REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zostać członkiem Państwowego Zasobu Kadrowego

Jolanta Góra

REKLAMA

Każdy, kto chce zrobić karierę w administracji publicznej, powinien zostać członkiem Państwowego Zasobu Kadrowego. Tylko osoby należące do Zasobu mogą być bowiem powoływane na wysokie stanowiska państwowe. Jedną z możliwości dostania się do PZK jest zdanie egzaminu. Termin zgłaszania się do najbliższego mija 14 września.


Jedną z przewidzianych przez ustawodacę dróg wejścia do Państwowego Zasobu Kadrowego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Do egzaminu może przystąpić każdy, kto:

 - ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

 - jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony;

 - jest obywatelem polskim;

 - korzysta z pełni praw publicznych;

 - nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 - cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 - posiada co najmniej trzyletni staż pracy;

 - zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

Egzamin składa się z czterech części - sprawdzianu wiedzy, umiejętności, znajomości języka obcego spośród języków roboczych UE oraz predyspozycji kierowniczych. Za każdy ze sprawdzianów przyznawane są punkty, których suma stanowi ostateczny wynik egzaminu. Aby złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym, należy zdobyć z każdego ze sprawdzianów co najmniej 1/3 możliwej do uzyskania liczby punktów i z całego egzaminu liczbę punktów wyższą niż 3/5 maksymalnej liczby punktów, czyli więcej niż 162 punkty. Za przystąpienie do egzaminu trzeba wnieść opłatę w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynosi ona 468 zł.

Jak zgłosić się na egzamin

Zgłoszenia kandydatów do egzaminu przyjmuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Najpierw należy założyć swoje konto na stronie www.ksap.gov.pl. Następnie wypełnić elektroniczny formularz dostępny na tej stronie. Dane można modyfikować do momentu przekazania zgłoszenia do systemu elektronicznego.

Ostateczną wersję zgłoszenia należy wydrukować, własnoręcznie podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami przesłać do siedziby KSAP. Do wydruku należy dołączyć:

 - kopię dowodu osobistego (strony 1-2 nowego dowodu, strony 1-3 starego dowodu) lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

 - kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,

 - kopie dokumentów potwierdzających trzyletni staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),

 - oświadczenie o niepodleganiu powszechnemu obowiązkowi obrony lub bycia żołnierzem rezerwy, o posiadaniu pełni praw publicznych, o niekaralności (za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe), o posiadaniu nieposzlakowanej opinii i znajomości jednego z języków roboczych UE,

 - kopię dowodu opłaty za przystąpienie do egzaminu.

Do egzaminu może przystąpić jedynie osoba, która prześle formularz zgłoszenia wraz z załącznikami w terminie przewidzianym w ogłoszeniu (decyduje data nadania w placówce pocztowej). Obecnie KSAP przyjmuje zgłoszenia do trzeciego w tym roku egzaminu. Można je przesyłać do 14 września.

Każdy, kto zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.

Zamiast egzaminu

Zdanie egzaminu nie jest jedyną drogą jaką można dostać się do PZK. Wiele osób zostało jego członkiem automatycznie w dniu wejścia w życie ustawy o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, czyli 27 października ubiegłego roku. Były to osoby, które zajmowały stanowiska objęte ustawą i posiadały co najmniej pięcioletni staż pracy, oraz osoby, którym powierzono pełnienie obowiązków na stanowiskach objętych ustawą.

Od 24 lipca tego roku, dzięki nowelizacji ustawy o Państwowym Zasobie Kadrowym, status członka Zasobu automatycznie otrzymują wszyscy urzędnicy służby cywilnej bez konieczności spełnienia wymogu posiadania określonego stażu pracy. Oznacza to, że 219 osób, które uzyska mianowanie w 2007 roku, z mocy prawa wejdzie także do PZK.

Nowelizacja włączyła też do PZK osoby posiadające stopień naukowy doktora. Ponadto z mocy prawa członkami Zasobu stają się osoby mianowane przez prezydenta na pełnomocnych przedstawicieli Polski w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych.

Bez gwarancji powołania

Osoby będące w Zasobie mogą być powoływane na wysokie stanowiska państwowe, m.in. prezesów i kierowników urzędów, dyrektorów. W praktyce jednak o tym, że jest wolne stanowisko, wiedzą tylko przełożeni, czyli szefowie urzędów i dyrektorzy generalni. To oni wyszukują odpowiednich kandydatów. Członkowie PZK nie wiedzą zatem, na jaki urząd trwa rekrutacja, i nie mogą zgłaszać się sami. Mogą jednak postarać się o wpisanie do ewidencji członków PZK, prowadzonej przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z której korzystają zatrudniający.

Skąd pobrać wniosek

Wniosek o wpisanie do ewidencji osób należących do Państwowego Zasobu Kadrowego można pobrać ze strony www.pzk.kprm.gov.pl, link: wzory dokumentów. Wniosek składa się z dwóch części - A i B. Wypełnienie części A jest obligatoryjnie, a B - fakultatywne. Jednak informacje zawarte w części B umożliwiają tak naprawdę kontakt w kandydatem. Dlatego wypełnienie tej części zwiększa prawdopodobieństwo wyboru na wysokie stanowisko państwowe.

W części A należy podać podstawę przynależności do Zasobu, np. osoba posiadająca stopień naukowy doktora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy. Należy też oświadczyć, że:

- posiada się tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

- jest się żołnierzem rezerwy lub nie podlega się powszechnemu obowiązkowi obrony,

- jest się obywatelem polskim,

- korzysta się z pełni praw publicznych,

- nie było się karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- zna się co najmniej jeden z języków obcych spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

Osoby, które z mocy ustawy są członkami Zasobu, np. osoby posiadające stopień naukowy doktora, nie muszą znać języka roboczego Unii.

Tak naprawdę jednak, aby zaistnieć w Zasobie, należy wypełnić część B. Informacje wymagane ustawowo nie umożliwiają bowiem kontaktu z członkami Zasobu. W części dobrowolnej można tymczasem podać: adres kontaktowy, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Obok zajmowanych stanowisk warto też wymienić zakres obowiązków i osiągnięcia zawodowe, czyli dane ułatwiające wybór z licznej grupy kandydatów.

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego kwestionariusza należy dołączyć dokument potwierdzający spełnianie warunków przynależności do Państwowego Zasobu Kadrowego. Dla osób posiadających stopień naukowy doktora może to być odpis dyplomu lub poświadczona notarialnie jego kopia. Nie trzeba natomiast załączać certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego. Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wniosek powinni też przesłać urzędnicy mianowani, którzy dzięki ostatniej nowelizacji stali się członkami PZK bez względu na posiadany staż pracy.

Zgodnie z ustawą przynależność do Państwowego Zasobu Kadrowego trwa dziesięć lat od dnia wejścia do Państwowego Zasobu Kadrowego. Oznacza to, że po upływie tego okresu ponowne wejście do Zasobu wymaga złożenia egzaminu z pozytywnym wynikiem.

Ważne!

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udostępnia jedynie osobie upoważnionej do powołania informacje zawarte w zgłoszeniach do ewidencji PZK. Nie wskazuje zatem kandydata na wysokie stanowisko państwowe

WYSOKIE STANOWISKA

Spośród członków PZK obsadza się m.in. stanowiska:

 - kierowników centralnych urzędów administracji rządowej i ich zastępców,

 - prezesów agencji państwowych i ich zastępców,

 - prezesów zarządów państwowych funduszy i ich zastępców,

 - kierowników i zastępców kierowników państwowych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez prezesa Rady Ministrów lub właściwych ministrów,

 - dyrektorów generalnych urzędów,

 - dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów lub biur w urzędach administracji rządowej.

JĘZYKI ROBOCZE UNII

Unia liczy 27 państw, jednak ma tylko 23 języki robocze:

angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski.

KONKURS PREMIERA

Jedną z możliwości zostania członkiem PZK jest przystąpienie do konkursu na wysokie stanowisko. Ogłasza go prezes Rady Ministrów, jeżeli w PZK nie znajdzie się odpowiedni kandydat do pełnienia danej funkcji. Informacje o konkursach są publikowana w BIP-ie KPRM, a także serwisie internetowym KSAP. Za jego przeprowadzenie odpowiada Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Dotychczas jednak premier ogłosił tylko jeden konkurs, na prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji.

PRZYKŁAD:

TRZYLETNI STAŻ PRACY

Absolwentka prawa, przez rok prowadziła własną firmę, a od dwóch lat pracuje w prywatnym przedsiębiorstwie. Postanowiła zdać egzamin do PZK. Wypełniła elektroniczny formularz i wysłała zgłoszenie pocztą. Otrzymała odpowiedź, że nie może przystąpić do egzaminu. Odwołała się, twierdząc, że spełnia wszystkie warunki.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej nie mogła udzielić innej odpowiedzi. Do egzaminu może bowiem przystąpić osoba, która posiada trzyletni staż prac zgodnie z kodeksem pracy.. Staż pracy, o którym mowa w ustawie o państwowym zasobie kadrowym rozumiany jest jako okres pozostawania w stosunku pracy, zgodnie z regulacjami prawa pracy. Obowiązujące przepisy nie pozwalają wliczać do stażu okresu prowadzenia działalności gospodarczej, ani wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl

Podstawa prawna

 - Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. nr 170, poz. 1217 z późn. zm.).

 - Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu do Państwowego Zasobu Kadrowego (Dz.U. nr 6, poz. 42).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Minister edukacji: Będą kolejne zmiany w szkołach - edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie

  1 września 2025 r. w szkołach pojawi się nowy przedmiot. Edukacja zdrowotna zastąpi wychowane do życia w rodzinie – poinformowała Barbara Nowacka, minister edukacji. Uczniowie będą się uczyć m.in. o ochronie zdrowia psychicznego, odżywianiu i edukacji seksualnej.

  600 tys. zł na innowacyjny biznes. Jak się zgłosić do programu?

  Osoby z innowacyjnymi pomysłami na biznes mogą teraz zgłaszać się do Platform Startowych, które działają w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Pod okiem ekspertów będą mogli rozwijać swoje pomysły, a najlepsi mają szansę na dotację wynoszącą blisko 600 tys. zł.

  Min. Leszczyna: szczepienia HPV dzieci w szkołach w obecności rodzica; w soboty lub po obiedzie

  Minister Zdrowia Izabela Leszczyna przypomniała 12 kwietnia 2024 r., że szczepienie przeciw HPV w szkole byłoby świadczeniem medycznym. W związku z tym w jego trakcie będzie konieczna obecność rodzica. Chciałybyśmy organizować to w soboty albo po obiedzie, żeby rodzice, którzy pracują, mogli towarzyszyć dzieciom - wyjaśniła.

  Rząd: Będą nowe progi finansowe dla stypendium. Problem ze studentami Collegium Humanum

  1,9 mld zł zapisano na wsparcie studentów w budżecie na rok 2024 – poinformował w piątek szef resortu nauki Dariusz Wieczorek. Tym samym zwiększono środki finansowe na wsparcie studentów o 24 proc.

  REKLAMA

  Urzędy przypominają: Skorzystaj z ePUAP. Jeszcze tylko 18 dni na złożenie wniosku o dodatek osłonowy

  Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

  Planujesz majówkę za granicą? Nie zapomnij o EKUZ!

  Majówka 2024. Dlaczego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przyda się na wyjeździe? W jakich miejscach można z niej skorzystać i jak ją wyrobić? 

  Co zostanie po ludzkości? Można się zdziwić

  Geolog prof. Jan Zalasiewicz inicjator ustanowienia epoki zwanej antropocenem w rozmowie z PAP opowiada, o tym jak zmieniała się Ziemia, jaki wpływ na planetę ma człowiek i co po nas zostanie. 

  Resort rolnictwa: Przygotowano rozporządzenie dotyczące pełnej refundacji bioasekracji dla wniosków złożonych od 2024 roku

  Przygotowano rozporządzenie dotyczące pełnej refundacji bioasekracji dla wniosków złożonych od 2024 roku - wynika z informacji przekazanej dzisiaj przez wiceministra rolnictwa Jacka Czerniaka.

  REKLAMA

  Ramowe plany nauczania: Edukacja obywatelska zamiast HiT-u i obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

  W roku szkolnym 2024/2025 zmienią się ramowe plany nauczania. Zamiast historii i teraźniejszości zostanie wprowadzony nowy przedmiot - edukacja obywatelska. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

  Wojciechowski: Najbardziej uciążliwe wymogi Zielonego Ładu zostaną zmienione; zmiany wejdą z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 r.

  Najbardziej uciążliwe wymogi Zielonego Ładu zostaną zmienione; przewiduje to projekt rozporządzenia, który popierają wszystkie kraje - poinformował dzisiaj unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Zniesiony ma być m.in. obowiązek ugorowania. Zmiany wejdą z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 r.

  REKLAMA