Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w prawie pocztowym - konkurencyjny rynek

B. W.
Konkurencyjny rynek usług pocztowych, nowa definicja usługi pocztowej, rozszerzona odpowiedzialność operatora pocztowego - to niektóre zmiany przewidziane w projekcie ustawy Prawo pocztowe.

W dniu 5 października 2010 r. Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, przedłożone przez ministra infrastruktury.

Nowe prawo pocztowe

Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe został przygotowany ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa zapisów dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty.

Dyrektywa odnosi się do wszystkich usług pocztowych. Wprowadza ona również zapisy, na podstawie których społeczeństwa będą miały zagwarantowane utrzymanie ciągłego dostępu do usług powszechnych na tzw. konkurencyjnym rynku. Czym jest konkurencyjny rynek? Zgodnie z definicją zamieszczoną na stronie internetowej Encyklopedii Zarządzania:

Rynek konkurencyjny (competitive market) to miejsce gdzie ani sprzedający, ani kupujący nie są w stanie znacząco wpłynąć na cenę dóbr i usług. Z tego powodu rynek ten wymaga istnienia specjalnych instytucji, które chronią przed monopolizacją.

Na czym będzie polegała konkurencyjność?

Będzie istniał efektywny mechanizm finansowania obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych, jeśli pociąga on za sobą powstanie kosztu netto i jeśli stanowi on nieuzasadnione obciążenie finansowe operatora świadczącego te usługi. Oprócz tego dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do uregulowania zasad dostępu operatorów do sieci pocztowej i elementów infrastruktury pocztowej, aby zapewnić niezbędną interoperacyjność ich działania.

Warto zapamiętać, iż będzie wzmocniony nacisk na zwiększenie ochrony interesów konsumentów. Dyrektywa musi być wdrożona do końca dnia 31 grudnia 2012 r.

Jak będzie w Polsce?

Zgodnie z Założeniami do projektu ustawy Prawo pocztowe zamknięcie obszaru usług zastrzeżonych obecnie dla operatora publicznego, tj. Poczty Polskiej S.A., będzie miało miejsce w dniu 1 stycznia 2013 r.

Aby liberalizacja była łatwa, szybka i przyjemna uznano, iż najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie nowych definicji m.in. operatora pocztowego, agenta pocztowego, przesyłki, paczki, przesyłki listowej, przekazu pocztowego. Wprowadzone będą także nowe definicje, m.in.: operator wyznaczony, druk bezadresowy, sieć pocztowa, infrastruktura pocztowa, nadawca masowy, przesyłka kurierska, przemieszczanie.

Usługa pocztowa

Najważniejszą, jak się wydaje, jest nowa definicja usługi pocztowej. Skutkiem jej wprowadzenia będą zmiany w uzyskiwaniu uprawnień do wykonywania działalności pocztowej, a co za tym idzie w strukturze podmiotowej rynku. Zgodnie z dyrektywą, samodzielną usługą pocztową będzie każdy dotychczasowy jej etap, tzn. przyjmowanie, sortowanie i doręczanie przesyłek, w tym kurierskich, oraz druków nieopatrzonych adresem.

Z powyższej usługi wyeliminowany ma być etap transportu, z wyjątkiem sytuacji gdy wykonywany jest przez przedsiębiorcę łącznie z przynajmniej jedną z ww. usług  Ponadto, co będzie usługą pocztową? Będzie nią m.in.: przesyłanie przesyłek drogą elektroniczną, jeśli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmą one fizyczną formę przesyłki listowej. Oprócz tego, usługą pocztową będzie prowadzenie punktów umożliwiających przyjęcie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów oraz realizowanie przekazów pocztowych.

Operator pocztowy

Jak będzie zdefiniowany operator pocztowy? Operatorem pocztowym będzie mógł zostać także przedsiębiorca, który wykonuje wyłącznie jedną z usług pocztowych np. przyjmowanie przesyłek lub ich doręczanie. Dzięki temu zabiegowi, podejmowanie działalności pocztowej przez małe firmy będzie łatwiejsze aniżeli obecnie.

Warto dodać, iż dzięki planowanym  zmianom w zakresie umożliwiania dostępu do sieci pocztowej i elementów infrastruktury pocztowej możliwe będzie ewolucyjne rozwijanie działalności w pełnym zakresie tj. od momentu przyjęcia przesyłki do jej doręczenia.

Czytaj także: Poczta Polska będzie zwalniać>>

Rejestr operatorów pocztowych

Działalność pocztowa będzie  podejmowana na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Z obowiązku wpisu będą zwolnieni przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi dotyczące druków bezadresowych oraz agenci pocztowi. Zakłada się, iż w projekcie ustawy określone będą szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca zamierzający prowadzić ten typ usług, oraz informacje, jakie powinny znaleźć się we wniosku. Dostęp do usług powszechnych ma być gwarantowany poprzez wyznaczenie operatora pocztowego zobowiązanego do ich świadczenia w obrocie krajowym i zagranicznym na jednolitych warunkach.

W okresie przejściowym, czyli w pierwszych 3 latach od wejścia w życie ustawy operatorem wyznaczonym będzie z mocy ustawy Poczta Polska SA, obecny operator publiczny. Później zaś kolejni operatorzy wyznaczani będą, na okresy dziesięcioletnie, w drodze konkursu organizowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wyznaczony operator będzie zobligowany do świadczenia usług powszechnych (ogólnie dostępnych) w obrocie krajowym i zagranicznym zapewniając odpowiednią gęstość swoich placówek oraz właściwe do zapotrzebowania rozmieszczenie skrzynek nadawczych. Usługi powinny być wykonywane z określoną częstotliwością (chodzi o opróżnienia skrzynek nadawczych), jakością i po niewygórowanej cenie.

Każda zmiana cennika będzie wymagała akceptacji Prezesa UKE w zakresie nieprzekroczenia wskaźnika wzrostu opłat na poziomie określonym wcześniej przez niego dla okresu 3 kolejnych lat. Wyznaczony operator będzie musiał prowadzić rachunkowość regulacyjną. Ponadto, będzie zobligowany do właściwej kalkulacji kosztów. Rachunkowość regulacyjna ma zapewnić rozdzielność rachunków, tak po stronie kosztów, jak i przychodów. Powinna ona także pozwalać na  ustalenie i przypisanie wyników finansowych dla powszechnych usług, usług wchodzących w ich skład oraz pozostałych usług. Oprócz tego, operator będzie zobowiązany do prowadzenia kalkulacji kosztu netto świadczenia usług powszechnych.

Czym jest koszt netto?

Koszt netto obliczany będzie jako różnica pomiędzy kosztami świadczenia powszechnych usług pocztowych, których operator wyznaczony nie poniósłby, gdyby nie miał obowiązku ich świadczenia, a przychodami i korzyściami pośrednimi, jakich nie osiągnąłby, gdyby nie miał tego obowiązku.

Mechanizm finansowania kosztu netto zapewni ekonomiczne warunki realizacji obowiązku świadczenia usług powszechnych, w miejsce dzisiejszego podstawowego źródła finansowania obowiązku świadczenia usług powszechnych, czyli przychodów z obszaru usług zastrzeżonych, w sytuacji gdy stanowić on będzie nieuzasadnione, w stosunku do warunków rynkowych, obciążenie operatora wyznaczonego. Będzie to miało miejsce gdy np. operator będzie ponosił stratę z tego tytułu.

Powyższe wsparcie finansowe  będzie pochodzić z dwóch źródeł:

- pierwszym będzie zysk z pozostałych rodzajów działalności gospodarczej operatora wyznaczonego,

- drugim źródłem będą wpłaty operatorów pocztowych świadczących usługi wchodzące w zakres usług powszechnych,  których przychody w skali roku przekroczą 1 mln PLN.

Fundusz kompensacyjny będzie utworzony po ustaleniu potrzeby uruchamiania takich wpłat. Wysokość wpłat ma określać Prezes UKE. Środki te będą przekazywane na wyodrębniony rachunek UKE wykorzystywany do transferów pieniężnych od operatorów pocztowych.

Operator wyznaczony będzie musiał zapewnić dostęp do sieci pocztowej operatorom pocztowym świadczącym usługi wchodzące w zakres usług powszechnych. Umowy pomiędzy operatorami pocztowymi będą określać warunki dostępu oraz opłaty za dostęp do sieci pocztowej. Na zasadzie umownej będzie również określany dostęp do elementów infrastruktury pocztowej, np. do kodów pocztowych, skrytek, pocztowych skrzynek nadawczych. W omawianych Założeniach…określono także obowiązki operatorów pocztowych dotyczące obronności i bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na korzyść konsumenta

W założeniach do projektu ustawy prawo pocztowe znalazło swe miejsce (i to należy przyjąć z dużym uznaniem) wprowadzenie korzystniejszych rozwiązań pro-konsumenckich.

Rozszerzono zakres odpowiedzialności operatora wyznaczonego w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług powszechnej. Rozszerzenie dotyczy przypadków spowodowanych winą umyślną lub rażącym niedbalstwem (obecnie wyłącznie z powodu czynu niedozwolonego).

Wprowadzono również odpowiedzialność z tytułu nieterminowego doręczenia przesyłek oraz nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia druku „potwierdzenie odbioru” przesyłek doręczanych w tzw. trybie szczególnym np. pisma sądowe. Właściwe doręczenie jest w tej sytuacji niezmiernie ważne dla zachowania terminów procesowych.

Należy także dodać, iż wszyscy operatorzy pocztowi obowiązani będą stosować jednolite procedury reklamacyjne (warunki jakim odpowiadać powinna reklamacja, sposób jej wnoszenia, tryb postępowania reklamacyjnego).

Czytaj także: Wysyłanie przesyłek i paczek pocztowych>>

Uprawnienia Prezesa UKE

Aby zapewnić dobre funkcjonowanie zliberalizowanego rynku pocztowego rozszerzono dzisiejsze uprawnienia Prezesa UKE. Wyposażony on będzie w instrumenty regulacyjne umożliwiające kształtowanie warunków wykonywania usług pocztowych m.in. w możliwość ustanowienia dla danego obszaru kraju, odstępstwa od ogólnie obowiązujących wskaźników częstotliwości doręczeń, wskaźników jakości, wnioskowanie do ministra właściwego ds. łączności o zmianę rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w części dotyczącej parametrów określających gęstość sieci placówek pocztowych.

Prezes UKE będzie kształtował poziom cen na usługi poprzez akceptację skali ich wzrostu na okresy 3-letnie. Oprócz tego, obciążono Prezesa UKE nowymi obowiązkami wynikającymi z przyjętego mechanizmu finansowania usług powszechnych np. weryfikacją wysokości kosztu netto, czy też ustalaniem operatorów objętych obowiązkiem jego współfinansowania.

B. W.

samorzad.infor.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podręcznik do historii i teraźniejszości dopuszczony do użytku szkolnego [licea i technika, klasy I]
  W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego resortu edukacji i nauki opublikowano w piątek podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT).
  Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2022 r. [rozporządzenie]
  Od 1 września zaczną obowiązywać nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z projektowanym przez MEiN rozporządzeniem wyniosą one od 3329 zł do 4224 zł.
  MKiDN: do 1 sierpnia wnioski o stypendium do 4000 zł brutto miesięcznie
  Do 1 sierpnia do godz. 16 można składać wnioski w Konkursie o przyznanie stypendiów twórczych oraz stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. - poinformowało w poniedziałek MKiDN.
  CKE: Jakie były wyniki na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r.?
  Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 % punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 %.
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.