| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Zwrot kosztów studiów podyplomowych dla pracownika

Zwrot kosztów studiów podyplomowych dla pracownika

Pracownik szkoły (główny księgowy) ukończył studia podyplomowe. Czy może on ubiegać się o częściowy zwrot za studia, jeśli nie był na nie skierowany? Jakie dokumenty powinien przedłożyć dyrektorowi?

Pracodawca może, ale nie musi pokryć kosztów studiów podyplomowych ukończonych przez pracownika, na które pracownik nie miał skierowania.

Pracodawca obowiązany jest ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 94 pkt 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). Szczegółowy zakres obowiązku dotyczącego podnoszenia kwalifikacji pracowników został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (dalej: rozporządzenie). Obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizowany jest zarówno wobec poszczególnych pracowników, jak i wobec całej załogi. Przeważnie sprowadza się do organizowania i finansowania dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników, a zwłaszcza:

• kierowania pracowników na naukę,

• udzielania pracownikom urlopów szkoleniowych i zwolnień z części dnia pracy,

• zawierania z pracownikami umów, określających wzajemne prawa i obowiązki stron,

• pokrywania kosztów związanych z nauką.

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych rozumiemy kształcenie w szkołach i szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych. Do pozaszkolnych form zalicza się w szczególności:

• studia podyplomowe,

• kursy, seminaria, staże zawodowe i specjalizacyjne,

• praktyki zawodowe,

• samokształcenie kierowane.

Studia podyplomowe dla samorządowców>>

ZAPAMIĘTAJ!

Podnoszenie kwalifikacji pracowników może odbywać się, w zależności od potrzeb, systemem dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym lub systemem mieszanym.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i pozaszkolnych może być realizowane przez pracownika na podstawie skierowania pracodawcy lub bez takiego skierowania (§ 2 ust. 3 rozporządzenia). Oznacza to, że decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca.

Pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole wyższej bez skierowania pracodawcy, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, może być udzielony bezpłatny urlop szkoleniowy i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Pracodawca może także udzielić temu pracownikowi dalszej pomocy, a mianowicie na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia pokryć koszty lub część kosztów związanych z nauką:

• zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, jeżeli nauka odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika,

• pokryć koszty podręczników i innych materiałów szkoleniowych,

• pokryć opłaty za naukę, pobierane przez szkołę.

Należy zaznaczyć, że wymienione świadczenia mają charakter fakultatywny, a w przypadku negatywnej decyzji pracodawcy, pracownikowi nie przysługuje roszczenie z tytułu nieotrzymanych świadczeń.

E-learning dla urzędnika>>

ZAPAMIĘTAJ!

Koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników nie mogą być pokrywane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Pracownik, który stara się o pokrycie kosztów odbytych studiów, powinien wystąpić z takim pisemnym wnioskiem do pracodawcy. We wniosku powinna znaleźć się informacja o kierunku odbytych studiów, poniesionych z tego tytułu kosztach oraz wskazanie, że ukończone studia wpłynęły na podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracownika. Oczywiście pracownik powinien również zaznaczyć, czy stara się o częściowe dofinansowanie takich studiów czy też pokrycie poniesionych kosztów w całości. Decyzja o tym, czy takie koszty zostaną pracownikowi w ogóle zwrócone, zależy od dyrektora i oczywiście sytuacji finansowej szkoły.

Dyrektor szkoły jest podmiotem, który dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Dlatego, podejmując decyzję w sprawie dofinansowania lub całkowitego sfinansowania studiów swojego pracownika, nie musi konsultować się z organem prowadzącym szkołę.

Magdalena Kasprzak

Podstawy prawne

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz. 586)

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216)

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »