| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Samorządowe Kolegium Odwoławcze-konkurs na członka

Samorządowe Kolegium Odwoławcze-konkurs na członka

Członków samorządowego kolegium odwoławczego wyłania się w drodze konkursu. Komisję powołuje się dla każdego postępowania konkursowego w celu wyłonienia nowych członków samorządowego kolegium odwoławczego. Konkurs może zostać ogłoszony także w celu uzupełnienia składu komisji.


Osoba, która chce zostać członkiem samorządowego kolegium odwoławczego, musi stanąć do konkursu. Zgodnie z przepisami kandydatów na członków kolegium wyłania się w drodze konkursu. Konkurs ogłasza prezes kolegium, który przewodniczy pracom komisji konkursowej. Przeprowadza się go nie tylko po to, aby wybrać nowych członków kolegium, ale także w związku z koniecznością uzupełnienia jego składu. Konkurs ogłasza prezes kolegium w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. W skład komisji konkursowej oprócz prezesa kolegium wchodzi dwóch członków wybranych przez zgromadzenie ogólne kolegium. Komisja rozpoczyna pracę nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu o konkursie. Prace komisji są już prowadzone w obecności wszystkich jej członków.

Zasady konkursu

Zgodnie z przepisami wykonawczymi komisję konkursową powołuje się dla każdego postępowania konkursowego w celu wyłonienia nowych członków samorządowego kolegium odwoławczego. Komisja orzeka, po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po przeprowadzeniu z nimi rozmowy, czy spełniają oni kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie. Komisja ma prawo odrzucić, bez ich rozpatrzenia, oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie lub złożone po upływie terminu składania ofert. Trzeba podkreślić, że dodatkowo rozmowa z kandydatami może być poprzedzona przeprowadzeniem testu sprawdzającego znajomość procedury i prawa administracyjnego. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, sprawdzeniu kwalifikacji kandydatów i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych następuje głosowanie. Głosowanie nad kandydatami jest jawne. Wyboru kandydatów dokonuje się zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu głosowania decyduje głos przewodniczącego. Rozstrzygnięcie komisji o przedstawieniu bądź odmowie przedstawienia kandydata zgromadzeniu ogólnemu kolegium jest ostateczne. Komisja zawiadamia kandydatów o wynikach konkursu na piśmie.

Protokół z prac

Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Kandydaci na członków kolegium mają prawo wglądu do tego protokołu. Po zakończeniu postępowania konkursowego komisja zwraca dokumenty kandydatom, którym odmówiono przedstawienia zgromadzeniu ogólnemu kolegium. Przewodniczący komisji niezwłocznie przedstawia zgromadzeniu ogólnemu kolegium listę kandydatów na członków kolegium do zaopiniowania, nie później niż w ciągu siedmiu dni od rozstrzygnięcia.

Stosunek pracy

Po przeprowadzeniu konkursu i zaopiniowaniu kandydatów do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy uprawniony jest prezes kolegium. Stosunek pracy z etatowymi członkami kolegium następuje na podstawie powołania, z pracownikami biura kolegium na podstawie umowy o pracę. Podstawą rozwiązania stosunku pracy etatowego członka kolegium jest ustanie członkostwa wskutek odwołania. Członkostwo w kolegium ustaje z powodu: śmierci, odwołania, przeniesienia do innego kolegium, trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZASADY NIEŁĄCZENIA FUNKCJI CZŁONKA SKO Z INNYMI FUNKCJAMI

Członkostwa w kolegium nie można łączyć z:

• mandatem posła lub senatora,

• mandatem radnego lub członkostwem w organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

• zatrudnieniem w urzędzie gminy, starostwie lub urzędzie marszałkowskim,

• członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej.

Etatowego członkostwa kolegium nie można łączyć również z:

• zatrudnieniem na stanowisku sędziego i prokuratora

• zatrudnieniem w tym samym województwie w administracji państwowej.

Członek kolegium może być, na jego wniosek lub za jego zgodą, przeniesiony do innego kolegium. Przeniesienie następuje na podstawie decyzji prezesa kolegium, do którego członek ten ma być przyjęty, podjętej w porozumieniu z prezesem tego kolegium, którego był członkiem.

Wzór ogłoszenia o konkursie

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. nr 79, poz. 856 z późn. zm.).

• Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego (Dz.U. nr 47, poz. 462).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »