  Szczepienia na koronawirusa (podwariant XBB.1.5. "Kraken") w Polsce - zapisy od 6 grudnia 2023 r.

  Ministerstwo Zdrowia informuje, że od 6 grudnia osoby powyżej 12 roku życia będą mogły zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowaną na podwariant koronawirusa XBB.1.5 ("Kraken"). W nocy z 5 na 6 grudnia 2023 r. skierowanie na szczepienie zostanie wystawiane automatycznie przez system - informuje MZ.

  REKLAMA

  Biały Dom do Kongresu USA: skończyły nam się pieniądze dla Ukrainy

  Skończyły nam się pieniądze dla Ukrainy i prawie skończył się czas - napisała 4 grudnia 2023 r. w liście do spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona szefowa Biura Budżetu i Zarządzania (OMB) w Białym Domu Shalanda Young. Ostrzegła, że jeśli do końca grudnia Kongres nie przegłosuje nowego pakietu środków dla Ukrainy, administracja nie będzie mogła dostarczać Ukrainie pomocy.

  Od początku roku w polskich kopalniach zginęło 15 osób

  4 grudnia, w Barbórkę czyli Dzień Górnika prezydent Andrzej Duda spotkał się ratownikami górniczymi. Przypomniał, że od początku roku w polskich kopalniach zginęło 15 osób. 

  Kolejna ofiara zatrucia tlenkiem węgla. Czujnik czadu może uratować życie

  Następna ofiara zatrucia czadem. 22- letni mężczyzna stracił przytomność w wannie, winny jest najprawdopodobniej gazowy podgrzewacz wody. Strażacy od lat zachęcają do instalacji czujników czadu. 

  Leczenie zębów? Polacy wciąż głównie wybierają gabinety prywatne

  Na NFZ czy prywatnie? Gdzie Polacy leczą zęby? Coraz popularniejsze staje się łączenie usług bezpłatnych z odpłatnymi. 

  REKLAMA

  Zapomoga z 1000 zł na 4000 zł. Stypendium dla niepełnosprawnych 1200 zł. Stypendium socjalne 1900 zł. Kto tyle daje?

  To stawki świadczeń dla studentów na Politechnice Opolskiej.

  UWAGA! Ratownik medyczny zrobi USG i poda leki na ciśnienie, przeciwpłytkowe i przeciwkrwotoczne. I pobierze wymaz na obecność grypy

  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

  REKLAMA