Kategorie

Nowe obowiązki starostów

Sławomir Liżewski
inforCMS
Ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego wspierane będą osoby, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe i straciły pracę. Decyzję w sprawie przyznania pomocy będzie podejmował starosta.

5 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (dalej: ustawa o pomocy państwa). Określa ona zasady przyznawania okresowej zwrotnej pomocy państwa osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które utraciły pracę (w tekście: kredytobiorcy), a także warunki korzystania z tej pomocy i jej zwrotu (dalej: pomoc na spłatę kredytu mieszkaniowego).

Uprawnieni do otrzymania pomocy

Wsparcie na podstawie ustawy o pomocy państwa może być przyznane kredytobiorcy zobowiązanemu do spłaty kredytu mieszkaniowego, który po 1 lipca 2008 r. utracił pracę rozumianą jako:

• zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, lub

Reklama

• prowadzenie działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (w tym przypadku przez utratę pracy należy rozumieć zakończenie prowadzenia tej działalności).

Osoba planująca ubieganie się o wsparcie powinna zarejestrować się jako bezrobotna i mieć przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a w dniu złożenia wniosku o pomoc posiadać status bezrobotnego.

Pomoc na spłatę nie przysługuje, jeżeli:

1) utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez uprawnionego lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

2) jeden z kredytobiorców uzyskał pomoc na zasadach określonych w ustawie o pomocy państwa, chyba że pomoc nie jest już udzielana, a okres udzielonej pomocy nie przekroczył 11 miesięcy; w takim przypadku łączny okres pomocy przyznanej kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 12 miesięcy,

3) umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,

4) w dniu złożenia wniosku o pomoc uprawniony lub jego małżonek:

• jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

• posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków,

• jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Jeśli kredytobiorcą jest jeden z małżonków, a istnieje między nimi wspólność majątkowa, i pracę utracił małżonek niebędący kredytobiorcą, pomoc może być przyznana, jeżeli małżonek ten:

• spełnia wynikające z ustawy o pomocy państwa warunki dotyczące utraty pracy, tj. utracił pracę zarobkową lub zakończył prowadzenie działalności gospodarczej,

• nie utracił zatrudnienia w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez uprawnionego lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Procedura przyznania pomocy

Pomoc na spłatę kredytu mieszkaniowego jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty na wniosek kredytobiorcy złożony według ustalonego wzoru (patrz: wniosek o przyznanie pomocy) w terminie do 31 grudnia 2010 r., w powiatowym urzędzie pracy, w którym został on zarejestrowany jako bezrobotny.

Do wniosku kredytobiorca musi dołączyć oświadczenie instytucji kredytującej (banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), które udzieliły kredytu.

Instytucja kredytująca na wniosek kredytobiorcy ma obowiązek wydać oświadczenie według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej (dalej: rozporządzenie o wzorach wniosków), które powinno zawierać następujące informacje:

• nazwę i adres instytucji kredytującej,

• dane kredytobiorcy, tj. imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, PESEL, o ile został nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

• numer umowy kredytu mieszkaniowego,

• numer rachunku wskazany przez instytucję kredytującą przeznaczony do przekazywania pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego,

• walutę spłaty kredytu mieszkaniowego,

• terminy płatności oraz wysokość w złotych kolejnych 12 niewymagalnych miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia – terminy płatności tych rat rozpoczynające się od miesiąca następującego po upływie okresu wypłaty świadczenia z tytułu tej umowy.

Rozporządzenie o wzorach wniosków zawiera także wzór wniosku o przyznanie pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Decyzja starosty w sprawie pomocy

Starosta wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego, która powinna zawierać:

• określenie uprawnionego ze wskazaniem danych identyfikacyjnych,

• nazwę i adres instytucji kredytującej,

• numer rachunku wskazany przez instytucję kredytującą, przeznaczony do przekazywania pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego,

• walutę spłaty kredytu mieszkaniowego,

• terminy płatności i wysokość w złotych 12 kolejnych rat pomocy według stanu na dzień wydania decyzji.

W decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu, zamieszcza się również pouczenie o jej wygaśnięciu. Decyzja wygasa w przypadku:

• utraty przez kredytobiorcę statusu bezrobotnego z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym utrata tego statusu nastąpiła,

• zbycia przedmiotu kredytowania z dniem zbycia,

• wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego z dniem upływu okresu wypowiedzenia,

• podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej,

• spłaty kredytu z dniem dokonania spłaty ostatniej raty.

Jeśli decyzja zawiera oczywiste omyłki uniemożliwiające jej realizację przez BGK albo nie zawiera danych umożliwiających jej realizację, BGK informuje niezwłocznie o tym fakcie starostę i kredytobiorcę. W takim przypadku BGK nie przekazuje rat pomocy wynikających z decyzji do czasu otrzymania od starosty kopii postanowienia o sprostowaniu błędów w wydanej decyzji albo informacji o braku podstaw do wydania postanowienia.

Forma pomocy

Reklama

Pomoc na spłatę kredytu mieszkaniowego dla kredytobiorców, którzy stracili pracę, polega na przekazywaniu przez BGK instytucji kredytującej środków, w wysokości określonej w decyzji starosty, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu mieszkaniowego.

Wysokość pomocy i terminy jej przekazywania starosta określi na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu instytucji kredytującej. Będzie ona wyliczona jako równowartość 12-miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego. Jeśli jednak wysokość miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1200 zł, do określenia wysokości pomocy zostanie przyjęta kwota 1200 zł. Pomoc będzie przekazywana w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1200 zł, na rachunek wskazany przez instytucję kredytującą, przeznaczony do przekazywania pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego. Liczba rat nie może być większa niż 12.

Jeśli uprawniony zawarł umowę ubezpieczenia, na podstawie której przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty pracy, przekazywanie rat pomocy rozpoczyna się po upływie okresu wypłaty świadczenia z tytułu tej umowy.

Bank Gospodarstwa Krajowego powinien poinformować starostę o wysokości środków przekazanych z tytułu dokonywanych płatności rat pomocy oraz terminach ich przekazania na rachunek instytucji kredytującej. Natomiast powiatowy urząd pracy powinien poinformować BGK o utracie przez osobę korzystającą z pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego statusu bezrobotnego.

Uprawnienia i kompetencje wojewodów>>

Zwrot pomocy

Osoba, która otrzymała pomoc na spłatę kredytu mieszkaniowego, ma obowiązek ją zwrócić. Zwrot pomocy rozpocznie się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od zaprzestania płatności rat pomocy, i będzie dokonywany:

• przez 8 kolejnych lat,

• w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy.

Jeśli kredytobiorca zbędzie objęty pomocą przedmiot kredytowania, zwrot pomocy powinien się rozpocząć w terminie 30 dni od dnia zbycia. W przypadku niedotrzymania tego terminu starosta ma obowiązek wezwać kredytobiorcę do dokonania płatności, wyznaczając termin jej dokonania nie dłuższy niż 30 dni. W razie niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu, starosta wyda decyzję w sprawie zwrotu pomocy.

Zwrot pomocy nienależnej

Jeśli zdarzy się, że osoba otrzyma pomoc nienależną, wówczas powinna dokonać zwrotu środków równych kwocie przyznanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania środków przez BGK na rachunek instytucji kredytującej. Zwrot środków powinien nastąpić na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie pomocy nienależnej. Decyzję w sprawie zwrotu nienależnej pomocy wydaje starosta, który pomoc przyznał. Doręcza się ją osobie, której pomoc przyznano.

Za pomoc nienależną uważa się pomoc wypłaconą:

• pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zaprzestania płatności rat pomocy,

• na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd starosty przez osobę, której pomoc przyznano.

Dodatkowe obowiązki starosty

Poza wydawaniem decyzji w sprawie przyznania lub zwrotu pomocy starosta będzie także:

1) prowadził egzekucję należności z tytułu zwrotu pomocy w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2) podejmował decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia w całości albo w części należności z tytułu zwrotu pomocy.

SŁOWNICZEK

Kredyt mieszkaniowy, na spłatę którego przysługuje pomoc, to:

1) kredyt udzielony na budowę domu jednorodzinnego, jeżeli przed złożeniem wniosku o pomoc właściwy organ nie zgłosił w terminie sprzeciwu w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy albo została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli jego spłata została zabezpieczona hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania,

2) kredyt udzielony na nabycie:

• prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

• prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej

– jeśli jego spłata została zabezpieczona hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania,

3) kredyt udzielony na spłatę ww. kredytu mieszkaniowego, jeśli kredyt ten został zabezpieczony hipoteką na przedmiocie kredytowania,

4) ta część kredytu udzielonego na spłatę różnych zobowiązań kredytowych, która jest przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeśli kredyt ten został zabezpieczony wymienioną wcześniej hipoteką.

Czy wójt może poprawić wydaną decyzję>>

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

We wniosku kredytobiorca powinien:

1) podać imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, PESEL, o ile został nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o:

• istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania pomocy,

• warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty pracy, w tym o terminie, w którym upływa okres wypłaty świadczeń z tytułu tych umów – w przypadku gdy zawarł umowę ubezpieczenia spłaty kredytu gwarantującego wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

INFORMACYJNE OBOWIĄZKI STAROSTY

Starosta ma obowiązek poinformować osobę korzystającą z pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego, co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanej pomocy, o wysokości miesięcznej raty, a także wskazać numer rachunku bankowego Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, na który wpłaty te powinny być dokonywane.

Sławomir Liżewski

Podstawy prawne:

• Ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. nr 115, poz. 964)

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 115, poz. 958)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej (Dz.U. nr 123, poz. 1023)

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?