Kategorie

Ponad 5 mln zł na ochronę przeciwpowodziową w Lubuskiem

Ponad 5 mln zł trafi do Lubuskiego na zadania realizowane w ramach Programu Odra 2006. - Pieniądze zostaną przeznaczane na uzupełnianie wałów i budowę umocnień – poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Stanisław Tomczyszyn, członek zarządu województwa lubuskiego. Te ważne zadania, realizowane przez samorząd mają uchronić przed powodziami oraz przyczyniać się do budowy systemu zintegrowanej gospodarki wodnej lubuskich rzek.

- Pieniądze będą przeznaczone na odbudowę i budowę nowych przepompowni, głównie w północnej części naszego województwa, gdyż tam sytuacja jest gorsza - informował Stanisław Tomczyszyn. - Realizacja zadań pozwoli unormować sytuację – dodał członek zarządu. Obecny na spotkaniu Augustyn Filipczak, zastępca dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze przedstawił noworozpoczynane zadania inwestycyjne:

Głęboka- Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6 - 2 730 tys. zł

Przepompownia Witnica – odbudowa -271 tys.zł;
Koszęcin-budowa nowej przepompowni- 274 tys.zł;
Przepompownia Ludzisławice- odbudowa- 282 tys.zł.
Dokumentacja przyszłościowa dla zadań- 470 tys.zł:

Nowa Sól- Pleszówek-etap II- budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń -159 tys. zł
Warniki-Witnica II- rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty w km 16+900 do 11+900-8 tys. zł;
Górzyca-Kostrzyn zad. 1- Górzyca-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3 - 25 tys.zł;
Górzyca-Kostrzyn zad. 2-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2;-24 tys.zł;
Kiełcz- odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 424+000-424+50 -78 tys. zł;
Nietkowice- Będów-etap I- odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry w km 493+300-499+260 – 76 tys. zł;
10. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III- Odcinek IIIc Gorzów Wlkp.-Borek w km rz. Warty 62+500-76+500.-100 tys. zł.

Obecny stan zaawansowania robót:

Głęboka- Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6

Celem inwestycji jest na podwyższenie i rozbudowa istniejącego korpusu ziemnego. Przebudowywany odcinek wału o dł. ok. 2,64 km wzdłuż rzeki Odry pomiędzy km 464,3 a km 466,6 rzeki, stanowi część trzydziestoczterokilometrowego prawostronnego obwałowania rz. Odry chroniącego dolinę rz. Odry oraz dolinę Obrzycy. Powierzchnia obszaru potencjalnego zagrożenia powodzią od wody Q1% wynosi 13,84 tys. ha, a wał jest zaliczany do II klasy ważności głównych obiektów hydrotechnicznych.

Planowany zakres rzeczowy zadania: rozbudowa i doszczelnienie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku km 464,3-466,6 rz. Odry, tj. na dł.2,627, umocnienie korony wału płytami drogowymi na długości modernizowanego wału, wykonaniu mijanek i zjazdów wałowych, zasypanie obniżeń terenowych przylegających bezpośrednio do stopy skarpy odpowietrznej: uszczelnień korpusu i podłoża wału i biologicznych umocnień skarp.

Umowę z wykonawcą robót budowlano- montażowych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FRANSŁAW Piotr Kalemba z Grodziska Wlkp. podpisano w dniu 12. 11. 2012 r. na kwotę 17 000 007,10 zł z terminem realizacji 30.11.2013 r.

Na zadaniu do końca 2012 r. wykonano, roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe oraz wycinkę drzew w 100% oraz rozpoczęto roboty ziemne, które zafakturowano w 22,65 %. Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło 17,15 %.

Łącznie na koniec roku zafakturowano na zdaniu środki w kwocie 2 924 559,44 zł, z tego 2 729 559,44 zł to środki z ”Programu dla Odry 2006” oraz 195 000,00 zł to środki z budżetu państwa.

Przepompownia Witnica – odbudowa

W ramach zadania planuje się wykonać: montaż czyszczarki krat umożliwiającej mechaniczne usuwanie skratek, wymianę agregatów pompowych na pompy zatapialne, wymianę rurociągów i armatury oraz wymianę instalacji elektrycznej i technologicznej z zastosowaniem automatycznej pracy pomp. Umowę z wykonawcą rbm tj. Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych Rusiecki ze Szczecina podpisano w dniu 07.09.2012 r. na kwotę 7 514 633,50 zł z terminem zakończenia 30.11.2014 r. Efekty rzeczowe uzyskane na koniec roku 2012 to: prace demontażowe 4,47 %, wykonanie podpór pod rurociągi Pr-1, Pr-2, Pr-3, KW-1, KW-2, KW-3 - 54,08 %, wyposażenie technologiczne pompowni (instalacja) 17,24 %. Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło 6,45 %. Wykonanie finansowe na koniec 2012 r. wyniosło 516 946,99 zł, z tego 271 283,99 to środki z „Programu dla Odry 2006” i 245 663,00 zł - środki z WFOŚiGW.

Koszęcin-budowa nowej przepompowni

Celem budowy nowej przepompowni jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, odwadnianie terenu oraz utrzymanie poziomu wód gruntowych na wymaganych rzędnych. Nowa przepompownia melioracyjna posiadać będzie wydajność 3,19 m3/s. Umowę z wykonawcą rbm - Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych „Rusiecki” ze Szczecina podpisano 18.09. 2012 r. na kwotę 3 675 439,01 zł z terminem zakończenia robót do dnia 15.12.2014 r. Wykonano roboty przygotowawcze w 38,1 %, roboty betonowe i żelbetowe – przepompownia z wlotem i wylotem 47,5 %. Zaawansowanie robót od początku budowy ca wyniosło 13,2 %. Na koniec roku 2012 na zadania zafakturowano łącznie 522 432,00 zł, z tego 274 556 ,00 zł to środki z „Programu dla Odry 2006”
i 247 876,00 zł - środki z WFOŚiGW.

Przepompownia Ludzisławice- odbudowa

Celem inwestycji jest gruntowna odbudowa istniejącego obiektu wraz z wymianą całej technologii i naprawą elementów konstrukcyjnych części wlotowej, wylotowej i samej studni fundamentowej. Umowę z wykonawcą robot budowlano- montażowych - Zakładem Budowlanym „HYDROMEL-3” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. podpisano w dniu 18.09.2012 r. na kwotę 5 275 339,69 zł. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 30.11.2014 r. Efekty rzeczowe uzyskane na koniec roku 2012: wycinka drzew rozbiórki i demontaże w 35,85 %, roboty ziemne 60,35 %, montowanie rurociągów tłocznych i armatury 5,12 %, roboty demontażowe 100,00 %, linie zasilające 10,24 %.
Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło 9,27 % . Wykonanie finansowe wyniosło 529 583,41 zł, z tego 281 664,41 zł to środki z „Programu dla Odry 2006” i 247 919,00 zł - środki z WFOŚiGW.

Dokumentacja przyszłościowa

W roku 2012 r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla inwestycji pn.„Nowa Sól- Pleszówek-etap II- budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń”, której realizacja zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe mieszkańców miejscowości Nowa Sól, Pleszówek i Otyń. Na zadaniu zafakturowano w 2012r. kwotę 414 750,00 zł z czego: środki z „PdO-2006”- 158 750,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Ziel. Górze - 100 000 zł, Gminy Otyń- 2 000,00 zł, Gminy Nowa Sól-Miasto- 120 000,00 zł, Gminy Siedlisko- 2 000,00 zl, Gminy Nowa Sól 2 000,00 zł, Starostwa Powiatowego Nowa Sól- 30 000,00 zł. Łącznie za dokumentację zapłacono 908 750,00 zł.

Kontynuowano również opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadań:

- Warniki-Witnica II- rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty w km 16+900 do 11+900

W roku 2012 z „ Programu dla Odry-2006” na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania wydatkowano kwotę 8 000,00zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowo-wykonawcza dla inwestycji, której realizacja zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe mieszkańców miejscowości Kamień Mały, Kamień Wielki, Mościczki. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.09.2013r.

- Górzyca-Kostrzyn zad. 1- Górzyca-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3. Na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania na koniec 2012r. wydatkowano środki z „ Programu dla Odry-2006” w kwocie 25 200,00 zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. miejscowości Górzyca. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.03.2013r.

- Górzyca-Kostrzyn zad. 2-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km
rzeki 609,3-614,2.
Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. pobliskich miejscowości Górzyca i Kostrzyn. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.03.2013r.

Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadań:

- Kiełcz- odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 424+000-424+500

Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. miejscowości Kiełcz. Środki wydatkowane na ten cel w 2012r. z „Programu..” to kwota
78 105,00 zł. Zakończenie prac planowane jest na rok 2013.

- Nietkowice- Będów-etap I- odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry
w km 493+300-499+260

Na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania na koniec 2012r. wydatkowano środki z „ Programu dla Odry-2006 w kwocie 75 881,16 zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. pobliskich miejscowości Nietkowice i Będów. Zakończenie prac planowane jest na rok 2013.

- Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III- Odcinek IIIc Gorzów Wlkp.-Borek w km rz. Warty 62+500-75+500

Na opracowanie dokumentacji projektowej, która zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe miejscowości Deszczno, Ciecierzyce i Borek wydatkowano w 2012r. z „Programu” kwotę 100 000,00zł. Zakończenie prac planowane jest na 30.11.2014r.

Na zadania realizowane w ramach „ Programu dla Odry-2006” w roku 2012 łącznie ze wszystkich źródeł finansowania wydatkowano 5 219 458,00zł.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

  Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

  2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony?

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony? Oto odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i już działa pod numerem telefonu 800 800 605. Można na niej uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Połączenia są bezpłatne.

  Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli?

  Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Nauczyciel, który nie będzie chciał pracować przy wyższym pensum, będzie mógł odejść na wcześniejszą emeryturę na obowiązujących wcześniej zasadach – dowiedział się DGP.

  Podwyżki dla nauczycieli i wyższe pensum w 2022 r.?

  Podwyżki dla nauczycieli i wyższe pensum w 2022 roku? Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje kolejne propozycje dotyczące reformy systemu wynagradzania nauczycieli.

  Stan wyjątkowy a stan wojenny

  Stan wyjątkowy a stan wojenny - czym się różnią, kiedy można je wprowadzić? Jakie stany nadzwyczajne przewiduje Konstytucja?