Kategorie

Zmiany w prawie pocztowym - konkurencyjny rynek

B. W.
Konkurencyjny rynek usług pocztowych, nowa definicja usługi pocztowej, rozszerzona odpowiedzialność operatora pocztowego - to niektóre zmiany przewidziane w projekcie ustawy Prawo pocztowe.

W dniu 5 października 2010 r. Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, przedłożone przez ministra infrastruktury.

Nowe prawo pocztowe

Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe został przygotowany ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa zapisów dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty.

Reklama

Dyrektywa odnosi się do wszystkich usług pocztowych. Wprowadza ona również zapisy, na podstawie których społeczeństwa będą miały zagwarantowane utrzymanie ciągłego dostępu do usług powszechnych na tzw. konkurencyjnym rynku. Czym jest konkurencyjny rynek? Zgodnie z definicją zamieszczoną na stronie internetowej Encyklopedii Zarządzania:

Rynek konkurencyjny (competitive market) to miejsce gdzie ani sprzedający, ani kupujący nie są w stanie znacząco wpłynąć na cenę dóbr i usług. Z tego powodu rynek ten wymaga istnienia specjalnych instytucji, które chronią przed monopolizacją.

Na czym będzie polegała konkurencyjność?

Będzie istniał efektywny mechanizm finansowania obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych, jeśli pociąga on za sobą powstanie kosztu netto i jeśli stanowi on nieuzasadnione obciążenie finansowe operatora świadczącego te usługi. Oprócz tego dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do uregulowania zasad dostępu operatorów do sieci pocztowej i elementów infrastruktury pocztowej, aby zapewnić niezbędną interoperacyjność ich działania.

Warto zapamiętać, iż będzie wzmocniony nacisk na zwiększenie ochrony interesów konsumentów. Dyrektywa musi być wdrożona do końca dnia 31 grudnia 2012 r.

Jak będzie w Polsce?

Zgodnie z Założeniami do projektu ustawy Prawo pocztowe zamknięcie obszaru usług zastrzeżonych obecnie dla operatora publicznego, tj. Poczty Polskiej S.A., będzie miało miejsce w dniu 1 stycznia 2013 r.

Aby liberalizacja była łatwa, szybka i przyjemna uznano, iż najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie nowych definicji m.in. operatora pocztowego, agenta pocztowego, przesyłki, paczki, przesyłki listowej, przekazu pocztowego. Wprowadzone będą także nowe definicje, m.in.: operator wyznaczony, druk bezadresowy, sieć pocztowa, infrastruktura pocztowa, nadawca masowy, przesyłka kurierska, przemieszczanie.

Usługa pocztowa

Reklama

Najważniejszą, jak się wydaje, jest nowa definicja usługi pocztowej. Skutkiem jej wprowadzenia będą zmiany w uzyskiwaniu uprawnień do wykonywania działalności pocztowej, a co za tym idzie w strukturze podmiotowej rynku. Zgodnie z dyrektywą, samodzielną usługą pocztową będzie każdy dotychczasowy jej etap, tzn. przyjmowanie, sortowanie i doręczanie przesyłek, w tym kurierskich, oraz druków nieopatrzonych adresem.

Z powyższej usługi wyeliminowany ma być etap transportu, z wyjątkiem sytuacji gdy wykonywany jest przez przedsiębiorcę łącznie z przynajmniej jedną z ww. usług  Ponadto, co będzie usługą pocztową? Będzie nią m.in.: przesyłanie przesyłek drogą elektroniczną, jeśli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmą one fizyczną formę przesyłki listowej. Oprócz tego, usługą pocztową będzie prowadzenie punktów umożliwiających przyjęcie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów oraz realizowanie przekazów pocztowych.

Operator pocztowy

Jak będzie zdefiniowany operator pocztowy? Operatorem pocztowym będzie mógł zostać także przedsiębiorca, który wykonuje wyłącznie jedną z usług pocztowych np. przyjmowanie przesyłek lub ich doręczanie. Dzięki temu zabiegowi, podejmowanie działalności pocztowej przez małe firmy będzie łatwiejsze aniżeli obecnie.

Warto dodać, iż dzięki planowanym  zmianom w zakresie umożliwiania dostępu do sieci pocztowej i elementów infrastruktury pocztowej możliwe będzie ewolucyjne rozwijanie działalności w pełnym zakresie tj. od momentu przyjęcia przesyłki do jej doręczenia.

Czytaj także: Poczta Polska będzie zwalniać>>

Rejestr operatorów pocztowych

Działalność pocztowa będzie  podejmowana na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Z obowiązku wpisu będą zwolnieni przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi dotyczące druków bezadresowych oraz agenci pocztowi. Zakłada się, iż w projekcie ustawy określone będą szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca zamierzający prowadzić ten typ usług, oraz informacje, jakie powinny znaleźć się we wniosku. Dostęp do usług powszechnych ma być gwarantowany poprzez wyznaczenie operatora pocztowego zobowiązanego do ich świadczenia w obrocie krajowym i zagranicznym na jednolitych warunkach.

W okresie przejściowym, czyli w pierwszych 3 latach od wejścia w życie ustawy operatorem wyznaczonym będzie z mocy ustawy Poczta Polska SA, obecny operator publiczny. Później zaś kolejni operatorzy wyznaczani będą, na okresy dziesięcioletnie, w drodze konkursu organizowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wyznaczony operator będzie zobligowany do świadczenia usług powszechnych (ogólnie dostępnych) w obrocie krajowym i zagranicznym zapewniając odpowiednią gęstość swoich placówek oraz właściwe do zapotrzebowania rozmieszczenie skrzynek nadawczych. Usługi powinny być wykonywane z określoną częstotliwością (chodzi o opróżnienia skrzynek nadawczych), jakością i po niewygórowanej cenie.

Każda zmiana cennika będzie wymagała akceptacji Prezesa UKE w zakresie nieprzekroczenia wskaźnika wzrostu opłat na poziomie określonym wcześniej przez niego dla okresu 3 kolejnych lat. Wyznaczony operator będzie musiał prowadzić rachunkowość regulacyjną. Ponadto, będzie zobligowany do właściwej kalkulacji kosztów. Rachunkowość regulacyjna ma zapewnić rozdzielność rachunków, tak po stronie kosztów, jak i przychodów. Powinna ona także pozwalać na  ustalenie i przypisanie wyników finansowych dla powszechnych usług, usług wchodzących w ich skład oraz pozostałych usług. Oprócz tego, operator będzie zobowiązany do prowadzenia kalkulacji kosztu netto świadczenia usług powszechnych.

Czym jest koszt netto?

Koszt netto obliczany będzie jako różnica pomiędzy kosztami świadczenia powszechnych usług pocztowych, których operator wyznaczony nie poniósłby, gdyby nie miał obowiązku ich świadczenia, a przychodami i korzyściami pośrednimi, jakich nie osiągnąłby, gdyby nie miał tego obowiązku.

Mechanizm finansowania kosztu netto zapewni ekonomiczne warunki realizacji obowiązku świadczenia usług powszechnych, w miejsce dzisiejszego podstawowego źródła finansowania obowiązku świadczenia usług powszechnych, czyli przychodów z obszaru usług zastrzeżonych, w sytuacji gdy stanowić on będzie nieuzasadnione, w stosunku do warunków rynkowych, obciążenie operatora wyznaczonego. Będzie to miało miejsce gdy np. operator będzie ponosił stratę z tego tytułu.

Powyższe wsparcie finansowe  będzie pochodzić z dwóch źródeł:

- pierwszym będzie zysk z pozostałych rodzajów działalności gospodarczej operatora wyznaczonego,

- drugim źródłem będą wpłaty operatorów pocztowych świadczących usługi wchodzące w zakres usług powszechnych,  których przychody w skali roku przekroczą 1 mln PLN.

Fundusz kompensacyjny będzie utworzony po ustaleniu potrzeby uruchamiania takich wpłat. Wysokość wpłat ma określać Prezes UKE. Środki te będą przekazywane na wyodrębniony rachunek UKE wykorzystywany do transferów pieniężnych od operatorów pocztowych.

Operator wyznaczony będzie musiał zapewnić dostęp do sieci pocztowej operatorom pocztowym świadczącym usługi wchodzące w zakres usług powszechnych. Umowy pomiędzy operatorami pocztowymi będą określać warunki dostępu oraz opłaty za dostęp do sieci pocztowej. Na zasadzie umownej będzie również określany dostęp do elementów infrastruktury pocztowej, np. do kodów pocztowych, skrytek, pocztowych skrzynek nadawczych. W omawianych Założeniach…określono także obowiązki operatorów pocztowych dotyczące obronności i bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na korzyść konsumenta

W założeniach do projektu ustawy prawo pocztowe znalazło swe miejsce (i to należy przyjąć z dużym uznaniem) wprowadzenie korzystniejszych rozwiązań pro-konsumenckich.

Rozszerzono zakres odpowiedzialności operatora wyznaczonego w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług powszechnej. Rozszerzenie dotyczy przypadków spowodowanych winą umyślną lub rażącym niedbalstwem (obecnie wyłącznie z powodu czynu niedozwolonego).

Wprowadzono również odpowiedzialność z tytułu nieterminowego doręczenia przesyłek oraz nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia druku „potwierdzenie odbioru” przesyłek doręczanych w tzw. trybie szczególnym np. pisma sądowe. Właściwe doręczenie jest w tej sytuacji niezmiernie ważne dla zachowania terminów procesowych.

Należy także dodać, iż wszyscy operatorzy pocztowi obowiązani będą stosować jednolite procedury reklamacyjne (warunki jakim odpowiadać powinna reklamacja, sposób jej wnoszenia, tryb postępowania reklamacyjnego).

Czytaj także: Wysyłanie przesyłek i paczek pocztowych>>

Uprawnienia Prezesa UKE

Aby zapewnić dobre funkcjonowanie zliberalizowanego rynku pocztowego rozszerzono dzisiejsze uprawnienia Prezesa UKE. Wyposażony on będzie w instrumenty regulacyjne umożliwiające kształtowanie warunków wykonywania usług pocztowych m.in. w możliwość ustanowienia dla danego obszaru kraju, odstępstwa od ogólnie obowiązujących wskaźników częstotliwości doręczeń, wskaźników jakości, wnioskowanie do ministra właściwego ds. łączności o zmianę rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w części dotyczącej parametrów określających gęstość sieci placówek pocztowych.

Prezes UKE będzie kształtował poziom cen na usługi poprzez akceptację skali ich wzrostu na okresy 3-letnie. Oprócz tego, obciążono Prezesa UKE nowymi obowiązkami wynikającymi z przyjętego mechanizmu finansowania usług powszechnych np. weryfikacją wysokości kosztu netto, czy też ustalaniem operatorów objętych obowiązkiem jego współfinansowania.

B. W.

samorzad.infor.pl

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?