REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Budżet samorządu 2022 - planowanie krok po kroku

Budżet samorządu 2022 - planowanie krok po kroku
Budżet samorządu 2022 - planowanie krok po kroku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Budżet samorządu 2022. W samorządach trwają prace nad projektem przyszłorocznych budżetów. Jak prawidłowo procedować budżet na 2022 rok, który będzie uwzględniał wskazówki resortu finansów oraz wszelkie zmiany w przepisach mające wpływ na kształtowanie budżetu w jednostkach sektora finansów publicznych - przedstawiamy krok po kroku.

Budżet samorządu 2022. Opracowywanie materiałów cząstkowych do projektu budżetu

Zadania JST wykonywane są za pomocą jednostek organizacyjnych (samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych). Organ wykonawczy w celu opracowania projektu uchwały budżetowej przekazuje kierownikom wydziałów/referatów oraz kierownikom swoich jednostek organizacyjnych (m.in. szkół, ośrodków pomocy społecznej, instytucji kultury) założenia do projektu budżetu na 2022 rok, kierunki oraz wskaźniki makroekonomiczne. Równocześnie przekazuje informację o wymaganej szczegółowości materiałów oraz terminie ich złożenia.

REKLAMA

Niejednokrotnie szczegółowość materiałów, które składa podległa jednostka organizacyjna czy też wydział, to nie tylko nazwy zadań, lecz także np. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej z kwotami dotyczącymi wykonania roku poprzedzającego projekt budżetu, jak też kwoty planowane na 2022 rok.

Jakość materiałów złożonych przez poszczególnych kierowników będzie warunkowała jakość opracowania projektu uchwały budżetowej.

REKLAMA

Wytyczne co do szczegółowości powinny stanowić odzwierciedlenie wymagań określonych przez organ stanowiący w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w zakresie wymaganej szczegółowości projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - szczegółowość materiałów nie powinna być mniejsza.

Jeżeli organ wykonawczy nie określi, wobec kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników komórek organizacyjnych, szczegółowości, w jakiej oczekuje materiałów do projektu budżetu na rok 2022, będzie miał problem z opracowaniem projektu uchwały budżetowej. Złożenie przez poszczególnych kierowników materiałów cząstkowych w różnej szczegółowości uniemożliwi sprawne opracowanie projektu budżetu zgodnego co do szczegółowości wymaganej przez organ stanowiący.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opracowanie projektu budżetu, czyli co należy wziąć pod uwagę

Do 15 listopada 2021 r. organ wykonawczy powinien mieć już przygotowany projekt uchwały budżetowej. W tym terminie projekt budżetu należy przekazać organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej. Wraz z projektem uchwały budżetowej organ wykonawczy sporządza i przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

WAŻNE

REKLAMA

Należy pamiętać, że obowiązuje nowa klasyfikacja budżetowa. Do budżetu JST na rok 2022 po raz pierwszy będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Jeżeli w uchwale organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej nie postawiono wymogu innego uszczegółowienia w zakresie projektowanych wydatków jako dział, rozdział oraz grupy wydatków, to organ wykonawczy może podjąć decyzję w zakresie opracowania projektów planów finansowych w szczegółowości dział, rozdział oraz symbol grupy wydatków. Natomiast jeżeli projektowane w uchwale dochody i wydatki określono w szczegółowości dział, rozdział i paragraf, ponieważ tak wynika z uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, to projekt planów finansowych może być opracowany wyłącznie w szczegółowości dział, rozdział i paragraf, określone rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Tu trzeba mieć na uwadze ostatnie zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej wprowadzone w lipcu br. rozporządzeniem zmieniającym z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.

Założenia do projektu budżetu na 2022 rok

• Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami, które powinny wynikać z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

• Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (za podstawę możemy przyjąć dane, które wynikają z informacji Ministerstwa Finansów; należy zaznaczyć, że w tej części dane stanowią jedynie materiał informacyjno-szacunkowy).

• Dane w zakresie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa powinny być zgodne z informacją przekazaną przez danego dysponenta środków.

• Dochody własne gmin, miast i miast na prawach powiatu powinny uwzględniać m.in. podjęte uchwały rady gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych (z uwzględnieniem nowych stawek maksymalnych ustalonych na rok 2022).

• Uchwały dotyczące zaciąganych zobowiązań.

• W gminach - uchwała w sprawie funduszu sołeckiego.

Co powinien zawierać opracowany projekt uchwały budżetowej?

Opracowany projekt uchwały budżetowej powinien zawierać zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne elementy uchwały.

Budżet 2022 - planowane dochody

Planowane dochody JST ustalone według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze środków zagranicznych (wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; dalej: u.f.p.). Rada może ustalić oczywiście większą szczegółowość.

Dochody bieżące budżetu JST stanowią dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi, natomiast do dochodów majątkowych zalicza się:

 1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
 2. dochody ze sprzedaży majątku,
 3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Budżet 2022 - planowane wydatki

Planowane wydatki budżetowe ujmujemy w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji, z wyodrębnieniem:

 1. wydatków bieżących, w tym:
 • wydatków jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych,
 • dotacji na zadania bieżące,
 • świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 • wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
 • wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
 • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
 1. wydatków majątkowych.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Planując wydatki bieżące, mamy na uwadze, że nie mogą być one wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 u.f.p., zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 242 u.f.p.

Przy planowaniu wydatków należy pamiętać o art. 216 ust. 2 u.f.p., który stanowi, że wydatki jednostki samorządu terytorialnego są w szczególności przeznaczone na:

 1. zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
 2. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego,
 3. zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
 4. zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 5. pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
 6. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Planowane wydatki jednostki samorządu terytorialnego wykazuje się według działów i rozdziałów klasyfikacji określonej rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz grup wydatków wykazanych wyżej lub jeżeli organ stanowiący zadecyduje o większej szczegółowości, np. według grup paragrafów określonych rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej lub według paragrafów.

WAŻNE

Planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia/zadania ujęte w załączniku projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r. mają być zgodne z kwotami wskazanymi w projektowanych wydatkach uchwały budżetowej na 2022 r.

Rezerwa ogólna w budżecie

W budżecie obowiązkowo tworzy się rezerwę ogólną. Istnieje dodatkowo możliwość utworzenia rezerw celowych na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w czasie opracowywania budżetu.

Rezerwa ogólna musi być utworzona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

W przypadku utworzenia rezerw celowych ich łączna suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej należy pamiętać o obowiązku utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Nadwyżka lub deficyt w budżecie

Nadwyżka lub deficyt budżetu stanowiące różnicę między dochodami a wydatkami budżetu danej JST mogą być pokryte przychodami pochodzącymi z:

 • sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • kredytów,
 • pożyczek,
 • prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
 • nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
 • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 • spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
 • niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków zagranicznych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W przypadku zaplanowanego deficytu należy wskazać jedno ze źródeł jego pokrycia. W przypadku nadwyżki należy wskazać jej przeznaczenie.

Jeżeli jednostka wykazuje zadłużenie np. z tytułu kredytów i pożyczek czy też wyemitowanych papierów wartościowych, wówczas należy zgodnie z przypadającym harmonogramem spłat zaplanować rozchody w takich kwotach, jakie z niego wynikają.

Przychody i rozchody ujmujemy w projekcie uchwały budżetowej w układzie paragrafowym (trzycyfrowym) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Planując przychody, należy pamiętać o paragrafach przychodowych:

 • 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach",
 • 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków zagranicznych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków",
 • 907 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" - paragraf ten obejmuje przychody przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia,
 • 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych" - w paragrafie tym wykazuje się niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.

Natomiast w zakresie rozchodów pamiętamy o paragrafie 965 "Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego". Paragraf ten obejmuje rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia, w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu.

W przypadku gdy jednostka zaplanowała przychody z tytułu kredytów, pożyczek czy też emisji papierów wartościowych, należy ustalić limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, jak też pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego muszą być zgodne z kwotą upoważnienia dla organu wykonawczego do jego zaciągania/emisji.

W przypadku gdy jednostka zawarła umowę poręczenia lub gwarancji, planuje zgodnie z zawartą umową kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu udzielonych przez nią poręczeń i gwarancji.

Jeśli zaś chodzi o szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw, to w tej części planujemy dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załączniki do uchwały budżetowej 2022

W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:

 1. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kwoty dotacji mają być zgodne z kwotami dotacji w planowanych wydatkach;
 2. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p., oraz wydatków nimi finansowanych.

Aby zaplanować dochody i wydatki samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku, musi zostać podjęta uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego określająca źródła dochodów oraz ich przeznaczenie;

 1. plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

WAŻNE

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest ściśle powiązany z projektem uchwały budżetowej. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, co wynika z art. 229 u.f.p.

Przekazanie projektu uchwały budżetowej 2022

Organ wykonawczy w terminie do 15 listopada 2021 r. przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2022 rok organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i inne materiały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prace nad projektem uchwały budżetowej 2022

Wszyscy radni powinni zapoznać się z projektem uchwały budżetowej oraz z jej uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Należy zwrócić uwagę na uregulowania wewnętrzne danej jednostki samorządu terytorialnego, a głównie na statut jednostki, regulamin oraz tryb pracy komisji. To na podstawie powyższych materiałów oraz uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej radni pracują nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej przedłożony do regionalnej izby obrachunkowej podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający. Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 240 u.f.p.). Nie oznacza to jednak, że organ stanowiący nie może dokonywać innych zmian, w tym przesunięć środków pomiędzy zadaniami czy też wprowadzania nowych i wyłączania zaplanowanych zadań. Każda zmiana dokonana przez radę bez zgody organu wykonawczego jest dopuszczalna, o ile nie powoduje zwiększenia deficytu.

Uchwalenie uchwały budżetowej 2022

Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do 31 stycznia 2022 r. W przypadku niedotrzymania tego terminu regionalna izba obrachunkowa do końca lutego 2022 r. ustali budżet jednostki w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych w oparciu na art. 11 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz art. 240 ust. 3 u.f.p.

Autor: Małgorzata Wyrwas, wieloletni pracownik jednostek sektora finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w dziedzinie finansów publicznych, rachunkowości i podatków

Podstawa prawna

 • art. 233-240 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1773)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  800 plus. ZUS: pierwsze przelewy już 2 stycznia 2024 r.. Są już terminy kolejnych

  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że od stycznia 2024 r. ZUS podniesie osobom uprawnionym automatycznie wysokość świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł miesięcznie. Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Pierwsze przelewy z 800 plus ZUS wyśle 2 stycznia 2024 r.

  Wynagrodzenia nauczycieli 2024. Co najmniej 30 proc. podwyżki, nie mniej niż 1500 zł. ZNP czeka na realizację obietnic wyborczych

  Od nowego rządu wyłonionego przez większość sejmową oczekujemy w 2024 roku jak najszybszego przystąpienia do realizacji deklaracji z kampanii wyborczej - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wskazał na zapowiedzianą 30 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

  Umiejętności polskich piętnastolatków powyżej średniej OECD i UE [Badanie PISA 2022]

  We wszystkich trzech obszarach objętych międzynarodowym badaniem PISA 2022 wyniki polskich piętnastolatków są powyżej średniej dla krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z Unii Europejskiej. Jednocześnie są one niższe niż w poprzedniej edycji badania - poinformowano 5 grudnia 2023 r. Główną badaną dziedziną były umiejętności matematyczne.

  Jakim powietrzem oddychają dzieci w szkołach i przedszkolach? Temat stężenia dwutlenku węgla w budynkach to problem pomijany, nierozumiany - a wpływa na zdrowie, koncentrację, samopoczucie

  O tym jak wpływa stan techniczny budynków szkół i przedszkoli na powietrze jakim oddychają uczniowie i dlaczego problem jakości powierza i stężenia w nim dwutlenku węgla jest pomijany i nierozumiany – rozmawiamy z Elżbietą Lemańską-Błażowską z organizacji Rodzice dla Klimatu.

  REKLAMA

  Zimno? W tym miasteczku temperatura spadła do minus 58 stopni Celsjusza!

  Minus 58 stopni Celsjusza - taką temperaturę odnotowano w miejscowości Ojmiakon na Syberii, w republice Jakucji. Szacuje się, że z powodu wiatru i wilgoci odczuwalna temperatura może wynosić nawet minus 63 stopnie! Informacje podała agencja Reutera.

  Od 6 grudnia będzie można się zaszczepić przeciw COVID-19. Jak się zapisać? Kto jest w grupie ryzyka?

  Od 6 grudnia 2023 r. wszystkie osoby powyżej 12 r.ż. będą mogły zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowaną na podwariant koronawirusa XBB.1.5. Skierowanie na szczepienie będzie wystawione automatycznie przez system w nocy z 5 na 6 grudnia. 

  Ratusz zatwierdził. Feministki zamiast świętych w nazwach ulic w Barcelonie

  Ratusz Barcelony zatwierdził zmianę nazw ulic w stolicy Katalonii, usuwając z nich imiona świętych: Rafała, Magdaleny, Agaty oraz Róży. Ich miejsce zajmą nazwiska działaczek feministycznych, podały władze hiszpańskiego miasta.

  Większe bezpieczeństwo na drogach i przyjazna przestrzeń. Nowoczesne oświetlenie ulic z programem „Rozświetlamy Polskę”

  Ponad miliard złotych w rządowym programie „Rozświetlamy Polskę” trafi do samorządów na wymianę oświetlenia drogowego na energooszczędne. 

  REKLAMA

  Zima to najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności. A w Polsce jest ich około 30 tys.

  Bezdomność najbardziej doskwiera zimą. To wtedy  wtedy odnotowuje się wśród osób w kryzysie bezdomności największą liczbę zgonów, a liczba potrzebujących gwałtownie rośnie. 

  Kontrowersyjna ustawa "wiatrakowa". O co chodzi? Marszałek Hołownia: intencje były dobre

  Wielkie kontrowersje oraz emocje budzi tzw. ustawa wiatrakowa. Wyjaśniamy o co dokładnie chodzi. Posłowie PiS stawiają szereg zarzutów proponowanym przez posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej przepisom. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych oraz o stworzenie możliwości wywłaszczeń czy szybszego odrolnienia gruntów pod budowę tych elektrowni. Intencje były dobre, popełniono błędy w komunikacji, w wytłumaczeniu, o co dokładnie chodzi - powiedział 4 grudnia 2023 r. w Polsat News marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Ludzie nie mogą mieć wątpliwości, że nie będzie wiatraków w parkach narodowych, że nikt nie chce stawiać im wiatraków 300 metrów od domu" - dodał.

  REKLAMA