REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Marzec 2022 r.: Terminy składania sprawozdań środowiskowych do BDO, BDS, marszałków województwa [Tabele]

Redakcja DGP
Marzec 2022 r.: Terminy składania sprawozdań środowiskowych do BDO, BDS, marszałków województwa [Tabele]
Marzec 2022 r.: Terminy składania sprawozdań środowiskowych do BDO, BDS, marszałków województwa [Tabele]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W formie tabelarycznej przedstawiamy kalendarz składania sprawozdań środowiskowych na marzec 2022 r.

W tabelach poniżej:

REKLAMA

  • Wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska: emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, emisje do atmosfery
  • Sprawozdania i opłata produktowa za opakowania
  • Opłata na publiczne kampanie edukacyjne ‒ dla wprowadzających produkty w opakowaniach
  • Sprawozdanie i opłata recyklingowa za torby foliowe
  • Sprawozdanie i opłata produktowa za produkty (oleje, preparaty smarowe, opony)
  • Sprawozdanie, opłata produktowa, opłata depozytowa - dla wprowadzających baterie i akumulatory
  • Zaświadczenia dla wprowadzających baterie i akumulatory
  • Opłata na publiczne kampanie edukacyjne - dla wprowadzających baterie i akumulatory
  • Sprawozdanie i opłata za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: produktowa oraz na publiczne kampanie edukacyjne
  • Sprawozdanie do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń


 

Wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska: emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, emisje do atmosfery

Termin: do 31 marca 2022 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

• Przedsiębiorcy

• Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe)

• Osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej

• Osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia (np. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego);

• Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą, np. szkoły, przedszkola, szpitale urzędy, zarządy dróg itp.

• Hodowcy - osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego

Sprawozdania (zwane wykazami) za 2021 r. składa się do marszałka województwa. W tym samym terminie wnosi się również opłatę (konta dla danego województwa można znaleźć na stronie WWW odpowiedniego urzędu marszałkowskiego).

Nie wnosi się opłat, których roczna wysokość przekazywana na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

W przypadku gdy roczna wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, ale w razie kontroli trzeba umieć wykazać, że opłata nie sięgnęła 100 zł.

Uwaga! Wykazy dotyczące emisji do powietrza powinny być spójne ze sprawozdaniami wprowadzanymi do KOBiZE.

• ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2338)

• ustawa z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 332)

Wysokości stawek i zasady obliczania:

• obwieszczenie ministra klimatu z 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M.P. poz. 961)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 2490)

Wzory wykazów:

• rozporządzenie ministra klimatu z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. poz. 2443)


 

Sprawozdania i opłata produktowa za opakowania

Termin: do 15 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Wprowadzający produkty w opakowaniach, czyli przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

‒ wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym znakiem towarowym lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,

‒ pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,

‒ prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 mkw., sprzedający produkty tam pakowane,

‒ prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 mkw., sprzedający produkty tam pakowane.

Sprawozdania składa się wyłącznie przez BDO.

Opłaty wnosi się za rok poprzedni do marszałka województwa.

Nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony (1 Mg). Zwolnienie jest w ramach pomocy de minimis.

Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku.

• ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Stawki:

• rozporządzenie ministra środowiska z 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. poz. 1972)

Poziomy:

• załącznik nr 1 do ustawy opakowaniowej określający poziomy odzysku i recyklingu

Opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych:

• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz.U. poz. 2310)

Wykaz opakowań:

• rozporządzenie ministra środowiska z 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. poz. 1274)

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne ‒ dla wprowadzających produkty w opakowaniach

Termin: opłata - do końca roku kalendarzowego, sprawozdanie - do 15 marca 2022 r.

Jak wyżej

Należy przekazać w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2 proc. wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony (1 Mg). Zwolnienie jest w ramach pomocy de minimis.

Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku.

• art. 19 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)


 

Sprawozdanie i opłata recyklingowa za torby foliowe

Termin: sprawozdanie ‒ do 15 marca 2022 r., opłaty - kwartalnie

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Prowadzący sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy w udostępniane tam w torby z tworzywa sztucznego.

Sprawozdania składa się wyłącznie przez BDO.

Opłata recyklingowa jest wnoszona kwartalnie na konto marszałka województwa, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. To znaczy, że najbliższy termin płatności przypada 15 kwietnia (za I kw. 2022 r.).

Nie płaci się za torby wykorzystane do produktów spożywczych o grubości nie większej niż 15 mikrometrów.

• art. 40a i nast. ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Stawki opłat:

• rozporządzenie ministra środowiska z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1639)


 

Sprawozdanie i opłata produktowa za produkty (oleje, preparaty smarowe, opony)

Termin: sprawozdanie ‒ do 15 marca, opłaty - do 31 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Przedsiębiorcy:

‒ wprowadzający po raz pierwszy na teren kraju produkty;

‒ importujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym stanowiących przynależność lub część składową innych produktów (pojazdów).

Sprawozdanie za rok poprzedni wnosi się przez BDO.

Opłaty uiszcza się marszałkowi województwa.

Przepisy dotyczą także przedsiębiorców sprowadzających produkty na własny użytek.

Nie wnosi się opłaty produktowej, jeżeli łączna jej wysokość nie przekracza 100 zł.

Uwaga! Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO.

• ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1903)

Stawki opłat:

• rozporządzenie ministra klimatu z 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U. poz. 2485)

Poziomy odzysku i recyklingu:

• załącznik nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych do dnia 31 grudnia 2014 r.


 

Sprawozdanie, opłata produktowa, opłata depozytowa - dla wprowadzających baterie i akumulatory

Terminy: sprawozdania ‒ do 28 lutego lub do 15 marca, opłaty ‒ do 15 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

• Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory, czyli przedsiębiorcy, którzy:

‒ wprowadzają do obrotu baterie lub akumulatory (w tym zamontowane w sprzęcie lub pojazdach) po raz pierwszy na terytorium kraju;

‒ dokonują importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby swojej działalności;

‒ zlecają wytworzenie baterii lub akumulatorów i których oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach;

‒ sprzedają detalicznie baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe i akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe;

‒ zbierają zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, które bezpośrednio przekazują do zakładu przetwarzania.

• Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

• Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Sprawozdania sprzedawcy detaliczni składają przez BDO ‒ do 15 marca. Zbierający i przetwarzający mają to zrobić do 28 lutego za rok poprzedni (także przez BDO).

Sprzedawcy detaliczni baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych składają sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej do marszałka województwa.

Opłaty wszyscy zobowiązani wnoszą do marszałka województwa.

Na zasadach de minimis zwolnienia stosuje się do wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu:

‒ baterie/akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,

‒ baterie/akumulatory przemysłowe, baterie/akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Uwaga! Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO.

• ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. poz. 521; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Wysokość opłat:

• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. poz. 1671)

• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. poz. 808)

• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz.U. poz. 1672)

• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. poz. 811)


 

Zaświadczenia dla wprowadzających baterie i akumulatory

Termin: do 28 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

• Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne

• Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory przenośne jest obowiązany wydać zaświadczenie wprowadzającemu lub podmiotowi pośredniczącemu, z którymi zawarł umowę. Są one przekazywane także marszałkowi województwa.

Na razie stosuje się uchylone już rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r., ponieważ w BDO nie uruchomiono odpowiedniej funkcjonalności.

• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz.U. poz. 812)


 

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne - dla wprowadzających baterie i akumulatory

Termin: do 15 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Wprowadzający baterie i akumulatory

Wprowadzający albo przeznacza na kampanię odpowiednią kwotę za rok poprzedni do 1 marca, albo wnosi ją na konto urzędu marszałkowskiego do 15 marca.

Jeżeli opłata na publiczne kampanie edukacyjne nie przekracza 10 zł, to wprowadzający baterie i akumulatory nie ma obowiązku finansowania kampanii ani składania sprawozdania o nich.

• art. 37 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. poz. 521; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)


 

Sprawozdanie i opłata za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: produktowa oraz na publiczne kampanie edukacyjne

Terminy: sprawozdania ‒ do 15 marca 2022 r., opłaty ‒ do 15 marca, kampanie edukacyjne ‒ do 31 stycznia

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

• Wprowadzający sprzęt

• Autoryzowani przedstawiciele

• Zbierający zużyty sprzęt

• Prowadzący zakład przetwarzania

• Prowadzący działalność w zakresie recyklingu

• Prowadzący działalność w zakresie innego niż recykling procesu odzysku

Sprawozdanie składa się za pomocą BDO do marszałka województwa.

Opłatę produktową wpłaca się na rachunek urzędu marszałkowskiego.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne powinna zostać wniesiona na rachunek urzędu marszałkowskiego do 31 stycznia za rok poprzedni.

Przy ustalaniu masy sprzętu wprowadzonego do obrotu nie uwzględnia się masy tego, który został wywieziony z kraju przez wprowadzającego lub innego przedsiębiorcę, na podstawie odpowiednich dokumentów.

Nie uwzględnia się masy baterii i akumulatorów stanowiących przynależność albo część składową tego sprzętu.

W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej się nie wnosi.

Zgodnie z regulacjami de minimis wprowadzającego zwal- nia się z opłaty produktowej, jeśli wprowadza do obrotu:

‒ małogabarytowy sprzęt, o łącznej średniorocznej masie nieprzekraczającej 100 kg,

‒ wielkogabarytowy sprzęt, o łącznej średniorocznej masie nieprzekraczającej 1000 kg.

Na zasadach de minimis wprowadzający jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej, jeżeli wysokość środków na kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.

• ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Stawki opłat:

• rozporządzenie ministra środowiska z 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1194)

• rozporządzenie ministra środowiska z 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. poz. 1499)


 

Sprawozdanie do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Termin: do 31 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Niektóre podmioty prowadzące instalacje, od których wymaga się posiadania pozwolenia zintegrowanego, m.in. właściciele stoczni, zajmujący się górnictwem i przetwórstwem węgla, impregnacją drewna, hodowlą ryb i skorupiaków czy oczyszczaniem ścieków przemysłowych

Sprawozdanie składa się do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i przez aplikację POL_PRTR do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Sprawozdanie składa się, gdy doszło do przekroczenia obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE z 2006 r. L 33, s. 1)

• art. 236b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2269)

• rozporządzenie ministra środowiska z 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. poz. 1154)

• rozporządzenie ministra środowiska z 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. poz. 1154)

Źródło: Opłaty i raporty środowiskowe w 2022 r. [ŚCIĄGAWKA] - GazetaPrawna.pl

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

Ta substancja wydłużyła życie myszy ok. 25%, wyszczupliła i zmniejszyła podatność na nowotwory. Teraz testy na ludziach

Międzynarodowa grupa badaczy aktualnie testuje nowy lek hamujący interleukinę 11, który wydłuża życie myszy prawie o jedną czwartą. Nie wiadomo jeszcze jak działa on u ludzi, ale rozpoczęto pierwsze badania kliniczne - informuje tygodnik „Nature” - ukazujące się od 1869 r. jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

REKLAMA

Co czwarty uczeń nie zdał matury w tej szkole. A oceny końcowe były wysokie. MEN: kuratoria przyjrzą się jakości kształcenia

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów. Oceny te były wyjątkowo wysokie i nie przekładają się na wyniki matur - dodała.

Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

Rodzice coraz rzadziej szczepią swoje dzieci. Najnowsze dane WHO

Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wyszczepialność dzieci i młodzieży na świecie wciąż nie może odzyskać poziomu sprzed pandemii. 

REKLAMA

Blisko 5 tys. zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi

We wtorek i środę strażacy w całym kraju mieli ręce pełne roboty. Do godz. 6 odnotowano 4998 zgłoszeń związanych z pogodą. Obrażenia odniosły cztery osoby. 

Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

REKLAMA