REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obradowała Rada Ministrów

REKLAMA

Rada Ministrów m.in. wydała rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej oraz podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".

Podczas wtorkowych obrad Rada Ministrów wydała rozporządzenia:

REKLAMA

- w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap, okres realizacji: lata 2011-2013.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dokonała reasumpcji decyzji z 11 grudnia 2009 r. w sprawie wniosku ministra skarbu państwa o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na wniesienie akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w spółkach: 1. Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo SA z siedzibą w Brodnicy, 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Agrosped Sp. z o.o. z siedzibą w Zebrzydowicach, 3. Kopalnia Soli Kłodawa SA z siedzibą w Kłodawie, 4. Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos SA z siedzibą w Brzozowie, 5. Wytwórnia Uszczelek Morpak Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 6. Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unimor SA z siedzibą w Gdańsku, 7. INTER-VIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do Agencji Rozwoju Przemysłu SA będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Przyjęła półroczne sprawozdanie z realizacji planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich na 2010 r. (za okres styczeń-czerwiec 2010 r.).

* * *

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej, przedłożone przez ministra finansów.

W związku z nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia.

REKLAMA

Zgodnie z nowymi przepisami, zarządzenie o utworzeniu instytucji gospodarki budżetowej przez przekształcenie gospodarstwa pomocniczego będzie wydawał: minister lub szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po uzyskaniu zgody rządu (o której mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. w ustawie o finansach publicznych); organ lub kierownik jednostki (o których mowa w art.139 ust. 2 ww. ustawy).

W zarządzeniu zostanie wskazane gospodarstwo pomocnicze podlegające przekształceniu oraz zadania publiczne, które będą przejęte. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej będzie następować z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przekształceniu instytucja gospodarki budżetowej przejmie należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe (inne niż nieruchomości) należące do gospodarstwa pomocniczego. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego będzie także wymagało zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań, a także zamknięcia rachunków bankowych.

Przepisy rozporządzenia będą również stosowane w przypadku tworzenia instytucji gospodarki budżetowej przez przekształcenie więcej niż jednego gospodarstwa pomocniczego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

* * * Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Do obszaru kamiennogórskiej SSE włączone zostaje 21,2698 ha, w tym:

- 1,8627 ha stanowiące własność miasta Jawor,

- 3,4060 ha stanowiące własność gminy Gryfów Śląski,

- 16,0011 ha stanowiące własność miasta Zgorzelec.

Jednocześnie z obszaru strefy zostaje wyłączone 22,9069 ha (6,7930 ha z Kowar, 0,1163 z Lubania, 5,4976 ha z Prusic i 10,5 ha z Raczyc). W wyniku korekty powierzchnia kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej zmniejszy się o 1,6371 ha i wyniesie 367,1385 ha.

Zgodę na objęcie nowych obszarów strefą wyraziły zainteresowane gminy oraz właściciele gruntów.

Zaproponowane w nowelizacji rozporządzenia zmiany granic strefy umożliwią powstawanie nowych inwestycji, a tym samym spowodują wzrost zatrudnienia w regionie. Zakłada się, że zatrudnienie może znaleźć ok. 570 osób.

* * *

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, do granic łódzkiej SSE zostanie włączone 19,2499 ha. Z obszaru strefy zostaną natomiast wyłączone grunty o powierzchni 2,7961 ha. Zmiana granic łódzkiej SSE jest pozytywnie zaopiniowana przez zarządy województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz przez zainteresowane gminy.

W wyniku przeprowadzonej korekty powierzchnia strefy zwiększy się o 16,4538 ha i wyniesie łącznie 1198,6951 ha.

Ze strefy zostały wyłączone obszary przeznaczone pod budowę infrastruktury lub zajęte przez inwestora, który prowadził działalność bez zezwolenia.

Ocenia się, że zmiana granic strefy umożliwi utworzenie co najmniej 370 nowych i trwałych miejsc pracy w strefie i ok. 93 w jej bezpośrednim otoczeniu.

* * *

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap, okres realizacji: lata 2011-2013, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

Drugi etap realizacji programu w latach 2011-2013 jest kontynuacją programu na lata 2008-2010.

Podstawowym zadaniem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz rozwój nowych wyrobów i technologii, które zostaną wykorzystane do znacznego ograniczenia liczby zatrudnionych w warunkach, w których są narażeni na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Chodzi też o ograniczenie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i związanych z tym strat ekonomicznych i społecznych.

W ciągu 5 lat od zakończenia realizacji programu nastąpi:

- zmniejszenie o 30 proc. liczby zatrudnionych w warunkach, w których narażeni są na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych;

- zmniejszenie co najmniej o 25 proc. obciążeń Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) bezpośrednimi wydatkami z funduszu ubezpieczenia wypadkowego, które w 2009 r. stanowiły 3,4 proc. (4,95 mld zł) wydatków na świadczenia pieniężne FUS;

REKLAMA

- zmniejszenie co najmniej o 1 proc. rocznie całkowitych społecznych kosztów wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych i ciężkich oraz chorób zawodowych, które w 2009 r. oszacowano na 35 mld zł (zmniejszenie tych kosztów o 1 proc. powinno przynieść 350 mln zł oszczędności rocznie).

W programie określono zadania przeznaczone do realizacji przez służby państwowe oraz przewidziano realizację projektów rozwojowych ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa w obszarze BHP.

Potrzeba realizacji tego programu wynika z oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz konieczności wykonania przez nasz kraj zadań zawartych w dokumentach międzynarodowych i krajowych określających zadania państwa w tej dziedzinie.

Z danych GUS wynika, że stan BHP w naszym kraju się poprawia, jednak wciąż jest niezadowalający. Wprawdzie w 2009 r. wskaźniki częstości śmiertelnych wypadków przy pracy (na 1000 pracujących) i zapadalności na choroby zawodowe (na 100 000 zatrudnionych) spadły w porównaniu z rokiem poprzednim - odpowiednio: o 26 i 14 proc. Jednak już w I kw. 2010 r. odnotowano znaczny wzrost ogólnej liczby wypadków przy pracy - o ponad 59 proc., a wypadków śmiertelnych o 87 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Najwięcej wypadków przy pracy powodują niewłaściwe zachowania pracowników (55,2 proc.).

W kolejnych latach trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę na właściwe przygotowanie do pracy ludzi młodych, którzy najczęściej ulegają wypadkom przy pracy. Ponad 26 proc. poszkodowanych w takich wypadkach to osoby poniżej 30 roku życia, a 33 proc. poszkodowanych to osoby o stażu niższym niż rok.

Straty wynikające z nieodpowiednich warunków pracy w Polsce są znaczne. Wydatki z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS związane z wypadkami i chorobami zawodowymi w 2009 r. wyniosły 4 mld 955 mln zł.

Dlatego osiągnięta dzięki realizacji tego programu poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy powinna spowodować zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo, pracodawców i społeczeństwo.

* * *

Rada Ministrów dokonała reasumpcji decyzji z 11 grudnia 2009 r. w sprawie wniosku ministra Skarbu Państwa o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na wniesienie akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w spółkach: 1. Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo SA z siedzibą w Brodnicy, 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Agrosped Sp. z o.o. z siedzibą w Zebrzydowicach, 3. Kopalnia Soli Kłodawa SA z siedzibą w Kłodawie, 4. Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos SA z siedzibą w Brzozowie, 5. Wytwórnia Uszczelek Morpak Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 6. Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unimor SA z siedzibą w Gdańsku, 7. INTER-VIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do Agencji Rozwoju Przemysłu SA będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, dokument przedłożył minister Skarbu Państwa.

Rada Ministrów wyraża zgodę na wniesienie do Agencji Rozwoju Przemysłu SA akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agrosped Sp z o.o. z siedzibą w Zebrzydowicach - wniesione będzie 40.800 udziałów o cenie nominalnej 50 zł, co stanowi 85 proc. udziałów posiadanych przez Skarb Państwa oraz 85 proc. wszystkich udziałów spółki, po cenie 43,70 zł za udział (łączna wartość - 1.782.960 zł),

- Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo SA z siedzibą w Brodnicy - wniesione będzie 1.922.445 akcji o cenie nominalnej 10 zł, co stanowi 85 proc. akcji posiadanych przez Skarb Państwa oraz 85 proc. wszystkich akcji spółki, po cenie 5,69 zł za akcję (łączna wartość - 10.938.712,05 zł).

Powodem reasumpcji decyzji z 11 grudnia 2009 r. jest zmiana cen akcji i udziałów wymienionych wyżej spółek.

* * *

Rada Ministrów przyjęła półroczne sprawozdanie z realizacji planu pracy Komitetu do spraw Europejskich na 2010 r. (za okres styczeń-czerwiec 2010 r.), przedłożone przez ministra spraw zagranicznych.

W pierwszym półroczu 2010 r. Komitet ds. Europejskich odbył 36 posiedzeń.

W planie pracy Komitetu przewidziano, że w okresie tym zostaną rozpatrzone 393 dokumenty. W rzeczywistości Komitet rozpatrzył 339 dokumentów, czyli zrealizował plan w 86 proc. Większość z pozostałych 54 dokumentów będzie procedowana w II półroczu br.

Należy podkreślić, że przyjęty plan pracy Komitetu jest tylko ramową podstawą prac tego gremium, obejmującą jedynie część materiałów, które Komitet rozpatrywał. Tryb pracy w instytucjach Unii Europejskiej wymusza bardzo często podjęcie pilnie prac nad dokumentami, które nie zostały uwzględnione w planie. Są to: projekty stanowisk rządu do projektów aktów prawnych UE, projekty stanowisk rządu do dokumentów UE o charakterze pozalegislacyjnym czy założenia do dokumentów związanych z udziałem Polski w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz Trybunałem EFTA.

Komitet rozpatrywał ponadto materiały związane z bieżącymi przygotowaniami do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. oraz dokumenty dotyczące zatwierdzenia kandydatów oddelegowanych do pracy w instytucjach, agencjach i misjach UE.


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  REKLAMA

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  REKLAMA

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

  Badania naukowe: Nadmiar białka w diecie szkodzi tętnicom. To wyższe ryzyko miażdżycy

  Spożywanie zbyt dużych ilości białka zwiększa ryzyko miażdżycy. Winę za to ponosi aminokwas leucyna – informuje pismo “Nature Metabolism”. Odkryty przez naukowców z University of Pittsburgh School of Medicine mechanizm molekularny sprawia, że nadmierna ilość białka w diecie może zwiększać ryzyko miażdżycy.

  REKLAMA