REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wieloletnia prognoza finansowa w JST

Zofia Wojdylak-Sputowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jedną ze zmian przyjętych w nowej ustawie o finansach publicznych jest wprowadzenie do polskiego systemu finansów publicznych nowej instytucji prawa finansowego – wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, jako dokumentu (sporządzanego „krocząco” na 4 lata budżetowe), stymulującej politykę finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadzenie w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: nowa ustawa o finansach publicznych) wieloletniej prognozy finansowej stanowi realizację koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego (dalej: jst). Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu stworzenie dokumentu planistycznego, przyjmowanego w drodze uchwały organu stanowiącego jst.

REKLAMA

Zaletami planowania wieloletniego są:

• bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,

• zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,

• dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na jaki okres jest sporządzana wieloletnia prognoza finansowa

REKLAMA

Wieloletnia prognoza finansowa nie będzie mogła być sporządzona na okres krótszy niż rok budżetowy i 3 kolejne lata. Minimalny okres sporządzenia prognozy będzie podlegał obowiązkowemu wydłużeniu na okres, na jaki przewiduje się limity wydatków wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa będzie prognozą kroczącą, czyli uzupełnianą (przedłużaną) na kolejny rok budżetowy, tak by każdorazowo obejmowała rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata.

Zakres

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

• dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym obsługę długu, gwarancje i poręczenia,

• dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jst,

• wynik budżetu jst,

• przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

przychody i rozchody budżetu jst, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

• kwotę długu jst, w tym relację, obliczoną w sposób wskazany w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu,

• objaśnienia przyjętych wartości.

 

Czytaj także: Wydatki strukturalne w zakładzie budżetowym – pytania i odpowiedzi >>

 

Odnosząc się do kwestii wysokości kwoty długu jst, wpływającej na planowanie budżetowe oraz prognozowanie wieloletnie, należy uwzględnić zasadę, że organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jst. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. W wydatkach wyszczególnia się także:

• w zakresie wydatków bieżących – kwotę wydatków o charakterze stałym, w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

• kwoty wynikające z limitów wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia.

Jako przedsięwzięcia na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej rozumie się wieloletnie:

1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

• programami realizowanymi z udziałem środków:

– pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

– pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

• umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu

Inicjatywa w sprawie sporządzania i przedłożenia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jst.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jst przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

• regionalnej izbie obrachunkowej – w celu zaopiniowania,

• organowi stanowiącemu jst.

Opiniowanie projektu

REKLAMA

Istotne unormowania przewiduje się dla uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, którą zarząd powinien przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej właściwym organom – regionalnej izbie obrachunkowej, w celu zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu. Po przedstawieniu opinii przez regionalną izbę obrachunkową, organ stanowiący przyjmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przy czym uchwałę taką należy podjąć nie później niż uchwałę budżetową. Na podstawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej regionalna izba obrachunkowa przedstawia opinię w sprawie prawidłowości prognozy kwoty długu jednostki, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. W przypadku negatywnej opinii izby jednostka samorządu dokonuje takich zmian uchwał, aby została zachowana relacja dotycząca łącznej kwoty spłaty zobowiązań.

Z uwagi na obowiązki opiniodawcze regionalnej izby obrachunkowej oraz zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jst – projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powinien być opracowany w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Uchwała

Wieloletnia prognoza finansowa jest przyjmowana przez organ stanowiący jst w drodze uchwały oraz załącznika do uchwały.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa limity wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia. Natomiast w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

• nazwę i cel,

• jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,

• okres realizacji i łączne nakłady finansowe,

• wysokość wydatków w poszczególnych latach,

• limit zobowiązań.

W wieloletniej prognozie finansowej można dokonać zmian. Przepisy nowej ustawy o finansach publicznych pozwalają na zmianę kwot wydatków na realizację przedsięwzięć. Może to nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową jst

Uchwały budżetowe określają wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

Jeżeli organ stanowiący nie postanowi o zaniechaniu realizacji, okresowym wstrzymaniu realizacji lub o ograniczeniu rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, a wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego nie różnią się od wydatków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia, organ stanowiący nie może bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyć wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na realizację przedsięwzięcia.

Upoważnienia w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w latach następnych.

 

 Czytaj także: Przypisane i nieprzypisane dochody budżetowe >>

 

Termin na uchwalenie

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący uchwala nie później niż uchwałę budżetową.

Zgodnie z nowymi zasadami uchwalania budżetu jst – uchwała w sprawie budżetu jst jest podejmowana w terminie przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Organ stanowiący nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie uchwalając nowej uchwały w tej sprawie.

Okres 2010 r. jest okresem przejściowym w zakresie podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwałę, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst, organ stanowiący uchwala po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011.

Ponadto w latach 2011–2013 do wieloletniej prognozy jst zarząd tej jednostki załącza informację o relacji długu publicznego

Podstawy prawne

• Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

• Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy SputowsKI

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Masz 18 lat i kochasz podróżować? Sprawdź, jak wygrać podróż po Europie

Do końca kwietnia można się zgłaszać do konkursu DiscoverEU i wygrać podróż po Europie. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak się zgłosić?  

Kongresmeni USA: Charków na krawędzi upadku, sytuacja jest rozpaczliwa

Charków jest na krawędzi upadku, historia nas osądzi, czy będziemy Chamberlainem, czy Churchillem - powiedział 16 kwietnia 2024 r. szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul. Wezwał do przyjęcia ustaw o pomocy Ukrainie i Izraelowi mimo gróźb rewolty skrajnego skrzydła partii.

ZNP interweniuje przeciwko zwolnieniom z pracy nauczycieli albo zmniejszeniu im liczby godzin

W roku szkolnym 2024/2025 w klasach pierwszych nie będzie przedmiotu HIT oraz edukacja obywatelska. Co z nauczycielami prowadzącymi te przedmioty. Niektórzy dla nich wrócili do pracy w szkole. Czy będą zwolnieni? Co ze zmniejszeniem liczby godzin nauczycieli, którzy nie zostaną zwolnieni?

Żmije pojawiły się w Tatrach. Co robić, gdy spotkamy je na szlaku?

Na tatrzańskich szlakach pojawiły się żmije zygzakowate. To efekt wyjątkowo ciepłego początku kwietnia. Jak się zachować, gdy natkniemy się na ten jadowity gatunek węża? 

REKLAMA

Nowy wzór legitymacji nauczyciela [Rozporządzenie z 11 kwietnia 2024 r. Dziennik Ustaw poz. 565]

Od wtorku 16 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji nauczyciela. Jednak do 12 lipca 2024 r. nauczyciel może otrzymać legitymację na starym wzorze.

Rząd: Nowy wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Karty tylko terminowe

Niestety nie będzie bezterminowych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację.

Nowa era komunikacji. RDK może ułatwić Ci życie

Rejestr Danych Kontaktowych, znany jako RDK, to baza danych zawierająca aktualne dane kontaktowe obywateli, do której mają dostęp urzędnicy administracji państwowej. Usługa ta, uruchomiona 22 grudnia 2019 roku, ma na celu usprawnienie komunikacji między urzędem a obywatelem.

Wybory 2024 - druga tura. Czy cisza wyborcza będzie obowiązywać w całym kraju?

Druga tura wyborów samorządowych 2024 odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia. Cisza wyborcza rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę i potrwa do godz. 21 w niedzielę. Czy będzie obowiązywać w całym kraju? 

REKLAMA

Dobrowolne ubezpieczenie w NFZ [WNIOSEK]

Kto może się dobrowolnie ubezpieczyć w NFZ? Jak to zrobić? Kiedy trzeba uiścić opłatę dodatkową? 

Oszuści podszywają się pod NFZ. Na te strony uważaj

Oszuści próbują nowych sposobów, tym razem "na NFZ". W internecie pojawiły się fałszywe strony, które łudząco przypominają oficjalny serwis internetowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Na czym polega oszustwo?

REKLAMA