| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Czystość i porządek w gminie oraz gospodarka odpadami

Czystość i porządek w gminie oraz gospodarka odpadami

Rada gminy określa niższe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Nadal zbyt wiele jednostek samorządowych nie ma planów gospodarki odpadami. 


Z ostatnich danych Ministerstwa Środowiska (stan na 31 grudnia 2007 r.) wynika, że nadal 640 gmin nie ma uchwalonych regulaminów utrzymania czystości i porządku. Z kolei na liście (stan na koniec stycznia 2008 r.) opracowanej przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych dalej widniało 400 jednostek samorządowych bez regulaminów utrzymania czystości i porządku oraz 101 jednostek samorządowych bez planu gospodarki odpadami. Jak na razie jedyną sankcją dla samorządów, które nie posiadają takich regulaminów, jest utrudnienie w dofinansowaniu środkami unijnymi projektów inwestycyjnych związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Zadania gminy dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją określone zostały w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 nr 236, poz. 2008 ze zm.). Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy muszą zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i utworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania.

Regulamin w gminie

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

• wymagań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

- prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

- uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

- mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

• rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

- średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

- liczby osób korzystających z tych urządzeń;

• częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

• maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

• innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;

• obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

• wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

• wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rada gminy powinna dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do gminnego planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty uchwalenia tego planu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »