REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”

Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”
Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do 11 stycznia 2022 r. można składać oferty w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+” edycja 2022. Samorządy mogą otrzymać wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior + oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków.

Składanie ofert w ramach programu Senior + w edycji na 2022 rok odbywa się w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który dostępny jest na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego urzędu wojewódzkiego.

REKLAMA

Program "Senior+" - moduł 1

W ramach Modułu 1 przewidziano wsparcie finansowe na utworzenie domu lub klubu Senior+, w tym przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, lub wyposażenie ośrodka wsparcia, w wysokości do 400 tys. zł.

Program "Senior+" - moduł 2

W ramach Modułu 2 przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia. Wysokość dofinansowania przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior +. Dofinansowanie wynosi tu do 50 proc. realizacji zadania.

Pytania i odpowiedzi

Jak utworzyć ośrodek Senior+?

Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” i Klubu „Senior+”  następuje na podstawie uchwały, podejmowanej przez Radę Gminy lub Powiatu. Podobnie jest w przypadku połączenia ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub domu pomocy społecznej z tworzonym Domem lub Klubem Senior+. Ani Dzienny Dom Senior+, ani Klub Senior+ nie mogą funkcjonować w strukturze domu kultury, ośrodka kultury, warsztatu terapii zajęciowej, czy urzędu miasta, a ponadto Klub Senior+ nie może funkcjonować w strukturze Dziennego Domu Senior+.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie są zasady funkcjonowania ośrodków Senior+? Jaki jest tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w Dziennym Domu Senior+ i w Klubie Senior+?

Kierowanie osób do Dziennych Domów Senior+ następuje na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy. Przyznanie miejsca w Klubie „Senior+” może się odbywać na podstawie deklaracji uczestnictwa.

Czy jednostka samorządu terytorialnego może zwolnić seniorów z odpłatności za udział w zajęciach?

Odpłatności, w tym także kryteria zwolnienia uczestników ośrodków wsparcia „Senior+” z ich ponoszenia, określa uchwała Rady Gminy lub Powiatu.

Ilu pracowników powinno być zatrudnionych w Domu Senior+  i jaka jest wymagana forma ich zatrudnienia?

REKLAMA

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii, lub pielęgniarka, w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Specjaliści prowadzący zajęcia przez kilka godzin w miesiącu, np. instruktora tańca, mogą być zatrudniani na umowy cywilno-prawne.

Czy jest możliwe sfinansowanie w ramach programu Senior+ prac wykończeniowych w nowym budynku, który został wybudowany za pomocą środków własnych jednostki samorządu terytorialnego?

Nie jest możliwe sfinansowanie w ramach programu prac wykończeniowych w nowym budynku, który został wybudowany za pomocą środków własnych jednostki samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji samorząd może otrzymać jedynie dotację na wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł 1 programu). Podobnie nie jest możliwe sfinansowanie z programu kosztów rozbudowy już istniejącego budynku. W sytuacji, gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie Domu lub Klubu Senior+.

Jaka jest wymagana powierzchnia użytkowa Domu lub Klubu Senior+?

Powierzchnia użytkowa przypadająca na jedno miejsce w ośrodku powinna wynosić nie  mniej  niż 5 m2. W jej skład  wchodzą wszystkie pomieszczenia Domu czy Klubu.

Czy z modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 można otrzymać dofinansowanie na remont (rozbudowę) już utworzonego Klubu Senior+ lub Domu Senior+?

Nie. Funkcjonujące ośrodki wsparcia „Senior+” otrzymały już takie wsparcie w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz nowego programu w edycji 2021.

Czy w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 można otrzymać dofinansowanie na remont dachu w budynku, w którym znajdują się inne podmioty poza ośrodkiem wsparcia „Senior+”?

Kosztów remontu dachu w budynku, w którym znajdują się inne podmioty poza ośrodkiem wsparcia „Senior+” - nie można uznać za koszty kwalifikowalne.

Czy można przekształcić Dzienny Dom Senior+ w Klub Senior+?

Nie. Nie ma możliwości przekształcenia Dziennego Domu Senior+ w Klub Senior+, dopóki jednostka samorządu terytorialnego pobiera środki z programu, a także w okresie trwałości realizacji zadania. Jest to zgodne z zawartą w programie i umowie zasadą konieczności zapewnienia trwałości realizacji zadania. Oznacza to obowiązek finansowania projektu i utrzymania jego efektów ze środków własnych beneficjenta, przez okres określony w umowie, czyli przez 3 lata. Jeżeli samorząd po okresie utrzymania trwałości przekształci dom w klub, nie będzie mógł otrzymać dotacji z modułu 2 na funkcjonowanie klubu (gdyż nie powstał on w ramach programu).

Czy pomieszczenia należące do ośrodków wsparcia „Senior+”, w budynkach będących siedzibą również innych podmiotów, mogą stanowić części wspólne (np. łazienki, szatnie)?

REKLAMA

Nie. Przystępując do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do utworzenia ośrodka wsparcia, spełniającego standardy lokalowe określone w programie. Zgodnie ze standardami lokalowymi Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ muszą posiadać wydzielone pomieszczenia. Niezachowanie minimalnego standardu placówki określonego w programie będzie skutkowało zwrotem dotacji za okres niezachowania standardu. Nie dotyczy to ośrodków wsparcia utworzonych na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015–2020.

Czy aktualnie Dzienny Dom Senior+ powinien wymagać od uczestnika zaświadczenia lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących?

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, nie ma takiego wymagania. Fizjoterapeuta, który prowadzi zajęcia z zakresu fizjoterapii, po wywiadzie podmiotowym z uczestnikiem, może kwalifikować do zabiegów kinezyterapii, zajęć ogólnousprawniających z zakresu aktywności ruchowej, zgodnie z  potrzebami i możliwościami uczestników, dobierać i przeprowadzać ćwiczenia ogólnousprawniające.

Czy koszty transportu seniorów mogą być pokrywane z dotacji?

Koszty transportu seniorów do i z ośrodka wsparcia leżą po stronie jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast koszty usług transportowych dotyczące planowanych wycieczek, lub wyjazdów np. do kina, na basen – mogą być pokrywane z dotacji.

W jaki sposób obliczana jest wysokość dotacji w stosunku do frekwencji w domu lub klubie Senior+

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2 konkursu ośrodek wsparcia Senior+ zobowiązany jest do prowadzenia dziennych list obecności, na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja. W przypadku gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest o 50% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w danym ośrodku, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany, który podlega zwrotowi jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Przy wyliczeniu frekwencji uwzględnia się liczbę osób objętych usługami ośrodka wsparcia lub alternatywnymi sposobami realizacji zajęć w okresie pandemii, prowadzonych poza siedzibą Dziennego Domu „Senior+”, czy Klubu „Senior+”.

Czy 20-godzinna oferta usług Klubów Senior+, określona w rozdziale IV.2 pkt 6 programu, obowiązuje wszystkie Kluby Senior+?

Jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły Kluby „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, a które są w okresie utrzymania trwałości zadania i nie ubiegają się o dotację w ramach nowego programu, mogą funkcjonować w wymiarze czasu określonym w umowach zawartych w ramach programu wieloletniego „Senior” na lata 2015-2020

Czy  możliwe  jest  komercyjne  wykorzystanie pomieszczeń ośrodka wsparcia Senior+?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie wyraża zgody na komercyjne wynajęcie pomieszczeń ośrodka wsparcia dofinansowanego ze środków programu wieloletniego „Senior+”. W ośrodku wsparcia nie mogą też mieć siedziby inne podmioty. Dozwolone jest jedynie wykorzystanie pomieszczeń należących do ośrodka wsparcia „Senior+” na bezpłatną działalność pomocową dla mieszkańców gminy, po godzinach funkcjonowania ośrodka wsparcia. Niezachowanie standardu ośrodka wsparcia może skutkować niezakwalifikowaniem części dotacji, przeznaczonej na utworzenie danego ośrodka, za okres niezachowania wskazanego standardu. Dotacja podlega w takiej sytuacji zwrotowi jako pobrana w nadmiernej wysokości.

Czy wykonanie podjazdu przy wejściu do budynku w którym będzie funkcjonował Dzienny Dom/ Klub Senior+ jest kosztem kwalifikowanym i można go pokryć ze środków dotacji?

Jeżeli mamy na myśli podjazd, który jest drogą dojazdową do ośrodka, to koszt wykonania  takiego podjazdu będzie kosztem niekwalifikowanym. Natomiast jeśli chodzi o podjazd – rampę przy schodach, taki koszt będzie kosztem kwalifikowalnym (dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

Czy z dotacji w ramach modułu 2, można doposażyć ośrodek wsparcia „Senior+” (np. zakup drukarki, zmywarki)?

W ramach modułu 2 programu, mogą być dofinansowane jedynie koszty bieżącej działalności ośrodków wsparcia „Senior+”. Zakup wyposażenia takiego jak drukarka, czy zmywarka nie mieści się w tym zakresie. Na takie wyposażenie jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z modułu 1 programu.

Czy można wydać więcej decyzji administracyjnych kierujących uczestników do Dziennego Domu Senior+/ Klubu Senior+, niż zadeklarowana liczba miejsc wskazana w umowie dotacyjnej?

Tak.

Czy godziny pracy (określone w umowie o pracę) kierownika Klubu Senior+ muszą się pokrywać z godzinami otwarcia/funkcjonowania klubu?

Umowa o pracę określa czas i miejsce wykonywania pracy. Godziny pracy kierownika mogą wybiegać poza godziny funkcjonowania Klubu Senior+ (czas pracy kierownika może być dłuższy, od godzin funkcjonowania Klubu Senior+).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

  Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

  Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

  Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

  KPO 2024. Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy? Ekspert: 43 inwestycje i ich refinansowanie zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

  Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  REKLAMA

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  Uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela stawek]. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  REKLAMA

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I.Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  REKLAMA