Kategorie

Wymiana okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków

Izabela Motowilczuk
Izabela Motowilczuk
magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych
Czy wydatki związane z wymianą okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków powinny być sklasyfikowane w § 4270 czy w § 4340 oraz czy o koszt wymiany okien należy zwiększyć wartość budynku? Jak prawidłowo zaewidencjonować poszczególne zdarzenia gospodarcze związane z realizacją tego zadania? Czy dodatkowo oprócz sprawozdań budżetowych Rb-28S jednostka zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania do wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Stan faktyczny:

Szkoła jest wojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością szkoły sprawuje zarząd województwa. Budynek szkoły wpisany jest do rejestru zabytków. Ze względu na zły stan techniczny okien otrzymaliśmy pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac związanych z wymianą okien. Zgodę wyraził także zarząd województwa. Prace związane z wymianą okien (35 000 zł) zostaną sfinansowane ze środków przyznanych w planie budżetowym na 2010 r. Okna drewniane o złym stanie technicznym zostaną wymienione także na okna drewniane.

Odpowiedź:

Reklama

Zasady wykonywania i finansowania prac konserwatorskich, robót restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych regulują przepisy ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej: ustawa o ochronie zabytków), oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń Ministra Kultury:

● z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac dotyczących zabytków),

● z 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Reklama

Sprawowanie opieki nad zabytkami, obejmujące między innymi finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytku, do którego tytuł prawny, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki (art. 71 i 72 ustawy o ochronie zabytków). W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach pozostających w posiadaniu tych jednostek są finansowane ze środków przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W przypadku samorządowych jednostek budżetowych będą to więc środki zabezpieczone w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie/roboty budowlane w obiektach zabytkowych, przekazywane jednostce budżetowej na pokrycie wydatków ujętych w planie finansowym tej jednostki, w trybie określonym w art. 11 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jednostka samorządu terytorialnego, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, może się także ubiegać o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zabytku (do których zgodnie z art. 77 pkt 11 i 16 ustawy o ochronie zabytków zostały zaliczone m.in. nakłady konieczne na odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, a także zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania tych prac). Dotacje te mogą być udzielane przez:

● ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – ze środków finansowych z części budżetu państwa „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” lub

● wojewódzkiego konserwatora zabytków – ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której dysponentem jest wojewoda.

Dotacje przyznawane są na wniosek zainteresowanej jednostki na podstawie umów, w których określane są m.in.:

● tryb kontroli wykonywania umowy,

● szczegółowe warunki rozliczenia dotacji.

Przywołane regulacje mają znaczenie odnośnie do ewentualnego powstania obowiązku złożenia przez jednostkę sprawozdania o realizacji zadania do wojewódzkiego konserwatora zabytków, ponieważ jeśli wymiana okien w zabytkowym budynku będzie finansowana ze środków przyznanych z dotacji z budżetu państwa, przyznawanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, to jednostka będzie musiała złożyć sprawozdanie z wykonanych prac/robót i wykorzystania środków według wzoru ustalonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, który stanowi integralną część umowy o dotację.

Obowiązek złożenia określonych informacji o przebiegu realizacji zadania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków może też wynikać z postanowień zawartych w pozwoleniach na przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych w obiekcie zabytkowym. Pozwolenia te, zgodnie z przepisami § 5 ust. 3, 4, 8 i 9 ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac dotyczących zabytków, mogą określać warunki polegające na wprowadzeniu pięciu podstawowych obowiązków wymienionych w ramce.

Pięć obowiązków dotyczących złożenia określonych informacji o realizacji zadania w zakresie przeprowadzenia prac konserwatorskich lub robót budowlanych w obiekcie zabytkowym

1. Zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac i/lub o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności.

2. Niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

3. Dokonywanie odbioru częściowego i końcowego wykonywanych prac i robót z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

4. Prowadzenie dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich i przekazanie jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia prac.

5. Opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac.

W odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej, do których powinny być zaliczane wydatki jednostek budżetowych z tytułu wykonywania prac konserwatorskich i budowlanych w obiektach zabytkowych (a do takich należy wymiana okien w budynkach wpisanych do rejestru zabytków), to rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przewiduje, że mogą być one klasyfikowane do:

§ 434 „Zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów budowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” lub

§ 658 „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” – jeśli wykonywane prace mają charakter inwestycyjny.

Z krótkiej charakterystyki robót podanej w pytaniu przez Czytelnika wynika, że planowana do wykonania w 2010 r. wymiana okien ma najprawdopodobniej charakter prac remontowo-konserwatorskich – to znaczy mających na celu przywrócenie budynkowi pierwotnego stanu technicznego i użytkowego, utraconego na skutek eksploatacji i upływu czasu, w związku z tym:

● wydatki na prace o takim charakterze powinny być sklasyfikowane w § 434,

● nakłady na wymianę okien nie powiększą wartości początkowej budynku, ponieważ nie mieszczą się w definicji ulepszenia środka trwałego, ustalonej w art. 31 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tak więc w księgach rachunkowych jednostki zostaną zaliczone bezpośrednio w koszty, ewidencjonowane na koncie 400 „Koszty według rodzajów”, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

PODSTAWY PRAWNE

• Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474)

• Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz. 835)

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278)

• Rozporządzenie Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz. 1579)

• Rozporządzenie Ministra Kultury z 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. Nr 112, poz. 940; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 139, poz. 881)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?