Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wymiana okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków

Izabela Motowilczuk
Izabela Motowilczuk
magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych
Czy wydatki związane z wymianą okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków powinny być sklasyfikowane w § 4270 czy w § 4340 oraz czy o koszt wymiany okien należy zwiększyć wartość budynku? Jak prawidłowo zaewidencjonować poszczególne zdarzenia gospodarcze związane z realizacją tego zadania? Czy dodatkowo oprócz sprawozdań budżetowych Rb-28S jednostka zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania do wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Stan faktyczny:

Szkoła jest wojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością szkoły sprawuje zarząd województwa. Budynek szkoły wpisany jest do rejestru zabytków. Ze względu na zły stan techniczny okien otrzymaliśmy pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac związanych z wymianą okien. Zgodę wyraził także zarząd województwa. Prace związane z wymianą okien (35 000 zł) zostaną sfinansowane ze środków przyznanych w planie budżetowym na 2010 r. Okna drewniane o złym stanie technicznym zostaną wymienione także na okna drewniane.

Odpowiedź:

Zasady wykonywania i finansowania prac konserwatorskich, robót restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych regulują przepisy ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej: ustawa o ochronie zabytków), oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń Ministra Kultury:

● z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac dotyczących zabytków),

● z 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Sprawowanie opieki nad zabytkami, obejmujące między innymi finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytku, do którego tytuł prawny, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki (art. 71 i 72 ustawy o ochronie zabytków). W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach pozostających w posiadaniu tych jednostek są finansowane ze środków przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W przypadku samorządowych jednostek budżetowych będą to więc środki zabezpieczone w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie/roboty budowlane w obiektach zabytkowych, przekazywane jednostce budżetowej na pokrycie wydatków ujętych w planie finansowym tej jednostki, w trybie określonym w art. 11 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jednostka samorządu terytorialnego, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, może się także ubiegać o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zabytku (do których zgodnie z art. 77 pkt 11 i 16 ustawy o ochronie zabytków zostały zaliczone m.in. nakłady konieczne na odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, a także zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania tych prac). Dotacje te mogą być udzielane przez:

● ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – ze środków finansowych z części budżetu państwa „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” lub

● wojewódzkiego konserwatora zabytków – ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której dysponentem jest wojewoda.

Dotacje przyznawane są na wniosek zainteresowanej jednostki na podstawie umów, w których określane są m.in.:

● tryb kontroli wykonywania umowy,

● szczegółowe warunki rozliczenia dotacji.

Przywołane regulacje mają znaczenie odnośnie do ewentualnego powstania obowiązku złożenia przez jednostkę sprawozdania o realizacji zadania do wojewódzkiego konserwatora zabytków, ponieważ jeśli wymiana okien w zabytkowym budynku będzie finansowana ze środków przyznanych z dotacji z budżetu państwa, przyznawanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, to jednostka będzie musiała złożyć sprawozdanie z wykonanych prac/robót i wykorzystania środków według wzoru ustalonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, który stanowi integralną część umowy o dotację.

Obowiązek złożenia określonych informacji o przebiegu realizacji zadania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków może też wynikać z postanowień zawartych w pozwoleniach na przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych w obiekcie zabytkowym. Pozwolenia te, zgodnie z przepisami § 5 ust. 3, 4, 8 i 9 ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac dotyczących zabytków, mogą określać warunki polegające na wprowadzeniu pięciu podstawowych obowiązków wymienionych w ramce.

Pięć obowiązków dotyczących złożenia określonych informacji o realizacji zadania w zakresie przeprowadzenia prac konserwatorskich lub robót budowlanych w obiekcie zabytkowym

1. Zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac i/lub o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności.

2. Niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

3. Dokonywanie odbioru częściowego i końcowego wykonywanych prac i robót z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

4. Prowadzenie dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich i przekazanie jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia prac.

5. Opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac.

W odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej, do których powinny być zaliczane wydatki jednostek budżetowych z tytułu wykonywania prac konserwatorskich i budowlanych w obiektach zabytkowych (a do takich należy wymiana okien w budynkach wpisanych do rejestru zabytków), to rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przewiduje, że mogą być one klasyfikowane do:

§ 434 „Zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów budowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” lub

§ 658 „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” – jeśli wykonywane prace mają charakter inwestycyjny.

Z krótkiej charakterystyki robót podanej w pytaniu przez Czytelnika wynika, że planowana do wykonania w 2010 r. wymiana okien ma najprawdopodobniej charakter prac remontowo-konserwatorskich – to znaczy mających na celu przywrócenie budynkowi pierwotnego stanu technicznego i użytkowego, utraconego na skutek eksploatacji i upływu czasu, w związku z tym:

● wydatki na prace o takim charakterze powinny być sklasyfikowane w § 434,

● nakłady na wymianę okien nie powiększą wartości początkowej budynku, ponieważ nie mieszczą się w definicji ulepszenia środka trwałego, ustalonej w art. 31 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tak więc w księgach rachunkowych jednostki zostaną zaliczone bezpośrednio w koszty, ewidencjonowane na koncie 400 „Koszty według rodzajów”, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

PODSTAWY PRAWNE

• Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474)

• Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz. 835)

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278)

• Rozporządzenie Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz. 1579)

• Rozporządzenie Ministra Kultury z 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. Nr 112, poz. 940; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 139, poz. 881)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy jeden licznik na prąd wyklucza wypłatę dodatku węglowego dla dwóch rodzin?
  W domu z jednym piecem na węgiel mieszkają dwie rodziny. W domu jest tylko jeden licznik na prąd i wodę. Czy jeden licznik jest przeszkodą do otrzymania przed każdą z rodzin dodatku węglowego?
  Dyrektor szkoły karze ucznia pracami porządkowymi [ustawa o resocjalizacji z 9 czerwca 2022 r.]
  Od 1 września 2022 r. dyrektor szkoły nie będzie musiał zawiadamiać policji lub sądu rodzinnego o każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia. Zamiast tego, w przypadku drobnych wykroczeń, będzie mógł za zgodą rodziców sam zdecydować o rodzaju konsekwencji, jakie poniesie winowajca.
  MEiN: Nie będzie zmian w przepisach o dodatkach za trudne i uciążliwe warunki pracy dla pedagogów specjalnych
  Grupa posłów skierowała do resortu edukacji interpelację poselską w sprawie dodatków do wynagrodzenia nauczycieli pracujących w trudnych i uciążliwych warunkach. Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że zmienione w maju 2022 roku Prawo oświatowe obliguje dyrektorów przedszkoli oraz szkół niebędących placówkami specjalnymi do obligatoryjnego zatrudnienia z dniem 1 września 2022 roku pedagogów specjalnych.
  Od 2023 r. zakaz wzywania petentów do urzędów? Sprawa ma być załatwiona emailem albo przez telefon
  Resort rozwoju i technologii przygotował projekt zmian w przepisach, dzięki którym obywatele nie będą musieli tak często jak obecnie stawiać się osobiście w urzędach - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że zmiany mają wejść od 2023 roku.
  Podwyżka cen węgla w sklepie internetowym PGG
  Polska Grupa Górnicza ujednoliciła od 16 sierpnia ceny sprzedaży poszczególnych sortymentów węgla opałowego we wszystkich kopalniach. Po zmianie średnia cena węgla opałowego wyniesie ok. 1,2 tys. zł za tonę wobec ok. 1 tys. zł/t dotychczas - podała spółka w komunikacie prasowym.
  Czy dodatek węglowy mogą otrzymać Ukraińcy?
  Czy dodatek węglowy może otrzymać uchodźca z Ukrainy, który wynajmuje mieszkanie ogrzewane węglem?
  Akademia budżetowa 2022
  Akademia budżetowa to cykl 4 szkoleń dedykowanych osobom zajmującym się rachunkowością oraz finansami w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. w szkołach, przedszkolach, centrum usług wspólnych, ośrodkach pomocy społecznej, gminach, powiatach zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów. W ramach Akademii przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane od 2023 r.
  Kopalnia Budryk: dodatkowy węgiel „Orzech” dla odbiorców indywidualnych
  Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem węgla koksowego w UE, zwiększy produkcję węgla do celów energetycznych sortymentu orzech i rozpoczęła już jego sprzedaż w kopalni Budryk odbiorcom indywidualnym.
  Czy wójt może wydawać wytyczne dyrektorowi szkoły
  Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych nie jest uprawnieniem na tyle szerokim, aby dawało wójtowi prawo ingerowania w kompetencje dyrektorów szkół i przedszkoli.
  W jednym domu mieszkają dwie rodziny. Kto ma prawo do dodatku węglowego?
  Pytanie: Mieszkam z mężem i dzieckiem na parterze domu. Piętro jest zamieszkałe przez teścia i teściową. Obie rodziny żyją osobno w zakresie rachunków, zakupów. W domu jest piec na węgiel zgłoszony do CEEB. Dom należy do teściów. Kto ma prawo do dodatku węglowego?
  Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela. Co się zmienia od 1 września 2022 r.?
  Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza: 1) dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela minowanego oraz nauczyciela dyplomowanego oraz 2) zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.
  Jak zmiany klimatu wpływają na nasze zdrowie? Tegoroczne fale upałów to zaledwie początek
  20 sierpnia 1897 roku brytyjski lekarz, Sir Ronalda Rossa odkrył, że za przenoszenie malarii odpowiedzialne są samice komarów. Niestety, zmiany klimatu, jakie obecnie obserwujemy, sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych właśnie przez wektory (m.in. komary i kleszcze), a ich zasięg występowania rozszerza się coraz bardziej na kraje Europy Północnej, powodując pojawianie się jednostek chorobowych, które dotychczas były kojarzone z obszarami tropikalnymi.
  Wniosek o dodatek węglowy trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r.
  Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, trzeba złożyć wniosek do gminy do 30 listopada. Gmina ma 30 dni na jego wypłatę.
  Nauka umiejętności strzeleckich w szkołach dopiero od 2024 r. [klasa VIII i klasa I w LO i technikum]
  Zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych będzie realizowana począwszy od roku szkolnego 2024/2025, a w przypadku dostępności na terenie danego powiatu odpowiedniego sprzętu - nawet od kolejnego roku szkolnego.
  Pracownik socjalny może otrzymać nagrodę ministra za nowatorskie rozwiązania stosowane przy integrowaniu osób starszych
  Pracownik socjalny stosujący nowatorskie rozwiązania przy integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku, umożliwiające ich uczestnictwo w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, artystycznym, może otrzymać nagrodę ministra.
  4432,15 zł brutto dla początkującego nauczyciela. Podwyżka o 738,69 zł brutto. Nauczyciel kontraktowy zyska 332,41 zł brutto
  Od 1 września 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego będzie wynosiło 4 432,15 zł. To jest wzrost wynagrodzenia o 20 proc., czyli o 738,69 zł - powiedział w czwartek w Warszawie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
  Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli [projekt rozporządzenia]
  Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało nowelizację przepisów dotyczącą zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli. Zmiany uwzględniają m.in. wykreślenie z egzaminu ósmoklasisty czwartego przedmiotu obowiązkowego wybieranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
  Wzór wniosku o dodatek węglowy [rozporządzenie]
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia z wzorem wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
  Jakie są przedmioty w VII klasie w roku szkolnym 2022/2023?
  Jakie przedmioty dochodzą w klasie VII? W porównaniu do klasy VI uczniowie uczą się w klasie VII dodatkowo: drugiego języka obcego, chemii, fizyki, geografii, biologii, doradztwa zawodowego. Nie mają już zajęć z techniki.
  Jakie są przedmioty w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023?
  W klasie VI język polski, to 5 godzin tygodniowo. Matematyka - 4 godziny zajęć. Język angielski - 3 godziny.
  Wiceszef MEiN: Brakuje ponad 16 tys. nauczycieli
  Brakuje ponad 16 tys. nauczycieli, to blisko 4 tys. więcej niż w poprzednim roku.
  Rzecznik Finansowy: wzór wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych [Word]
  Rzecznik Finansowy opracował wniosek o o skorzystanie z wakacji kredytowych.
  Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego [PDF]
  Znany jest wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Opublikowano go w projekcie rozporządzenia. Wzór załączamy w formacie PDF i Word (.docx).
  Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [rozporządzenie z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1636