REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”

Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu  „Senior+”
Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do 11 stycznia 2022 r. można składać oferty w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+” edycja 2022. Samorządy mogą otrzymać wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior + oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków.

Składanie ofert w ramach programu Senior + w edycji na 2022 rok odbywa się w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który dostępny jest na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego urzędu wojewódzkiego.

REKLAMA

Program "Senior+" - moduł 1

W ramach Modułu 1 przewidziano wsparcie finansowe na utworzenie domu lub klubu Senior+, w tym przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, lub wyposażenie ośrodka wsparcia, w wysokości do 400 tys. zł.

Program "Senior+" - moduł 2

W ramach Modułu 2 przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia. Wysokość dofinansowania przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior +. Dofinansowanie wynosi tu do 50 proc. realizacji zadania.

Pytania i odpowiedzi

Jak utworzyć ośrodek Senior+?

Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” i Klubu „Senior+”  następuje na podstawie uchwały, podejmowanej przez Radę Gminy lub Powiatu. Podobnie jest w przypadku połączenia ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub domu pomocy społecznej z tworzonym Domem lub Klubem Senior+. Ani Dzienny Dom Senior+, ani Klub Senior+ nie mogą funkcjonować w strukturze domu kultury, ośrodka kultury, warsztatu terapii zajęciowej, czy urzędu miasta, a ponadto Klub Senior+ nie może funkcjonować w strukturze Dziennego Domu Senior+.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie są zasady funkcjonowania ośrodków Senior+? Jaki jest tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w Dziennym Domu Senior+ i w Klubie Senior+?

Kierowanie osób do Dziennych Domów Senior+ następuje na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy. Przyznanie miejsca w Klubie „Senior+” może się odbywać na podstawie deklaracji uczestnictwa.

Czy jednostka samorządu terytorialnego może zwolnić seniorów z odpłatności za udział w zajęciach?

Odpłatności, w tym także kryteria zwolnienia uczestników ośrodków wsparcia „Senior+” z ich ponoszenia, określa uchwała Rady Gminy lub Powiatu.

Ilu pracowników powinno być zatrudnionych w Domu Senior+  i jaka jest wymagana forma ich zatrudnienia?

REKLAMA

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii, lub pielęgniarka, w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Specjaliści prowadzący zajęcia przez kilka godzin w miesiącu, np. instruktora tańca, mogą być zatrudniani na umowy cywilno-prawne.

Czy jest możliwe sfinansowanie w ramach programu Senior+ prac wykończeniowych w nowym budynku, który został wybudowany za pomocą środków własnych jednostki samorządu terytorialnego?

Nie jest możliwe sfinansowanie w ramach programu prac wykończeniowych w nowym budynku, który został wybudowany za pomocą środków własnych jednostki samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji samorząd może otrzymać jedynie dotację na wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł 1 programu). Podobnie nie jest możliwe sfinansowanie z programu kosztów rozbudowy już istniejącego budynku. W sytuacji, gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie Domu lub Klubu Senior+.

Jaka jest wymagana powierzchnia użytkowa Domu lub Klubu Senior+?

Powierzchnia użytkowa przypadająca na jedno miejsce w ośrodku powinna wynosić nie  mniej  niż 5 m2. W jej skład  wchodzą wszystkie pomieszczenia Domu czy Klubu.

Czy z modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 można otrzymać dofinansowanie na remont (rozbudowę) już utworzonego Klubu Senior+ lub Domu Senior+?

Nie. Funkcjonujące ośrodki wsparcia „Senior+” otrzymały już takie wsparcie w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz nowego programu w edycji 2021.

Czy w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 można otrzymać dofinansowanie na remont dachu w budynku, w którym znajdują się inne podmioty poza ośrodkiem wsparcia „Senior+”?

Kosztów remontu dachu w budynku, w którym znajdują się inne podmioty poza ośrodkiem wsparcia „Senior+” - nie można uznać za koszty kwalifikowalne.

Czy można przekształcić Dzienny Dom Senior+ w Klub Senior+?

Nie. Nie ma możliwości przekształcenia Dziennego Domu Senior+ w Klub Senior+, dopóki jednostka samorządu terytorialnego pobiera środki z programu, a także w okresie trwałości realizacji zadania. Jest to zgodne z zawartą w programie i umowie zasadą konieczności zapewnienia trwałości realizacji zadania. Oznacza to obowiązek finansowania projektu i utrzymania jego efektów ze środków własnych beneficjenta, przez okres określony w umowie, czyli przez 3 lata. Jeżeli samorząd po okresie utrzymania trwałości przekształci dom w klub, nie będzie mógł otrzymać dotacji z modułu 2 na funkcjonowanie klubu (gdyż nie powstał on w ramach programu).

Czy pomieszczenia należące do ośrodków wsparcia „Senior+”, w budynkach będących siedzibą również innych podmiotów, mogą stanowić części wspólne (np. łazienki, szatnie)?

REKLAMA

Nie. Przystępując do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do utworzenia ośrodka wsparcia, spełniającego standardy lokalowe określone w programie. Zgodnie ze standardami lokalowymi Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ muszą posiadać wydzielone pomieszczenia. Niezachowanie minimalnego standardu placówki określonego w programie będzie skutkowało zwrotem dotacji za okres niezachowania standardu. Nie dotyczy to ośrodków wsparcia utworzonych na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015–2020.

Czy aktualnie Dzienny Dom Senior+ powinien wymagać od uczestnika zaświadczenia lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących?

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, nie ma takiego wymagania. Fizjoterapeuta, który prowadzi zajęcia z zakresu fizjoterapii, po wywiadzie podmiotowym z uczestnikiem, może kwalifikować do zabiegów kinezyterapii, zajęć ogólnousprawniających z zakresu aktywności ruchowej, zgodnie z  potrzebami i możliwościami uczestników, dobierać i przeprowadzać ćwiczenia ogólnousprawniające.

Czy koszty transportu seniorów mogą być pokrywane z dotacji?

Koszty transportu seniorów do i z ośrodka wsparcia leżą po stronie jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast koszty usług transportowych dotyczące planowanych wycieczek, lub wyjazdów np. do kina, na basen – mogą być pokrywane z dotacji.

W jaki sposób obliczana jest wysokość dotacji w stosunku do frekwencji w domu lub klubie Senior+

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2 konkursu ośrodek wsparcia Senior+ zobowiązany jest do prowadzenia dziennych list obecności, na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja. W przypadku gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest o 50% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w danym ośrodku, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany, który podlega zwrotowi jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Przy wyliczeniu frekwencji uwzględnia się liczbę osób objętych usługami ośrodka wsparcia lub alternatywnymi sposobami realizacji zajęć w okresie pandemii, prowadzonych poza siedzibą Dziennego Domu „Senior+”, czy Klubu „Senior+”.

Czy 20-godzinna oferta usług Klubów Senior+, określona w rozdziale IV.2 pkt 6 programu, obowiązuje wszystkie Kluby Senior+?

Jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły Kluby „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, a które są w okresie utrzymania trwałości zadania i nie ubiegają się o dotację w ramach nowego programu, mogą funkcjonować w wymiarze czasu określonym w umowach zawartych w ramach programu wieloletniego „Senior” na lata 2015-2020

Czy  możliwe  jest  komercyjne  wykorzystanie pomieszczeń ośrodka wsparcia Senior+?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie wyraża zgody na komercyjne wynajęcie pomieszczeń ośrodka wsparcia dofinansowanego ze środków programu wieloletniego „Senior+”. W ośrodku wsparcia nie mogą też mieć siedziby inne podmioty. Dozwolone jest jedynie wykorzystanie pomieszczeń należących do ośrodka wsparcia „Senior+” na bezpłatną działalność pomocową dla mieszkańców gminy, po godzinach funkcjonowania ośrodka wsparcia. Niezachowanie standardu ośrodka wsparcia może skutkować niezakwalifikowaniem części dotacji, przeznaczonej na utworzenie danego ośrodka, za okres niezachowania wskazanego standardu. Dotacja podlega w takiej sytuacji zwrotowi jako pobrana w nadmiernej wysokości.

Czy wykonanie podjazdu przy wejściu do budynku w którym będzie funkcjonował Dzienny Dom/ Klub Senior+ jest kosztem kwalifikowanym i można go pokryć ze środków dotacji?

Jeżeli mamy na myśli podjazd, który jest drogą dojazdową do ośrodka, to koszt wykonania  takiego podjazdu będzie kosztem niekwalifikowanym. Natomiast jeśli chodzi o podjazd – rampę przy schodach, taki koszt będzie kosztem kwalifikowalnym (dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

Czy z dotacji w ramach modułu 2, można doposażyć ośrodek wsparcia „Senior+” (np. zakup drukarki, zmywarki)?

W ramach modułu 2 programu, mogą być dofinansowane jedynie koszty bieżącej działalności ośrodków wsparcia „Senior+”. Zakup wyposażenia takiego jak drukarka, czy zmywarka nie mieści się w tym zakresie. Na takie wyposażenie jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z modułu 1 programu.

Czy można wydać więcej decyzji administracyjnych kierujących uczestników do Dziennego Domu Senior+/ Klubu Senior+, niż zadeklarowana liczba miejsc wskazana w umowie dotacyjnej?

Tak.

Czy godziny pracy (określone w umowie o pracę) kierownika Klubu Senior+ muszą się pokrywać z godzinami otwarcia/funkcjonowania klubu?

Umowa o pracę określa czas i miejsce wykonywania pracy. Godziny pracy kierownika mogą wybiegać poza godziny funkcjonowania Klubu Senior+ (czas pracy kierownika może być dłuższy, od godzin funkcjonowania Klubu Senior+).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ile i jak można dorobić do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego od czerwca do sierpnia 2024 r.?

ZUS informuje, że nauczyciele, którzy skorzystali z możliwości przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, nie muszą rezygnować z aktywności zawodowej. Ale jeżeli chcą ponownie podjąć pracę, powinni przestrzegać pewnych ograniczeń, by ZUS nie zawiesił czy nie zmniejszył wypłacanego świadczenia. 

Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami dla 10 województw. Idzie upał

Kalendarzowe i astronomiczne lato dopiero się rozpoczęło, a już Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami w najbliższych dniach. W 10 województwach prawdopodobieństwo upałów wynosi 85 proc. 

Wcześniejsza emerytura dla wszystkich? Czy uda się w 2025 r.?

Możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę przez nauczycieli wchodzi w życie 1 września 2024 r. Jedna kwestia to to, że nie wszyscy mogą z niej skorzystać. A druga, że nie zawsze będzie się to opłacać. Związek Nauczycielstwa Polskiego zachęca do dokładnego przeanalizowania wszystkich "za" i "przeciw", zanim podejmie się decyzję. 

Nowe kursy samoobrony "Bezpieczny Warszawiak" i "Bezpieczna Warszawianka". Miejsce, terminy

26 czerwca będzie można zapisać się na kursy samoobrony "Bezpieczna Warszawianka” i "Bezpieczny Warszawiak”. Zajęcia będą odbywać się w lipcu. Są organizowane przez Straż Miejską.

REKLAMA

FORUM LIDERÓW PPP 2024. Rozwój rynku PPP w Polsce wymaga aktywnego wsparcia nowego rządu

W Warszawie odbyła się IX edycja konferencji Forum Liderów PPP, poświęcona infrastrukturze krytycznej oraz korzyściom wynikającym z zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w kontekście jakości inwestycji, jej odporności oraz zarządzania kryzysowego. Eksperci zaprezentowali niezbędne rodzaje partnerstwa, potencjalne współprace, mapowanie interesariuszy, podział ryzyk, elementy zapewniające odporność inwestycji, warunki umów i efektywne zarządzanie projektami. 

Amerykanie, Niemcy i Francuzi będą produkować amunicję na Ukrainie. Podpisano już umowy z ukraińskim rządem

Koncern zbrojeniowy ze Stanów Zjednoczonych Northrop Grumman zacznie produkcję amunicji na Ukrainie. Taką informacje przekazał ukraiński portal Militarnyj. To pierwsza taka umowa między ukraińskim rządem a amerykańską firmą produkującą broń.

Za małe podwyżki dla policjantów? Będzie jednak więcej na kontach niż 4,1%? Przecież w policji już dziś jest 15 000 wakatów

Już dziś jest w Policji 15 000 wakatów. Co się stanie z zainteresowaniem pracą policjanta w przypadku podniesienia mundurowym pensji w 2025 r. tylko o 4,1%. Tyle deklaruje rząd premiera D. Tuska dla całej budżetówki w 2025 r.

Czy nauczycielka teraz może przejść na emeryturę z ZUS już po ukończeniu 55. roku życia, na czym polega wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne choć formalnie emeryturą nie jest, w rzeczywistości pełni rolę wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Czy jednak wszyscy zatrudnieni w tym zawodzie mogą z takiego świadczenia z ZUS skorzystać, zy tylko gdy stracą pracę?

REKLAMA

Od 1 września 2025 r. zmiany w szkołach. Jedna godzina tygodniowo religii. Czy coś jeszcze się zmieni?

Ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od 1 września 2025 roku w polskich szkołach zostanie wprowadzona jedna godzina lekcji religii. To oznacza, że uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach religijnych raz w tygodniu.

Podwyżki wynagrodzeń nawet o 1000 zł dla pracowników samorządowych. Padł apel ZMP

 Związek Miast Polskich wyraził negatywną opinię o projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych. 

REKLAMA