Kategorie

Ponad 5 mln zł na ochronę przeciwpowodziową w Lubuskiem

Ponad 5 mln zł trafi do Lubuskiego na zadania realizowane w ramach Programu Odra 2006. - Pieniądze zostaną przeznaczane na uzupełnianie wałów i budowę umocnień – poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Stanisław Tomczyszyn, członek zarządu województwa lubuskiego. Te ważne zadania, realizowane przez samorząd mają uchronić przed powodziami oraz przyczyniać się do budowy systemu zintegrowanej gospodarki wodnej lubuskich rzek.

- Pieniądze będą przeznaczone na odbudowę i budowę nowych przepompowni, głównie w północnej części naszego województwa, gdyż tam sytuacja jest gorsza - informował Stanisław Tomczyszyn. - Realizacja zadań pozwoli unormować sytuację – dodał członek zarządu. Obecny na spotkaniu Augustyn Filipczak, zastępca dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze przedstawił noworozpoczynane zadania inwestycyjne:

Głęboka- Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6 - 2 730 tys. zł

Przepompownia Witnica – odbudowa -271 tys.zł;
Koszęcin-budowa nowej przepompowni- 274 tys.zł;
Przepompownia Ludzisławice- odbudowa- 282 tys.zł.
Dokumentacja przyszłościowa dla zadań- 470 tys.zł:

Nowa Sól- Pleszówek-etap II- budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń -159 tys. zł
Warniki-Witnica II- rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty w km 16+900 do 11+900-8 tys. zł;
Górzyca-Kostrzyn zad. 1- Górzyca-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3 - 25 tys.zł;
Górzyca-Kostrzyn zad. 2-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2;-24 tys.zł;
Kiełcz- odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 424+000-424+50 -78 tys. zł;
Nietkowice- Będów-etap I- odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry w km 493+300-499+260 – 76 tys. zł;
10. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III- Odcinek IIIc Gorzów Wlkp.-Borek w km rz. Warty 62+500-76+500.-100 tys. zł.

Obecny stan zaawansowania robót:

Głęboka- Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6

Reklama

Celem inwestycji jest na podwyższenie i rozbudowa istniejącego korpusu ziemnego. Przebudowywany odcinek wału o dł. ok. 2,64 km wzdłuż rzeki Odry pomiędzy km 464,3 a km 466,6 rzeki, stanowi część trzydziestoczterokilometrowego prawostronnego obwałowania rz. Odry chroniącego dolinę rz. Odry oraz dolinę Obrzycy. Powierzchnia obszaru potencjalnego zagrożenia powodzią od wody Q1% wynosi 13,84 tys. ha, a wał jest zaliczany do II klasy ważności głównych obiektów hydrotechnicznych.

Planowany zakres rzeczowy zadania: rozbudowa i doszczelnienie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku km 464,3-466,6 rz. Odry, tj. na dł.2,627, umocnienie korony wału płytami drogowymi na długości modernizowanego wału, wykonaniu mijanek i zjazdów wałowych, zasypanie obniżeń terenowych przylegających bezpośrednio do stopy skarpy odpowietrznej: uszczelnień korpusu i podłoża wału i biologicznych umocnień skarp.

Umowę z wykonawcą robót budowlano- montażowych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FRANSŁAW Piotr Kalemba z Grodziska Wlkp. podpisano w dniu 12. 11. 2012 r. na kwotę 17 000 007,10 zł z terminem realizacji 30.11.2013 r.

Na zadaniu do końca 2012 r. wykonano, roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe oraz wycinkę drzew w 100% oraz rozpoczęto roboty ziemne, które zafakturowano w 22,65 %. Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło 17,15 %.

Łącznie na koniec roku zafakturowano na zdaniu środki w kwocie 2 924 559,44 zł, z tego 2 729 559,44 zł to środki z ”Programu dla Odry 2006” oraz 195 000,00 zł to środki z budżetu państwa.

Przepompownia Witnica – odbudowa

W ramach zadania planuje się wykonać: montaż czyszczarki krat umożliwiającej mechaniczne usuwanie skratek, wymianę agregatów pompowych na pompy zatapialne, wymianę rurociągów i armatury oraz wymianę instalacji elektrycznej i technologicznej z zastosowaniem automatycznej pracy pomp. Umowę z wykonawcą rbm tj. Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych Rusiecki ze Szczecina podpisano w dniu 07.09.2012 r. na kwotę 7 514 633,50 zł z terminem zakończenia 30.11.2014 r. Efekty rzeczowe uzyskane na koniec roku 2012 to: prace demontażowe 4,47 %, wykonanie podpór pod rurociągi Pr-1, Pr-2, Pr-3, KW-1, KW-2, KW-3 - 54,08 %, wyposażenie technologiczne pompowni (instalacja) 17,24 %. Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło 6,45 %. Wykonanie finansowe na koniec 2012 r. wyniosło 516 946,99 zł, z tego 271 283,99 to środki z „Programu dla Odry 2006” i 245 663,00 zł - środki z WFOŚiGW.

Koszęcin-budowa nowej przepompowni

Celem budowy nowej przepompowni jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, odwadnianie terenu oraz utrzymanie poziomu wód gruntowych na wymaganych rzędnych. Nowa przepompownia melioracyjna posiadać będzie wydajność 3,19 m3/s. Umowę z wykonawcą rbm - Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych „Rusiecki” ze Szczecina podpisano 18.09. 2012 r. na kwotę 3 675 439,01 zł z terminem zakończenia robót do dnia 15.12.2014 r. Wykonano roboty przygotowawcze w 38,1 %, roboty betonowe i żelbetowe – przepompownia z wlotem i wylotem 47,5 %. Zaawansowanie robót od początku budowy ca wyniosło 13,2 %. Na koniec roku 2012 na zadania zafakturowano łącznie 522 432,00 zł, z tego 274 556 ,00 zł to środki z „Programu dla Odry 2006”
i 247 876,00 zł - środki z WFOŚiGW.

Przepompownia Ludzisławice- odbudowa

Celem inwestycji jest gruntowna odbudowa istniejącego obiektu wraz z wymianą całej technologii i naprawą elementów konstrukcyjnych części wlotowej, wylotowej i samej studni fundamentowej. Umowę z wykonawcą robot budowlano- montażowych - Zakładem Budowlanym „HYDROMEL-3” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. podpisano w dniu 18.09.2012 r. na kwotę 5 275 339,69 zł. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 30.11.2014 r. Efekty rzeczowe uzyskane na koniec roku 2012: wycinka drzew rozbiórki i demontaże w 35,85 %, roboty ziemne 60,35 %, montowanie rurociągów tłocznych i armatury 5,12 %, roboty demontażowe 100,00 %, linie zasilające 10,24 %.
Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło 9,27 % . Wykonanie finansowe wyniosło 529 583,41 zł, z tego 281 664,41 zł to środki z „Programu dla Odry 2006” i 247 919,00 zł - środki z WFOŚiGW.

Dokumentacja przyszłościowa

W roku 2012 r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla inwestycji pn.„Nowa Sól- Pleszówek-etap II- budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń”, której realizacja zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe mieszkańców miejscowości Nowa Sól, Pleszówek i Otyń. Na zadaniu zafakturowano w 2012r. kwotę 414 750,00 zł z czego: środki z „PdO-2006”- 158 750,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Ziel. Górze - 100 000 zł, Gminy Otyń- 2 000,00 zł, Gminy Nowa Sól-Miasto- 120 000,00 zł, Gminy Siedlisko- 2 000,00 zl, Gminy Nowa Sól 2 000,00 zł, Starostwa Powiatowego Nowa Sól- 30 000,00 zł. Łącznie za dokumentację zapłacono 908 750,00 zł.

Kontynuowano również opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadań:

- Warniki-Witnica II- rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty w km 16+900 do 11+900

Reklama

W roku 2012 z „ Programu dla Odry-2006” na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania wydatkowano kwotę 8 000,00zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowo-wykonawcza dla inwestycji, której realizacja zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe mieszkańców miejscowości Kamień Mały, Kamień Wielki, Mościczki. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.09.2013r.

- Górzyca-Kostrzyn zad. 1- Górzyca-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3. Na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania na koniec 2012r. wydatkowano środki z „ Programu dla Odry-2006” w kwocie 25 200,00 zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. miejscowości Górzyca. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.03.2013r.

- Górzyca-Kostrzyn zad. 2-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km
rzeki 609,3-614,2.
Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. pobliskich miejscowości Górzyca i Kostrzyn. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.03.2013r.

Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadań:

- Kiełcz- odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 424+000-424+500

Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. miejscowości Kiełcz. Środki wydatkowane na ten cel w 2012r. z „Programu..” to kwota
78 105,00 zł. Zakończenie prac planowane jest na rok 2013.

- Nietkowice- Będów-etap I- odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry
w km 493+300-499+260

Na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania na koniec 2012r. wydatkowano środki z „ Programu dla Odry-2006 w kwocie 75 881,16 zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. pobliskich miejscowości Nietkowice i Będów. Zakończenie prac planowane jest na rok 2013.

- Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III- Odcinek IIIc Gorzów Wlkp.-Borek w km rz. Warty 62+500-75+500

Na opracowanie dokumentacji projektowej, która zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe miejscowości Deszczno, Ciecierzyce i Borek wydatkowano w 2012r. z „Programu” kwotę 100 000,00zł. Zakończenie prac planowane jest na 30.11.2014r.

Na zadania realizowane w ramach „ Programu dla Odry-2006” w roku 2012 łącznie ze wszystkich źródeł finansowania wydatkowano 5 219 458,00zł.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.