REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy szkoła może zatrudnić obywatela Ukrainy na stanowisku nauczyciela?

Kiedy szkoła może zatrudnić obywatela Ukrainy na stanowisku nauczyciela
Kiedy szkoła może zatrudnić obywatela Ukrainy na stanowisku nauczyciela

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy szkoła może zatrudnić obywatela Ukrainy na stanowisku nauczyciela?

Zatrudnianie obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela

Obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani:

 • na stanowisku nauczyciela na podstawie przepisów ustawy – Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznawany za legalny udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, może podejmować pracę w Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę. W przypadku ubiegania się o pracę na stanowisku nauczyciela, obywatela Ukrainy będą obowiązywały takie same wymogi jak obywatela Polski. Jeżeli osoba, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w Ukrainie, chce w Polsce podjąć pracę w tym zawodzie, musi dokonać uznania zagranicznego dyplomu, aby następnie móc się ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych, zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania tego zawodu w Polsce. Obywateli Ukrainy można zatrudnić w publicznych szkołach lub placówkach w Polsce zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony.
 •  w szkole także na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe. W tym przypadku nie jest wymagane spełnianie przez zatrudnianą osobę wymagań kwalifikacyjnych, a jedynie posiadanie odpowiedniego przygotowania, które ocenia dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może uznać przygotowanie za właściwe nawet w przypadku braku nostryfikacji dyplomu.

Kiedy szkoła może zatrudnić obywatela Ukrainy - uznawanie kwalifikacji z Ukrainy

Przy uznawaniu kwalifikacji z Ukrainy uwzględnia się:

 • kwalifikacje nauczycieli zatrudnianych w Polsce określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289);
 • dyplomy uzyskane na Ukrainie do 20 czerwca 2006 r. są uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami. Potwierdzenie uznania równoważności dyplomu można uzyskać występując do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z prośbą o wydanie imiennego zaświadczenia lub opinii ogólnej o dyplomie.
  Więcej informacji www.nawa.gov.pl;
 • dyplomy uzyskane na Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. wymagają potwierdzenia ich równoważności z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji. Nostryfikacji dokonują uprawnione uczelnie. Uczelnia ma 90 dni na uznanie dyplomu, jednakże jest to termin maksymalny (do terminu nie wlicza się przedłożenia tłumaczeń dokumentów, ewentualnych egzaminów lub praktyk). Wymóg opłaty nostryfikacyjnej wynika z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wynosi max. 50 proc. wynagrodzenia profesora (3205 zł). Uczelnia może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat.
  Więcej informacji o uprawnionych uczelniach do uznawania dyplomów można uzyskać pod adresem www.polon.nauka.gov.pl oraz pod bezpośrednim linkiem polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr?execution=e1s1;
 • nauczyciele, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów z zagranicy powinni posiadać kwalifikacje do nauczania języka polskiego. Powyższe zajęcia dla młodszych uczniów mogą prowadzić także nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej.

Dodatkowe zajęcia nauki z języka polskiego dla uczniów
 

Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jest organizowana dodatkowa bezpłatna nauka języka polskiego. Nauka odbywa się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego w szkole, do której zostało zapisane dziecko.

Organizacja zajęć dodatkowych z języka polskiego to zadanie organu prowadzącego szkołę. Sposób organizacji zajęć określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1283).

Jakie są ułatwienia w zatrudnianiu kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela w szkołach?

Ułatwienie zatrudniania kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela w szkołach:

 • w szkołach i w przedszkolach, w których utworzono dodatkowe oddziały w związku z przyjęciem dzieci i uczniów przybyłych z terytorium Ukrainy:
  • w roku szkolnym 2021/2022 dyrektor może przydzielić nauczycielowi, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;
  • dyrektor szkoły może zatrudnić nauczycieli korzystających z uprawnień do świadczenia kompensacyjnego bez zawieszenia prawa do tego świadczenia;
 • pracę na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe, może podjąć nauczyciel korzystający z uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego, bez zawieszenia prawa do tego świadczenia; z tej możliwości mogą skorzystać nauczyciele znający język, którym posługują się dzieci i młodzież przybywająca z Ukrainy;
 • w roku szkolnym 2021/2022 pracę na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe, mogą podjąć osoby niebędące obywatelami polskimi, które posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, bez konieczności potwierdzenia znajomości języka polskiego wymaganymi dokumentami.
 • w szkołach i w przedszkolach, w których utworzono dodatkowe oddziały w związku z przyjęciem dzieci i uczniów przybyłych z terytorium Ukrainy:
  • w roku szkolnym 2021/2022 dyrektor może przydzielić nauczycielowi, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;
  • dyrektor szkoły może zatrudnić nauczycieli korzystających z uprawnień do świadczenia kompensacyjnego bez zawieszenia prawa do tego świadczenia;
 • pracę na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe, może podjąć nauczyciel korzystający z uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego, bez zawieszenia prawa do tego świadczenia; z tej możliwości mogą skorzystać nauczyciele znający język, którym posługują się dzieci i młodzież przybywająca z Ukrainy;
 • w roku szkolnym 2021/2022 pracę na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe, mogą podjąć osoby niebędące obywatelami polskimi, które posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, bez konieczności potwierdzenia znajomości języka polskiego wymaganymi dokumentami.

 

Pełna treść listu

Інформація для громадян України щодо працевлаштування у школах педагогів та помічників вчителя

REKLAMA

У зв’язку з агресією Росії проти України та припливом біженців до Польщі з території України, Міністерство освіти і науки вжило низку заходів для полегшення адаптації українських дітей у польських школах та працевлаштування громадян України. Нижче ми подаємо найважливішу інформацію щодо цього.

Сприяння працевлаштуванню у школах педагогів та помічників вчителя
 

 • у школах та дитячих садках зі створеними додатковими відділеннями у зв'язку із зарахуванням дітей та учнів, які прибули з території України:
  • у 2021/2022 навчальному році директор може призначити вчителю за його згодою понаднормові години, які становлять понад 1/2 тижневої обов’язкової кількості годин занять;
  • директор школи може приймати на роботу вчителів, які мають право на компенсаційну допомогу, без припинення права на цю допомогу;
 • роботу помічника вчителя, зазначеного у ст. 165 № 8 Закону про освіту, може виконувати вчитель, який користується правом на компенсаційну допомогу, без призупинення права на цю допомогу; цією можливістю можуть скористатися вчителі, які знають мову, якою розмовляють діти та молодь з України;
 • у 2021/2022 навчальному році працювати на посаді помічника вчителя, зазначеного у ст. 165 № 8 Закону про освіту, можуть особи, які не є громадянами Польщі та володіють польською мовою в усній та письмовій формі до ступеня, що дає змогу допомогти учню, який не знає польської мови або не володіє нею на достатньому рівні для отримання освіти, без необхідності підтвердження знання польської мови необхідними документами.

Працевлаштування громадян України на посаду вчителя
 

 • громадяни України можуть бути прийняті на роботу на посаду вчителя відповідно до положень Закону – Статуту вчителя. Відповідно до ст. 38 та ст. 39 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території їхньої держави, громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща є або вважалося законним, після його запиту надається дозвіл на тимчасове проживання. Громадянин України, який отримав дозвіл на тимчасове проживання, може працювати в Республіці Польща без дозволу на роботу. У разі працевлаштування на посаду вчителя громадянин України матиме такі ж вимоги, як і громадянин Польщі. Якщо особа, яка має право на педагогічну діяльність в Україні, бажає працювати за цією професією в Польщі, вона повинна нострифікувати іноземний диплом, щоб мати можливість подати заявку на отримання професійного ліцензування відповідно до нормативних актів, які визначають правила здійснення цієї професії в Польщі. Громадяни України можуть бути працевлаштовані в державних школах або закладах Польщі відповідно до положень Закону, Статуту вчителя, на основі строкового трудового договору або трудового договору на невизначений термін.
 • Громадяни України також можуть бути працевлаштовані до шкіл відповідно до ст. 15 Закону про освіту. При цьому не вимагається відповідність працівника кваліфікаційним вимогам, а лише відповідна підготовка, оцінена директором школи. Директор школи може вважати підготовку відповідною навіть за відсутності нострифікації диплома.

Визнання кваліфікації вчителів з України
 

 • детальні вимоги щодо кваліфікації вчителів, які працюють у Польщі, визначена в Постанові Міністра національної освіти від 1 серпня 2017 р. (Вісник законів 2020 р., ст. 1289);
 • дипломи, отримані в Україні до 20 червня 2006 р., визнаються, як рівноцінні своїм польським аналогам. Підтвердження про визнання рівноцінності диплому можна отримати, звернувшись до Національного агентства з академічних обмінів (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej) із запитом про надання іменного сертифіката або загального висновку про диплом.
 • Більше інформації на www.nawa.gov.pl;
 • дипломи, отримані в Україні після 20 червня 2006 р., потребують підтвердження їх рівноцінності польському аналогу шляхом нострифікації. Нострифікацію здійснюють уповноважені вищі навчальні заклади. Вищий навчальний заклад має 90 днів на визнання диплома, однак, це максимальний термін (подача перекладів документів, можливих іспитів чи стажування не входить у термін). Вимога щодо плати за визнання випливає із Закону про вищу освіту і науку та становить максимально 50 відсотків професорської заробітної плати (3205 злотих). Вищий навчальний заклад може прийняти рішення про звільнення від оплати.
 • Більше інформації про вищі навчальні заклади, уповноважені визнавати дипломи, можна отримати на сайті www.polon.nauka.gov.pl та за посиланням: polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr?execution=e1s1;
 • вчителі, які проводять додаткові заняття польської мови для іноземних учнів, мають бути кваліфікованими для викладання польської мови. Вищезазначені заняття для молодших учнів також можуть проводити вчителі, які мають кваліфікацію для проведення занять дошкільного віку.

Додаткові заняття польської мови для учнів
 

Учні, які приїжджають з-за кордону підлягають обов’язковому навчанню чи освіті. Для учнів, які не знають польської мови або володіють нею на рівні, недостатньому для отримання користі від навчання, організовуються додаткові безкоштовні уроки польської мови. Навчання дитини в школі відбувається відповідно до основної загальноосвітньої програми, у формі додаткових уроків польської мови.
Організація додаткових занять польської мови є обов’язком керівництва школи. Спосіб організації занять визначається положеннями Постанови Міністра національної освіти від 23 серпня 2017 року про освіту іноземних громадян та осіб, які є громадянами Польщі, але здобули освіту в школах, що діють в системах освіти інших країн (Вісник законів 2020, ст. 1283).

Зарахування дітей та молоді з України до польських шкіл – лист Міністра освіти і науки
 

Міністр освіти і науки Пшемислав Чарнек надіслав листа кураторам, представникам місцевого самоврядування та директорам щодо діяльності Міністерства освіти і науки відносно полегшення зарахування українських дітей до польських шкіл.

У листі міністр представив нові законодавчі норми щодо організації навчання учнів, які приїжджають з України, зокрема стосовно питання створення підготовчих відділень.

Крім того, лист містив інформацію щодо працевлаштування громадян України на посаду вчителя, підтримки студентів з особливими освітніми потребами та дидактичні матеріали для студентів з України.

Повний текст листа доступний за посиланням: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przyjmowanie-do-polskich-szkol-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy--list-ministra-edukacji-i-nauki-do-kuratorow-samorzadowcow-i-dyrektorow-szkol

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Dla nauczycieli: co najmniej 15% podwyżki, 500 zł dodatku za wychowawstwo, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, godzinach ponadwymiarowych. ZNP i NSZZ Solidarność do MEN: sprawy do pilnego załatwienia

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA