Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zostać członkiem Państwowego Zasobu Kadrowego

Jolanta Góra
Każdy, kto chce zrobić karierę w administracji publicznej, powinien zostać członkiem Państwowego Zasobu Kadrowego. Tylko osoby należące do Zasobu mogą być bowiem powoływane na wysokie stanowiska państwowe. Jedną z możliwości dostania się do PZK jest zdanie egzaminu. Termin zgłaszania się do najbliższego mija 14 września.


Jedną z przewidzianych przez ustawodacę dróg wejścia do Państwowego Zasobu Kadrowego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Do egzaminu może przystąpić każdy, kto:

 - ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

 - jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony;

 - jest obywatelem polskim;

 - korzysta z pełni praw publicznych;

 - nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 - cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 - posiada co najmniej trzyletni staż pracy;

 - zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

Egzamin składa się z czterech części - sprawdzianu wiedzy, umiejętności, znajomości języka obcego spośród języków roboczych UE oraz predyspozycji kierowniczych. Za każdy ze sprawdzianów przyznawane są punkty, których suma stanowi ostateczny wynik egzaminu. Aby złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym, należy zdobyć z każdego ze sprawdzianów co najmniej 1/3 możliwej do uzyskania liczby punktów i z całego egzaminu liczbę punktów wyższą niż 3/5 maksymalnej liczby punktów, czyli więcej niż 162 punkty. Za przystąpienie do egzaminu trzeba wnieść opłatę w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynosi ona 468 zł.

Jak zgłosić się na egzamin

Zgłoszenia kandydatów do egzaminu przyjmuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Najpierw należy założyć swoje konto na stronie www.ksap.gov.pl. Następnie wypełnić elektroniczny formularz dostępny na tej stronie. Dane można modyfikować do momentu przekazania zgłoszenia do systemu elektronicznego.

Ostateczną wersję zgłoszenia należy wydrukować, własnoręcznie podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami przesłać do siedziby KSAP. Do wydruku należy dołączyć:

 - kopię dowodu osobistego (strony 1-2 nowego dowodu, strony 1-3 starego dowodu) lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

 - kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,

 - kopie dokumentów potwierdzających trzyletni staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),

 - oświadczenie o niepodleganiu powszechnemu obowiązkowi obrony lub bycia żołnierzem rezerwy, o posiadaniu pełni praw publicznych, o niekaralności (za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe), o posiadaniu nieposzlakowanej opinii i znajomości jednego z języków roboczych UE,

 - kopię dowodu opłaty za przystąpienie do egzaminu.

Do egzaminu może przystąpić jedynie osoba, która prześle formularz zgłoszenia wraz z załącznikami w terminie przewidzianym w ogłoszeniu (decyduje data nadania w placówce pocztowej). Obecnie KSAP przyjmuje zgłoszenia do trzeciego w tym roku egzaminu. Można je przesyłać do 14 września.

Każdy, kto zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.

Zamiast egzaminu

Zdanie egzaminu nie jest jedyną drogą jaką można dostać się do PZK. Wiele osób zostało jego członkiem automatycznie w dniu wejścia w życie ustawy o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, czyli 27 października ubiegłego roku. Były to osoby, które zajmowały stanowiska objęte ustawą i posiadały co najmniej pięcioletni staż pracy, oraz osoby, którym powierzono pełnienie obowiązków na stanowiskach objętych ustawą.

Od 24 lipca tego roku, dzięki nowelizacji ustawy o Państwowym Zasobie Kadrowym, status członka Zasobu automatycznie otrzymują wszyscy urzędnicy służby cywilnej bez konieczności spełnienia wymogu posiadania określonego stażu pracy. Oznacza to, że 219 osób, które uzyska mianowanie w 2007 roku, z mocy prawa wejdzie także do PZK.

Nowelizacja włączyła też do PZK osoby posiadające stopień naukowy doktora. Ponadto z mocy prawa członkami Zasobu stają się osoby mianowane przez prezydenta na pełnomocnych przedstawicieli Polski w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych.

Bez gwarancji powołania

Osoby będące w Zasobie mogą być powoływane na wysokie stanowiska państwowe, m.in. prezesów i kierowników urzędów, dyrektorów. W praktyce jednak o tym, że jest wolne stanowisko, wiedzą tylko przełożeni, czyli szefowie urzędów i dyrektorzy generalni. To oni wyszukują odpowiednich kandydatów. Członkowie PZK nie wiedzą zatem, na jaki urząd trwa rekrutacja, i nie mogą zgłaszać się sami. Mogą jednak postarać się o wpisanie do ewidencji członków PZK, prowadzonej przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z której korzystają zatrudniający.

Skąd pobrać wniosek

Wniosek o wpisanie do ewidencji osób należących do Państwowego Zasobu Kadrowego można pobrać ze strony www.pzk.kprm.gov.pl, link: wzory dokumentów. Wniosek składa się z dwóch części - A i B. Wypełnienie części A jest obligatoryjnie, a B - fakultatywne. Jednak informacje zawarte w części B umożliwiają tak naprawdę kontakt w kandydatem. Dlatego wypełnienie tej części zwiększa prawdopodobieństwo wyboru na wysokie stanowisko państwowe.

W części A należy podać podstawę przynależności do Zasobu, np. osoba posiadająca stopień naukowy doktora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy. Należy też oświadczyć, że:

- posiada się tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

- jest się żołnierzem rezerwy lub nie podlega się powszechnemu obowiązkowi obrony,

- jest się obywatelem polskim,

- korzysta się z pełni praw publicznych,

- nie było się karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- zna się co najmniej jeden z języków obcych spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

Osoby, które z mocy ustawy są członkami Zasobu, np. osoby posiadające stopień naukowy doktora, nie muszą znać języka roboczego Unii.

Tak naprawdę jednak, aby zaistnieć w Zasobie, należy wypełnić część B. Informacje wymagane ustawowo nie umożliwiają bowiem kontaktu z członkami Zasobu. W części dobrowolnej można tymczasem podać: adres kontaktowy, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Obok zajmowanych stanowisk warto też wymienić zakres obowiązków i osiągnięcia zawodowe, czyli dane ułatwiające wybór z licznej grupy kandydatów.

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego kwestionariusza należy dołączyć dokument potwierdzający spełnianie warunków przynależności do Państwowego Zasobu Kadrowego. Dla osób posiadających stopień naukowy doktora może to być odpis dyplomu lub poświadczona notarialnie jego kopia. Nie trzeba natomiast załączać certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego. Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wniosek powinni też przesłać urzędnicy mianowani, którzy dzięki ostatniej nowelizacji stali się członkami PZK bez względu na posiadany staż pracy.

Zgodnie z ustawą przynależność do Państwowego Zasobu Kadrowego trwa dziesięć lat od dnia wejścia do Państwowego Zasobu Kadrowego. Oznacza to, że po upływie tego okresu ponowne wejście do Zasobu wymaga złożenia egzaminu z pozytywnym wynikiem.

Ważne!

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udostępnia jedynie osobie upoważnionej do powołania informacje zawarte w zgłoszeniach do ewidencji PZK. Nie wskazuje zatem kandydata na wysokie stanowisko państwowe

WYSOKIE STANOWISKA

Spośród członków PZK obsadza się m.in. stanowiska:

 - kierowników centralnych urzędów administracji rządowej i ich zastępców,

 - prezesów agencji państwowych i ich zastępców,

 - prezesów zarządów państwowych funduszy i ich zastępców,

 - kierowników i zastępców kierowników państwowych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez prezesa Rady Ministrów lub właściwych ministrów,

 - dyrektorów generalnych urzędów,

 - dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów lub biur w urzędach administracji rządowej.

JĘZYKI ROBOCZE UNII

Unia liczy 27 państw, jednak ma tylko 23 języki robocze:

angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski.

KONKURS PREMIERA

Jedną z możliwości zostania członkiem PZK jest przystąpienie do konkursu na wysokie stanowisko. Ogłasza go prezes Rady Ministrów, jeżeli w PZK nie znajdzie się odpowiedni kandydat do pełnienia danej funkcji. Informacje o konkursach są publikowana w BIP-ie KPRM, a także serwisie internetowym KSAP. Za jego przeprowadzenie odpowiada Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Dotychczas jednak premier ogłosił tylko jeden konkurs, na prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji.

PRZYKŁAD:

TRZYLETNI STAŻ PRACY

Absolwentka prawa, przez rok prowadziła własną firmę, a od dwóch lat pracuje w prywatnym przedsiębiorstwie. Postanowiła zdać egzamin do PZK. Wypełniła elektroniczny formularz i wysłała zgłoszenie pocztą. Otrzymała odpowiedź, że nie może przystąpić do egzaminu. Odwołała się, twierdząc, że spełnia wszystkie warunki.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej nie mogła udzielić innej odpowiedzi. Do egzaminu może bowiem przystąpić osoba, która posiada trzyletni staż prac zgodnie z kodeksem pracy.. Staż pracy, o którym mowa w ustawie o państwowym zasobie kadrowym rozumiany jest jako okres pozostawania w stosunku pracy, zgodnie z regulacjami prawa pracy. Obowiązujące przepisy nie pozwalają wliczać do stażu okresu prowadzenia działalności gospodarczej, ani wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl

Podstawa prawna

 - Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. nr 170, poz. 1217 z późn. zm.).

 - Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu do Państwowego Zasobu Kadrowego (Dz.U. nr 6, poz. 42).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]