reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

n Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia. Gdy ustawa przewiduje doręczenie z urzędu, termin biegnie od doręczenia.

n Co do zasady terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli jednak ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

n Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Oznacza to, że o zachowaniu terminu będzie decydować data stempla pocztowego lub data złożenia w konsulacie. W obu przypadkach należy zadbać o dokument potwierdzający datę nadania lub złożenia. Skargę wysłaną pocztą należy nadać listem poleconym.

n Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na wniosek strony.

Skarżący nie powinien się obawiać tego, że złożenia skargi za pośrednictwem organu może zniweczyć możliwość dochodzenia praw do sądu. Mówiąc inaczej, że skarga nie trafi we właściwym czasie do sądu. Organ nie ma w tym względzie dowolności. Co więcej, za niedopełnienie obowiązków dotyczących przekazania skargi grożą mu sankcje. W razie niezastosowania się do nich sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny. Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości. Ponadto o rażących przypadkach naruszenia obowiązków w zakresie przekazania skargi skład orzekający lub prezes sądu zawiadamia organy właściwe do rozpatrywania petycji, skarg i wniosków.

Jak musi być sporządzona skarga

W przeciwieństwie do skargi kasacyjnej do sądu II instancji czyli NSA, skargę do WSA może być sporządzona i wniesiona bez pełnomocnika. Musi ona spełnić podstawowe wymogi, jakie stawia przed nią procedura sądowoadministacyjna.

Przede wszystkim skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Pismo w postępowaniu sądowym (pismo strony) obejmuje wnioski i oświadczenia stron. Dodatkowo skarga musi zawierać:

n wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

n oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy;

n określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Każde pismo strony powinno zawierać:

n oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

n oznaczenie rodzaju pisma;

n osnowę wniosku lub oświadczenia;

n podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

n wymienienie załączników.

Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania. W razie braku adresu do doręczeń lub siedziby stron, oznaczenie miejsca zamieszkania ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Ponadto pierwsze pismo w sprawie powinno zwierać przedmiot sprawy, a pisma dalsze sygnaturę akt. Do pisma musi być dołączone pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Bardzo ważne jest to, żeby do pisma dołączone były odpisy i odpisy załączników dla doręczenia innym stronom postępowania. A ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Jeżeli w piśmie, w tym w skardze, ktoś powołuje się na jakiś dokument na żądanie sądu, musi być złożony oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.

Jeżeli pismo strony, czyli również skarga, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, skarżący zostanie wezwany do jego uzupełnienie lub poprawienia. W tym celu wyznaczany jest siedmiodniowy termin. Dopiero gdy nieuzupełnione będą braki we wskazanym terminie, pismo zostanie pozostawione bez rozpoznania. O tym rygorze powiadomi sąd. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący składu orzekającego sądu zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje zażalenie. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od dnia jego wniesienia.


Aleksandra Tarka
aleksandra.tarka@infor.pl
reklama

Czytaj także

Źródło:

GP
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Richter

międzynarodowy specjalista z obszaru HR i komunikacji międzykulturowej z ponad z 10-letnim stażem

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama