Kategorie

Jak zostać członkiem Państwowego Zasobu Kadrowego

Jolanta Góra
Każdy, kto chce zrobić karierę w administracji publicznej, powinien zostać członkiem Państwowego Zasobu Kadrowego. Tylko osoby należące do Zasobu mogą być bowiem powoływane na wysokie stanowiska państwowe. Jedną z możliwości dostania się do PZK jest zdanie egzaminu. Termin zgłaszania się do najbliższego mija 14 września.


Jedną z przewidzianych przez ustawodacę dróg wejścia do Państwowego Zasobu Kadrowego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Do egzaminu może przystąpić każdy, kto:

 - ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

 - jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony;

 - jest obywatelem polskim;

 - korzysta z pełni praw publicznych;

 - nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 - cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 - posiada co najmniej trzyletni staż pracy;

 - zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

Egzamin składa się z czterech części - sprawdzianu wiedzy, umiejętności, znajomości języka obcego spośród języków roboczych UE oraz predyspozycji kierowniczych. Za każdy ze sprawdzianów przyznawane są punkty, których suma stanowi ostateczny wynik egzaminu. Aby złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym, należy zdobyć z każdego ze sprawdzianów co najmniej 1/3 możliwej do uzyskania liczby punktów i z całego egzaminu liczbę punktów wyższą niż 3/5 maksymalnej liczby punktów, czyli więcej niż 162 punkty. Za przystąpienie do egzaminu trzeba wnieść opłatę w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynosi ona 468 zł.

Jak zgłosić się na egzamin

Zgłoszenia kandydatów do egzaminu przyjmuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Najpierw należy założyć swoje konto na stronie www.ksap.gov.pl. Następnie wypełnić elektroniczny formularz dostępny na tej stronie. Dane można modyfikować do momentu przekazania zgłoszenia do systemu elektronicznego.

Ostateczną wersję zgłoszenia należy wydrukować, własnoręcznie podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami przesłać do siedziby KSAP. Do wydruku należy dołączyć:

 - kopię dowodu osobistego (strony 1-2 nowego dowodu, strony 1-3 starego dowodu) lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

 - kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,

 - kopie dokumentów potwierdzających trzyletni staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),

 - oświadczenie o niepodleganiu powszechnemu obowiązkowi obrony lub bycia żołnierzem rezerwy, o posiadaniu pełni praw publicznych, o niekaralności (za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe), o posiadaniu nieposzlakowanej opinii i znajomości jednego z języków roboczych UE,

 - kopię dowodu opłaty za przystąpienie do egzaminu.

Do egzaminu może przystąpić jedynie osoba, która prześle formularz zgłoszenia wraz z załącznikami w terminie przewidzianym w ogłoszeniu (decyduje data nadania w placówce pocztowej). Obecnie KSAP przyjmuje zgłoszenia do trzeciego w tym roku egzaminu. Można je przesyłać do 14 września.

Każdy, kto zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.

Zamiast egzaminu

Zdanie egzaminu nie jest jedyną drogą jaką można dostać się do PZK. Wiele osób zostało jego członkiem automatycznie w dniu wejścia w życie ustawy o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, czyli 27 października ubiegłego roku. Były to osoby, które zajmowały stanowiska objęte ustawą i posiadały co najmniej pięcioletni staż pracy, oraz osoby, którym powierzono pełnienie obowiązków na stanowiskach objętych ustawą.

Od 24 lipca tego roku, dzięki nowelizacji ustawy o Państwowym Zasobie Kadrowym, status członka Zasobu automatycznie otrzymują wszyscy urzędnicy służby cywilnej bez konieczności spełnienia wymogu posiadania określonego stażu pracy. Oznacza to, że 219 osób, które uzyska mianowanie w 2007 roku, z mocy prawa wejdzie także do PZK.

Nowelizacja włączyła też do PZK osoby posiadające stopień naukowy doktora. Ponadto z mocy prawa członkami Zasobu stają się osoby mianowane przez prezydenta na pełnomocnych przedstawicieli Polski w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych.

Bez gwarancji powołania

Osoby będące w Zasobie mogą być powoływane na wysokie stanowiska państwowe, m.in. prezesów i kierowników urzędów, dyrektorów. W praktyce jednak o tym, że jest wolne stanowisko, wiedzą tylko przełożeni, czyli szefowie urzędów i dyrektorzy generalni. To oni wyszukują odpowiednich kandydatów. Członkowie PZK nie wiedzą zatem, na jaki urząd trwa rekrutacja, i nie mogą zgłaszać się sami. Mogą jednak postarać się o wpisanie do ewidencji członków PZK, prowadzonej przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z której korzystają zatrudniający.

Skąd pobrać wniosek

Wniosek o wpisanie do ewidencji osób należących do Państwowego Zasobu Kadrowego można pobrać ze strony www.pzk.kprm.gov.pl, link: wzory dokumentów. Wniosek składa się z dwóch części - A i B. Wypełnienie części A jest obligatoryjnie, a B - fakultatywne. Jednak informacje zawarte w części B umożliwiają tak naprawdę kontakt w kandydatem. Dlatego wypełnienie tej części zwiększa prawdopodobieństwo wyboru na wysokie stanowisko państwowe.

W części A należy podać podstawę przynależności do Zasobu, np. osoba posiadająca stopień naukowy doktora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy. Należy też oświadczyć, że:

- posiada się tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

- jest się żołnierzem rezerwy lub nie podlega się powszechnemu obowiązkowi obrony,

- jest się obywatelem polskim,

- korzysta się z pełni praw publicznych,

- nie było się karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- zna się co najmniej jeden z języków obcych spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

Osoby, które z mocy ustawy są członkami Zasobu, np. osoby posiadające stopień naukowy doktora, nie muszą znać języka roboczego Unii.

Tak naprawdę jednak, aby zaistnieć w Zasobie, należy wypełnić część B. Informacje wymagane ustawowo nie umożliwiają bowiem kontaktu z członkami Zasobu. W części dobrowolnej można tymczasem podać: adres kontaktowy, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Obok zajmowanych stanowisk warto też wymienić zakres obowiązków i osiągnięcia zawodowe, czyli dane ułatwiające wybór z licznej grupy kandydatów.

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego kwestionariusza należy dołączyć dokument potwierdzający spełnianie warunków przynależności do Państwowego Zasobu Kadrowego. Dla osób posiadających stopień naukowy doktora może to być odpis dyplomu lub poświadczona notarialnie jego kopia. Nie trzeba natomiast załączać certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego. Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wniosek powinni też przesłać urzędnicy mianowani, którzy dzięki ostatniej nowelizacji stali się członkami PZK bez względu na posiadany staż pracy.

Zgodnie z ustawą przynależność do Państwowego Zasobu Kadrowego trwa dziesięć lat od dnia wejścia do Państwowego Zasobu Kadrowego. Oznacza to, że po upływie tego okresu ponowne wejście do Zasobu wymaga złożenia egzaminu z pozytywnym wynikiem.

Ważne!

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udostępnia jedynie osobie upoważnionej do powołania informacje zawarte w zgłoszeniach do ewidencji PZK. Nie wskazuje zatem kandydata na wysokie stanowisko państwowe

WYSOKIE STANOWISKA

Spośród członków PZK obsadza się m.in. stanowiska:

 - kierowników centralnych urzędów administracji rządowej i ich zastępców,

 - prezesów agencji państwowych i ich zastępców,

 - prezesów zarządów państwowych funduszy i ich zastępców,

 - kierowników i zastępców kierowników państwowych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez prezesa Rady Ministrów lub właściwych ministrów,

 - dyrektorów generalnych urzędów,

 - dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów lub biur w urzędach administracji rządowej.

JĘZYKI ROBOCZE UNII

Unia liczy 27 państw, jednak ma tylko 23 języki robocze:

angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski.

KONKURS PREMIERA

Jedną z możliwości zostania członkiem PZK jest przystąpienie do konkursu na wysokie stanowisko. Ogłasza go prezes Rady Ministrów, jeżeli w PZK nie znajdzie się odpowiedni kandydat do pełnienia danej funkcji. Informacje o konkursach są publikowana w BIP-ie KPRM, a także serwisie internetowym KSAP. Za jego przeprowadzenie odpowiada Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Dotychczas jednak premier ogłosił tylko jeden konkurs, na prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji.

PRZYKŁAD:

TRZYLETNI STAŻ PRACY

Absolwentka prawa, przez rok prowadziła własną firmę, a od dwóch lat pracuje w prywatnym przedsiębiorstwie. Postanowiła zdać egzamin do PZK. Wypełniła elektroniczny formularz i wysłała zgłoszenie pocztą. Otrzymała odpowiedź, że nie może przystąpić do egzaminu. Odwołała się, twierdząc, że spełnia wszystkie warunki.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej nie mogła udzielić innej odpowiedzi. Do egzaminu może bowiem przystąpić osoba, która posiada trzyletni staż prac zgodnie z kodeksem pracy.. Staż pracy, o którym mowa w ustawie o państwowym zasobie kadrowym rozumiany jest jako okres pozostawania w stosunku pracy, zgodnie z regulacjami prawa pracy. Obowiązujące przepisy nie pozwalają wliczać do stażu okresu prowadzenia działalności gospodarczej, ani wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl

Podstawa prawna

 - Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. nr 170, poz. 1217 z późn. zm.).

 - Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu do Państwowego Zasobu Kadrowego (Dz.U. nr 6, poz. 42).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?