REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obradowała Rada Ministrów

REKLAMA

Rada Ministrów m.in. wydała rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej oraz podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".

Podczas wtorkowych obrad Rada Ministrów wydała rozporządzenia:

REKLAMA

- w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap, okres realizacji: lata 2011-2013.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dokonała reasumpcji decyzji z 11 grudnia 2009 r. w sprawie wniosku ministra skarbu państwa o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na wniesienie akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w spółkach: 1. Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo SA z siedzibą w Brodnicy, 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Agrosped Sp. z o.o. z siedzibą w Zebrzydowicach, 3. Kopalnia Soli Kłodawa SA z siedzibą w Kłodawie, 4. Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos SA z siedzibą w Brzozowie, 5. Wytwórnia Uszczelek Morpak Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 6. Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unimor SA z siedzibą w Gdańsku, 7. INTER-VIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do Agencji Rozwoju Przemysłu SA będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Przyjęła półroczne sprawozdanie z realizacji planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich na 2010 r. (za okres styczeń-czerwiec 2010 r.).

* * *

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej, przedłożone przez ministra finansów.

W związku z nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia.

REKLAMA

Zgodnie z nowymi przepisami, zarządzenie o utworzeniu instytucji gospodarki budżetowej przez przekształcenie gospodarstwa pomocniczego będzie wydawał: minister lub szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po uzyskaniu zgody rządu (o której mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. w ustawie o finansach publicznych); organ lub kierownik jednostki (o których mowa w art.139 ust. 2 ww. ustawy).

W zarządzeniu zostanie wskazane gospodarstwo pomocnicze podlegające przekształceniu oraz zadania publiczne, które będą przejęte. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej będzie następować z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przekształceniu instytucja gospodarki budżetowej przejmie należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe (inne niż nieruchomości) należące do gospodarstwa pomocniczego. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego będzie także wymagało zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań, a także zamknięcia rachunków bankowych.

Przepisy rozporządzenia będą również stosowane w przypadku tworzenia instytucji gospodarki budżetowej przez przekształcenie więcej niż jednego gospodarstwa pomocniczego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

* * * Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Do obszaru kamiennogórskiej SSE włączone zostaje 21,2698 ha, w tym:

- 1,8627 ha stanowiące własność miasta Jawor,

- 3,4060 ha stanowiące własność gminy Gryfów Śląski,

- 16,0011 ha stanowiące własność miasta Zgorzelec.

Jednocześnie z obszaru strefy zostaje wyłączone 22,9069 ha (6,7930 ha z Kowar, 0,1163 z Lubania, 5,4976 ha z Prusic i 10,5 ha z Raczyc). W wyniku korekty powierzchnia kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej zmniejszy się o 1,6371 ha i wyniesie 367,1385 ha.

Zgodę na objęcie nowych obszarów strefą wyraziły zainteresowane gminy oraz właściciele gruntów.

Zaproponowane w nowelizacji rozporządzenia zmiany granic strefy umożliwią powstawanie nowych inwestycji, a tym samym spowodują wzrost zatrudnienia w regionie. Zakłada się, że zatrudnienie może znaleźć ok. 570 osób.

* * *

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, do granic łódzkiej SSE zostanie włączone 19,2499 ha. Z obszaru strefy zostaną natomiast wyłączone grunty o powierzchni 2,7961 ha. Zmiana granic łódzkiej SSE jest pozytywnie zaopiniowana przez zarządy województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz przez zainteresowane gminy.

W wyniku przeprowadzonej korekty powierzchnia strefy zwiększy się o 16,4538 ha i wyniesie łącznie 1198,6951 ha.

Ze strefy zostały wyłączone obszary przeznaczone pod budowę infrastruktury lub zajęte przez inwestora, który prowadził działalność bez zezwolenia.

Ocenia się, że zmiana granic strefy umożliwi utworzenie co najmniej 370 nowych i trwałych miejsc pracy w strefie i ok. 93 w jej bezpośrednim otoczeniu.

* * *

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap, okres realizacji: lata 2011-2013, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

Drugi etap realizacji programu w latach 2011-2013 jest kontynuacją programu na lata 2008-2010.

Podstawowym zadaniem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz rozwój nowych wyrobów i technologii, które zostaną wykorzystane do znacznego ograniczenia liczby zatrudnionych w warunkach, w których są narażeni na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Chodzi też o ograniczenie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i związanych z tym strat ekonomicznych i społecznych.

W ciągu 5 lat od zakończenia realizacji programu nastąpi:

- zmniejszenie o 30 proc. liczby zatrudnionych w warunkach, w których narażeni są na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych;

- zmniejszenie co najmniej o 25 proc. obciążeń Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) bezpośrednimi wydatkami z funduszu ubezpieczenia wypadkowego, które w 2009 r. stanowiły 3,4 proc. (4,95 mld zł) wydatków na świadczenia pieniężne FUS;

REKLAMA

- zmniejszenie co najmniej o 1 proc. rocznie całkowitych społecznych kosztów wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych i ciężkich oraz chorób zawodowych, które w 2009 r. oszacowano na 35 mld zł (zmniejszenie tych kosztów o 1 proc. powinno przynieść 350 mln zł oszczędności rocznie).

W programie określono zadania przeznaczone do realizacji przez służby państwowe oraz przewidziano realizację projektów rozwojowych ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa w obszarze BHP.

Potrzeba realizacji tego programu wynika z oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz konieczności wykonania przez nasz kraj zadań zawartych w dokumentach międzynarodowych i krajowych określających zadania państwa w tej dziedzinie.

Z danych GUS wynika, że stan BHP w naszym kraju się poprawia, jednak wciąż jest niezadowalający. Wprawdzie w 2009 r. wskaźniki częstości śmiertelnych wypadków przy pracy (na 1000 pracujących) i zapadalności na choroby zawodowe (na 100 000 zatrudnionych) spadły w porównaniu z rokiem poprzednim - odpowiednio: o 26 i 14 proc. Jednak już w I kw. 2010 r. odnotowano znaczny wzrost ogólnej liczby wypadków przy pracy - o ponad 59 proc., a wypadków śmiertelnych o 87 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Najwięcej wypadków przy pracy powodują niewłaściwe zachowania pracowników (55,2 proc.).

W kolejnych latach trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę na właściwe przygotowanie do pracy ludzi młodych, którzy najczęściej ulegają wypadkom przy pracy. Ponad 26 proc. poszkodowanych w takich wypadkach to osoby poniżej 30 roku życia, a 33 proc. poszkodowanych to osoby o stażu niższym niż rok.

Straty wynikające z nieodpowiednich warunków pracy w Polsce są znaczne. Wydatki z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS związane z wypadkami i chorobami zawodowymi w 2009 r. wyniosły 4 mld 955 mln zł.

Dlatego osiągnięta dzięki realizacji tego programu poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy powinna spowodować zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo, pracodawców i społeczeństwo.

* * *

Rada Ministrów dokonała reasumpcji decyzji z 11 grudnia 2009 r. w sprawie wniosku ministra Skarbu Państwa o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na wniesienie akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w spółkach: 1. Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo SA z siedzibą w Brodnicy, 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Agrosped Sp. z o.o. z siedzibą w Zebrzydowicach, 3. Kopalnia Soli Kłodawa SA z siedzibą w Kłodawie, 4. Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos SA z siedzibą w Brzozowie, 5. Wytwórnia Uszczelek Morpak Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 6. Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unimor SA z siedzibą w Gdańsku, 7. INTER-VIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do Agencji Rozwoju Przemysłu SA będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, dokument przedłożył minister Skarbu Państwa.

Rada Ministrów wyraża zgodę na wniesienie do Agencji Rozwoju Przemysłu SA akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agrosped Sp z o.o. z siedzibą w Zebrzydowicach - wniesione będzie 40.800 udziałów o cenie nominalnej 50 zł, co stanowi 85 proc. udziałów posiadanych przez Skarb Państwa oraz 85 proc. wszystkich udziałów spółki, po cenie 43,70 zł za udział (łączna wartość - 1.782.960 zł),

- Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo SA z siedzibą w Brodnicy - wniesione będzie 1.922.445 akcji o cenie nominalnej 10 zł, co stanowi 85 proc. akcji posiadanych przez Skarb Państwa oraz 85 proc. wszystkich akcji spółki, po cenie 5,69 zł za akcję (łączna wartość - 10.938.712,05 zł).

Powodem reasumpcji decyzji z 11 grudnia 2009 r. jest zmiana cen akcji i udziałów wymienionych wyżej spółek.

* * *

Rada Ministrów przyjęła półroczne sprawozdanie z realizacji planu pracy Komitetu do spraw Europejskich na 2010 r. (za okres styczeń-czerwiec 2010 r.), przedłożone przez ministra spraw zagranicznych.

W pierwszym półroczu 2010 r. Komitet ds. Europejskich odbył 36 posiedzeń.

W planie pracy Komitetu przewidziano, że w okresie tym zostaną rozpatrzone 393 dokumenty. W rzeczywistości Komitet rozpatrzył 339 dokumentów, czyli zrealizował plan w 86 proc. Większość z pozostałych 54 dokumentów będzie procedowana w II półroczu br.

Należy podkreślić, że przyjęty plan pracy Komitetu jest tylko ramową podstawą prac tego gremium, obejmującą jedynie część materiałów, które Komitet rozpatrywał. Tryb pracy w instytucjach Unii Europejskiej wymusza bardzo często podjęcie pilnie prac nad dokumentami, które nie zostały uwzględnione w planie. Są to: projekty stanowisk rządu do projektów aktów prawnych UE, projekty stanowisk rządu do dokumentów UE o charakterze pozalegislacyjnym czy założenia do dokumentów związanych z udziałem Polski w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz Trybunałem EFTA.

Komitet rozpatrywał ponadto materiały związane z bieżącymi przygotowaniami do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. oraz dokumenty dotyczące zatwierdzenia kandydatów oddelegowanych do pracy w instytucjach, agencjach i misjach UE.


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PAP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w 2024 roku. Jakie podwyżki są zapisane w obywatelskim projekcie ustawy?

Jakie jest obecnie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych? Jakie podwyżki i zmiany zasad ustalania tych wynagrodzeń są przewidziane w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który jest obecnie procedowany w Sejmie RP.

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej" ruszy jesienią, w formie pilotażu

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej", czyli wspólna przestrzeń dla uczniów i seniorów, sprzyjająca wymianie informacji i integracji międzypokoleniowej, ruszy jesienią w formie pilotażu. Tak przekazała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Minister finansów: płace w budżetówce wzrosną nieznacznie więcej niż 4,1% w 2025 roku. Realna wartość wynagrodzeń ma być utrzymana

Resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 r. - poinformował 15 lipca 2024 r. minister finansów Andrzej Domański podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Nie wskazał jednak żadnego konkretnego wskaźnika podwyżek dla budżetówki w przyszłym roku.

Darmowa rehabilitacja z ZUS dla nauczycieli i innych pracujących głosem. Dla kogo 24 dni w sanatorium? Jak uzyskać skierowanie?

ZUS informuje, że osoby, dla których głos jest głównym narzędziem pracy (np. nauczyciele) są narażone na zaburzenia funkcji narządu głosu i tym samym grozi im utrata zdolności do pracy. Jeżeli chcą temu zapobiec, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządu głosu. Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia narządu głosu, na którą kieruje ZUS, trwa 24 dni w ośrodku rehabilitacyjnym w takich miejscowościach jak: Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów-Zdrój, Uniejów. Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

REKLAMA

Wakacje 2024: dokąd najchętniej jeżdżą Polacy i jakie mają budżety?

Większość Polaków (84 proc.) planuje wyjechać na wakacje, i większość spędzi je w Polsce (64 proc.). Tak wynika z  raportu International Travel Confidence Index 2024 opracowanego na zlecenie Allianz Partners.

Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

REKLAMA

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

REKLAMA