reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Kultura > Ochrona zabytków przy inwestycjach budowlanych

Ochrona zabytków przy inwestycjach budowlanych

Na roboty budowlane przy zabytku oraz prace budowlane w ich otoczeniu konieczne jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozwolenia takie wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytkowej nieruchomości.

Może być tak, że w umowie sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przy określaniu sposobu korzystania z takiej nieruchomości, nakładany jest, na nabywcę lub dzierżawcę obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich. Takie samo rozwiązanie ma zastosowanie przy decyzjach o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zabytkowej. Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wojewódzki konserwator zabytków przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty budowlane przy zabytkowej nieruchomości lub objętej ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zobowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji (jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków). Szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku nieruchomym wojewódzki konserwator zabytków ustala w drodze decyzji.

Zagospodarowanie zabytku

Zagospodarowanie na cele użytkowe nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza:

l dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku;

l uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie;

l uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.

W celu spełnienia wymagań, o których mowa, wojewódzki konserwator zabytków jest zobowiązany nieodpłatnie udostępnić do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadaną przez siebie dokumentację tego zabytku oraz umożliwić dokonywanie niezbędnych odpisów z tej dokumentacji.

Wydanie pozwolenia

Pozwolenia, np. na prace budowlane przy nieruchomości zabytkowej, wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami prawa budowlanego.

Wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytkach składa się do wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego dla miejsca położenia lub przechowywania zabytku.

Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa, musi zawierać:

l imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

l wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania albo miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku,

l program planowanych robót budowlanych, robót budowlanych w otoczeniu zabytku,

l wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,

l uzasadnienie wniosku.

Kwalifikacje i dokumenty

Robotami budowlanymi przy nieruchomościach zabytkowych mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach. Takie same wymagania dotyczą osób odpowiedzialnych za nadzór inwestorski.

Wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić rozpatrzenie wniosku o udzielenie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku od przedłożenia dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych robót budowlanych, a także decyzji, uzgodnień lub opinii innych organów, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów. Na podstawie przedłożonej dodatkowej dokumentacji wojewódzki konserwator zabytków może nakazać wprowadzenie odpowiednich zmian w programie planowanych robót budowlanych.

KIEDY POZWOLENIE

Konieczne jest posiadanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków m.in. na:

l prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;

l wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;

l prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;

l prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;

l prowadzenie badań archeologicznych;

l przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

l dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

l zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;

l umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,

l podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru

KATARZYNA WILKO

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.).

l Rozporządzenie ministra kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. nr 150, poz. 1579).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna LEXBRIDGE

Kancelaria LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest obecna na rynku od 2006 roku. Zespół kancelarii prowadzi sprawy przedsiębiorców i osób indywidualnych. Znaczną część jego aktywności obejmują spory sądowe prowadzone w sądach powszechnych na obszarze całej Polski i we wszystkich instancjach. Kancelaria reprezentuje również Klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama