REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Marzec 2022 r.: Terminy składania sprawozdań środowiskowych do BDO, BDS, marszałków województwa [Tabele]

Redakcja DGP
Marzec 2022 r.: Terminy składania sprawozdań środowiskowych do BDO, BDS, marszałków województwa [Tabele]
Marzec 2022 r.: Terminy składania sprawozdań środowiskowych do BDO, BDS, marszałków województwa [Tabele]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W formie tabelarycznej przedstawiamy kalendarz składania sprawozdań środowiskowych na marzec 2022 r.

W tabelach poniżej:

REKLAMA

 • Wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska: emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, emisje do atmosfery
 • Sprawozdania i opłata produktowa za opakowania
 • Opłata na publiczne kampanie edukacyjne ‒ dla wprowadzających produkty w opakowaniach
 • Sprawozdanie i opłata recyklingowa za torby foliowe
 • Sprawozdanie i opłata produktowa za produkty (oleje, preparaty smarowe, opony)
 • Sprawozdanie, opłata produktowa, opłata depozytowa - dla wprowadzających baterie i akumulatory
 • Zaświadczenia dla wprowadzających baterie i akumulatory
 • Opłata na publiczne kampanie edukacyjne - dla wprowadzających baterie i akumulatory
 • Sprawozdanie i opłata za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: produktowa oraz na publiczne kampanie edukacyjne
 • Sprawozdanie do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń


 

Wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska: emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, emisje do atmosfery

Termin: do 31 marca 2022 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

• Przedsiębiorcy

• Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe)

• Osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej

• Osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia (np. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego);

• Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą, np. szkoły, przedszkola, szpitale urzędy, zarządy dróg itp.

• Hodowcy - osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego

Sprawozdania (zwane wykazami) za 2021 r. składa się do marszałka województwa. W tym samym terminie wnosi się również opłatę (konta dla danego województwa można znaleźć na stronie WWW odpowiedniego urzędu marszałkowskiego).

Nie wnosi się opłat, których roczna wysokość przekazywana na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

W przypadku gdy roczna wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, ale w razie kontroli trzeba umieć wykazać, że opłata nie sięgnęła 100 zł.

Uwaga! Wykazy dotyczące emisji do powietrza powinny być spójne ze sprawozdaniami wprowadzanymi do KOBiZE.

• ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2338)

• ustawa z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 332)

Wysokości stawek i zasady obliczania:

• obwieszczenie ministra klimatu z 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M.P. poz. 961)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 2490)

Wzory wykazów:

• rozporządzenie ministra klimatu z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. poz. 2443)


 

Sprawozdania i opłata produktowa za opakowania

Termin: do 15 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Wprowadzający produkty w opakowaniach, czyli przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

‒ wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym znakiem towarowym lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,

‒ pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,

‒ prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 mkw., sprzedający produkty tam pakowane,

‒ prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 mkw., sprzedający produkty tam pakowane.

Sprawozdania składa się wyłącznie przez BDO.

Opłaty wnosi się za rok poprzedni do marszałka województwa.

Nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony (1 Mg). Zwolnienie jest w ramach pomocy de minimis.

Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku.

• ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Stawki:

• rozporządzenie ministra środowiska z 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. poz. 1972)

Poziomy:

• załącznik nr 1 do ustawy opakowaniowej określający poziomy odzysku i recyklingu

Opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych:

• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz.U. poz. 2310)

Wykaz opakowań:

• rozporządzenie ministra środowiska z 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. poz. 1274)

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne ‒ dla wprowadzających produkty w opakowaniach

Termin: opłata - do końca roku kalendarzowego, sprawozdanie - do 15 marca 2022 r.

Jak wyżej

Należy przekazać w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2 proc. wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony (1 Mg). Zwolnienie jest w ramach pomocy de minimis.

Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku.

• art. 19 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)


 

Sprawozdanie i opłata recyklingowa za torby foliowe

Termin: sprawozdanie ‒ do 15 marca 2022 r., opłaty - kwartalnie

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Prowadzący sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy w udostępniane tam w torby z tworzywa sztucznego.

Sprawozdania składa się wyłącznie przez BDO.

Opłata recyklingowa jest wnoszona kwartalnie na konto marszałka województwa, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. To znaczy, że najbliższy termin płatności przypada 15 kwietnia (za I kw. 2022 r.).

Nie płaci się za torby wykorzystane do produktów spożywczych o grubości nie większej niż 15 mikrometrów.

• art. 40a i nast. ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Stawki opłat:

• rozporządzenie ministra środowiska z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1639)


 

Sprawozdanie i opłata produktowa za produkty (oleje, preparaty smarowe, opony)

Termin: sprawozdanie ‒ do 15 marca, opłaty - do 31 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Przedsiębiorcy:

‒ wprowadzający po raz pierwszy na teren kraju produkty;

‒ importujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym stanowiących przynależność lub część składową innych produktów (pojazdów).

Sprawozdanie za rok poprzedni wnosi się przez BDO.

Opłaty uiszcza się marszałkowi województwa.

Przepisy dotyczą także przedsiębiorców sprowadzających produkty na własny użytek.

Nie wnosi się opłaty produktowej, jeżeli łączna jej wysokość nie przekracza 100 zł.

Uwaga! Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO.

• ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1903)

Stawki opłat:

• rozporządzenie ministra klimatu z 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U. poz. 2485)

Poziomy odzysku i recyklingu:

• załącznik nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych do dnia 31 grudnia 2014 r.


 

Sprawozdanie, opłata produktowa, opłata depozytowa - dla wprowadzających baterie i akumulatory

Terminy: sprawozdania ‒ do 28 lutego lub do 15 marca, opłaty ‒ do 15 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

• Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory, czyli przedsiębiorcy, którzy:

‒ wprowadzają do obrotu baterie lub akumulatory (w tym zamontowane w sprzęcie lub pojazdach) po raz pierwszy na terytorium kraju;

‒ dokonują importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby swojej działalności;

‒ zlecają wytworzenie baterii lub akumulatorów i których oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach;

‒ sprzedają detalicznie baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe i akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe;

‒ zbierają zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, które bezpośrednio przekazują do zakładu przetwarzania.

• Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

• Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Sprawozdania sprzedawcy detaliczni składają przez BDO ‒ do 15 marca. Zbierający i przetwarzający mają to zrobić do 28 lutego za rok poprzedni (także przez BDO).

Sprzedawcy detaliczni baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych składają sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej do marszałka województwa.

Opłaty wszyscy zobowiązani wnoszą do marszałka województwa.

Na zasadach de minimis zwolnienia stosuje się do wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu:

‒ baterie/akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,

‒ baterie/akumulatory przemysłowe, baterie/akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Uwaga! Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO.

• ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. poz. 521; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Wysokość opłat:

• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. poz. 1671)

• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. poz. 808)

• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz.U. poz. 1672)

• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. poz. 811)


 

Zaświadczenia dla wprowadzających baterie i akumulatory

Termin: do 28 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

• Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne

• Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory przenośne jest obowiązany wydać zaświadczenie wprowadzającemu lub podmiotowi pośredniczącemu, z którymi zawarł umowę. Są one przekazywane także marszałkowi województwa.

Na razie stosuje się uchylone już rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r., ponieważ w BDO nie uruchomiono odpowiedniej funkcjonalności.

• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz.U. poz. 812)


 

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne - dla wprowadzających baterie i akumulatory

Termin: do 15 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Wprowadzający baterie i akumulatory

Wprowadzający albo przeznacza na kampanię odpowiednią kwotę za rok poprzedni do 1 marca, albo wnosi ją na konto urzędu marszałkowskiego do 15 marca.

Jeżeli opłata na publiczne kampanie edukacyjne nie przekracza 10 zł, to wprowadzający baterie i akumulatory nie ma obowiązku finansowania kampanii ani składania sprawozdania o nich.

• art. 37 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. poz. 521; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)


 

Sprawozdanie i opłata za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: produktowa oraz na publiczne kampanie edukacyjne

Terminy: sprawozdania ‒ do 15 marca 2022 r., opłaty ‒ do 15 marca, kampanie edukacyjne ‒ do 31 stycznia

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

• Wprowadzający sprzęt

• Autoryzowani przedstawiciele

• Zbierający zużyty sprzęt

• Prowadzący zakład przetwarzania

• Prowadzący działalność w zakresie recyklingu

• Prowadzący działalność w zakresie innego niż recykling procesu odzysku

Sprawozdanie składa się za pomocą BDO do marszałka województwa.

Opłatę produktową wpłaca się na rachunek urzędu marszałkowskiego.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne powinna zostać wniesiona na rachunek urzędu marszałkowskiego do 31 stycznia za rok poprzedni.

Przy ustalaniu masy sprzętu wprowadzonego do obrotu nie uwzględnia się masy tego, który został wywieziony z kraju przez wprowadzającego lub innego przedsiębiorcę, na podstawie odpowiednich dokumentów.

Nie uwzględnia się masy baterii i akumulatorów stanowiących przynależność albo część składową tego sprzętu.

W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej się nie wnosi.

Zgodnie z regulacjami de minimis wprowadzającego zwal- nia się z opłaty produktowej, jeśli wprowadza do obrotu:

‒ małogabarytowy sprzęt, o łącznej średniorocznej masie nieprzekraczającej 100 kg,

‒ wielkogabarytowy sprzęt, o łącznej średniorocznej masie nieprzekraczającej 1000 kg.

Na zasadach de minimis wprowadzający jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej, jeżeli wysokość środków na kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.

• ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Stawki opłat:

• rozporządzenie ministra środowiska z 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1194)

• rozporządzenie ministra środowiska z 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. poz. 1499)


 

Sprawozdanie do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Termin: do 31 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Niektóre podmioty prowadzące instalacje, od których wymaga się posiadania pozwolenia zintegrowanego, m.in. właściciele stoczni, zajmujący się górnictwem i przetwórstwem węgla, impregnacją drewna, hodowlą ryb i skorupiaków czy oczyszczaniem ścieków przemysłowych

Sprawozdanie składa się do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i przez aplikację POL_PRTR do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Sprawozdanie składa się, gdy doszło do przekroczenia obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE z 2006 r. L 33, s. 1)

• art. 236b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2269)

• rozporządzenie ministra środowiska z 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. poz. 1154)

• rozporządzenie ministra środowiska z 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. poz. 1154)

Źródło: Opłaty i raporty środowiskowe w 2022 r. [ŚCIĄGAWKA] - GazetaPrawna.pl

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  Stawki uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Podwyżka z wyrównaniem od 1 stycznia. Rozporządzenie już obowiązuje. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  REKLAMA

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I.Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  REKLAMA

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  REKLAMA