Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady wynagradzania nauczycieli

Jakie przepisy regulują zasady wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli? Jakie są konsekwencje nieujęcia regulacji dotyczących dodatku za wysługę lat dla nauczycieli w uchwale rady miasta? Odpowiadamy na pytania związane z wynagrodzeniem pracowników oświaty.

Rada miasta ustala w drodze uchwały regulamin przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest miasto. W regulaminie obowiązującym do końca 2007 r. był zapis w odniesieniu do dodatku za wysługę lat dla nauczycieli, który stanowił, że przysługuje on za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie oraz zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W uchwale obowiązującej od 2008 r. (która uchyliła w całości poprzednią uchwałę) zapis ten pominięto, tym samym nie ma w niej zapisu mówiącego o dodatku za wysługę lat dla nauczycieli.

 

Regulamin wynagradzania

 

Czy określając zasady wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli, można stosować zapisy § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej?


Odpowiedź: Określając zasady wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie można stosować rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół rządowych). Można przyjąć, że w opisanym przypadku, jeśli pracodawca nie dokona wypowiedzenia warunków płacy, zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli obowiązującego do końca 2007 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo


Uzasadnienie: Rozporządzenie w sprawie wynagradzanie nauczycieli szkół rządowych dotyczyło wyłącznie nauczycieli szkół, dla których organami prowadzącymi są podmioty administracji rządowej. Zostało ono zastąpione przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. o tej samej nazwie, które również obejmuje tylko nauczycieli szkół prowadzonych przez administrację rządową. Nie jest więc możliwe stosowanie przepisów tych rozporządzeń w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Wspomniane rozporządzenia zostały wydane na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej m.in.:


• szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,


• szczegółowy sposób ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

 

Szkoły samorządowe


W szkołach prowadzonych przez gminy (miasta), powiaty lub samorządy województw kwestie wynagradzania nauczycieli określa, w drodze regulaminu, rada gminy (miasta), rada powiatu lub sejmik województwa (art. 30 ust. 6 i art. 91d Karty Nauczyciela).


Kwestie dotyczące dodatku za wysługę lat dla nauczycieli są określone także w art. 33 Karty Nauczyciela. Wynika z niego, że:


• dodatek przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy,


• należy go wypłacać od czwartego roku pracy (tzn. osobom posiadającym co najmniej 3-letni staż pracy),


• dodatek nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego,


• minister właściwy ds. oświaty i wychowania określa w rozporządzeniu, jakie konkretnie okresy wliczają się do okresów, od których uzależnione są uprawnienia do dodatku za wysługę lat.

 

Regulamin według Kodeksu pracy


Karta Nauczyciela nie reguluje kwestii dotyczącej wpływu zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli na warunki płacy konkretnych pracowników. W przypadkach zasad wynagradzania nauczycieli, nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela, należy zwrócić uwagę na regulaminy wynagradzania wydawane na podstawie art. 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Ustalane są w nich warunki wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą.


Według k.p. mniej korzystne dla pracowników postanowienia takiego regulaminu należy wprowadzać w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki – tzw. wypowiedzenie zmieniające (art. 772, 24113 i 42 k.p.) Materia, jaką reguluje regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalany na podstawie Karty Nauczyciela, jest zbieżna z materią regulaminu wynagradzania opracowywanego przez pracodawcę na podstawie k.p. Zakres unormowań regulaminu z Karty Nauczyciela odpowiada regulaminowi z k.p.

 

Konsekwencje


Wydaje się więc, że należy uznać, iż skutki obowiązywania regulaminu wynagradzania nauczycieli są podobne jak regulaminu wynagradzania określonego w k.p. Oznacza to, że mniej korzystne dla pracowników postanowienia regulaminu wynagradzania nauczycieli należy wprowadzać w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy (patrz: Z orzecznictwa).

 

Porozumienie zmieniające


Czy podpisanie przez pracownika nowego angażu po zmianie wynagrodzenia zasadniczego, w którym to pracodawca również określa, że warunki wypłacania dodatków zostały określone w aktualnym regulaminie wynagradzania (tj. dotyczy już tego regulaminu, gdzie nie ma mowy o zachowaniu prawa do dodatku za wysługę lat w czasie choroby), oznacza wypowiedzenie wcześniejszych warunków płacowych, w tym poprzedniego regulaminu wypłacania dodatków uchwalonego przez radę miasta?


Odpowiedź: Tak. Powoduje to podobne skutki jak wypowiedzenie dotychczasowych warunków płacy.


Uzasadnienie: Jeśli nawiązano nowy stosunek pracy, to obowiązują wyłącznie postanowienia nowego angażu. Tak więc gdy jest w nim zapis, że warunki wypłacania dodatków określa aktualny (nowy) regulamin, to należy stosować ten regulamin.


Jeżeli zostało zawarte porozumienie zmieniające dotychczasowe warunki płacy, to nowy regulamin w odniesieniu do dodatków będzie miał zastosowanie, o ile z zapisów tego porozumienia wynika, że warunki ich wypłacania określa nowy regulamin zamiast starego.

 

ZAPAMIĘTAJ!


Postanowienia regulaminów wynagradzania uchwalanych przez samorządy nie mogą naruszać przepisów Karty Nauczyciela.

 

ZAPAMIĘTAJ!


W sprawach wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela, mają zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 91c Karty Nauczyciela).

 

Z OPINII BIURA ANALIZ SEJMOWYCH


Zbieżność w tym względzie (jeśli chodzi o skutki obowiązywania regulaminu z Karty Nauczyciela i regulaminu z k.p. – przyp. red.) wynika z faktu, że obydwa regulaminy kształtują stosunki pracy, podlegające regulacji Kodeksu pracy (zob. art. 91c Karty Nauczyciela). Regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony w sposób przewidziany w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela definiuje warunki umowy o pracę zawartej z nauczycielem w zakresie zasad jego wynagradzania. Należy uznać, że warunki wynagradzania w nim określone zastępują z mocy prawa dotychczasowe uregulowania płacowe zawarte w regulaminie wynagradzania, jednak jedynie o tyle, o ile nowe postanowienia nie są mniej korzystne dla pracowników.* Oznacza to, że postanowienia regulaminu stają się elementem umów o pracę z nauczycielami.


*Objęcie pracowników mniej korzystnymi postanowieniami regulaminu wymaga wypowiedzenia im dotychczasowych warunków wynagradzania wynikających z regulaminu wcześniejszego lub umów o pracę.


Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych z 5 marca 2009 r. w sprawie okresu obowiązywania regulaminów wynagradzania nauczycieli, BAS-WAL-259/09

 

Z ORZECZNICTWA


Regulaminy wynagradzania nauczycieli można zaliczyć do tzw. administracyjnych aktów prawa pracy. Z jednej strony są aktami o charakterze organizatorskim, wydawanymi w interesie publicznym (źródła prawa administracyjnego), podejmowanymi z upoważnienia ustawowego przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, służącymi wiążącemu unormowaniu stosunków płacowych między generalnie i abstrakcyjnie oznaczonymi adresatami (szkołami i zatrudnionymi w nich nauczycielami). Natomiast z drugiej strony kształtują warunki pracy (płacy) pracowników (źródło prawa pracy).


Wyrok NSA z 10 lipca 2001 r., sygn. akt SA/Wr 2729/00

Jarosław Żarowski

 

Podstawy prawne:

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 56, poz. 458)

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 58, poz. 485)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. nr 60, poz. 494)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. nr 22, poz. 182; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 17, poz. 103)

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dopłaty do rodzin pszczelich. Wnioski można składać w kwietniu i maju

  Dopłaty do rodzin pszczelich, którym udało się przezimować będą wypłacane na podstawie wniosków, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować od 1 kwietnia do 31 maja. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Ile wyniesie dopłata do jednej rodziny pszczelej?

  Zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej [Nowelizacja kodeksu pracy z 9 marca 2023 r.]

  Zostanie zmienione rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zmiana wynika z konieczności dostosowania akt pracowniczych do nowelizacji kodeksu pracy z 9 marca 2023 r.

  UCHWAŁA Nr 17/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych

  Do końca kwietnia wójtowie i burmistrzowie będą mileli czas na przekazanie komisarzowi wyborczemu informacji o każdej miejscowości w ich gminie, gdzie zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców, a nie było tam dotąd obwodowej komisji wyborczej; wójt musi też wskazać, czy jest tam właściwe miejsce na zorganizowanie lokalu wyborczego.

  MRiPS: Świadczenie wspierające 2024 r. [pytania i odpowiedzi]

  MRiPS udzieliło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego świadczenia wspierającego.

  Jaka sankcja za niezłożenie sprawozdania z oszczędzania prądu do 31 marca 2023 r.?

  W piątek, 31 marca upływa termin złożenia przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych pierwszego raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej. Z informacji URE wynika, że duża część zobowiązanych jeszcze tego nie zrobiła. 

  MEiN: Karta Nauczyciela a postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela

  Przepisy Karty Nauczyciela precyzyjnie wskazują ramy czasowe, w których zarówno rzecznicy dyscyplinarni, jak i komisje dyscyplinarne, wszczynają i prowadzą postępowania wobec nauczycieli - oświadczył wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na interwencję rzecznika Praw Obywatelskich.

  Kiedy świadczenie wspierające, renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne? Co to jest ICF? [wyjaśnienia pełnomocnika rządu Pawła Wdówika]

  Do świadczenia wspierającego uprawnionych będzie około pół miliona osób z niepełnosprawnością. Koszt tego wsparcia to 3,5 mld zł - powiedział PAP wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Zastrzegł, że wciąż trwają pracę nad ostatecznym kształtem tego rozwiązania.

  Regulacja Odry. Nie będzie nowych prac na Odrze, te które są w toku trzeba dokończyć

  Nowe prace regulacyjne na Odrze nie będą rozpoczynane zgodnie z orzeczeniami sądów administracyjnych. Te, które są obecnie prowadzone muszą zostać zakończone, bo inaczej może nastąpić katastrofa budowlana. Takie jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury.

  Mała retencja. Poznań wspiera gromadzenie deszczówki

  Mieszkańcy Poznania mogą już składać wnioski o dotacje na gromadzenie deszczówki. Miasto Poznań po raz kolejny dofinansuje działania związane z małą retencją; o wsparcie będą mogli starać się mieszkańcy, chcący ponownie wykorzystywać deszczówkę. Nabór do kolejnej edycji programu dotacyjnego rozpocznie się we wtorek 28 marca i potrwa do 27 kwietnia.

  Cieszyński: Centralny Rejestr Wyborców będzie gotowy do obsłużenia najbliższych wyborów parlamentarnych [wywiad]

  Centralny Rejestr Wyborców będzie gotowy do obsłużenia najbliższych wyborów parlamentarnych. 

  Minister Niedzielski: brak profilaktyki i permanentny problem z personelem medycznym to główne problemy

  Jeżeli patrzymy na cały system opieki zdrowotnej w Polsce i w różnych krajach europejskich, to widzimy, że te systemy opieki zdrowotnej będą miały permanentny problem z personelem medycznym - ocenił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

  Obniżka nowych emerytur o 6% od kwietnia 2023 r.

  Zgodnie z tablicami GUS, 60 latek będzie miał przed sobą 254,3 miesiące życia wobec 238,9 miesiąca zapisanych w tablicach opublikowanych rok temu.

  Wyższe o 10% dotacje na podręczniki dla uczniów

  Podwyższenie o 10 proc. maksymalnych kwot dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – przewiduje projekt rozporządzenia, którego założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.   

  Dopłaty do 58 000 zł. Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, kolektory [Mój prąd, kwiecień 2023 r.]

  Od 4,4 tys. zł do 28 tys. zł mogą wynieść dopłaty do pomp ciepła w piątej odsłonie programu "Mój prąd"; w przypadku kolektorów ma być to do 3,5 tys. zł - poinformował PAP wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że "Mój prąd" 5.0 miałby ruszyć w drugiej połowie kwietnia.

  Gdański Tydzień Zawodowca. Oferta dla absolwentów szkół

  Gdański Tydzień Zawodowca to wydarzenie adresowane do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które rozpoczyna się 27 marca. W programie m.in. debata, dni otwarte, warsztaty, webinaria, a także Gdańskie Targi Szkół Ponadpodstawowych.

  Minister Czarnek: Mniej o 5h godzin nauki w szkole. Religia od trzeciego roku życia dziecka to za wcześnie. Katolik może głosować na PO i PSL

  Ponad 8 mld zł przeznaczyliśmy na rządowe inwestycję w oświatę od 2021 roku - mówił w niedzielę w Lublinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział przywrócenie uprawnienia emerytalnego nauczycielskiego, a także plany uruchomienia stałego funduszu dla szkół specjalnych.

  10 nowych wzorów z USC. Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu [Maj 2023 r.]

  Możliwość łatwiejszego pozyskiwania zaświadczeń z USC wymusza zmianę 10 wzorów dokumentów wydawanych przez USC. Nowe wzory pojawią się w maju 2023 r.

  Wszystko o świadczeniu wspierającym: Wnioski do ZUS i wojewódzkich zespołów. Kwestionariusz. [Pełny projekt ustawy w Word]

  Będą dwa wnioski o świadczenie wspierające. Pierwszy do wojewódzkiego zespołu orzekania, który ustali w decyzji poziom potrzeby wsparcia. Do wniosku trzeba będzie załączyć kwestionariusz. Drugi wniosek będzie do ZUS poprzez PUE ZUS. ZUS nie będzie wydawał decyzji, tylko informację. Decyzję ZUS wyda tylko, gdy odmówi przyznania świadczenia. 

  Świadczenie wspierające: Co to jest międzynarodowa klasyfikacja ICF?

  Międzynarodowa klasyfikacja ICF ma być podstawą przyznawania świadczenia wspierającego osoby niepełnosprawne w 2024 r.

  PFRON: Jakie sprawozdania i do kiedy składa się za 2022 r.?

  Przedsiębiorcy o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, którzy nie składają sprawozdań finansowych do KRS, mają obowiązek dostarczenia elektronicznego sprawozdania finansowego za 2022 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 15 lipca 2023 r. 

  Wzór: Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 rok [PFRON]
  Założenia ustawy o świadczeniu wspierającym

  Jakie są założenia i zapisy ustawy o świadczeniu wspierającym?

  Tatrzańskie żaby przedostaną się na drugą stronę drogi

  Wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) rozpoczęli akcję przenoszenia żab trawnych przez ruchliwą drogę przy wejściu do Doliny Olczyskiej w Zakopanem. Płazy przemieszczają się do miejsc lęgowych, a akcja ma uchronić je przed śmiercią pod kołami samochodów.

  Emerytury nauczycielskie prawem nie przywilejem. Kiedy zostaną przywrócone

  Emerytury nauczycielskie po 20 latach pracy „przy tablicy” lub po 30 latach pracy w ogóle to przedmiot projektu, który – jak poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek – jest na końcowym etapie prac. Zapowiedział, że jeszcze wiosną tego roku ten projekt ujrzy światło dzienne. 

  Euro 2024. Ile razy reprezentacja Polski grała w mistrzostwach? Kiedy najbliższy mecz o eliminacje?

  Euro 2024. Polscy piłkarze czterokrotnie dotychczas grali w mistrzostwach Europy. Trzy razy po eliminacjach - w 2008, 2016 i 2021 roku, a w 2012 jako współgospodarze, obok Ukrainy. Zmagania o udział w kolejnej imprezie tej rangi - w 2024 w Niemczech - rozpoczną od piątkowego meczu z Czechami w Pradze.