Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Gdzie można wybrać swojego lekarza

Dominika Sikora
Dominika Sikora
inforCMS
Pacjent ma prawo wyboru placówki medycznej, w której chce być leczony. To oznacza, że nie trzeba mieć żadnych specjalnych zezwoleń czy promes, żeby leczyć się poza miejscem swojego zamieszkania.

W Polsce nie obowiązuje już znana przed laty zasada rejonizacji przy wyborze miejsca leczenia. Pacjent ma prawo korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takiej placówce, która jego zdaniem najbardziej mu odpowiada. Ta zasada dotyczy zarówno wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak i szpitala. Pacjent nie ma natomiast wyboru, jeżeli chodzi o wyjazd sanatoryjny. To Narodowy Fundusz Zdrowia decyduje o tym, kiedy i do jakiego uzdrowiska pacjent zostanie skierowany.

Wybór lekarza POZ

Podstawową zasadą wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest to, że musi on pracować w przychodni lub gabinecie, który ma podpisaną umową (kontrakt) na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może to być zarówno publiczny zakład opieki zdrowotnej, jak i placówka prywatna.

Każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarza wybiera się poprzez złożenie deklaracji wyboru (podobnie jest z wyborem pielęgniarki czy położnej). Powinna ona zawierać m.in. imię i nazwisko pacjenta, jego aktualny adres i numer PESEL. Deklaracje są dostępne w rejestracji np. przychodni. Nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że nie trzeba wybierać lekarza w placówce, która jest położona najbliżej miejsca zamieszkania. Palcówka może jednak odmówić zapisania pacjenta do konkretnego lekarza POZ, w sytuacji gdy zbyt duża liczba pacjentów jest przypisana do jednego lekarza rodzinnego, co może spowodować ograniczenia i utrudnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z usług lekarza POZ można także zrezygnować i wybrać nowego, np. w innej przychodni. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr. 210, poz. 2135 z późn. zm), można to jednak zrobić nie częściej niż dwa razy w ciągu jednego roku kalendarzowego. Natomiast w przypadku każdej kolejnej zmiany lekarza POZ pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł. Nie zapłaci jednak, jeżeli jego zmiana wynika, okoliczności niezależnych od chorego, czyli np. konkretny lekarz przestał udzielać świadczeń zdrowotnych lub pacjent zmienił miejsce zamieszkania.

Zapisy na telefon

Pacjent może rejestrować się u lekarza praktycznie w każdej najdogodniejszej dla niego formie. Może to zrobić osobiście, przez telefon, za pośrednictwem członków rodziny lub (w niektórych przychodniach) przez internet.

Ważne!

Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej są bezpłatne, i udzielane są bez skierowania

W przypadku nieobecności wybranego lekarza w jego zastępstwie pacjenta musi przyjąć inny specjalista o równorzędnych kwalifikacjach. Pacjent ubezpieczony w NFZ może liczyć na opiekę medyczną w przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Ponadto lekarz POZ ma obowiązek zapewnić w tym czasie w przypadkach uzasadnionych wizyty domowe oraz funkcjonowanie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień.

U lekarza POZ bezpłatnie

Świadczenia zdrowotne realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej są udzielane bezpłatnie. Pacjent ma prawo m.in. do:

• badania i porady lekarskiej,

• bezpłatnych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza (jeżeli nie ma możliwości ich wykonania na miejscu, lekarz jest zobowiązany do wskazania innej przychodni, gdzie pacjent może je bezpłatnie wykonać),

• skierowania do szpitala,

• skierowania na zabiegi rehabilitacyjne,

• transportu sanitarnego w uzasadnionych przypadkach.

Lekarz POZ wypisuje również wnioski na leczenie uzdrowiskowe, na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki.

Pomoc medyczna w nocy

Poza godzinami pracy przychodni lub lekarza POZ wybranego przez pacjenta może on liczyć także na pomoc medyczną po godzinie 18.00 w dni powszednie, a przez całą dobę w soboty niedziele i święta oraz w inne dni ustawowo wolne od pracy. Świadczenia z tego zakresu są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, niedziele i święta, gdy przychodnie i gabinety POZ nie przyjmują pacjentów. Oznacza to, że w nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy pacjent korzysta z usług medycznych w przychodni wskazanej przez wybranego lekarza rodzinnego. Stosowna informacja o tym, gdzie szukać pomocy w godzinach nocnych i święta, powinna znajdować się w każdej przychodni POZ, w miejscu widocznym nawet po zamknięciu placówki, czyli na zewnątrz budynku.

Lekarz POZ

wypisuje także wnioski na leczenie uzdrowiskowe i zakup artykułów ortopedycznych

Transport częściowo płatny

Lekarz POZ musi także zapewnić pacjentowi, którego stan zdrowia tego wymaga, transport sanitarny w godzinach funkcjonowania przychodni (czyli od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00).

Ważne!

W przypadku stwierdzenia konieczności wezwania pogotowia ratunkowego lekarz lub pielęgniarka POZ musi zostać w domu pacjenta do przyjazdu karetki

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta lekarz stwierdza, czy ubezpieczonemu przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny przez pacjenta. Bezpłatny przejazd karetką do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem przysługuje, gdy:

• występuje konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w szpitalu,

• wynika z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Ponadto bezpłatny transport sanitarny przysługuje w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia. W takiej sytuacji pacjent jest przewożony do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

W innych przypadkach na podstawie zlecenia lekarza POZ pacjentowi przysługuje przejazd karetką pogotowia odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Dotyczy to pacjentów, w przypadku których nie ma konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub kontynuacji leczenia, oraz pacjentów, którzy nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

Prawo do bezpłatnych leków

Zaopatrzenie w leki oraz wyroby medyczne refundowane przez NFZ przysługuje pacjentom na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Refundowane leki wydawane są bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Osoby uprzywilejowane do otrzymywania bezpłatnych leków to:

• zasłużony honorowy dawca krwi - pacjentowi posiadającemu ten tytuł przysługują bezpłatne (do wysokości limitu) leki, które znajdują się na listach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki, które powinien stosować w związku z oddawaniem krwi,

• inwalidzi wojenni oraz ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach oraz zmarłych inwalidach wojennych uprawnionych do renty rodzinnej, a także osobom represjonowanym,

• inwalidzi wojskowi,

• żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem z 21 grudnia 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 247, poz. 1843), lekarz może wystawić trzy recepty w czasie jednej wizyty na kolejne miesięczne kuracje. Dzięki temu pacjent nie musi umawiać się na kolejne wizyty tylko po to, żeby uzyskać receptę. Ta zmiana jest szczególnie ważna dla osób przewlekle chorych.

PRAWA PACJENTA

• pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu POZ u innego lekarza rodzinnego w przypadku nagłego zachorowania lub gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia,

• w schorzeniach ostrych i nagłych zachorowań, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia,

• zmiana lekarz POZ częściej niż dwa razy w roku z powodu zmiany miejsca zamieszkania pacjenta, w sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza lub z innych powodów niezależnych od pacjenta nie jest obciążona dodatkową opłatą 80 zł.

OBOWIĄZKI LEKARZA RODZINNEGO

• w przypadku braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia, lekarz musi prowadzić listy osób oczekujących i wyznaczać termin przyjęcia,

• w przypadku nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia porada powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia się do lekarza, taką decyzje podejmuje lekarz,

• badania diagnostyczne są bezpłatne na podstawie skierowania lekarza POZ,

• skierowania wystawione do lekarza specjalisty na objęcie leczeniem zachowuje swoją ważność do czasu zakończenia leczenia.

OBOWIĄZKI LEKARZA SPECJALISTY

Lekarz specjalista ma obowiązek:

• zlecania zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,

• zlecania i wykonywania badań diagnostycznych,

• przepisywania leków,

• kierowania na konsultacje do innych lekarzy,

• kierowania do szpitala, jeżeli chory tego wymaga,

• kierowania na leczenie uzdrowiskowe,

• wystawiania zleceń na refundowane przez NFZ przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

• wydawania niezbędnych w czasie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta.

ODPŁATNOŚĆ ZA TRANSPORT SANITARNY

Transport jest bezpłatny na podstawie zlecenia lekarza POZ w przypadku, gdy u pacjenta występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia. Natomiast częściowo odpłatny jest na podstawie zlecenia lekarza POZ w sytuacji niewymagającej konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, zgodnie z przepisami prawa.

JAK DŁUGO SĄ WAŻNE RECEPTY

• leki recepturowe muszą być sporządzone w aptece w ciągu 48 godzin,

• w przypadku recept na leki recepturowe zawierające środki odurzające muszą one być zrealizowane w ciągu czterech godzin,

• recepty na leki tracą ważność po 30 dniach od daty wystawienia, a na antybiotyki po siedmiu dniach,

• termin realizacji recept na leki sprowadzane z zagranicy nie może przekroczyć 60 dni.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MKiŚ: ponad 870 mln zł z UE na program "Mój prąd"
  Ponad 870 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczonych na wsparcie dla obywateli w ramach programu promocji fotowoltaiki "Mój prąd" - poinformował w piątek resort klimatu i środowiska.
  Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. – zasady, terminy, jakie przedmioty na egzaminie?
  W roku szkolnego 2022/2023 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju. Jest to termin główny w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym.
  Warszawa: Od 1 czerwca 2022 r. bilet metropolitalny można będzie doładować w biletomacie
  Dobra wiadomość dla mieszkańców podwarszawskich gmin. Od środy 1 czerwca 2022 r. bilet metropolitalny będzie można doładować w jednym z ponad 3,2 tys. biletomatów stacjonarnych i mobilnych.
  Niedopuszczalność powierzenia obowiązków skarbnika
  W przypadku stanowiska skarbnika nie ma prawnej możliwości powołania "osoby pełniącej obowiązki". Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają takiego działania. Rada gminy nie jest uprawniona do podjęcia uchwały w sprawie powołania pełniącego obowiązki skarbnika nawet w sytuacji, w której zwolnienie tego stanowiska nastąpiło w sposób nagły i niespodziewany, a pozostawanie bez skarbnika wpływa negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie gminy.
  Wyjątki od zasady użycia środków komunikacji elektronicznej
  Ogólną zasadą obowiązującą na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych jest stosowanie środków komunikacji elektronicznej. Odstąpienie od tej reguły jest możliwe, jednak tylko w ściśle określonych sytuacjach oraz jedynie w minimalnym i niezbędnym zakresie.
  Jak utworzyć młodzieżową radę gminy?
  Przepisy ustrojowe nakładają na gminę obowiązek wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy - w tym wśród młodzieży. Jedną z form realizacji tego zadania jest utworzenie młodzieżowej rady gminy. W ten sposób przyznaje się młodzieży (w tym organizacjom młodzieżowym) możliwość bezpośredniego oddziaływania na życie publiczne lokalnej społeczności.
  Jak spędza wolny czas Iga Świątek? We wtorek będzie obchodziła urodziny!
  French Open - nawet w dni bez meczu Świątek nie ma wiele wolnego czasu.
  Świadczenia pieniężne 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Ukraińcom. Aktywny wzór wniosku o 40 zł [rozporządzenie z 4 maja 2022 r. Dz.U. poz. 1020 r.]
  Świadczenia pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia ukraińskich uchodźców. Aktywny wzór wniosku o 40 zł [rozporządzenie z 4 maja 2022 r. Dz.U. poz. 1020 r.]
  Szkoły wolą zatrudniać nauczycieli-emerytów i dają nadgodziny zamiast nowych etatów
  W zeszłym roku o tej porze w kuratoryjnych bazach było ok. 13 tys. ofert pracy dla nauczycieli. W tym – prawie 4 tys. mniej. Nie wynika z tego, że szkoły nie szukają nauczycieli.
  Zdaniem rządu pensje nauczycieli wzrosły w kilka lat o 34%, a niskim pensjom są winne samorządy
  Od kilku lat podnosimy wynagrodzenia nauczycieli. Wliczając maj tego roku, to o 34 proc. więcej w ostatnich latach – mówi Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji.
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego
  Na zmianach w PIT tylko Poznań stracił 600 mln zł
  Zmiany w Polskim Ładzie obniżające podatek PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz inflacja kilkukrotnie wyższa od przewidywanej przed rokiem odbijają się na finansach miast. Ograniczają bowiem ich przychody, pochodzące w największym stopniu z podatku dochodowego, oraz zwiększają wydatki z powodu coraz szybciej rosnących kosztów inwestycji. Sytuacji nie poprawiają też wojna w Ukrainie i napływ uchodźców oraz pandemia, choć nie są to najistotniejsze problemy dla budżetów samorządów.
  UE żąda od Polski oskładkowania umów zlecenia i o dzieło. Polska spełni to żądanie?
  Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin – wskazuje czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna”.
  Egzamin ósmoklasistów 2022 r.: język obcy [26 V 2022 r.]
  26 maja 2022 r. przeprowadzony zostanie pisemny egzamin ósmoklasistów z języka obcego nowożytnego - to trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki. Do egzaminu przystąpi ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych, a także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.
  Podwyżka dla 460 000 pracowników służby zdrowia za 7,2 mld zł od lipca 2022 r.
  Planowane od lipca 2022 r. podwyżki obejmą grupę ok. 460 tys. pracowników ochrony zdrowia.
  Czarnek: W 2023 r. 1 mld 300 tys. zł na etaty dla psychologów, pedagogów, logopedów i neurologopedów. W 2022 r. 700 mln zł
  Od 1 września do polskich szkół trafi 520 mln zł na dodatkowe etaty dla psychologów, pedagogów, logopedów i neurologopedów – powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
  Małpia ospa - objawy, przebieg choroby, leczenie. Jak można się zarazić?
  W ostatnich tygodniach już w dziewięciu krajach Europy: Anglii, Niemczech, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, we Włoszech, Belgii i Francji, a także w USA, Kanadzie i Australii wykryte zostały przypadki małpiej ospy. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że człowiek nie tak łatwo może się nią zarazić. Druga, że charakteryzuje się znacznie mniejszą śmiertelnością niż ospa prawdziwa, która została wyeliminowana w ubiegłym wieku. Co trzeba wiedzieć o małpiej ospie? Jak można się zarazić? Jakie są objawy i przebieg tej choroby? Jak leczyć małpią ospę?
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z matematyki
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z matematyki
  Rejestr Umów Publicznych nie wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.
  Rejestr Umów Publicznych nie wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. Stanie się to 1 stycznia 2023 r. Umowy wykazywane w Rejestrze Umów Publicznych będą miały wartość co najmniej 5000 zł. Sejm zwiększył więc limit minimalny dla umów wynoszący 500 zł.
  500+ dla Ukraińców, którzy w ciągu 3 dni stawią się na wezwanie. Kolejna nowelizacja specustawy
  Informacje o dacie wyjazdu uchodźców ZUS lub gminy będą otrzymywać od Straży Granicznej. Będą mogły też wezwać pobierających pomoc do stawiennictwa.
  Egzamin ósmoklasistów 2022 r.: matematyka [25 V 2022 r.]
  Dziś pisemny egzamin z matematyki - druga część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek będą pisać egzamin z języka obcego.
  WHO: małpią ospę da się powstrzymać
  Choć rozprzestrzenianie się małpiej ospy jest czymś niespotykanym, wirusa da się powstrzymać - powiedziała we wtorek 24 maja 2022 r. Sylvie Briand, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. globalnych zagrożeń chorobami zakaźnymi). Według danych WHO poza Afryką - gdzie zwykle odnotowuje się zakażenia wirusem - potwierdzono dotąd 131 przypadków małpiej ospy.
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego.
  Jak skorygować złożoną deklarację CEEB [termin do 30 czerwca 2022 r.]
  Możliwość korygowania pomyłek w złożonych deklaracjach, ulepszone wyszukiwanie punktów adresowych, możliwość samodzielnego resetu hasła przez gminnego administratora i stopniowania uprawnień użytkowników w danej gminie to tylko część z nowych funkcjonalności wprowadzonych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w systemie do składania deklaracji CEEB.
  Rząd pracuje nad zmianą kilometrówki w 2022 r. MF postuluje liczenie kilometrówki od mocy silnika a nie pojemności [Interpelacja]
  Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w zasadach stosowania kilometrówki. Ministerstwo Finansów postuluje, aby zrezygnować z liczenia kilometrówki według pojemności silnika na rzecz mocy silnika.