Kategorie

Kto i kiedy może otrzymać pomoc finansową na zalesianie

Monika Burzyńska
inforCMS
Pomoc na zalesianie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha. Od 2008 roku będzie można ją otrzymać także w przypadku założenia uprawy leśnej na gruncie innym niż rolny. Na uzyskanie płatności nie można liczyć, gdy zalesiany grunt jest położony na obszarach Natura 2000.

Pomoc finansową na zalesianie mogą otrzymać rolnicy, jeśli są wpisani do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Można dostać trzy rodzaje płatności

W ramach pomocy finansowej na zalesianie wyróżnia się trzy rodzaje płatności. Pierwsza z nich to tzw. wsparcie na zalesienie. Stanowi ono jednorazową, zryczałtowaną płatność za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów. Jest ono wypłacane w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. Druga to premia pielęgnacyjna, czyli zryczałtowana płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych, również w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacana corocznie przez pięć lat począwszy od dnia wykonania zalesienia. Jeśli zalesianie dotyczy gruntu rolnego, można otrzymać jeszcze premię zalesieniową, która ma zrekompensować dochody utracone w związku z przeznaczeniem gruntów rolnych na grunty leśne, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów. Jest ona wypłacana co roku przez piętnaście lat począwszy od dnia wykonania zalesienia. Wysokość tej premii jest uzależniona od wysokości dochodów z rolnictwa uzyskanych przez rolnika w roku poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności.

PRZYKŁAD: WYSOKOŚĆ NIEKTÓRYCH STAWEK PŁATNOŚCI

Mirosław D. chciałby zalesić drzewami iglastymi należący do niego grunt orny. Pod zalesianie planuje przeznaczyć około 1 ha. Jest on położony korzystnie, tzn. jest to grunt płaski, a kąt nachylenia nie przekracza 12 stopni. Chciałby wiedzieć, ile pieniędzy może otrzymać w związku z jego zalesieniem.

W przypadku gdy rolnik zdecyduje się na zalesienie drzewami iglastymi (normalnymi sadzonkami) 1 ha gruntu rolnego o korzystnym położeniu, może on otrzymać premię zalesieniową w wysokości 1580 zł na rok. Może również liczyć na wypłacenie mu wsparcia na zalesianie w kwocie 4620 zł. Poza tym może otrzymywać premię pielęgnacyjną według stawki wynoszącej 970 zł.

Nadleśniczy sporządza plan zalesiania

Aby było możliwe otrzymanie pomocy finansowej na zalesianie, trzeba spełnić wiele warunków. Pierwszy z nich dotyczy uzyskania planu zalesiania. Sporządza go nadleśniczy właściwy ze względu na miejsce położenia wszystkich działek (lub więcej niż 50 proc. ich powierzchni) przewidzianych do zalesienia. W związku z tym należy złożyć mu wniosek w tej sprawie. Do tego wniosku dołącza się wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których położone są działki przeznaczone do zalesiania, lub zaświadczenie potwierdzające, że ich przeznaczenie do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Należy również załączyć kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków obejmującą grunty przeznaczone do zalesienia z naniesionymi ich granicami. Poza tym trzeba pamiętać o sporządzeniu oświadczenia o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia zawierające numery działek ewidencyjnych. W przypadku gdy planowane zalesienie dotyczy tylko części działki - dołącza się mapę zalesienia, sporządzoną przez osobę do tego uprawnioną.

Gdy wszystkie potrzebne dokumenty będą zgromadzone i wniosek zostanie sporządzony, można go złożyć w nadleśnictwie. Warto pamiętać, że nadleśniczy ma 60 dni na sporządzenie planu zalesiania. Jego wykonanie jest bezpłatne. W sytuacji gdy wniosek składa grupa rolników, sporządza się jeden wspólny plan zalesiania, ale w co najmniej czterech egzemplarzach. Plan zalesienia należy przechowywać, mimo że jego kopia będzie też w nadleśnictwie.

 

PRZYKŁAD: WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ GRUNT

Grzegorz W. ma 1 ha sadu, który zamierza zlikwidować. Zastanawia się, czy można przeznaczyć pod zalesianie tak niewielki obszar gruntu i czy wcześniejsze użytkowanie go w charakterze sadu nie wyklucza otrzymania pomocy finansowej. Żaden z jego sąsiadów nie chce przyłączyć się do przedsięwzięcia.

Rzeczywiście przepisy określają wymagania dotyczące gruntu przeznaczanego pod zalesianie wyznaczając pewne minimum i maksimum powierzchni. Jednak 1 ha mieści się w tych granicach. Pomoc na zalesianie może być przyznana rolnikowi do gruntów użytkowanych także jako sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy nie ma takiego planu, ważne jest, by nie było to sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Co istotne, to mają być grunty będące własnością tego rolnika albo jego małżonka lub stanowiące jego współwłasność. Ich powierzchnia powinna wynosić co najmniej 0,5 ha, a szerokość co najmniej 20 m. Jest też dopuszczalna mniejsza szerokość, ale tylko wtedy, gdy zalesiane grunty graniczą z lasem. Z kolei górny limit zalesianego obszaru, który może być objęty dofinansowaniem, to 20 ha.

Jak przygotować wniosek o płatności

Po uzyskaniu planu zalesiania można złożyć wniosek o pomoc finansową na zalesianie. W tym celu trzeba udać się do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ten wniosek składa się na formularzu, udostępnionym przez ARiMR, w terminie od 1 czerwca do 31 lipca danego roku. Należy do niego dołączyć wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki przeznaczone do zalesienia, lub zaświadczenie o braku sprzeczności z ustaleniami studium kierunków zagospodarowania przestrzennego. Potrzebna będzie także kopia części mapy ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniami poszczególnych działek przewidzianych do zalesienia. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym. Jeśli rolnik w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności, uzyskiwał dochody z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, powinien złożyć zaświadczenie w tej sprawie wydane przez urząd skarbowy. W przypadku gdy otrzymywano jeszcze inne dochody, trzeba złożyć dokumenty potwierdzające ten fakt.

W sytuacji gdy grunt przeznaczony pod uprawę leśną stanowi własność małżonka albo jest przedmiotem współwłasności, potrzebna jest też pisemna zgoda osób, którym przysługuje prawo do niego. Jeśli grunt jest położony na terenie rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego konieczna będzie opinia wydana przez wojewódzkiego konserwatora przyrody. W przypadku gdy grunt znajduje się na terenie parku narodowego, należy uzyskać opinię jego dyrektora.

Kierownik biura powiatowego ARiMR weryfikuje wniosek o przyznanie płatności w terminie 60 dni od dnia jego złożenia. Jeśli wszystko jest w porządku, wydaje postanowienie o spełnieniu warunków koniecznych do przyznania pomocy finansowej na zalesianie.

Założenie uprawy leśnej musi być zgodne z planem

Po otrzymaniu postanowienia rolnik może rozpocząć prace zalesieniowe. Trzeba je wykonać w terminie określonym przez nadleśniczego w planie zalesienia, jednak nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę następnego roku. Z kolei w terminie siedmiu dni od dnia założenia uprawy leśnej należy poinformować o tym fakcie na piśmie nadleśniczego. Gdy nie będzie miał żadnych zastrzeżeń, wyda on zaświadczenie o zgodności zalesienia z planem. Następnie w ciągu 21 dni, ale nie później niż do 20 czerwca roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią, trzeba złożyć kierownikowi biura powiatowego ARiMR oświadczenie o wykonaniu zalesienia, do którego dołącza się zaświadczenie nadleśniczego potwierdzające ten fakt.

Jeśli rolnik złoży w terminie to oświadczenie, kierownik biura powiatowego ARiMR przyznaje płatność na zalesianie, w formie decyzji, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wypłata następuje także w terminie 30 dni liczonych od dnia, gdy decyzja stała się ostateczna. Premia pielęgnacyjna oraz premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, są wypłacane w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności, po uprzednim złożeniu wniosku w tej sprawie. W przypadku gdy zalesianie dotyczy gruntów rolnych, premia pielęgnacyjna w piątym roku realizacji planu zalesienia oraz premia zalesieniowa, począwszy od piątego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana po spełnieniu jeszcze jednego warunku. Chodzi o przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny. Jest ono dokonywane w formie decyzji przez starostę właściwego ze względu na położenie działek rolnych objętych zalesieniem. Jej kopię dołącza się do wniosku o wypłatę.

 

PRZYKŁAD: ZAŁOŻONĄ UPRAWĘ TRZEBA PIELĘGNOWAĆ

Jerzy G. planuje założenie uprawy leśnej na należącym do niego gruncie. Później chciałby wyjechać do córki za granicę. W Polsce spędzałby tylko kilka miesięcy w roku. Pyta więc, czy wyjazd za granicę może spowodować utratę prawa do płatności za zalesienie gruntu.

Sam wyjazd za granicę nie może stanowić podstawy odebrania prawa do świadczeń przyznanych w związku z założeniem uprawy leśnej. Jednak trzeba liczyć się z tym, że jednym z warunków otrzymywania premii pielęgnacyjnej jest dbanie o nią. Jeśli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że jest ona zaniedbywana, to tego rodzaju płatność zostanie pomniejszona. W przypadku gdy rolnik nie wykasza roślinności zagłuszającej sadzonki, premia pielęgnacyjna jest zmniejszana o 25 proc. W sytuacji gdy nie zostaną wykonane cięcia pielęgnacyjne drzew, można stracić 25 proc. tej płatności. Jeśli nie będą stosowane środki ochrony roślin albo rolnik nie ma dowodów zakupu repelentów, premia pielęgnacyjna może być pomniejszona o 50 proc.

Ważne!

Jeśli uprawa leśna będzie zakładana na gruncie innym niż rolny, można otrzymać tylko dwie płatności, tzn. wsparcie na zalesianie i premię pielęgnacyjną. W takich sytuacjach nie będzie wypłacana premia zalesieniowa

MONIKA BURZYŃSKA

monika.burzynska@infor.pl

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesiania gruntów innych niż rolne, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Whistleblowing – co z ustawą?

  Whistleblowing – co z ustawą? Czego nie wiemy o ustawie wdrażającej dyrektywę o sygnalistach? Czy warto na nią czekać?

  Zmiany dla nauczycieli - godziny karciane

  Godziny karciane wrócą do szkół? Zdaniem nauczycieli dojdzie do tego poprzez zwiększenie czasu pracy. Propozycje zmian przedstawiło MEiN.

  Co się musi znaleźć w aktach budynku?

  Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

  Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

  Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

  Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

  2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".