Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Samorządy mają kilka miesięcy na wdrożenie reformy oświatowej

Jarosław Żarowski
inforCMS
Od września bieżącego roku sześciolatki będą mogły rozpocząć naukę w szkołach, pięciolatki zaś mają prawo odbycia przygotowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest zadaniem gminy, która nie będzie mogła odmówić pięciolatkom wychowania przedszkolnego. 

Dzieci, które w 2009 r. kończą 6 lat, mogą rozpocząć naukę w szkole od września br., o ile:

• wniosek taki złożą rodzice,

• dyrektor szkoły przyjmie dziecko, jeśli pozwalają na to warunki organizacyjne,

• dziecko w poprzednim roku szkolnym było objęte wychowaniem przedszkolnym albo uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

Analogiczne zasady mają dotyczyć w 2010 r. i 2011 r. dzieci kończących wówczas 6 lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od września br. dzieci pięcioletnie uzyskają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówek) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest zadaniem gminy. Oznacza to, że gminy nie będą mogły odmówić przyjęcia pięciolatków do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole bądź innej formy wychowania przedszkolnego, jeśli będą chcieli tego rodzice. Zasady te obejmą też dzieci kończące 5 lat w 2010 r.

Wprowadzająca zmiany ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o systemie oświaty) nie precyzuje:

• w jakich sytuacjach dyrektor szkoły powinien uznać, że szkoła spełnia warunki organizacyjne do przyjęcia sześciolatków,

• w jakim terminie rodzice powinni złożyć wniosek o przyjęcie sześciolatka do szkoły bądź objęcie pięciolatka przygotowaniem przedszkolnym (patrz tabela).

Zapewnienie warunków do realizacji obowiązków spocznie przede wszystkim na gminach. Do zadań gmin należy ustalenie sieci publicznych:

• przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z innymi publicznymi formami wychowania przedszkolnego, aby była możliwość spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego,

• szkół podstawowych w sposób umożliwiający spełnianie obowiązku szkolnego.

Obniżanie wieku rozpoczynania edukacji w pierwszych latach obejmie roczniki niżu demograficznego, co powinno ułatwić zmiany pod względem organizacyjnym. W 2009 r. rocznik sześciolatków jest najmniej liczny - 348 tys. Liczba dzieci z kolejnych roczników „przejściowych” wynosi:

• urodzonych w 2004 r. - 353 tys.

• urodzonych w 2005 r. - 362 tys.

• urodzonych w 2006 r. - 372 tys.

Zważywszy na zasady obowiązujące w okresie przejściowym trudno przewidzieć, ile dzieci wcześniej pójdzie do szkoły lub odbędzie przygotowanie przedszkolne. Szkoły mogą mieć problemy, gdyby mała liczba sześciolatków zdecydowała się na naukę przed 2012 r. Wtedy we wrześniu 2012 r. do pierwszych klas musiałyby zostać przyjęte wszystkie dzieci sześcioletnie i większość siedmioletnich.

W placówkach wychowania przedszkolnego kłopoty mogą pojawić się w okresie przejściowym, gdy więcej rodziców korzystałoby z prawa do przygotowania przedszkolnego dla swoich pięcioletnich dzieci, niż było w nich pięciolatków w ostatnich latach, a mało sześciolatków rozpoczynało naukę w szkole. W 2008 r. wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 64% pięciolatków.

Dowóz do szkół i przedszkoli

Gmina powinna tak ustalić sieć placówek oświatowych, aby droga dzieci do klas I-IV rejonowej szkoły podstawowej oraz dzieci objętych przygotowaniem przedszkolnym do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innych form wychowania przedszkolnego nie przekraczała 3 km. Jeżeli będzie dłuższa, gmina musi:

• zapewnić bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka albo

• zwrócić koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Zadania w zakresie transportu gminy będą miały również w okresie przejściowym wobec dzieci sześcioletnich uczęszczających do szkoły i pięcioletnich odbywających przygotowanie przedszkolne, dla których edukacja nie jest obowiązkowa.

Jak zapewnić miejsca

Sposobem na zorganizowanie edukacji większej liczby dzieci jest zwiększenie liczebności klas lub grup przedszkolnych.

W odniesieniu do szkół podstawowych przepisy wprowadzają limity tylko dla oddziałów (klas) specjalnych i integracyjnych, w których są uczniowie niepełnosprawni. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (dalej: rozporządzenie w sprawie statutów) liczba uczniów powinna wynosić w oddziale, np.:

• integracyjnym - od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych,

• dla uczniów z chorobami przewlekłymi, lekkim upośledzeniem umysłowym lub niedostosowanych społecznie - od 10 do 16,

• dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,

• dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10.

Dla innych oddziałów jest jedynie zalecenie, aby edukacja w klasach I-III odbywała się w zespołach liczących nie więcej niż 26 uczniów (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; dalej: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej).

Określenie ich liczebności, w szkołach samorządowych, należy do samorządów. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły ustalają, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych oraz liczbę klas pierwszych (§ 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych). Organ prowadzący ustalając liczebność klas powinien mieć na względzie, że, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do jego zadań należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Jeśli chodzi o przygotowanie przedszkolne, to istotną zmianą wprowadzoną nowelizacją ustawy o systemie oświaty, w kontekście zagwarantowania go wszystkim dzieciom, jest możliwość realizacji przygotowania w innych formach wychowania przedszkolnego. Wprowadzono wymóg, że w innych formach wychowania trzeba realizować całą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych może być uzupełniania o inne formy wychowania przedszkolnego w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi. Szczegółowe wymogi dla takich placówek określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ma być wydane nowe rozporządzenie. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada zmiany w kwestii minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej. Podobnie jak dotąd ma istnieć możliwość funkcjonowania placówek w formie:

• zespołu wychowania przedszkolnego, w których prowadzone są zajęcia tylko w niektóre dni tygodnia,

• punktu przedszkolnego, w których zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny (od poniedziałku do piątku), z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Zajęcia w zespołach i punktach nadal mają być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Liczba dzieci w jednym oddziale (grupie) w przedszkolu też nie może przekraczać 25. W oddziałach integracyjnych i specjalnych są większe ograniczenia (załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie statutów).

 

Wyposażenie, świetlice, stołówki

Nie zostały określone standardy w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełnić szkoły przyjmujące sześciolatki.

Podano jedynie, w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej, zalecenia w tym względzie:

• sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej),

• zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć, sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp.,

• uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych.

Sprzęty, z których korzystają uczniowie, mają być dostosowane do wymagań ergonomii, nabywane wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.

W świetle załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie statutów należy zorganizować świetlicę dla uczniów szkół podstawowych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu:

• na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów),

• organizację dojazdu do szkoły,

• inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole,

- w szkołach specjalnych są większe ograniczenia.

W jednej grupie świetlicowej ma być do 25 uczniów.

Szkoła może zorganizować stołówkę, ale nie ma obowiązku. Spożywanie gorących posiłków dopuszczalne jest tylko w wydzielonych w tym celu pomieszczeniach.

Jarosław Żarowski

Podstawy prawne:

• Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przed opublikowaniem w Dzienniku Ustaw

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 31, poz. 206)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 7, poz. 38; zm. Dz.U. z 2008 r. nr 104, poz. 667)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26, poz. 232; zm. Dz.U. z 2009 r. nr 31, poz. 208)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz. 624; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. nr 35, poz. 222)

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  M. Pietrzak: wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

  Będą wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zapowiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

  Program Dobrowolnych Nabyć nieruchomości pod CPK tylko do 7 kwietnia. Później wywłaszczenia

  Właściciele nieruchomości położonych na terenie przyszłego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego na zgłoszenie się do Programu Dobrowolnych Nabyć mają czas do 7 kwietnia. Później grunty pod lotnisko będą wywłaszczane. Wkrótce ruszy podobny program obejmujący tereny wokół planowanego lotniska. 

  Brakuje 13 000 policjantów. Dlaczego mundurowi odchodzą?

  Podwyżki, dodatki stażowe, waloryzacja, czyli dorzucanie pieniędzy, bez reformy struktur, nic nie dało. W tym roku ze służby odeszło już 6,5 tys. osób, przyjęto 772. Policjanci są przeciążeni pracą i zniechęceni. Efekty? Nie ma patroli na ulicach, częściej dochodzi do pospolitych przestępstw, np. kradzieży w 2022 r. było 124 tys. – to o 12 tys. więcej.

  Prezes ZUS: pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów przed Wielkanocą [Harmonogram]

  Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi - przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.

  PFRON: Dopłata 120 000 zł do samochodu osobowego. Wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu

  PFRON udostępnił wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu. Dokumenty służą rozliczeniu dofinansowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Można otrzymać nawet 120 000 zł.  

  Rząd chwali się 30 korzystnymi dla Polaków zmianami w podatkach

  Ministerstwo opublikowało listę korzystnych zmian w podatkach wprowadzonych od 2016 r. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na zestawienie szeregu podwyżek podatków, opłat i niekorzystnych rozwiązań przez money.pl. 

  Duża podwyżka: 4765,32 zł brutto dla osoby niepełnosprawnej. Świadczenie wspierające i jednocześnie renta socjalna w 2024 r.

  Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało MRiPS.

  Niewyjaśnione problemy trawienne. Zespół alfa-gal. Czy to skutek ukąszenia kleszcza?

  The American Gastroenterological Association (AGA) opublikowało nowe wytyczne kliniczne, aby pomóc lekarzom i pacjentom w określeniu, czy niewyjaśnione objawy ze strony przewodu pokarmowego są spowodowane zespołem alfa-gal, alergią pokarmową na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego powodowaną przez ukąszenie kleszcza amerykańskiego. W Polsce pierwszy przypadek zespołu alfa-gal odnotowano w roku 2021 w Krakowie.

  MF: nie będzie waloryzacji 500+ do 1000+

  Nie dyskutujemy i nie ma mowy o podniesieniu 500 plus do 1000 plus - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku priorytetem, jaki stanął przed polskim budżetem, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo - dodała.

  "Trenuj z wojskiem" - weekendowe szkolenia w kwietniu 2023 r.

  Kolejna edycja programu "Trenuj z wojskiem" będzie przybliżać różne specjalizacje w Wojsku Polskim, by zachęcić młodych ludzi do służby – zapowiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

  DGP: Szurm emerytów na ZUS. Eksperci chcą to zatrzymać zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

  Polacy ignorują zachęty do dłuższej pracy przed emeryturą. 

  Plan Strategiczny WPR. Jest harmonogram naboru wniosków

  Harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą występować o dopłaty bezpośrednie od połowy marca.

  W środę kolejna akcja NURD. Będzie więcej policji na drogach

  Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD) – to nazwa ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, jakie drogówka przeprowadzi w środę 22 marca. Funkcjonariusze będą kontrolować, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.

  Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

  ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

  1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

  1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

  Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

  Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

  Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

  Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

  MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

  Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

  Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

  W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

  Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

  Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

  Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

  We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

  Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

  W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

  Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

  Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej. 

  Co to jest wyspa ciepła w miastach? [wywiad]

  W miastach powstają tzw. wyspy ciepła, które - w połączeniu z falami upałów - dla wielu mogą być niebezpieczne. Aby sprawdzić, jak zmiany klimatu wpływają na miasta, Polska Agencja Kosmiczna zleciła wykonanie analizy wysp ciepła dla pięciu dużych polskich miast - mówi Jolanta Orlińska z POLSA.