Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzór: dodatek do gazu, jak wypełnić, zwrot VAT

Wzór: dodatek do gazu, jak wypełnić, zwrot VAT
Wzór: dodatek do gazu, jak wypełnić, zwrot VAT
Media
Wniosek o wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Poniżej wzór wniosku o dodatek gazowy (refundacja podatku VAT)

Jak wypełnić wniosek o dodatek gazowy (refundacja podatku VAT)

Zasada 1. Refundację podatku VAT wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT.

Zasada 2. Wnioskodawca, jest tym członkiem gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego do gospodarstwa domowego.

Zasada 3. Serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość podajesz jak nie masz numeru PESEL.

Zasada 4. Musisz złożyć oświadczenie, że głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł: kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.).

Zasada 5. Trzeba podać informacje niezbędne do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Zasada 6. Załącz kopie faktur VAT i dowody ich opłacenia. Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.
 

UWAGA!

Informacje w tym wniosku składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687).

Jak wypełnić wniosek

 • Pisz WIELKIMI LITERAMI. 
 • Pola wyboru zaznaczaj  V  lub  X  .  

URZĄD, DO KTÓREGO SKŁADASZ WNIOSEK

Refundację podatku VAT wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT.

TWOJE DANE

Możesz być wnioskodawcą, jeśli jesteś tym członkiem gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego do wskazanego poniżej gospodarstwa domowego.

Imię (imiona)

Nazwisko

Obywatelstwo

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli nie masz numeru PESEL.

DANE DO KONTAKTU

Dane w tej sekcji są nieobowiązkowe. Jeśli podasz adres poczty elektronicznej, zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie refundacji podatku VAT.

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

ADRES ZAMIESZKANIA

Wskazany adres gospodarstwa domowego musi być zgłoszony w deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) wraz z głównym źródłem ogrzewania zasilanym paliwem gazowym.

Gmina / dzielnica

Miejscowość

Kod pocztowy

-

Ulica

Jeśli Twój adres nie ma ulicy, pozostaw to pole puste.

Numer domu

Numer mieszkania

Jeśli nie masz numeru mieszkania, pozostaw to pole puste.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA REFUNDACJA PODATKU VAT

Wypełnij, jeśli chcesz otrzymać przelewem refundację podatku VAT.

Numer rachunku

Imię i nazwisko właściciela rachunku

RODZAJ SKŁADANEGO WNIOSKU

Zaznacz tylko jedną odpowiedź

Składam wniosek pierwszy raz

Składam kolejny wniosek, a dane mojego gospodarstwa domowego i jego członków się nie zmieniły

Składam kolejny wniosek, a dane gospodarstwa domowego lub jego członków się zmieniły

ZAŁĄCZNIKI

Wypełnij i dołącz:

 • załącznik nr 1, jeśli:
  • składasz wniosek pierwszy raz, lub
  • zmieniły się dane twojego gospodarstwa i jego członków,
 • załącznik nr 2, jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok,
 • załącznik nr 3, jeśli składasz wniosek po 29 lutego 2024 roku.

Załączane dokumenty

Wpisz poniżej załączniki (nr 1, 1a, 1b, 2 lub 3) do wniosku oraz załączane faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych i dowody ich opłacenia. Dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku.
Jeśli chcesz, możesz załączyć inne dodatkowe dokumenty.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

 • wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą,
 • wszystkie podane w załącznikach dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
  kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.).
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracji o używanym źródle ciepła w budynkach.

                miejscowość                                    data: dd / mm / rrrr                            podpis wnioskodawcy

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYLICZENIA ŚREDNIEGO DOCHODU NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
 

UWAGA!

Wypełnij, jeśli składasz wniosek pierwszy raz albo składasz wniosek kolejny raz, ale zmieniły się dane dotyczące Twojego gospodarstwa domowego.


INFORMACJE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Możesz zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

Jednoosobowe

Wieloosobowe

Liczba osób razem z Tobą:

 

              

Gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT samotnie zamieszkująca i gospodarująca

Gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Podstawa prawna: art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687)

SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 • Wpisz dane członków swojego gospodarstwa domowego. Nie wpisuj tu swoich danych (podaje się je w głównej części wniosku w sekcji „Twoje dane”).
 • Jeśli członków Twojego gospodarstwa domowego jest więcej niż 6, to dodaj jeszcze jeden załącznik nr 1 z danymi kolejnych członków.
 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli nie ma numeru PESEL.

ROK KALENDARZOWY, KTÓREGO DOTYCZY DOCHÓD

Wpisz rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody będą podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 rok.

Podstawa prawna: art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych

Rok kalendarzowy, którego dotyczy dochód

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WNIOSKODAWCY I CZŁONKÓW JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Gdzie odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w wybranym roku kalendarzowym?

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

innego podmiotu (nazwa i adres podmiotu)

Za mnie ani za żadnego z członków mojego gospodarstwa domowego nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne

DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (urząd ustala je na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1a),
 • dochody z gospodarstwa rolnego (organ ustala je na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego podanej w załączniku nr 1b),
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

ALIMENTY

Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła:

gr

 

DOCHODY WNIOSKODAWCY LUB JEGO CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Czy w podanym roku kalendarzowym Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego uzyskiwaliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak
Jeśli zaznaczysz ten punkt, wypełnij załącznik 1a – oświadczenie o dochodach.

Nie

Czy w podanym roku kalendarzowym Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego uzyskiwaliście dochody z gospodarstwa rolnego?

Tak
Jeśli zaznaczysz ten punkt, wypełnij załącznik 1b – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.

Nie


OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

 • wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                miejscowość                                 data: dd / mm / rrrr                              podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

UWAGA!

Wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego, jeśli osiągacie dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Wpisz rok kalendarzowy, z którego jest ustalany przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy, czyli:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 roku.

Oświadczam, że:

,

 • w roku osiągnęłam / osiągnąłem / wymieniony członek mojego gospodarstwa domowego osiągnął (skreśl niepotrzebne)
  dochód w wysokości

  z tytułu:

rodzaj dochodu

w wysokości

  ,

  zł

,

,

,

,

,

 • wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
   

                miejscowość                                        data: dd / mm / rrrr                                    podpis wnioskodawcy

INFORMACJE DODATKOWE

W oświadczeniu wpisz następujące rodzaje dochodów, które zgodnie z art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) w związku z art. 411 ust. 10i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 1. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 2. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 3. świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 4. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 5. świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 6. ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 7. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
 8. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 9. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 10. należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.),
 11. należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 12. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 13. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 14. alimenty na rzecz dzieci,
 15. stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), a także – zgodnie z art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) – dotychczasowe stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 16. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 17. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 18. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
 19. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 20. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 21. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
 22. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 23. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 24. dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 25. renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 26. zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 27. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 28. pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z art. 336 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotychczasową pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 29. świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255),
 30. świadczenie rodzicielskie,
 31. zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 32. stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,
 33. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 34. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 35. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 36. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY

UWAGA!

Wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego, jeśli osiągacie dochody z gospodarstwa rolnego.

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Należy wpisać rok kalendarzowy, z którego jest ustalany przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy, tj.:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 roku.

Oświadczam, że:

,

ha

 •  w roku

  powierzchnia mojego gospodarstwa rolnego / gospodarstwa rolnego wyżej wymienionego członka gospodarstwa domowego (skreśl niepotrzebne) w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosiła

   
 • wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                miejscowość                                        data: dd / mm / rrrr                                podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ILOŚCI ZUŻYTYCH
PALIW GAZOWYCH
 

UWAGA!

Wypełnij, jeżeli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje okres wykraczający poza rok kalendarzowy 2023.  

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 • Wpisz okres w roku kalendarzowym 2023, który obejmuje faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych.
 • Jeśli na fakturze nie jest wyszczególniona ilość paliw gazowych za 2023 rok, oblicz ją następująco:
  • podziel liczbę dni z 2023 roku, które obejmuje faktura, przez liczbę wszystkich dni, które obejmuje faktura, 
  • wynik pomnóż przez ilość dostarczonych paliw gazowych, która widnieje na fakturze.

Oświadczam, że:

 • w okresie od do

kWh

zużycie paliw gazowych w moim gospodarstwie domowym  na podstawie dołączonej
do wniosku faktury o numerze

wynosiło:

 • wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                miejscowość                                   data: dd / mm / rrrr                            podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O INFORMACJACH NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI REFUNDACJI PODATKU VAT
 

UWAGA!

Wypełnij i dołącz do wniosków składanych po dniu 29 lutego 2024 roku.
Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT.
Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

 TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 Oświadczam, że:

 • fakturę o numerze dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do mojego gospodarstwa domowego, otrzymałam/otrzymałem w dniu 
 • wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                miejscowość                                    data: dd / mm / rrrr                           podpis wnioskodawcy

Reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Samorządowe centra usług wspólnych. Zadania, zasady tworzenia i funkcjonowania
Samorządowe centra usług wspólnych. Zadania, zasady tworzenia i funkcjonowania
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Masło+: Rolnicy nie zgadzają się na ceny masła 3 zł/kostka i chcą interwencji UE przeciw obniżkom cen masła i mleka

  Rolnicy tracą na spadających cenach masła i mleka. Protestują przeciwko obniżkom cen masła i mleka w Biedronce, Kauflandzie, Lidlu. Żądają interwencji UE , która utrzyma wysokie ceny masła i mleka.

  Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich w 2023 r.

  Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich w 2023 r. obejmie tych absolwentów szkół podstawowych, którzy w trakcie rekrutacji zasadniczej nie dostali się do żadnej z wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. W jakich terminach odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich w 2023 r.? Jakie są terminy rekrutacji uzupełniającej? Czym rekrutacja uzupełniająca różni się od rekrutacji zasadniczej?

  Rodzice poległego żołnierza otrzymają łącznie emeryturę i 3700 zł miesięcznie dożywotniego świadczenia

  Projekt ustawy był nieprecyzyjny co do tego, czy rodzic poległego żołnierza będzie musiał wybierać między świadczeniem o wysokości około 3700 zł miesięcznie a emeryturę. Nie ma już wątpliwości, że rodzic otrzyma zarówno emeryturę jak i to świadczenie. Inaczej będzie z rentą.

  Ministerstwo Rolnictwa: Jak zaokrąglać limity zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym

  W jaki sposób zaokrąglać kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, który wychodzi z dokładnością do 3 miejsc po przecinku? Czy należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku w sposób matematyczny?

  49 odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa na pytania o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 r.

  49 odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa na pytania o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 r.

  Wzór wniosku o zwrot akcyzy w paliwie rolniczym. Termin do 28 lutego 2023 r. [PDF]

  Wzór wniosku o zwrot akcyzy w paliwie rolniczym dla 2023 r.

  Maturzyści 2023 mogą mieć kłopoty z dostaniem się na uczelnie w Danii

  Maturzyści chcący studiować na uczelniach w Danii mogą nie zdążyć w 2023 r. ze złożeniem dokumentów. Problem ten może dotyczyć także szkół wyższych w innych krajach. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie harmonogramu ogłaszania wyników egzaminów maturalnych w tym roku.

  Zużyte łopaty turbin wiatrowych będzie można wykorzystać?

  Recykling turbin wiatrowych. Międzywydziałowy zespół badawczy z Politechniki Gdańskiej szuka sposobów na energooszczędny sposób recyklingu wyeksploatowanych łopat turbin wiatrowych. Naukowcy liczą, że wypracowane rozwiązania pomogą chronić środowisko i zwiększyć dostępność materiałów budowlanych.

  Praca zdalna od 7 kwietnia 2023 r. Od 21 lutego kontrola trzeźwości [Dz.U. z 6 lutego 2023 r. poz. 240, PDF]

  Przepisy o pracy zdalnej i kontroli pracowników na obecność alkoholu i narkotyków zostały opublikowane w Dz.U. z 6 lutego 2023 r. poz. 240

  MEiN: zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce - prognoza 2023

  W dniu 3 lutego 2023 r. Minister Edukacji i Nauki ogłosił kolejną (piątą już) prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Celem tej prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych, ułożonych alfabetycznie, zawodach.

  DGP: CIT-8 do 30 czerwca 2023 r.? MF potwierdza, że rozważa przesunięcie terminów płatności CIT za 2022 r.

  Ministerstwo Finansów rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań rocznych CIT, zapłatę tego podatku oraz sporządzenie sprawozdań finansowych za 2022 r. 

  DGP: Od 7 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie praca zdalna. Od 21 lutego 2023 r. przepisy o kontroli trzeźwości [zmiany w kodeksie pracy, nowelizacja]

  DGP ustalił, że dziś zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca pracę zdalną oraz możliwość kontroli pracownika na stan nietrzeźwości.

  Deklaracje ostateczne maturzystów tylko do 7 lutego

  Deklaracje ostateczne mogą być składane przez maturzystów tylko do 7 lutego. W ten sposób maturzyści mają zdecydować, jakie przedmioty będą zdawać na maturze i na jakim poziomie. Po upływie tego terminu, poza pewnymi wyjątkami, nie będą mogli zmienić zdania. W tym roku po raz pierwszy matura będzie przeprowadzona zgodnie z Formułą 2023.

  Depresja drenuje gospodarkę. Ponad 70 proc. Polaków odczuwa jej syndromy. Roczne straty to nawet 2 mld zł

  Obecnie już ponad 70% dorosłych Polaków obserwuje u siebie objawy najczęściej kojarzone z depresją. Badacze alarmują, że w ciągu roku udział takich osób w społeczeństwie zwiększył się rdr. o przeszło 11 p.p. Eksperci komentujący wyniki sondażu ostrzegają, że z ww. powodów pracodawcy mogą ponosić wielomilionowe straty. Dla całej gospodarki mogą one wynosić nawet 2 mld zł rocznie.

  Reuters: USA zestrzeliły chiński balon szpiegowski

  Reuters: Chiński balon szpiegowski został zestrzelony

  Żądam przeprosin: 200 00 komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR nie trafiło do lombardów. Nie trafi tam 400 000 komputerów dla IV klasistów

  Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński opublikował list otwarty do Wiesława Paluszyńskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  DGP: Czy szkoła może sprawdzać realizację pensum przy pomocy kamer?

  Burmistrz polecił dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę założenie monitoringu, przy pomocy którego ma być m.in. kontrolowany czas pracy kadry dydaktycznej danej placówki. Czy tak można?

  9 nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego od 1 września 2023 r.

  Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzono dziewięć nowych zawodów: trzech dla branży chemicznej i ochrony środowiska, jednej dla branży poligraficzno-księgarskiej, dwóch dla branży audiowizualnej, jednej dla branży budowlanej i dwóch dla branży drzewno-meblarskiej. Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie 1 września 2023 r.

  Zakazać używania telefonów przez uczniów podstawówek. Rada Dzieci i Młodzieży radzi ministrowi edukacji
  Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w celach rozrywkowych w szkołach podstawowych zarówno podczas lekcji, jak i przerw – to jedna z rekomendacji Rady Dzieci i Młodzieży dla szefa MEiN. Urządzenia te – uważa Rada – powinny być używane tylko w celach edukacyjnych i w nagłych sytuacjach.
  Biuro rachunkowe zleca zewnętrznej księgowej księgowania. Umowa o dzieło, czy zlecenie?

  Potrzebuję przez kilka miesięcy dorywczej pomocy do zaksięgowania kilku spółek. Znalazłam potencjalną kandydatkę, która chciałaby wykonywać te zadania zdalnie, w czasie przez siebie wybranym, na podstawie umowy o dzieło. Dzieło miałoby polegać na zaksięgowaniu kilku spółek, opisane zostałoby w sposób wskazujący na to, że celem stron jest osiągnięcie określonych rezultatów, czyli sporządzenie określonych deklaracji czy rejestrów, sprawozdań finansowych itp. Czy zawarcie takiej umowy byłoby możliwe w tej sytuacji, czy też istnieje bardzo duże ryzyko, że taki sposób świadczenia usługi zostałby uznany za umowę zlecenia?

  Rekrutacja do szkół średnich 2023 Warto być olimpijczykiem

  Rekrutacja do szkół średnich w 2023 r. opiera się nie tylko na punktacji przyznawanej za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty. W rekrutacji premiowane są także wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach i zawodach. Kto może dostać się do szkoły średniej w pierwszej kolejności? Jakie korzyści daje udział w olimpiadach przedmiotowych? Jak wyniki konkursów przeliczane są na punkty?

  MON: Każdy poszkodowany żołnierz-weteran otrzyma dodatek. Dodatkowe pieniądze dla 1000 żołnierzy

  W wykazie prac rządu pojawił się projekt nowelizacji ustawy autorstwa MON, w myśl którego dodatek dla poszkodowanych weteranów będzie przysługiwał wszystkim poszkodowanym, a nie - jak dotychczas - jedynie tym, którzy posiadają prawo do emerytury lub renty. 

  Zielone dachy i ogrody wertykalne poprawią efektywność energetyczną budynków. Samorządy zachęcą do ich stosowania

  Zielone dachy, ogrody wertykalne czy zielone fasady już od dłuższego czasu mają o wiele ważniejszą funkcję niż jedynie estetyczna. Zwiększają efektywność energetyczną budynków, tworząc dodatkową izolację przed zimnem, co skutkuje obniżeniem opłat za ogrzewanie w zimie, przy jednoczesnej izolacji przed upałem w okresie letnim.

  4 lutego to Światowy Dzień Walki z Rakiem. Ilu z nas zachoruje? Ilu korzysta z badań profilaktycznych i szczepionek?

  Badania profilaktyczne mogą uchronić przed zgonem z powodu nowotworu lub innej poważnej choroby, tymczasem ponad 30 proc. Polaków nie wie, że takie badania są w naszym bezpłatne – alarmowali w piątek eksperci.

  RPO o nadgodzinach w wojsku

  Z korespondencji RPO z dowódcami oraz pobieżnej analizy zwolnień w jednostkach 12 Dywizji Zmechanizowanej wynika, że żołnierze są przeciążeni służbą. Nie mogąc skorzystać z nadgodzin i prawa do corocznego płatnego urlopu (art. 66 ust. 2 Konstytucji), niektórzy żołnierze otrzymują od rodzin ultimatum i albo rezygnują ze służby albo pozostają w służbie - tracąc rodziny.