REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady wynagradzania nauczycieli

REKLAMA

REKLAMA

Jakie przepisy regulują zasady wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli? Jakie są konsekwencje nieujęcia regulacji dotyczących dodatku za wysługę lat dla nauczycieli w uchwale rady miasta? Odpowiadamy na pytania związane z wynagrodzeniem pracowników oświaty.

Rada miasta ustala w drodze uchwały regulamin przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest miasto. W regulaminie obowiązującym do końca 2007 r. był zapis w odniesieniu do dodatku za wysługę lat dla nauczycieli, który stanowił, że przysługuje on za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie oraz zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W uchwale obowiązującej od 2008 r. (która uchyliła w całości poprzednią uchwałę) zapis ten pominięto, tym samym nie ma w niej zapisu mówiącego o dodatku za wysługę lat dla nauczycieli.

REKLAMA

 

Regulamin wynagradzania

 

REKLAMA

Czy określając zasady wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli, można stosować zapisy § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej?


Odpowiedź: Określając zasady wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie można stosować rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół rządowych). Można przyjąć, że w opisanym przypadku, jeśli pracodawca nie dokona wypowiedzenia warunków płacy, zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli obowiązującego do końca 2007 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo


Uzasadnienie: Rozporządzenie w sprawie wynagradzanie nauczycieli szkół rządowych dotyczyło wyłącznie nauczycieli szkół, dla których organami prowadzącymi są podmioty administracji rządowej. Zostało ono zastąpione przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. o tej samej nazwie, które również obejmuje tylko nauczycieli szkół prowadzonych przez administrację rządową. Nie jest więc możliwe stosowanie przepisów tych rozporządzeń w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Wspomniane rozporządzenia zostały wydane na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej m.in.:


• szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,


• szczegółowy sposób ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

 

Szkoły samorządowe


W szkołach prowadzonych przez gminy (miasta), powiaty lub samorządy województw kwestie wynagradzania nauczycieli określa, w drodze regulaminu, rada gminy (miasta), rada powiatu lub sejmik województwa (art. 30 ust. 6 i art. 91d Karty Nauczyciela).


Kwestie dotyczące dodatku za wysługę lat dla nauczycieli są określone także w art. 33 Karty Nauczyciela. Wynika z niego, że:


• dodatek przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy,


• należy go wypłacać od czwartego roku pracy (tzn. osobom posiadającym co najmniej 3-letni staż pracy),


• dodatek nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego,


• minister właściwy ds. oświaty i wychowania określa w rozporządzeniu, jakie konkretnie okresy wliczają się do okresów, od których uzależnione są uprawnienia do dodatku za wysługę lat.

 

Regulamin według Kodeksu pracy

REKLAMA


Karta Nauczyciela nie reguluje kwestii dotyczącej wpływu zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli na warunki płacy konkretnych pracowników. W przypadkach zasad wynagradzania nauczycieli, nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela, należy zwrócić uwagę na regulaminy wynagradzania wydawane na podstawie art. 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Ustalane są w nich warunki wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą.


Według k.p. mniej korzystne dla pracowników postanowienia takiego regulaminu należy wprowadzać w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki – tzw. wypowiedzenie zmieniające (art. 772, 24113 i 42 k.p.) Materia, jaką reguluje regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalany na podstawie Karty Nauczyciela, jest zbieżna z materią regulaminu wynagradzania opracowywanego przez pracodawcę na podstawie k.p. Zakres unormowań regulaminu z Karty Nauczyciela odpowiada regulaminowi z k.p.

 

Konsekwencje


Wydaje się więc, że należy uznać, iż skutki obowiązywania regulaminu wynagradzania nauczycieli są podobne jak regulaminu wynagradzania określonego w k.p. Oznacza to, że mniej korzystne dla pracowników postanowienia regulaminu wynagradzania nauczycieli należy wprowadzać w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy (patrz: Z orzecznictwa).

 

Porozumienie zmieniające


Czy podpisanie przez pracownika nowego angażu po zmianie wynagrodzenia zasadniczego, w którym to pracodawca również określa, że warunki wypłacania dodatków zostały określone w aktualnym regulaminie wynagradzania (tj. dotyczy już tego regulaminu, gdzie nie ma mowy o zachowaniu prawa do dodatku za wysługę lat w czasie choroby), oznacza wypowiedzenie wcześniejszych warunków płacowych, w tym poprzedniego regulaminu wypłacania dodatków uchwalonego przez radę miasta?


Odpowiedź: Tak. Powoduje to podobne skutki jak wypowiedzenie dotychczasowych warunków płacy.


Uzasadnienie: Jeśli nawiązano nowy stosunek pracy, to obowiązują wyłącznie postanowienia nowego angażu. Tak więc gdy jest w nim zapis, że warunki wypłacania dodatków określa aktualny (nowy) regulamin, to należy stosować ten regulamin.


Jeżeli zostało zawarte porozumienie zmieniające dotychczasowe warunki płacy, to nowy regulamin w odniesieniu do dodatków będzie miał zastosowanie, o ile z zapisów tego porozumienia wynika, że warunki ich wypłacania określa nowy regulamin zamiast starego.

 

ZAPAMIĘTAJ!


Postanowienia regulaminów wynagradzania uchwalanych przez samorządy nie mogą naruszać przepisów Karty Nauczyciela.

 

ZAPAMIĘTAJ!


W sprawach wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela, mają zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 91c Karty Nauczyciela).

 

Z OPINII BIURA ANALIZ SEJMOWYCH


Zbieżność w tym względzie (jeśli chodzi o skutki obowiązywania regulaminu z Karty Nauczyciela i regulaminu z k.p. – przyp. red.) wynika z faktu, że obydwa regulaminy kształtują stosunki pracy, podlegające regulacji Kodeksu pracy (zob. art. 91c Karty Nauczyciela). Regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony w sposób przewidziany w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela definiuje warunki umowy o pracę zawartej z nauczycielem w zakresie zasad jego wynagradzania. Należy uznać, że warunki wynagradzania w nim określone zastępują z mocy prawa dotychczasowe uregulowania płacowe zawarte w regulaminie wynagradzania, jednak jedynie o tyle, o ile nowe postanowienia nie są mniej korzystne dla pracowników.* Oznacza to, że postanowienia regulaminu stają się elementem umów o pracę z nauczycielami.


*Objęcie pracowników mniej korzystnymi postanowieniami regulaminu wymaga wypowiedzenia im dotychczasowych warunków wynagradzania wynikających z regulaminu wcześniejszego lub umów o pracę.


Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych z 5 marca 2009 r. w sprawie okresu obowiązywania regulaminów wynagradzania nauczycieli, BAS-WAL-259/09

 

Z ORZECZNICTWA


Regulaminy wynagradzania nauczycieli można zaliczyć do tzw. administracyjnych aktów prawa pracy. Z jednej strony są aktami o charakterze organizatorskim, wydawanymi w interesie publicznym (źródła prawa administracyjnego), podejmowanymi z upoważnienia ustawowego przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, służącymi wiążącemu unormowaniu stosunków płacowych między generalnie i abstrakcyjnie oznaczonymi adresatami (szkołami i zatrudnionymi w nich nauczycielami). Natomiast z drugiej strony kształtują warunki pracy (płacy) pracowników (źródło prawa pracy).


Wyrok NSA z 10 lipca 2001 r., sygn. akt SA/Wr 2729/00

Jarosław Żarowski

 

Podstawy prawne:

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 56, poz. 458)

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 58, poz. 485)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. nr 60, poz. 494)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. nr 22, poz. 182; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 17, poz. 103)

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Infolinia dla żołnierzy i ich rodzin uruchomiona - wsparcie psychologiczne

  29 lutego 2024 roku została uruchomiona bezpłatna i ogólnodostępna infolinia dla żołnierzy WP, pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin.

  29 lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Ile ich jest na świecie?

  Dzień Chorób Rzadkich przypada na ostatni dzień lutego, data jest nieprzypadkowa. Na całym świecie 300 mln ludzi żyje z rzadkimi chorobami. 

  Jak pozbyć się mikroplastiku z wody? Prosty sposób

  Mikroplastik jest wszechobecny, niestety trafia także do pożywienia i wody. Chociaż na ten moment nie wiadomo dokładnie, jak wpływa na ludzki organizm, to wpływ ten z pewnością nie jest pozytywny. Naukowcy znaleźli sposób na pozbycie się mikroplastiku go z wody. 

  "Szczyt rolniczy" w Warszawie. Dziś premier spotkał się z protestującymi rolnikami

  Dziś w Warszawie miał miejsce "szczyt rolniczy". Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Tematem rozmów jest m.in. kwestia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy sprzeciwiają się również unijnej polityce Zielonego Ładu.

  REKLAMA

  Ustawa o dostępności w produktach i usługach od 28 czerwca 2025 roku

  Ustawa o zapewnieniu dostępności w produktach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami ma wejść w życie dnia 28 czerwca 2025 roku. O jakie produkty i usługi chodzi ustawodawcy wdrażającemu unijną dyrektywę zwaną "Europejskim Aktem o Dostępności” (EAA)?

  Ekoschematy 2024 - rozporządzenie wprowadza zmiany od 15 marca

  Ekoschematy 2024 - oświadczenie zastąpi zdjęcia geotagowane. Jest projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w dopłatach dla rolników w ramach ekoschematów. Zmiany wejdą w życie 15 marca 2024 roku.

  Co to jest transport sanitarny? Dla kogo jest bezpłatny?

  Pacjent, który nie może się samodzielnie poruszać, a chce udać się do przychodni lub szpitala, może skorzystać z transportu sanitarnego. Jak to się odbywa?

  Podwyżki o 30%-33% z kłopotem dla nauczycieli. Samorządy chcą pieniędzy na dodatki. MEN wyda interpretację?

  Samorządowcy pytają ministerstwo edukacji o zasady wypłaty wyrównań dla nauczycieli. Czy min. edukacji Barbara Nowacka wyjaśni zasady postępowania?

  REKLAMA

  Wywiad Ukrainy: Rosja nasila operację dezinformacyjną Majdan-3; punkt kulminacyjny w marcu-maju 2024 roku

  Rosja nasila operację informacyjną Majdan-3 w celu wywołania konfliktów wewnętrznych w Ukrainie oraz krajach ją popierających, by następnie uderzyć i pokonać wojska ukraińskie na wschodzie – ostrzegł prezydencki komitet ds. wywiadu w Kijowie.

  Znasz portal Diety NFZ? Korzysta z niego już prawie 870 tys. osób

  Portal diety.nfz.gov.pl to baza bezpłatnych przepisów na zdrowe i proste w przygotowaniu dania do samodzielnego przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że z planów żywieniowych korzysta już blisko 870 tys. osób. 

  REKLAMA