Kategorie

Zasady wynagradzania nauczycieli

Jakie przepisy regulują zasady wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli? Jakie są konsekwencje nieujęcia regulacji dotyczących dodatku za wysługę lat dla nauczycieli w uchwale rady miasta? Odpowiadamy na pytania związane z wynagrodzeniem pracowników oświaty.

Rada miasta ustala w drodze uchwały regulamin przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest miasto. W regulaminie obowiązującym do końca 2007 r. był zapis w odniesieniu do dodatku za wysługę lat dla nauczycieli, który stanowił, że przysługuje on za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie oraz zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W uchwale obowiązującej od 2008 r. (która uchyliła w całości poprzednią uchwałę) zapis ten pominięto, tym samym nie ma w niej zapisu mówiącego o dodatku za wysługę lat dla nauczycieli.

 

Regulamin wynagradzania

 

Reklama

Czy określając zasady wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli, można stosować zapisy § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej?


Odpowiedź: Określając zasady wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie można stosować rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół rządowych). Można przyjąć, że w opisanym przypadku, jeśli pracodawca nie dokona wypowiedzenia warunków płacy, zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli obowiązującego do końca 2007 r.


Uzasadnienie: Rozporządzenie w sprawie wynagradzanie nauczycieli szkół rządowych dotyczyło wyłącznie nauczycieli szkół, dla których organami prowadzącymi są podmioty administracji rządowej. Zostało ono zastąpione przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. o tej samej nazwie, które również obejmuje tylko nauczycieli szkół prowadzonych przez administrację rządową. Nie jest więc możliwe stosowanie przepisów tych rozporządzeń w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Wspomniane rozporządzenia zostały wydane na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej m.in.:


• szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,


• szczegółowy sposób ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

 

Szkoły samorządowe


W szkołach prowadzonych przez gminy (miasta), powiaty lub samorządy województw kwestie wynagradzania nauczycieli określa, w drodze regulaminu, rada gminy (miasta), rada powiatu lub sejmik województwa (art. 30 ust. 6 i art. 91d Karty Nauczyciela).


Kwestie dotyczące dodatku za wysługę lat dla nauczycieli są określone także w art. 33 Karty Nauczyciela. Wynika z niego, że:


• dodatek przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy,


• należy go wypłacać od czwartego roku pracy (tzn. osobom posiadającym co najmniej 3-letni staż pracy),


• dodatek nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego,


• minister właściwy ds. oświaty i wychowania określa w rozporządzeniu, jakie konkretnie okresy wliczają się do okresów, od których uzależnione są uprawnienia do dodatku za wysługę lat.

 

Regulamin według Kodeksu pracy

Reklama


Karta Nauczyciela nie reguluje kwestii dotyczącej wpływu zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli na warunki płacy konkretnych pracowników. W przypadkach zasad wynagradzania nauczycieli, nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela, należy zwrócić uwagę na regulaminy wynagradzania wydawane na podstawie art. 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Ustalane są w nich warunki wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą.


Według k.p. mniej korzystne dla pracowników postanowienia takiego regulaminu należy wprowadzać w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki – tzw. wypowiedzenie zmieniające (art. 772, 24113 i 42 k.p.) Materia, jaką reguluje regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalany na podstawie Karty Nauczyciela, jest zbieżna z materią regulaminu wynagradzania opracowywanego przez pracodawcę na podstawie k.p. Zakres unormowań regulaminu z Karty Nauczyciela odpowiada regulaminowi z k.p.

 

Konsekwencje


Wydaje się więc, że należy uznać, iż skutki obowiązywania regulaminu wynagradzania nauczycieli są podobne jak regulaminu wynagradzania określonego w k.p. Oznacza to, że mniej korzystne dla pracowników postanowienia regulaminu wynagradzania nauczycieli należy wprowadzać w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy (patrz: Z orzecznictwa).

 

Porozumienie zmieniające


Czy podpisanie przez pracownika nowego angażu po zmianie wynagrodzenia zasadniczego, w którym to pracodawca również określa, że warunki wypłacania dodatków zostały określone w aktualnym regulaminie wynagradzania (tj. dotyczy już tego regulaminu, gdzie nie ma mowy o zachowaniu prawa do dodatku za wysługę lat w czasie choroby), oznacza wypowiedzenie wcześniejszych warunków płacowych, w tym poprzedniego regulaminu wypłacania dodatków uchwalonego przez radę miasta?


Odpowiedź: Tak. Powoduje to podobne skutki jak wypowiedzenie dotychczasowych warunków płacy.


Uzasadnienie: Jeśli nawiązano nowy stosunek pracy, to obowiązują wyłącznie postanowienia nowego angażu. Tak więc gdy jest w nim zapis, że warunki wypłacania dodatków określa aktualny (nowy) regulamin, to należy stosować ten regulamin.


Jeżeli zostało zawarte porozumienie zmieniające dotychczasowe warunki płacy, to nowy regulamin w odniesieniu do dodatków będzie miał zastosowanie, o ile z zapisów tego porozumienia wynika, że warunki ich wypłacania określa nowy regulamin zamiast starego.

 

ZAPAMIĘTAJ!


Postanowienia regulaminów wynagradzania uchwalanych przez samorządy nie mogą naruszać przepisów Karty Nauczyciela.

 

ZAPAMIĘTAJ!


W sprawach wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela, mają zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 91c Karty Nauczyciela).

 

Z OPINII BIURA ANALIZ SEJMOWYCH


Zbieżność w tym względzie (jeśli chodzi o skutki obowiązywania regulaminu z Karty Nauczyciela i regulaminu z k.p. – przyp. red.) wynika z faktu, że obydwa regulaminy kształtują stosunki pracy, podlegające regulacji Kodeksu pracy (zob. art. 91c Karty Nauczyciela). Regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony w sposób przewidziany w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela definiuje warunki umowy o pracę zawartej z nauczycielem w zakresie zasad jego wynagradzania. Należy uznać, że warunki wynagradzania w nim określone zastępują z mocy prawa dotychczasowe uregulowania płacowe zawarte w regulaminie wynagradzania, jednak jedynie o tyle, o ile nowe postanowienia nie są mniej korzystne dla pracowników.* Oznacza to, że postanowienia regulaminu stają się elementem umów o pracę z nauczycielami.


*Objęcie pracowników mniej korzystnymi postanowieniami regulaminu wymaga wypowiedzenia im dotychczasowych warunków wynagradzania wynikających z regulaminu wcześniejszego lub umów o pracę.


Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych z 5 marca 2009 r. w sprawie okresu obowiązywania regulaminów wynagradzania nauczycieli, BAS-WAL-259/09

 

Z ORZECZNICTWA


Regulaminy wynagradzania nauczycieli można zaliczyć do tzw. administracyjnych aktów prawa pracy. Z jednej strony są aktami o charakterze organizatorskim, wydawanymi w interesie publicznym (źródła prawa administracyjnego), podejmowanymi z upoważnienia ustawowego przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, służącymi wiążącemu unormowaniu stosunków płacowych między generalnie i abstrakcyjnie oznaczonymi adresatami (szkołami i zatrudnionymi w nich nauczycielami). Natomiast z drugiej strony kształtują warunki pracy (płacy) pracowników (źródło prawa pracy).


Wyrok NSA z 10 lipca 2001 r., sygn. akt SA/Wr 2729/00

Jarosław Żarowski

 

Podstawy prawne:

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 56, poz. 458)

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 58, poz. 485)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. nr 60, poz. 494)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. nr 22, poz. 182; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 17, poz. 103)

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?