REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Samorządy mają kilka miesięcy na wdrożenie reformy oświatowej

Jarosław Żarowski
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od września bieżącego roku sześciolatki będą mogły rozpocząć naukę w szkołach, pięciolatki zaś mają prawo odbycia przygotowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest zadaniem gminy, która nie będzie mogła odmówić pięciolatkom wychowania przedszkolnego. 

Dzieci, które w 2009 r. kończą 6 lat, mogą rozpocząć naukę w szkole od września br., o ile:

REKLAMA

• wniosek taki złożą rodzice,

• dyrektor szkoły przyjmie dziecko, jeśli pozwalają na to warunki organizacyjne,

• dziecko w poprzednim roku szkolnym było objęte wychowaniem przedszkolnym albo uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

Analogiczne zasady mają dotyczyć w 2010 r. i 2011 r. dzieci kończących wówczas 6 lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od września br. dzieci pięcioletnie uzyskają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówek) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest zadaniem gminy. Oznacza to, że gminy nie będą mogły odmówić przyjęcia pięciolatków do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole bądź innej formy wychowania przedszkolnego, jeśli będą chcieli tego rodzice. Zasady te obejmą też dzieci kończące 5 lat w 2010 r.

Wprowadzająca zmiany ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o systemie oświaty) nie precyzuje:

• w jakich sytuacjach dyrektor szkoły powinien uznać, że szkoła spełnia warunki organizacyjne do przyjęcia sześciolatków,

• w jakim terminie rodzice powinni złożyć wniosek o przyjęcie sześciolatka do szkoły bądź objęcie pięciolatka przygotowaniem przedszkolnym (patrz tabela).

Zapewnienie warunków do realizacji obowiązków spocznie przede wszystkim na gminach. Do zadań gmin należy ustalenie sieci publicznych:

• przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z innymi publicznymi formami wychowania przedszkolnego, aby była możliwość spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego,

• szkół podstawowych w sposób umożliwiający spełnianie obowiązku szkolnego.

Obniżanie wieku rozpoczynania edukacji w pierwszych latach obejmie roczniki niżu demograficznego, co powinno ułatwić zmiany pod względem organizacyjnym. W 2009 r. rocznik sześciolatków jest najmniej liczny - 348 tys. Liczba dzieci z kolejnych roczników „przejściowych” wynosi:

• urodzonych w 2004 r. - 353 tys.

• urodzonych w 2005 r. - 362 tys.

• urodzonych w 2006 r. - 372 tys.

REKLAMA

Zważywszy na zasady obowiązujące w okresie przejściowym trudno przewidzieć, ile dzieci wcześniej pójdzie do szkoły lub odbędzie przygotowanie przedszkolne. Szkoły mogą mieć problemy, gdyby mała liczba sześciolatków zdecydowała się na naukę przed 2012 r. Wtedy we wrześniu 2012 r. do pierwszych klas musiałyby zostać przyjęte wszystkie dzieci sześcioletnie i większość siedmioletnich.

W placówkach wychowania przedszkolnego kłopoty mogą pojawić się w okresie przejściowym, gdy więcej rodziców korzystałoby z prawa do przygotowania przedszkolnego dla swoich pięcioletnich dzieci, niż było w nich pięciolatków w ostatnich latach, a mało sześciolatków rozpoczynało naukę w szkole. W 2008 r. wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 64% pięciolatków.

Dowóz do szkół i przedszkoli

Gmina powinna tak ustalić sieć placówek oświatowych, aby droga dzieci do klas I-IV rejonowej szkoły podstawowej oraz dzieci objętych przygotowaniem przedszkolnym do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innych form wychowania przedszkolnego nie przekraczała 3 km. Jeżeli będzie dłuższa, gmina musi:

• zapewnić bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka albo

• zwrócić koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Zadania w zakresie transportu gminy będą miały również w okresie przejściowym wobec dzieci sześcioletnich uczęszczających do szkoły i pięcioletnich odbywających przygotowanie przedszkolne, dla których edukacja nie jest obowiązkowa.

Jak zapewnić miejsca

Sposobem na zorganizowanie edukacji większej liczby dzieci jest zwiększenie liczebności klas lub grup przedszkolnych.

W odniesieniu do szkół podstawowych przepisy wprowadzają limity tylko dla oddziałów (klas) specjalnych i integracyjnych, w których są uczniowie niepełnosprawni. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (dalej: rozporządzenie w sprawie statutów) liczba uczniów powinna wynosić w oddziale, np.:

• integracyjnym - od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych,

• dla uczniów z chorobami przewlekłymi, lekkim upośledzeniem umysłowym lub niedostosowanych społecznie - od 10 do 16,

• dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,

• dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10.

REKLAMA

Dla innych oddziałów jest jedynie zalecenie, aby edukacja w klasach I-III odbywała się w zespołach liczących nie więcej niż 26 uczniów (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; dalej: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej).

Określenie ich liczebności, w szkołach samorządowych, należy do samorządów. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły ustalają, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych oraz liczbę klas pierwszych (§ 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych). Organ prowadzący ustalając liczebność klas powinien mieć na względzie, że, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do jego zadań należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Jeśli chodzi o przygotowanie przedszkolne, to istotną zmianą wprowadzoną nowelizacją ustawy o systemie oświaty, w kontekście zagwarantowania go wszystkim dzieciom, jest możliwość realizacji przygotowania w innych formach wychowania przedszkolnego. Wprowadzono wymóg, że w innych formach wychowania trzeba realizować całą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych może być uzupełniania o inne formy wychowania przedszkolnego w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi. Szczegółowe wymogi dla takich placówek określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ma być wydane nowe rozporządzenie. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada zmiany w kwestii minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej. Podobnie jak dotąd ma istnieć możliwość funkcjonowania placówek w formie:

• zespołu wychowania przedszkolnego, w których prowadzone są zajęcia tylko w niektóre dni tygodnia,

• punktu przedszkolnego, w których zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny (od poniedziałku do piątku), z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Zajęcia w zespołach i punktach nadal mają być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Liczba dzieci w jednym oddziale (grupie) w przedszkolu też nie może przekraczać 25. W oddziałach integracyjnych i specjalnych są większe ograniczenia (załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie statutów).

 

Wyposażenie, świetlice, stołówki

Nie zostały określone standardy w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełnić szkoły przyjmujące sześciolatki.

Podano jedynie, w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej, zalecenia w tym względzie:

• sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej),

• zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć, sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp.,

• uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych.

Sprzęty, z których korzystają uczniowie, mają być dostosowane do wymagań ergonomii, nabywane wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.

W świetle załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie statutów należy zorganizować świetlicę dla uczniów szkół podstawowych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu:

• na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów),

• organizację dojazdu do szkoły,

• inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole,

- w szkołach specjalnych są większe ograniczenia.

W jednej grupie świetlicowej ma być do 25 uczniów.

Szkoła może zorganizować stołówkę, ale nie ma obowiązku. Spożywanie gorących posiłków dopuszczalne jest tylko w wydzielonych w tym celu pomieszczeniach.

Jarosław Żarowski

Podstawy prawne:

• Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przed opublikowaniem w Dzienniku Ustaw

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 31, poz. 206)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 7, poz. 38; zm. Dz.U. z 2008 r. nr 104, poz. 667)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26, poz. 232; zm. Dz.U. z 2009 r. nr 31, poz. 208)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz. 624; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. nr 35, poz. 222)

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  REKLAMA

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  REKLAMA

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

  REKLAMA