REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wizyta u lekarza specjalisty „na NFZ” – kiedy potrzebne skierowanie

Wizyta u lekarza specjalisty „na NFZ” – kiedy potrzebne skierowanie
Wizyta u lekarza specjalisty „na NFZ” – kiedy potrzebne skierowanie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W ramach państwowej opieki medycznej (finansowanej z NFZ) mamy prawo zarówno do leczenia się w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), czy szpitalach ale także w poradniach tzw. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) – czyli, jak to się potocznie mówi „u lekarza specjalisty". Kiedy potrzebne jest skierowanie do specjalisty? 
rozwiń >

Kto może korzystać z opieki medycznej finansowanej przez państwo („na NFZ”)?

Na wstępie warto wyjaśnić, kto w ogóle ma prawo do korzystania z państwowej służby zdrowia. Jak informuje Rzecznik Praw Pacjenta w poradniku Nawigator Pacjenta, dostęp do opieki medycznej finansowanej przez państwo mają przede wszystkim osoby ubezpieczone. Ubezpieczonym jest każdy, kto:

REKLAMA

● podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (m.in. pracownik, przedsię­biorca, emeryt, rencista, bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy);

● jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i został zgłoszony do ubezpieczenia (np. małżonek, dziecko – do ukończenia 18 lat, a jeśli nadal się uczy to do ukoń­czenia 26 lat, jak też mieszkający we wspólnym gospodarstwie domowym z ubez­pieczonym rodzice i dziadkowie). 

Osoba, która nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, może złożyć wniosek do NFZ o zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia. 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa posiadają także (bez względu na posiadane ubezpieczenie) m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i nie ukończyły 18. roku życia;

● kobiety, które posiadają obywatelstwo polskie, mieszkają w Polsce i są w okresie ciąży, porodu lub połogu (do 42. dnia po porodzie);

● osoby z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie dostępu do psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

● osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego;

● posiadacze Karty Polaka – w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych (chyba że Polska zawarła umowę międzynarodową, która prze­widuje bardziej korzystne warunki);

● osoby w trudnej sytuacji socjalnej, które otrzymały decyzję uprawniającą do bez­płatnych świadczeń opieki zdrowotnej wydaną przez wójta/burmistrza/prezy­denta miasta.

 

Jak długo trwa prawo do bezpłatnej opieki medycznej?

REKLAMA

Prawo do świadczeń opieki medycznej (zdrowotnej) finansowanej przez państwo za pośrednictwem NFZ, przysłu­guje od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – odpowiada za to płat­nik składki (np. pracodawca, zleceniodawca, urząd pracy; przedsiębiorca zgłasza się samodzielnie), a w przypadku dziecka – rodzic. 

Prawo to wygasa co do zasady po 30 dniach od utraty tytułu do ubezpieczenia zdro­wotnego. W przypadku uczniów i studentów ten okres jest dłuższy. Wynosi 6 mie­sięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów w przypadku szkoły ponadpodstawowej oraz 4 miesiące od ukończenia albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów w przypadku studiów lub szkoły doktorskiej.

Gdzie można uzyskać pomoc medyczną „na NFZ”? 

Świadczenia zdrowotne finansowane przez państwo udzielane są m.in.:
- w przychodniach: podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NŚOZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS);
- w szpitalach: szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) lub izbie przyjęć oraz na oddziałach szpitalnych;
-  w formie telekonsultacji na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu (TPK);
- pomocy w zagrożeniu życia udzielają zespoły ratownictwa medycznego (ZRM, dawniej: pogotowie ratunkowe).

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - AOS (poradnie specjalistyczne, lekarze specjaliści). Kiedy można skorzystać z leczenia w poradni specjalistycznej? 

Jeśli stan zdrowia pacjenta wymaga diagnozy lekarza specjalisty i specjalistycznego leczenia, lekarz POZ powinien wystawić temu pacjentowi skierowanie do poradni specjalistycznej. 

Ważne

Uwaga! Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna dotycząca świadczeń udzielonych w oddziale szpitalnym (albo izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratun­kowym), w związku z tym wraz z wypisem pacjent powinien otrzymać wszystkie wymie­nione w wypisie skierowania.

Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia, że lekarz POZ nie ma obowiązku wydać skierowania do lekarza specjalisty „na życzenie”, jeśli w jego ocenie dana choroba może być diagnozowana i leczona w POZ.

Czy do każdej poradni specjalistycznej wymagane jest skierowanie?

Nie. Poradnie, do których nie potrzebujesz skierowania, aby otrzymać pomoc medyczną, to:

● ginekologiczno-położnicza;

● onkologiczna;

● psychiatryczna;

● dentystyczna;

● wenerologiczna;

● psychologiczna, psychoterapeutyczna lub środowiskowa dla dzieci i młodzieży.

Pacjenci ze szczególnymi uprawnieniami są przyjmowani przez lekarzy specjalistów bez skierowania

Niektórzy pacjenci są uprawnieni do korzystania z konsultacji w poradniach specjali­stycznych bez skierowania. Bez skierowania pomoc otrzymają:

● osoby chore na gruźlicę;

● osoby zakażone wirusem HIV;

● inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane;

● osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;

● cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

● uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

● weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

● osoby do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośle­dzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatal­nym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

● działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych;

● w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia (osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospo­darujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną);

● osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

● osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczno­ści stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Czy są pacjenci ze szczególnymi uprawnieniami, którzy są przyjmowani przez lekarzy specjalistów bez kolejki?

Niektórzy pacjenci są uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Są to:

● Kobiety w ciąży.

● Osoby do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośle­dzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatal­nym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

● Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.

● Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie Covid-19, w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. 

● Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.

● Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%. 

● Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

● Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orze­czenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby.

● Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

● Żołnierze zastępczej służby wojskowej.

● Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

● Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczenia w podmiotach lecz­niczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych.

Przyjęcie poza kolejnością oznacza udzielenie świadczenia poza kolejnością wynika­jącą z prowadzonych list oczekujących – w przypadku specjalistycznej opieki ambula­toryjnej nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia się pacjenta.

Czy lekarz w AOS może Cię skierować na badania diagnostyczne? 

Tak. Lekarz specjalista może skierować Cię na dowolne badanie diagnostyczne wska­zane w koszyku gwarantowanych świadczeń wykonywanych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, niezbędne do rozpoznania choroby i prowadzenia terapii. 

Ważne

PAMIĘTAJ: To lekarz decyduje o potrzebie wykonania badania. Badania dia­gnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista w ramach umowy z NFZ, są dla Ciebie bezpłatne, jeśli wykonasz je na podstawie skierowania, w labora­torium mającym umowę z AOS, w którym się leczysz.

Lekarz POZ nie ma obowiązku przepisać skierowania na badania zlecone w AOS lub w gabinetach prywatnych.

 

Czy lekarz AOS może wypisać zlecenie na transport sanitarny?

Tak, lekarz AOS ma obowiązek zapewnić transport sanitarny na wizyty kontrolne, jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga.

 

Czy Twój lekarz POZ otrzyma informację o leczeniu w AOS? 

REKLAMA

Po pierwszej wizycie w AOS i ewentualnym zleceniu badań diagnostycznych, lekarz AOS zdecyduje, czy wymagasz leczenia w poradni specjalistycznej, czy też możesz być leczony w POZ. Lekarz AOS powinien wydać Ci informację dla lekarza POZ, w której jest zawarta informacja o leczeniu, zastosowanych lekach i zaplanowanych badaniach. 

Po wizycie w poradni specjalistycznej powinieneś dostarczyć swojemu lekarzowi POZ informację dla lekarza kierującego. Zawiera ona twoje dane, rozpoznania, informacje o sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o czasokresie ich sto­sowania i dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. 

Czy lekarz AOS może skierować Cię do innego lekarza lub szpitala? 

Tak. Lekarz AOS może skierować Cię do innego lekarza AOS lub na oddział szpitalny, jeśli wymaga tego Twój stan zdrowia albo – przy podejrzeniu nowotworu – wystawić kartę DiLO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego). 

Ważne

Lekarz AOS nie może odsyłać Cię do lekarza POZ po wystawienie skierowania.

 

Źródło: Nawigator Pacjenta – poradnik przygotowany przez Rzecznika Praw Pacjenta i Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej – Warszawa 2023 (stan prawny na 6 października 2023 r.)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zakończenie roku szkolnego 2024 r.

Kiedy kończy się rok szkolny 2023/2024? Do kiedy potrwają wakacje? Czy wszyscy uczniowie rok szkolny kończą w tym samym czasie? 

Producenci owoców i warzyw twardo o Zielonym Ładzie. Oberwą rolnicy, ale też inne grupy społeczne

Producenci owoców i warzyw mówią, że Zielony Ład to bardziej ideologia niż idea. Dotknie nie tylko rolników, ale też inne grupy społeczne. Nie sprzeciwiają się idei produkcji żywności wyróżniającej się wyższą jakością, zwracają jednak uwagę na szereg problemów, które przy okazji mogą poważnie uderzyć w ich działalność. Wśród nich znalazła się biurokracja.

Płace nauczycieli. Jest nowy tekst jednolity

Ile wynoszą minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.? 

Gdzie Polacy spędzą czerwcówkę? Sprawdź, zanim wybierzesz kierunek

Po długiej i ciepłej majówce przyszedł czas na kolejny przedłużony weekend. Gdzie Polacy najchętniej wyjadą na wypoczynek?

REKLAMA

Od 600 zł do 2400 zł z kilku bonów energetycznych na jeden adres. Czy będą kłopoty jak przy dodatku osłonowym i węglowym?

Trzeba złożyć osobne wnioski do gminy o bon energetyczny przez każdą z rodzin zamieszkujących wspólnie. Najczęściej będą to dwie rodziny (gospodarstwa domowe). W tym wariancie zamiast od 300 zł do 1200 zł z bonów energetycznych można na jeden adres otrzymać płatność od 600 zł do 2400 zł. Ta najwyższa jest tylko hipotetyczna - w jednym domu musiałyby mieszkać dwie 6-osobowe rodziny ogrzewające dom prądem.

Min. edukacji Barbara Nowacka: Nowe zajęcia w czasie godzin wychowawczych od 1 września 2024 r. Samorządy pytają: Kto za to zapłaci?

Nowość: Zajęcia z pierwszej pomocy na godzinach wychowawczych. Nauczyciele mają wątpliwości - gminy nie mają środków na opłacenie tych zajęć. Nierealne jest, aby w całej Polsce dali radę poprowadzić społecznie kursy pierwszej pomocy wolontariusze (np. z WOŚP).

Zmiany w nauczaniu od 1 września 2024 r. MEN podpisało rozporządzenie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, od 1 września uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych, nie będą mieli dostępu do HiT-u. Ponadto, obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy będą odbywać się na godzinach wychowawczych.

Od 4788 zł do 5915 zł wynosi minimalne wynagrodzenie nauczycieli. W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także dodatków do wynagrodzenia i zapłaty za pracę w dniu wolnym. Jak przedstawiają się stawki? 

REKLAMA

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 2025 r. KRRiT ustaliła stawki opłat RTV, a także wysokość zniżek za uiszczenie opłat z góry

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2025 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ustaliła stawki opłat RTV, a także wysokość zniżek za uiszczenie opłat z góry.

Nowe podstawy programowe i kanon lektur szkolnych już od 1 września 2024 r.

Ostateczna wersja podstaw programowych obowiązujących od nowego roku szkolnego ma być gotowa do końca tygodnia. W najbliższych dniach ma być również podpisane rozporządzenie o likwidacji HiT.

REKLAMA