REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Workation – skutki podatkowe dla pracowników i pracodawców nowego modelu pracy

doradca podatkowy w TAX-ES kancelaria doradztwa podatkowego
TAX-ES Kancelaria doradztwa podatkowego
Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa podatkowego dla klientów biznesowych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych.
Workation – skutki podatkowe dla pracowników i pracodawców nowego modelu pracy
Workation – skutki podatkowe dla pracowników i pracodawców nowego modelu pracy
Media

REKLAMA

REKLAMA

Workation nie jest jeszcze popularny w Polsce. Niemniej jednak firmy powoli przekonują się do takiego modelu pracy i zyskuje on swoich zwolenników.

Co to jest workation?

Model pracy określany mianem workation oznacza wakacje, w trakcie których pracownik nie przebywa jednak na urlopie, tj. nie wykorzystuje dni urlopowych, tylko zdalnie wykonuje swoje obowiązki w takim samym zakresie, w jakim robiłby to z biura.

REKLAMA

Początkowo taki system pracy zaczął się pojawiać wśród specjalistów IT, programistów. Fakt ten nie powinien dziwić, bowiem model workation sprawdza się w tych branżach, w których do pracy wystarczy komputer i dostęp do internetu. Obecnie jednak można się z nim już spotkać także wśród pracowników branży marketingowej czy nawet wśród pracowników biur rachunkowych.

Próbując jednak określić charakter tego typu modelu pracy należy wskazać, że workation na chwilę obecną nie jest formą pracy jeszcze w żaden sposób umocowaną w jakichkolwiek istniejących przepisach prawa – czy to w kodeksie pracy czy w przepisach prawa podatkowego.

Czy workation stanowi podróż służbową?

Niemniej jednak wydaje się, że pojęcie można utożsamiać z definicją podróży służbowej regulowanej w przepisach Kodeksu pracy. Podróżą służbową jest, zgodnie z art. 775 § 1 K.p., wykonywanie zadania służbowego poza stałym miejscem pracy pracownika lub poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Zgodnie natomiast z art. 128 § 1 K.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

WAŻNE:

Z powyższych przepisów wynika zatem, że do czasu pracy wlicza się czas realnego wykonywania zadania będącego celem podróży służbowej, a więc czas faktycznego wykonywania przez pracownika pracy w czasie podróży służbowej, bez względu na to gdzie, kiedy i w jakich godzinach praca ta była świadczona. Co więcej, przepisy nie zakazują łączenia podróży służbowej z prywatnym pobytem pracownika w danym miejscu.

Stąd też przekonanie, że skoro w takich sytuacjach zazwyczaj pracodawca ponosi koszt dojazdów, noclegów, nierzadko również wyżywienia, to gdy pracownik jedzie na tzw. workation, to czas faktycznie wykonywanej pracy powinien być rozliczany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla wyjazdu służbowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy czym należy pamiętać, że aby mieć do czynienia z podróżą służbową musi być spełniony szereg warunków:

1) pracownik musi otrzymać polecenie wyjazdu służbowego (dokumentem potwierdzającym odbycie podróży służbowej jest polecenie wyjazdu służbowego. To na jego podstawie pracodawca dokonuje rozliczenia kosztów delegacji.)

2) pracownik musi wykonywać w trakcie wyjazdu zadanie służbowe,

3) zadanie powinno być wykonywane poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, oraz

4) co do zasady obowiązki realizowane podczas podróży służbowej powinny mieć również charakter incydentalny i krótkotrwały, przez co workation nie może trwać kilka miesięcy, bowiem straci charakter podróży służbowej.

Workation – może to jednak delegacja?

REKLAMA

Warto również pamiętać, że istnieje cienka granica między workation wykonywanym w ramach podróży służbowej, a workation, który może być również wykonywany w ramach delegacji. Podstawowymi kryteriami odróżniającymi oba terminy jest faktyczna zmiana miejsca pracy wpisana w umowie o pracę w przypadku delegacji. W związku zaś z podróżą służbową nie występuje modyfikacja miejsca świadczenia pracy przez pracownika.  Kolejnym czynnikiem odróżniającym delegację od podróży służbowej jest to, że w razie wyjazdu służbowego z mocy prawa pracownik ma prawo do należności z tytułu podróży służbowej. Do specjalnych świadczeń finansowych nie ma zaś prawa oddelegowany pracownik, tj. diety czy zwrotu kosztów przejazdów. Podczas delegacji nie obowiązują te same przywileje, pracownik może mieć prawo do dodatkowych środków finansowych, ale tylko w sytuacji, gdy wynika to z przepisów wewnątrzzakładowych.

Podsumowując, ostateczny charakter wykonywania pracy w modelu workation wynika z tego, w jaki sposób jest on uregulowany prawnie w danym zakładzie pracy – a więc, czy odpowiadać będzie definicji podróży służbowej czy jednak delegacji.

Czy workation jest atrakcyjnym modelem pracy dla pracowników?

Workation zyskuje coraz bardziej na swojej popularności. Atrakcyjność tego modelu pracy wynika w głównej mierze z tego, że pracodawcy zazwyczaj traktują takie wyjazdy jako podróże służbowe swoich pracowników, a tym samym pracownicy przebywając w wakacyjnych miejscach nie ponoszą bardzo często kosztów dojazdów, wyżywienia czy zakwaterowania.

REKLAMA

Pracownik w trakcie takiego wyjazdu, przez 8 godzin jest do dyspozycji pracodawcy i wykonuje swoje obowiązki służbowe, natomiast czas wolny, po ustalonych godzinach pracy, organizuje sobie we własnym zakresie, w jakże sprzyjających odpoczynkowi okolicznościach.

Jeżeli więc z polityki zakładu pracy wynika, że wysyła on pracowników do pracy poza granicę miejscowości, w której zlokalizowana jest siedziba firmy, w ramach podróży służbowej a nie delegacji, to należy mieć na uwadze konieczność prawidłowego rozliczenia przyznanych  świadczeń – zarówno z perspektywy pracownika, jak i samego pracodawcy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. dotyczące świadczeń przyznawanych za czas podróży służbowej co do zasady dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach. Jednak godnie z art. 775 § 3 K.p. warunki wypłaty pracownikom innych podmiotów należności z tytułu takich podróży określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, lub w umowie o pracę, przy czym postanowienia tych aktów nie mogą być dla pracownika mniej korzystne. To zaś oznacza, że do pracowników zatrudnionych w innych podmiotach, przepisy rozporządzeń stosuje się, ale pomocniczo, by nie dopuścić do pogarszana sytuacji takich pracowników. Dopiero gdyby pracodawca takich warunków nie ustalił w wewnętrznych regulaminach, to wówczas, zgodnie z art. 775 § 5 K.p., pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów wykonawczych, czyli ww. rozporządzenia MPiPS ws. podróży służbowej.

Świadczenia, jakie mogą zostać przyznane pracownikowi w trakcie workation

Do najważniejszych kwestii związanych z podróżami służbowymi należy to, że w myśl § 2 rozporządzenia MPiPS ws. podróży służbowej, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

1) diety;

2) zwrot kosztów:

  a) przejazdów,

  b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

  c) noclegów,

  d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Jeżeli chodzi o dietę, jej wysokość determinowana jest przede wszystkim okolicznością, czy pracownikowi w czasie workation zapewnione jest bezpłatne, całodzienne wyżywienie czy nie.

Należy pamiętać, że w trakcie workation odbywającego się na terytorium kraju dieta wynosi od 1 stycznia 2023 roku 45 zł za dobę podróży  (§ 7 rozporządzenia MPiPS ws. podróży służbowej). Jeśli zaś taka podróż w ramach workation będzie się odbywać za granicę, to wysokość diety, która powinna zostać wypłacona pracownikowi, jeżeli pracodawca nie pokrywa całodziennego wyżywienia, przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej, która to wysokości jest określona w załączniku do rozporządzenia (§ 13 i 14 rozporządzenia MPIPS ws. podróży służbowej).

Natomiast za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety (§ 8 rozporządzenia MPiPS ws. podróży służbowej). Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, ale w granicach limitu, który również dla poszczególnych państw został określony w załączniku do ww. rozporządzenia (§ 16 rozporządzenia MPiPS ws. podróży służbowej).

Co do przejazdu, środek transportu właściwy do odbycia zarówno podróży krajowej, jak i podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. Pracownikowi zaś przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje (§  3 ust. 1-2 rozporządzenia MPiPS ws. podróży służbowej).

Skutki podatkowe świadczeń przyznanych pracownikom w trakcie workation

Określając zaś skutki podatkowe świadczeń przyznawanych pracownikom za pracę w podróży służbowej w miejscach wakacyjnych, co do zasady, w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ważne jest jednak, że w przypadku pracowników wszystkie te należności za czas podróży służbowej będą zwolnione od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 16 lit. a ustawy o PIT. Przepis ten stanowi bowiem, że wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Zatem jest to kolejny aspekt, który zachęca do korzystania z modelu pracy workation – finalnie pracownicy nie ponoszą z tego tytułu obciążeń podatkowych.  

Skutki podatkowe workation dla pracodawcy

Określając zaś skutki podatkowe takiego modelu pracy po stronie zakładu pracy, należy pamiętać, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Co do zasady, nie powinno budzić wątpliwości, że wszelkie podróże służbowe związane są z osiąganiem przychodów przez pracodawcę. Podejmowane są one bowiem w celu realizacji zadań służbowych, a tym z kolei można przypisać zamiar, intencję podjęcia ich w celu uzyskiwania przychodu przez firmę. Ważny jest również aspekt psychologiczny, bowiem pracownik mogący spędzić czas w miejscu wakacyjnym – oczywiście pracując 8 godzin dziennie, ale później mając czas wolny dla siebie – i nie musząc jeszcze z tego tytułu ponosić wszystkich kosztów, jakie poniósłby jadąc na typowe wakacje, z pewnością będzie chętniej, wydajniej i z większym zapałem wykonywał swojej obowiązki pracownicze, co również przełoży się na wzrost przychodów firmy.

Zatem pracodawca, który zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, jest zobligowany do ponoszenia wydatków związanych z podróżą służbową pracownika, może takie wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu - o ile oczywiście ich wypłata następuje w ramach limitu kwot określonych powyższym rozporządzeniem.

Ważne jest również, że przepisy prawa podatkowego nie zakazują łączenia podróży służbowej z wyjazdem prywatnym, w tym kontekście, że może dojść do sytuacji, w której podróż służbowa w ramach workation kończy się w piątek, ale pracownik postanawia na własny koszt przedłużyć pobyt do niedzieli. Wątpliwości mogą pojawić się co do wydatku na powrót. Zauważyć jednak należy, iż fakt, że pracownik wróci dwa dni później niż zakończyła się jego podróż służbowa nie zmienia faktu, że i tak musi powrócić do domu. Zatem oczywistym jest, że za czas prywatnego pobytu pracodawca nie wypłaca diety i nie pokrywa kosztów noclegu. Jednak w tym wypadku należy dokonać zwrotu pracownikowi kosztów podróży powrotnej i wydatek ten, jak najbardziej można ująć w kosztach podatkowych w pełnej wysokości.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MEN: Rozporządzenie zostało podpisane - nauczyciele mają już zagwarantowane podwyżki wynagrodzeń

  Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie zwiększające wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli początkujących wyniesie 33%, natomiast wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrośnie o 30%.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  REKLAMA

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

  Badania naukowe: Nadmiar białka w diecie szkodzi tętnicom. To wyższe ryzyko miażdżycy

  Spożywanie zbyt dużych ilości białka zwiększa ryzyko miażdżycy. Winę za to ponosi aminokwas leucyna – informuje pismo “Nature Metabolism”. Odkryty przez naukowców z University of Pittsburgh School of Medicine mechanizm molekularny sprawia, że nadmierna ilość białka w diecie może zwiększać ryzyko miażdżycy.

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu"

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu" - wskazał przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

  REKLAMA

  Dofinansowaniem inwestycji w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw [wnioski do 23 lutego]

  Inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do 23 lutego 2024 roku.

  Lek na porost zębów jeszcze w tej dekadzie? Dr Takahashi w połowie 2024 roku rozpocznie badania kliniczne. Jak daleko do rewolucji w stomatologii?

  W ostatnich tygodniach w mediach toczyła się dyskusja o tym, że japoński naukowiec zapowiedział, iż jeszcze w tej dekadzie powstanie lek na porost zębów. Ta wiadomość zelektryzowała środowisko medyczne, a także pacjentów implantologicznych i protetycznych. Ale zdaniem dr n. med. Piotra Przybylskiego należy trochę ostudzić emocje w tym zakresie. Lek na porost zębów, jak każdy lek, musiałby przejść wiele badań klinicznych, aby potwierdzono jego skuteczność i bezpieczeństwo, a następnie dopuszczono do obrotu. Jak wskazuje ekspert, sam ewentualny proces odrastania zębów musi być też dokładnie monitorowany, aby nie wywołał poważnych problemów z układem zgryzowym i funkcją żucia. Nawet jeśli lek rozpocznie nową erę w stomatologii, to upłynie jeszcze wiele lat, zanim w ogóle trafi do Polski. Sami lekarze będą musieli też przejść liczne szkolenia, aby móc go podawać pacjentom. I to też nie będzie łatwy proces do zrealizowania.

  REKLAMA