Kategorie

Co zmienia się w zamówieniach publicznych

Ewa Grączewska-Ivanova
inforCMS
Nowelizacja prawa zamówień publicznych wprowadza wiele korzystnych zmian dla przedsiębiorców biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dotyczą one m.in. możliwości wnoszenia odwołań, uzupełniania dokumentów, zlecania prac podwykonawcom. Ustawa wprowadza też pewne obostrzenia.  

Nowelizacja prawa zamówień publicznych z 4 września 2008 r. zacznie obowiązywać od 24 października. Dzięki niej wykonawcy uzyskają prawo do wnoszenia odwołań w postępowaniach o mniejszej wartości. Urzędnicy uzyskają natomiast możliwość poprawiania drobnych błędów w ofertach przetargowych.

Przedłużanie ofert

Reklama

Wykonawcy będą mogli samodzielnie, bez wezwania zamawiającego, przedłużyć termin związania swą ofertą. Dotąd konieczny był wniosek urzędnika w tym zakresie, a samodzielne przedłużenie oferty traktowano często za bezskuteczne. W efekcie zdarzało się, że zamawiający celowo nie wzywali wykonawców do przedłużenia ważności oferty, dążąc do unieważnienia postępowania. Przedsiębiorcy zaczęli się bronić - przedłużając swe oferty bez wezwania zamawiających. Jednak arbitrzy, do których trafiały spory w tej kwestii, nie mieli jednego zdania w tej sprawie. Interwencja ustawodawcy była więc konieczna.

W celu zapewnienia ochrony wykonawcom utrzymane zostanie ograniczenie możliwości przedłużenia terminu związania ofertą z inicjatywy zamawiającego. Urzędnik będzie mógł tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres. Przy czym nie może być on dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą będzie dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Wątpliwości przy błędach

Reklama

Urzędnicy będą mieli więcej swobody przy poprawianiu oczywistych omyłek w ofertach wykonawców. Uchylony zostanie bowiem dotychczasowy zamknięty katalog sposobu poprawiania omyłek rachunkowych z art. 88 prawa zamówień publicznych (p.z.p.). Ustawodawca liczy, że ta zmiana spowoduje, że mniej ofert będzie odrzucanych. Dotąd często zdarzało się, że najkorzystniejsza cenowo oferta musiała zostać odrzucona tylko dlatego, że przepisy nie pozwalały poprawić w niej błędu, który wykraczał poza katalog omyłek ściśle wskazanych w prawie zamówień publicznych.

Zmiany w zakresie poprawiania błędów w ofertach mogą nie spełnić swej roli. Większa swoboda zamawiających przy poprawianiu ofert może spowodować także więcej sporów między wykonawcami o to, czy poprawki ingerują lub nie w treść oferty. Największe kłopoty pojawią się przy ocenie omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. Przepisy nie wskazują bowiem, które poprawki należy traktować jako powodujące istotne zmiany w treści oferty, a które nie.

Aby uniknąć sporów, przy poprawianiu ofert wielu urzędników zdecyduje się na samodzielne doprecyzowanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przykładowych okoliczności, w których dopuszczalne będzie poprawianie błędów w ofertach. Większość z nich będzie wzorować się na uchylonym przez nowelę katalogu omyłek uprawniających do dokonania poprawek, ewentualnie uzupełniając go o kilka innych sytuacji uprawniających do zmian w ofertach.

Wykonawca będzie miał trzy dni na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki (dawniej siedem dni).

Uzupełnienie pełnomocnictwa

Dla przedsiębiorców istotne znaczenie będą miały zmiany w zakresie uzupełniania przez nich oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw. Dotąd zamawiający musiał wzywać firmy tylko do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (tzw. dokumenty podmiotowe) oraz potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego (przedmiotowe). Dzięki noweli zakres wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentacji zostanie rozszerzony także o pełnomocnictwo do złożenia oferty. Dotychczas problem umocowania osób podpisujących ofertę nie był wprost przesądzony w prawie zamówień publicznych. Niektórzy eksperci twierdzili, że uzupełnienie pełnomocnictwa jest niemożliwe i nie można w tym zakresie odwoływać się do regulacji cywilistycznych. Część prawników wskazywała jednak, że wykonawca może potwierdzić ofertą złożoną przez nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, jednak zamawiający musi na to wyrazić zgodę. Niestety, w praktyce urzędnicy nie godzili się na potwierdzenie, więc nie można było wykorzystać przepisów prawa cywilnego.

Po wejściu w życie nowelizacji, w sytuacji gdy wykonawca złoży nieprawidłowe pełnomocnictwo lub nie złoży go wcale, urzędnik będzie miał obowiązek wezwać go do uzupełnienia tego braku. Dzięki temu oferta nie zostanie wyeliminowana z przetargu. Aby uniknąć problemów, wykonawca powinien zadbać, aby pełnomocnictwo było wystawione przed datą składania ofert.

Wsteczna data

Niekorzystny dla wykonawców będzie wprowadzony nowelą wymóg złożenia na wezwanie zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez firmę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Dotąd wystarczało, że uzupełnione dokumenty potwierdzały spełnianie warunków na dzień wyznaczony przez urzędnika na uzupełnienie.

Zamawiający będzie mógł odstąpić od obowiązku wezwania do uzupełnienia dokumentacji tylko wówczas, gdy mimo uzupełnienia dokumentów oferta podległaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Utrata wadium

Po wejściu w życie nowelizacji celowe nieuzupełnienie dokumentów i pełnomocnictwa będzie oznaczało dla wykonawcy utratę wadium wraz z odsetkami. Aby uniknąć takiego skutku, przedsiębiorca, który nie uzupełni na wezwanie zamawiającego dokumentacji, będzie musiał wykazać, że nieuzupełnienie wynikało z przyczyn nieleżących po jego stronie, a więc np. z przyczyn leżących po stronie organu administracji.

Sankcje za celowe nieuzupełnienie dokumentów mają ograniczyć zjawisko zmów przetargowych. Dotychczas zdarzało się, ze nieuczciwi wykonawcy przez celowe nieuzupełnienie dokumentów wpływali na wynik przetargu. Działające w porozumieniu firmy ustalały, że ta z nich, która zaoferowała najtańszą ofertę, odmówi uzupełnienia brakujących dokumentów. Wówczas była wykluczana i zwracano jej wadium. Na jej miejsce wchodził kolejny ustalony wykonawca z droższą ofertą.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w zakresie wysokości wadium. Zamawiający będzie musiał żądać wadium, tak jak teraz, gdy wartość zamówienia jest co najmniej równa tzw. progom unijnym. Do progów unijnych sam będzie decydował, czy to konieczne. Wysokość wadium nie będzie mogła być większa niż 3 proc. wartości zamówienia. Natomiast zniknie dotychczasowa dolna granica wadium 0,5 proc.

Podwykonawcy i wykonawcy

Teraz o zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dzięki nowelizacji o kontrakt będą mogły ubiegać się także wykonawcy, którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia im potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Pozwoli to spełnić warunki udziału w postępowaniu tym wykonawcom, którzy nie dysponują samodzielnie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Całkowicie rozszerzony zostanie również zakres korzystania przez wykonawców z podwykonawstwa. Zasadą będzie to, że wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Dotychczas zamawiający mógł wprowadzać ograniczenie w tym zakresie, np. dotyczące tego, które części zamówienia nie będą mogły być powierzone podwykonawcom.

Wykluczanie wykonawców

Zmienią się zasady wykluczania z przetargów nierzetelnych wykonawców, którzy uczestniczą w kolejnych postępowaniach, mimo że już wcześniej nie wywiązali się ze zobowiązań wobec innych zamawiających. Dotąd urzędnik miał obowiązek wykluczyć wykonawcę, jeżeli wystąpiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie innego zamówienia w ciągu trzech lat przed wszczęciem postępowania oraz niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tego zamówienia spowodowało wyrządzenie szkody, która nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania. Ponadto konieczne było wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia przez wykonawcę było następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. W przypadku szkody wyrządzonej innemu zamawiającemu urzędnicy musieli sięgać po pisemne oświadczenia innych zamawiających, protokoły odbioru prac lub opinie biegłych. Natomiast nie było wymagane powołanie się na dowód, taki jak prawomocny wyrok stwierdzającego nienależyte wykonanie zamówienia. Po wejściu w życie nowelizacji urzędnik będzie mógł wykluczyć z przetargu wykonawcę tylko wówczas, gdy będzie miał na to dowód w postaci orzeczenia.

Nierzetelni wykonawcy trafią na czarną listę prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. O tym, czy firma znajdzie się na liście, będzie decydować to, czy szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, a nie upływ określonego terminu od momentu wyrządzenia szkody.

W efekcie może dojść do absurdalnych sytuacji. Z przetargu nie zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy ewidentnie wyrządzili szkodę, ale jeszcze nie została ona stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Po nowelizacji zamawiający nie będzie bowiem mógł udowodnić nierzetelności firmy poprzez inne dowody, np. oświadczenie innego zamawiającego. Natomiast wykonawca, który nie wykonał prawidłowo zamówienia w odległej przeszłości, np. dziesięć lat przed toczącym się postępowaniem, straci szansę na uzyskanie zamówienia, jeśli prawomocny wyrok w jego sprawie zapadnie w okresie trzech lat przed wszczęciem przetargu. Problem może się także pojawić, jeśli sąd oddali powództwo odszkodowawcze zamawiającego, wskazując jednak, że zaistniała szkoda, która nie była rezultatem np. złych warunków atmosferycznych. Wówczas wykonawca może zostać wykluczony z przetargu.

 

Zmiany w ofercie

Zamawiający będzie miał obowiązek poprawić w ofercie:

• oczywiste omyłki pisarskie

• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

• inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

PRZYKŁAD

CERTYFIKAT URZĄDZENIA

Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego przez zamawiającego certyfikatu potwierdzającego właściwość oferowanego urządzenia, ponieważ procedura jego przyznawania się nie zakończyła. Jeśli na wezwanie zamawiającego przedsiębiorca przedstawi dokument z późniejszą datą niż dzień składania ofert, zamawiający będzie musiał go wykluczyć.

Więcej odwołań

Rozszerzana zostanie możliwość wnoszenia przez przedsiębiorców odwołań do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dotąd wykonawcy mogli odwoływać się w ograniczonym zakresie, a więc tylko w postępowaniach o wartości powyżej 133 tys. euro i 206 tys. euro (odpowiednio do postępowań organizowanych przez administrację rządową lub samorządy). Poniżej przysługiwał im tylko protest rozstrzygany przez zamawiającego.

Po wejściu w życie nowelizacji przedsiębiorcy będą mogli wnosić odwołania także przy mniejszych zamówieniach - już od 14 tys. euro. Jednak przy kontraktach poniżej 133 tys. lub 206 tys. euro dla dostaw i usług oraz poniżej 5,150 mln euro przy robotach budowlanych wykonawcy będą mogli kwestionować przed Krajową Izbą Odwoławczą tylko takie czynności zamawiającego, które bezpośrednio dotyczą wykonawcy wnoszącego odwołanie. W grę będzie wchodziło oprotestowanie tylko: wyboru niekonkurencyjnego trybu (negocjacje bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytanie o cenę), nieprawidłowego opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.

Odwołania w pełnym zakresie będą funkcjonować przy największych kontraktach, czyli powyżej 133 tys. i 206 tys. euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi oraz 5,15 mln euro przy robotach budowlanych.

Wydłużone zostaną również terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej. Teraz, co do zasady, protest wnosi się do zamawiającego w terminie siedmiu dni, a odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie pięciu dni. Zgodnie z nowelą termin na wniesienie protestu i odwołania będzie wynosił dziesięć dni.

Wykonawcy, aby wygrać spór przed Krajową Izbą Odwoławczą, będą musieli udowodnić, że naruszenie przez zamawiającego przepisów miało lub mogło mieć istotny wpływ na wynik przetargu. Tylko wtedy arbitrzy uwzględnią ich odwołanie. Dotąd wykonawcy musieli wykazać przed KIO, że zamawiający, działając sprzecznie z ustawą, naruszył ich interes prawny. Jeśli zaś zamawiający naruszał interes prawny danego wykonawcy, to wywierał wpływ na wynik postępowania.

W noweli zrezygnowano z przyznawania Krajowej Izbie Odwoławczej kompetencji do unieważniania postępowania, uznając, że uprawnienie do unieważnienia postępowania jest ściśle związane z orzekaniem o nieważności umowy i dlatego powinno należeć wyłącznie do kompetencji sądów powszechnych. Dotąd KIO, uwzględniając odwołanie, mogła unieważnić postępowanie, ponadto miała obowiązek z urzędu brać pod uwagę okoliczności skutkujące nieważnością postępowania.

Zmiana kontraktu

Zmianie ulegną terminy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w przypadku postępowań o znacznej wartości będzie mógł zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż dziesięć dni (obecnie siedem dni) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Umowa będzie nieważna, jeżeli zamawiający zawrze umowę przed upływem dziesięć dni (obecnie siedem dni) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

W przypadku zamówień o mniejszej wartości (poniżej progów unijnych) termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, tak jak dotąd, nie będzie mógł być krótszy niż siedmiu dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Wyjątkowo, gdy w przetargu zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający nie będzie musiał czekać z zawarciem umowy i właściwie będzie mógł podpisać umowę niezwłocznie po wyborze oferty. Gdy złożona jest tylko jedna oferta, nie ma bowiem ryzyka wniesienia protestów. Wyjątek ten należy interpretować ściśle, więc jeśli w postępowaniu zostaną złożone trzy oferty, z których dwa zostały odrzucone, to zamawiający nie będzie mógł od razu przystąpić do zwarcia umowy.

Nowela uchyla obecnie obowiązujący art. 140 ust. 2 p.z.p. Przepis ten pozwalał dokonywać zmiany sposobu spełnienia świadczenia wykonawcy po wyborze oferty, ale przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dotyczyło to m.in. wprowadzenia zmian korzystnych dla zamawiającego lub zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru oferty. Zastrzeżenia do tego przepisu miała Komisja Europejska, więc regulacja została uchylona.

Dotąd przepisy dawały także możliwość zmiany zawartej już umowy, gdy zmiany te były korzystne dla zamawiającego lub gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikała z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Po nowelizacji zmiana dopuszczalna będzie wyjątkowo, gdy zamawiający przewidział możliwość jej dokonania w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Stosowanie nowych przepisów

Przepisy nowelizacji prawa zamówień publicznych stosuje się do postępowań wszczętych po jej wejściu w życie. Wyjątkowo w przypadku postępowań wszczętych przed 24 października będzie trzeba stosować znowelizowane przepisy w zakresie:

• zmiany ogłoszeń

• zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

• poprawiania omyłek w ofercie

• przesłanek odrzucenia oferty,

• protestów wnoszonych od 24 października 2008 r. oraz do wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg.

Zakaz zawarcia umowy

Zmieni się tryb uchylania zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Dotąd uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu było możliwe jedynie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i tylko w odniesieniu do zamówień o wartości mniejszej niż 20 mln euro dla robót budowlanych oraz 10 mln euro dla dostaw lub usług.

Dzięki noweli kompetencje w tej kwestii zostaną przeniesione z prezesa UZP na Krajową Izbę Odwoławczą. Zakaz będzie mógł być uchylony wyjątkowo, jeżeli: niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. KIO będzie rozpoznawać wniosek zamawiającego w tej sprawie na posiedzeniu niejawnym, w drodze postanowienia, nie później niż w terminie pięciu dni od dnia jego złożenia.

Skarga sądowa

Dotychczas zdarzało się, że sądy okręgowe przekazywały sprawy do ponownego rozpatrzenia, gdy sprawa nie była rozpatrywana przez Izbę merytorycznie. Nowela przesądza, że sąd okręgowy w przypadku uwzględnienia skargi będzie musiał zmienić zaskarżone orzeczenie i orzec wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach może wydawać postanowienie. Wykluczone więc będzie stosowanie art. 386 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego, czyli możliwości przekazywania przez sądy okręgowe spraw do ponownego rozpoznania przez Krajową Izbę Odwoławczą w sytuacji braku merytorycznego rozpatrzenia odwołania.

Bez przetargu

Zmiany obejmą także zakres udzielania zamówienia z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające w zakresie robót budowlanych lub usług. Dotychczas zamawiający chcąc skorzystać z takiej możliwości musiał podać informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego. Po wejściu w życie nowelizacji zamawiający, by skorzystać z tej użytecznej ścieżki, będzie musiał pamiętać o podaniu informacji o zamówieniach uzupełniających już w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wykluczeni z postępowania

Wykluczenie obejmie tych wykonawców, którzy:

• wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

• szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu

• wyrok został wydany w okresie trzech lat przed wszczęciem przetargu.

Licytacja elektroniczna

W licytacji elektronicznej wykonawcy będą mogli składać oferty w formie elektronicznej, ale bez wymaganego teraz podpisu elektronicznego. Zastosowanie tego trybu zostanie rozszerzone. Licytację elektroniczną będzie można organizować nie tylko do dostaw i usług, jak to jest obecnie, ale także do robót budowlanych. Zrezygnowano również z obowiązku unieważniania licytacji, w której padła tylko jedna oferta.

Ograniczenie kontroli

Ograniczone zostaną kontrole przetargów przeprowadzane przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zamiast rozbudowanego systemu kontroli uprzednich i następczych będzie funkcjonować kontrola doraźna oraz kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przede wszystkim zrezygnowano w noweli z obowiązkowych kontroli uprzednich (przed zawarciem umowy) największych zamówień. W praktyce okazało się, że w tych postępowaniach zamawiający przestrzegał dokładnie przepisów, bo z góry wiedział, że przy największych postępowaniach będzie musiał się poddać kontroli UZP. Krytykowano także to, że kontrole obligatoryjne największych zamówień wszczynano, nawet gdy nie istniało jakiekolwiek przypuszczenie naruszenia przepisów. Prowadzenie kontroli wstrzymywało również zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.

W razie nadużywania przez zamawiającego stosowania trybów niekonkurencyjnych, czy też omijania przepisów p.z.p. przez zamawiających poprzez zaniżanie wartości zamówienia lub poprzez podział zamówień na części, pokrzywdzeni wykonawcy będą mogli wnioskować o przeprowadzanie kontroli doraźnej przez UZP. Decyzja o jej przeprowadzeniu będzie poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które pozwoli stwierdzić, czy rzeczywiście istnieje prawdopodobieństwo naruszeń prawa. Urząd nie będzie natomiast wszczynać kontroli, jeśli nie istnieje prawdopodobieństwo wykrycia naruszeń.

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

• Ustawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 171, poz. 1058).

 

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który od 1 lipca będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?