REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Publikacja ogłoszeń oraz terminy w zamówieniach publicznych po nowelizacji

Barbara Wysocka

REKLAMA

REKLAMA

Dla realizacji tego celu wprowadzone zostały do systemu zamówień publicznych nowe regulacje prawne, które duży nacisk kładą na przyspieszenie procedury udzielenia zamówienia publicznego.Głównym założeniem ostatniej nowelizacji Prawa zamówień publicznych stało się usprawnienie systemu udzielania zamówień.

Nowelizacja w jeszcze większym stopniu promuje środki elektroniczne w zamówieniach publicznych, czego wyrazem jest odpowiednia w tym zakresie modyfikacja przepisów regulujących publikację ogłoszeń. Konsekwencją wprowadzenia obligatoryjnej elektronicznej formy publikacji ogłoszeń jest skrócenie terminów dokonywania niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Publikacja ogłoszeń o zamówieniu publicznym stanowi gwarancję jawności oraz konkurencyjności systemu zamówień publicznych. Poprzez publikację ogłoszenia zamawiający zapewnia wykonawcom uzyskanie informacji o planowanych lub toczących się postępowaniach oraz ich wynikach. Dodatkowo poprzez publikację ogłoszenia zamawiający dokonuje odpowiedniej weryfikacji rynku - zapoznaje się z najbardziej konkurencyjnymi ofertami.

Prawo zamówień publicznych różnicuje sposób publikacji ogłoszenia w zależności od wartości przedmiotu zamówienia. Ogłoszenie publikowane jest:

l bez względu na wartość przedmiotu zamówienia - w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej, jeśli zamawiający posiada taką stronę,

l jeżeli wartość zamówienia przekracza 14 000 euro do tzw. progów unijnych - w Biuletynie Zamówień Publicznych,

l jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

l jeżeli wartość na roboty budowlane przekracza 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi 10 000 000 euro - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnokrajowym.

Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób. Publikując ogłoszenie o zamówieniu, zamawiający nie może zawrzeć w ogłoszeniu informacji innych niż te, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Zakaz taki wynika wprost z treści art. 40 ust. 6 ustawy, a także uzasadniony jest ochroną spójności i przejrzystości systemu zamówień publicznych zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym.

Wartości kwotowe (tzw. progi unijne), od których uzależniony jest obowiązek publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Natomiast wzory formularzy, za pomocą których dokonywana jest publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, określają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamóień Publicznych. W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia w tym zakresie wzory ogłoszeń zostały znacznie uproszczone i zawierają tylko minimum informacji wymaganych przepisami upzp.

Ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Biuletyn Zamówień Publicznych jest elektronicznym informatorem o zamówieniach publicznych. Udostępniany jest wyłącznie na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Obowiązkiem publikacji w Biuletynie objęte zostały:

1) ogłoszenia o zamówieniu,

2) uproszczone ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów,

3) ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane,

4) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

5) ogłoszenia o konkursie,

6) ogłoszenia o wynikach konkursu

- których wartość przekracza 14 000 euro.

Natomiast publikacja ogłoszeń o zamówieniach (konkursach), których wartość nie przekracza 14 000 euro, ma charakter fakultatywny, decyzja w zakresie publikacji takiego ogłoszenia zależna jest wyłącznie od uznania zamawiającego (art. 11 ust. 5 upzp).

Wszystkie ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający publikuje samodzielnie drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego UZP.

Interaktywne formularze elektroniczne stanowią jedyną formę, za pomocą której zamawiający może dokonać publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Forma pisemna, tzn. przesłanie wypełnionego formularza ogłoszenia do Prezesa UZP faksem lub za pośrednictwem poczty, nie skutkuje publikacją ogłoszenia w Biuletynie, a tym samym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający, którzy zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami nie korzystali z formy elektronicznej przekazywania ogłoszeń do Biuletynu, zobowiązani są do dokonania stosownej rejestracji. Publikacja ogłoszeń w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych wymaga bowiem wcześniejszej identyfikacji zamawiającego, który poprzez rejestrację ustala hasło i login.

Ponadto forma elektroniczna wymagana jest również przy sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie. Stosownie bowiem do art. 11 ust. 4 upzp, zamawiający drogą elektroniczną składa ewentualny wniosek o sprostowanie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie, wskazując datę zamieszczenia ogłoszenia i jego numer. Sprostowaniu nie podlegają jednak opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich spełniania. W przeciwieństwie do ogłoszenia obwieszczenie o sprostowaniu zamieszcza Prezes UZP niezwłocznie po otrzymaniu poprawnie wypełnionego wniosku.

Zamawiający po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego powinien wydrukować wyświetlone na stronie internetowej potwierdzenie publikacji ogłoszenia. Potwierdzenie to stanowi dowód w rozumieniu art. 12 ust. 3 upzp.

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Nowelizacja nie wprowadza natomiast istotnych zmian w zakresie publikacji ogłoszeń o zamówieniach, których wartość jest równa lub przekracza tzw. progi unijne. Ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający przekazuje do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym promowana przez ustawodawcę jest forma elektroniczna jako usprawniająca postępowanie. Zamawiający, którzy korzystają z formy elektronicznej, są uprawnieni do skrócenia terminów w postępowaniu.

Ogłoszenia przekazywane są zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 z 7 września 2005 r. Formularze ogłoszeń dostępne są na stronach internetowych Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod adresem http://www.simap.eu.int. Jakiekolwiek odstępstwo jest w tym zakresie niedopuszczalne jako niezgodne z prawem europejskim. Ponadto ogłoszenia przesłane na wzorze niezgodnym z określonym w rozporządzeniu są odrzucane przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nie ingeruje w treść merytoryczną ogłoszenia. W sytuacji jednak gdy znajdzie się błąd, wówczas zamawiający wzywany jest do jego poprawienia w ciągu 24 godzin od chwili wezwania. Jeżeli zamawiający nie dokona poprawy, urząd publikuje ogłoszenie z błędem, pozostawiając jednak zamawiającemu możliwość jego sprostowania. Dokonanie przez zamawiającego sprostowania ogłoszenia ma ten skutek, że terminy składania ofert w procedurze otwartej albo wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze negocjacyjnej liczy się nie od dnia przekazania ogłoszenia, ale od dnia przekazania sprostowania.

Przykład

W toku postępowania o wartości przekraczającej tzw. progi unijne dokonaliśmy modyfikacji treści specyfikacji i w związku z tym przedłużyliśmy termin składania ofert. Czy istnieje możliwość skorygowania ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i poinformowania wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert?

Tak, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.simap.eu.int istnieje możliwość zmodyfikowania ogłoszenia przesłanego do Dz.Urz. UE serii S w przypadku niewielkich zmian (np. adresu, terminów itp.). W tym celu należy skontaktować się z UOPWE pod wskazanymi na stronie numerami faksu bądź drogą elektroniczną, przekazując informację w zakresie nazwy zamawiającego, daty przekazania ogłoszenia do publikacji, datę publikacji (numer ogłoszenia) i żądanie zmodyfikowania ogłoszenia. W analogiczny sposób można usunąć ogłoszenie. W przypadku większych zmian konieczne jest przekazanie nowego ogłoszenia przy jednoczesnym zaznaczeniu w sekcji „inne informacje”, że zastępuje ono wcześniej opublikowane ogłoszenie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, bez względu na tryb, w jakim prowadzone było postępowanie, udzielając zamówienia lub zawierając umowę ramową o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne, zobowiązany jest do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (art. 95 upzp). Ponadto zamawiający zobowiązany jest do przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne. Ogłoszenie publikowane jest niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej w biuletynie. Z obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu wyłączone zostały zamówienia udzielane na podstawie umowy ramowej. Natomiast w przypadku udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów, które z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia objęte są obowiązkiem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający może ograniczyć ich przekazywanie do częstotliwości raz na 3 miesiące.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający nie mają natomiast obowiązku publikacji ogłoszeń o unieważnieniu postępowania. Z uwagi na fakt, iż upzp nie przewiduje obowiązku publikacji ogłoszenia w przypadku unieważnienia postępowania, niemożliwe jest zamieszczenie takiego ogłoszenia zarówno w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jak i w Biuletynie Zamówień Publicznych. Natomiast nie ma przeszkód, aby zamawiający zamieścił taką informację na swojej stronie internetowej lub w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Taka informacja znajdzie się również w treści protokołu postępowania, który jest jawny i podlega udostępnieniu.

Ogłoszenie informacyjne o planowanym zamówieniu

Małej, ale istotnej zmianie poddane zostały również ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach. Stosownie do dyrektyw Unii Europejskiej, nowelizacja zniosła obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach. Zamawiający - zgodnie z art. 13 upzp, niezwłocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego, a jeżeli nie sporządza takiego planu - raz w roku, może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieścić na własnej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień (tzw. profilu nabywcy), wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość:

1) dla robót budowlanych - jest równa lub przekracza tzw. progi unijne,

2) zsumowana dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, w ramach danej grupy określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień jest równa lub przekracza 750 000 euro,

3) zsumowana dla usług o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, w ramach kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień jest równa lub przekracza 750 000 euro.

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego zależna jest wyłącznie od decyzji zamawiającego i zamiaru skorzystania przez niego z możliwości wyznaczenia krótszych terminów składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego. Nieopublikowanie wstępnego ogłoszenia informacyjnego nie stanowi zatem naruszenia przepisów upzp.

Terminy a forma publikacji ogłoszenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wszczyna poprzez odpowiednie ogłoszenie o zamówieniu. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia w odpowiednim publikatorze liczone są terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz terminy składania ofert. Długość niniejszych terminów związana jest zarówno z wartością szacunkową przedmiotu zamówienia, jak i z formą publikacji ogłoszenia. Warto przy tym zauważyć, iż nowelizacja upzp zmienia sposób liczenia terminów w postępowaniach objętych obowiązkiem publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Terminy liczone są od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto nowelizacja skraca terminy dokonywania czynności składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Z uwagi na zawarte w przepisach regulujących tryb negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego odesłanie do przepisów o przetargu ograniczonym, skrócony do 7 dni jest również termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w tych trybach.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawy prawne

l Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560

l Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 87 poz. 604; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 228)

l Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń publikowanych w Biuletynie zamówień publicznych (Dz.U. Nr 102, poz. 693)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Faktyczne usunięcie z listy lektur szkolnych „Pana Tadeusza"? [O zmianach w podstawie programowej proponowanych przez resort B. Nowackiej]

  W szkole podstawowej jest tylko fragment „Pana Tadeusza”, a w szkole średniej to nie jest lektura obowiązkowa.

  33,5 mld euro na inwestycje w polskich regionach w latach 2021–2027. Trwa Europejski Kongres Samorządów (komunikat MFiPR)

  Samorządy mają do dyspozycji na lata 2021–2027 kwotę 33,5 mld euro, co jest olbrzymim wsparciem inwestycji w polskich regionach. Trwa spotkanie przedstawicieli samorządów z udziałem wiceministra Protasa.

  W powietrzu nad Rzymem krążą... narkotyki

  W powietrzu nad Wiecznym Miastem krąży już nie tylko smog. Eksperci włoskiego Komitetu Badań Naukowych stwierdzili duże stężenie kokainy i innych narkotyków. W ciągu dekady zawartość wzrosła aż o 60 procent!

  Jakie są zasady refundacji leków? Kto może wypisać receptę?

  Koszty leczenia bywają naprawdę wysokie. Wiedzą o tym zwłaszcza pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe i wymagający stałego przyjmowania leków. Zmniejszenie kosztów kuracji, miedzy innymi poprzez refundację leków, to jedno z kluczowych zadań ministra zdrowia. Kiedy możliwa jest refundacja leków?

  REKLAMA

  Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia strażaków PSP o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka PSP wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł.

  Podwyżki w Policji 2024. Nowa tabela dodatku za stopień. [projekt rozporządzenia] Przeciętne miesięczne uposażenie (z nagrodą roczną) wzrasta o 1472 zł od 1 stycznia

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20% tj. o 1.359 zł od 1 stycznia 2024 r. w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek dodatku za stopień.  Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł.

  Wybory samorządowe. 4 marca 2024 r. ostatnim dniem na zgłaszanie list kandydatów na radnych

  W tegorocznych wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą zgłaszać listy kandydatów na radnych tylko do godz. 16 w poniedziałek.

  Helikopter z odbiornikiem pasywnym szukają surowców krytycznych na Suwalszczyźnie. Co to są surowce krytyczne?

  Od 1 marca 2024 r. na terenie kilku gmin na Suwalszczyźnie rozpoczęły się poszukiwania złóż surowców krytycznych ze skał magmowych. Badania z wykorzystaniem helikoptera potrwają około dwóch tygodni – poinformował PAP Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

  REKLAMA

  Są już wypłaty podwyżek 30-33% dla nauczycieli - informuje Lublin, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Brwinów, Hrubieszów. Samorządy nie czekały do końca kwietnia

  Rozpoczęła się długo wyczekiwana wypłata podwyżek dla nauczycieli. 1 marca wyższe wynagrodzenie otrzymali nauczyciele z Lublina i Koszalina. Również mniejsze gminy uruchamiają wyższe przelewy.

  Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia

  Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe - 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  REKLAMA