REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

47 odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa na pytania o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze [22 lutego 2022 r.]

48 odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa na pytania o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze [22 lutego 2022 r.]
48 odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa na pytania o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze [22 lutego 2022 r.]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Infor.pl publikuje 47 odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa na pytania o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Publikacja dla rolników składających do 28 lutego 2022 r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pytanie nr 1: Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany kod CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej?

W art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174, z późn. zm.) określa się dane, jakie powinna zawierać faktura. Uwzględniając przepisy
ww. ustawy, na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej. W przypadku wątpliwości, czy zakupiony przez producenta rolnego olej napędowy jest oznaczony kodem CN określonym w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), tj. kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, organ administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania może zwrócić się z zapytaniem o kod CN oleju napędowego do sprzedawcy.

REKLAMA

Pytanie nr 2: Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany numer rejestracyjny ciągnika?

Również ww. ustawa nie zobowiązuje wystawcy faktury dokumentującej sprzedaż oleju napędowego do produkcji rolnej do umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego ciągnika rolniczego, który nie jest zaliczany do pojazdów samochodowych.

Pytanie nr 3: Czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu - dzierżawcy?

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione
i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada
jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik,
w tym dzierżawca (posiadacz zależny). W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy, również w przypadku jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.

Pytanie nr 4: Czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego na grunty na których zaprzestano produkcji rolnej lub prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż działalność rolnicza
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym?

Zwrot podatku nie będzie przysługiwał w odniesieniu do użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Pytanie nr 5: Jaką powierzchnię użytków rolnych należy wpisać we wniosku w przypadku kiedy po dniu 1 lutego danego roku a przed dniem złożenia wniosku nastąpiła zmiana wielkości powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych?

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Grunty gospodarstwa powinny być wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne na dzień 1 lutego (dotyczy to również gruntów dzierżawionych od osób fizycznych).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pytanie nr 6: Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego w przypadku współposiadania gruntów?

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, przy czym pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Pisemna zgoda jest składana we wniosku. Wnioskodawca nie jest obowiązany do załączania do wniosku innych oświadczeń.

Pytanie nr 7: Kiedy należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego?

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego został ustalony: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. Do wniosku dołącza się faktury (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Pytanie nr 8: W przypadku składania wniosku przez męża (żonę) będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, czy mogą zostać uwzględnione faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione na żonę (męża)?

W powyższym przypadku uwzględniane są faktury dokumentujące zakup oleju napędowego wystawione zarówno na żonę jak i męża.

Pytanie nr 9: Czy na wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez jednego z małżonków będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego należy wykazać powierzchnię użytków rolnych w pozycji „jestem posiadaczem użytków rolnych” czy w pozycji
„jestem współposiadaczem użytków rolnych”?

Jeżeli w odniesieniu do wszystkich użytków rolnych, których dotyczy składany wniosek małżonkowie są współwłaścicielami, należy powierzchnię użytków rolnych podać w pozycji „jestem współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni .............. ha”. Natomiast w przypadku jeżeli
w odniesieniu do części użytków rolnych składający wniosek jest posiadaczem, a w odniesieniu do części współposiadaczem, to należy podać dane odpowiednio.

Pytanie nr 10: Czy upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta może żądać oświadczenia o dzierżawionych użytkach rolnych lub przedłożenia umowy dzierżawy?

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem oraz załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku. Z przepisu ustawy, o której mowa, nie wynika obowiązek dołączania przez producenta rolnego do wniosku innych dokumentów. Zażądanie przez organ, na podstawie ogólnych przepisów kpa, przedłożenia odrębnego oświadczenia o dzierżawionych użytkach lub umowy dzierżawy, może mieć miejsce tylko w sytuacjach budzących wątpliwości organu, kiedy te dodatkowe dokumenty mogłyby posłużyć do dokładanego wyjaśnienia stanu faktycznego i ostatecznie – właściwego załatwienia sprawy.

Pytanie nr 11: W przypadku śmierci współwłaściciela, kto powinien wyrazić zgodę na wypłatę zwrotu podatku?

W przypadku śmierci współwłaściciela zgodę powinien wyrazić spadkobierca lub spadkobiercy.

Pytanie nr 12: Jak należy postąpić, jeżeli rolnik posiada użytki rolne np. w trzech gminach, natomiast olej napędowy zakupił na podstawie jednej faktury?

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340,
z późn. zm.),) do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć m.in. faktury VAT
albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Na fakturach VAT upoważniony pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści „przyjęto w dniu .......... do zwrotu części podatku akcyzowego”. Adnotacja taka zarówno na oryginale faktury jak i na kopii może zostać uzupełniona o informację na jaką ilość paliwa producent rolny otrzyma zwrot podatku w pierwszej gminie. Podobne adnotacje na oryginale faktury oraz kopiach (lub kopii) powinny zostać zamieszczone przez upoważnionych pracowników urzędów gmin lub miast dwóch pozostałych urzędów.

Pytanie nr 13: Czy w przypadku dołączenia przez producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego tylko kopii faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, organ powinien wezwać producenta rolnego do dostarczenia do urzędu gminy lub miasta oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta adnotacji: "przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego"?

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Na fakturach VAT, o których mowa w art. 6 ust. 3
ww. ustawy, upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści "przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego". Stosownie do art. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.). Zgodnie z art. 50 § 1 kpa, organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście,
przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. Oznacza to, że organ powinien wezwać producenta rolnego,
w przypadku dołączenia przez niego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego tylko kopii faktur,
do dostarczenia do urzędu gminy lub miasta oryginałów faktur w celu umieszczenia przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta adnotacji: "przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego".

Pytanie nr 14: Komu i w jakiej wysokości przysługuje zwrot podatku akcyzowego w drugim okresie składania wniosków, gdy po pierwszym okresie składania wniosków producent rolny wydzierżawił lub sprzedał część użytków rolnych, w odniesieniu do których został ustalony roczny limit zwrotu podatku akcyzowego i dokonano częściowego zwrotu tego podatku?

REKLAMA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340,
z późn. zm.), zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącymi posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Stosownie do art. 4 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r.).

REKLAMA

Jeżeli producent rolny po otrzymaniu części zwrotu podatku akcyzowego w I terminie (termin składania wniosków: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego) wydzierżawi (lub dokonana zbycia) części użytków rolnych, to kwota niewykorzystanego przez niego w I terminie rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., w II terminie składania wniosków (tj. od 1 do 31 sierpnia) przysługuje, uwzględniając załączone faktury lub ich kopie:

1) dzierżawcy (lub nabywcy) użytków rolnych w wysokości niewykorzystanego rocznego limitu zwrotu podatku przez wydzierżawiającego (lub zbywcę) w I terminie – w przypadku, gdy ustalony roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w II terminie dla wydzierżawiającego lub zbywcy jest niższy od otrzymanej kwoty zwrotu w I terminie;

2) wydzierżawiającemu (lub zbywcy) w kwocie wynikającej z różnicy ustalonego w II terminie składania wniosku rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego i otrzymanej kwoty zwrotu podatku akcyzowego w I terminie oraz dzierżawcy (lub nabywcy) w wysokości rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego ustalonego w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy – w przypadku, gdy ustalony, zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia
10 marca 2006 r., roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w II terminie dla wydzierżawiającego
(lub zbywcy) jest wyższy od kwoty otrzymanego zwrotu podatku w I terminie składania wniosków.

Pytanie nr 15: Czy decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinna zostać wydana dopiero po 30 dniach od dnia złożenia wniosku?

Zgodnie z art. 5 ustawy decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wójt, burmistrz (prezydent miasta) wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot tego podatku. A zatem decyzja ta powinna wydana nie później niż trzydziestego dnia od dnia złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot podatku.

Pytanie nr 16: Czy możliwe jest zaakceptowanie wniosku, jeśli wnioskodawca będący współwłaścicielem (współposiadaczem) użytków rolnych, wykazał powierzchnię użytków rolnych innego (współwłaściciela), który zmarł i nie można ustalić spadkobiercy i nie zawarł na piśmie umowy dzierżawy ze zmarłym współwłaścicielem i jego spadkobiercami?

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami) stanowi, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca
lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą – rzeczą (posiadacz zależny). A zatem jeśli wnioskodawca jest faktycznie posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego i prowadzi produkcję rolniczą na tych użytkach rolnych, to może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w wysokości limitu przypadającego do powierzchni tych użytków rolnych.

Pytanie nr 17: Czy można uwzględnić fakturę, jeśli na fakturze wykazana jest cena jednostkowa brutto, lecz nie ma ceny jednostkowej netto?

Zgodnie z art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174, z późn. zm.) - w przypadku gdy podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto.

Pytanie nr 18: Czy kwota zwrotu podatku w decyzji powinna zostać zaokrąglona zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), tj. „w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych”?

W odniesieniu do decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) ustalającej kwotę zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. mają zastosowanie przepisy kpa. Oznacza to,
że do ustalania kwoty zwrotu podatku nie mają zastosowania przepisy art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa i kwota ta powinna zostać ustalona w złotych i w groszach.

Pytanie nr 19: Czy producent rolny składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego musi być właścicielem użytków rolnych w dniu 1 lutego danego roku wykazanych w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego?

Stan na dzień 1 lutego dotyczy użytków rolnych. Powierzchnia użytków rolnych, podana przez producenta rolnego we wniosku o zwrot podatku musi mieć swoje odzwierciedlenie w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego (dotyczy to także gruntów przez niego dzierżawionych – posiadacz zależny), tj. w tej ewidencji powinny być wykazane jako użytki rolne. Wnioskodawca nie musi być właścicielem czy też posiadaczem (współposiadaczem) użytków rolnych w dniu 1 lutego; mógł on bowiem np. nabyć gospodarstwo rolne od rodziców np. w dniu 15 lutego
i będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku w lutym tego samego roku
lub w sierpniu. Istotne jest, aby wnioskodawca w dniu składania wniosku był posiadaczem gospodarstwa rolnego i aby wykazane we wniosku użytki rolne w dniu 1 lutego tego samego roku były wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

Pytanie nr 20: Na której stronie faktury przystawić pieczęć „przyjęto w dniu ….. do zwrotu części podatku akcyzowego”?

Pieczęć „przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego” powinna zostać umieszczona na fakturze w takim miejscu, aby możliwe było w sposób jednoznaczny jej odczytanie wraz adnotacją
o ilości oleju, co do której ustalono zwrot podatku (w przypadku składania wniosków w więcej niż jednej gminie). W celu zapewnienia przejrzystości pieczęć z taką adnotacją można również umieścić na odwrocie faktury. Wydaje się jednak, że zamieszczenie tej adnotacji na odwrocie faktury powinno mieć ewentualnie miejsce tylko w przypadku, jeżeli brak byłoby odpowiedniego i wystarczającego miejsca na pierwszej stronie.

Pytanie nr 21: Czy mogą zostać uwzględnione faktury wystawione na któregoś z rodziców,
a rodzice przed dniem złożenia wniosku przeszli na emeryturę lub rentę rolniczą
(w tym strukturalną), dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego złożonego przez następcę gospodarstwa rolnego (córkę lub syna, który przejął w posiadanie gospodarstwo rolne)?

Tylko faktury stanowiące dowód zakupu oleju przez wnioskodawcę mogą stanowić podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy, bowiem jak wynika z pytania, wnioskodawca jest jedynym posiadaczem gospodarstwa (nikt inny nie współposiada z nim gospodarstwa). Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego w sposób określony w ust. 2.

Pytanie nr 22: Czy mąż (żona) prowadzący wspólnie z żoną (mężem) gospodarstwo rolne,
w którym użytki rolne są:

  1. wyłącznie własnością żony (męża) a faktury wystawione są na niego (na nią) może ubiegać się
    o zwrot podatku akcyzowego zamiast żony (męża) i w której pozycji we wniosku powinna zostać podana powierzchnia tych użytków rolnych?

 

Jeśli małżonkowie są współposiadaczami (razem prowadzą produkcję rolną na tych użytkach rolnych) to mąż (albo żona) będący/a wnioskodawcą na wniosku o zwrot podatku akcyzowego, powierzchnię użytków rolnych będących w ich posiadaniu wykazuje w pozycji
„(....) współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni (..........)”. Należy zwrócić uwagę,
że wnioskodawca we wniosku oświadcza, iż znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 kk (oświadczenie to dotyczy m.in. deklaracji wnioskodawcy co do współposiadania użytków rolnych). Jeżeli jednak organ w trakcie postępowania nabrałby pewnych wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych we wniosku w tym zakresie, powinien wezwać małżonków w celu złożenia stosownych wyjaśnień pisemnych czy też ustnych do protokołu.

  1. w części w posiadaniu męża (żony) a w części we współposiadaniu męża i żony może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zamiast żony (męża) i w której pozycji we wniosku powinna zostać podana powierzchnia tych użytków rolnych?

Wykazuje odpowiednio: „Oświadczam, ze jestem posiadaczem użytków rolnych o powierzchni .....ha ....a współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni .....ha ....a (....)”

Pytanie nr 23: Czy ostatecznym terminem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych jest dzień np. 31 sierpnia, pomimo, że wypada w dzień wolny od pracy?

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni mogą składać w terminach od:

  • 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od
  • 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku

- wraz z fakturami albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Stosownie do art. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.). W sytuacji, jeżeli przepisy określają dla dokonania pewnej czynności termin poprzez wskazanie określonego okresu czasu, zasadą jest, że czynność powinna być dokonana najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu, z tym że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym (art. 57 § 5 kpa). Zgodnie jednak z art. 57 § 4 kpa, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Pytanie nr 24: Czy w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez jednego ze współposiadaczy mogą zostać uwzględnione faktury wystawione na pozostałych współposiadaczy?

Jeśli wnioskodawcą jest jeden ze współposiadaczy, a pozostali współposiadacze wyrażą zgodę, iż wniosek może złożyć jeden z nich, to do wniosku mogą zostać załączone faktury wystawione na każdego ze współposiadaczy. W takiej sytuacji wniosek złożony przez określonego współposiadacza dotyczy bowiem wszystkich użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wykazanych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, stanowiących przedmiot współposiadania.

Pytanie nr 25: Czy wspólnota gruntowa może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego?

Stosownie do ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 703), uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, a więc w tym do pobierania pożytków, są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, które w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty.
Ułamkowy udział poszczególnych podmiotów we wspólnocie gruntowej wynika natomiast z decyzji administracyjnej właściwego organu – obecnie starosty. Ten ułamkowy udział w użytkach rolnych wspólnoty może zostać wykazany przez poszczególnych producentów rolnych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego pod warunkiem, że są oni faktycznie posiadaczami w odniesieniu do wykazanej powierzchni i jednocześnie posiadaczami gospodarstw rolnych. Wspólnota nie może być uznana za samodzielny podmiot ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, gdyż ze swej istoty jest ona wspólnym dobrem miejscowych gospodarstw rolnych mających w niej określone udziały, przy czym warunkiem posiadania udziału we wspólnocie jest posiadanie oddzielnego gospodarstwa rolnego. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, którym zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W świetle natomiast art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne określone w tym artykule. Wspólnota gruntowa nie jest zatem podmiotem prawa ale zespołem nieruchomości, nad którym zarząd może sprawować spółka, utworzona specjalnie w tym celu przez osoby uprawnione do podziału we wspólnocie gruntowej (art. 14 ustawy).

Pytanie nr 26: Czy faktury załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy lub nabywcy oleju napędowego?

Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Pytanie nr 27: Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego musi być wpisany dokładny adres osoby składającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego lub w jakim zakresie może być niepełny np. brak nazwy ulicy, numeru domu lub nazwy miejscowości?

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Adres nabywcy oleju napędowego wykazany na fakturze powinien być tożsamy z podanym we wniosku o zwrot podatku akcyzowego, jeśli w okresie pomiędzy zakupem oleju a terminem złożenia wniosku nie nastąpiła zmiana adresu wnioskodawcy. W przypadku stwierdzenia pomyłki na fakturze może zostać wystawiona przez sprzedawcę faktura korygująca.

Pytanie nr 28: Czy producent rolny może załączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej fakturę uproszczoną, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro) nie zawierającą imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów?

W art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) określono dane, jakie powinna zawierać faktura.

Faktura powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Stosownie do art. 106e ust. 5 pkt 3 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota ta jest określona w euro), podatnik może wystawić fakturę uproszczoną.

Faktura taka może nie zawierać danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług oraz ich adresu oraz danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r., pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku. Faktura uproszczona powinna jednak zawierać numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Ponadto od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje przepis art. 106b ust. 5 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zgodnie z którym w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Powyższy przepis nie zmienia dotychczasowych zasad wystawiania faktur dla osób fizycznych (posługujących się numerem PESEL), które chcą otrzymać fakturę dla udokumentowania zakupów dla potrzeb swojej działalności.

Osoby te będą mogły w dalszym ciągu otrzymywać faktury VAT bez numeru NIP. Zauważyć w tym miejscu należy również, iż w przypadku rolników ryczałtowych, których numerem identyfikacyjnym jest NIP, tak jak w przypadku innych podatników, sprzedawca, który nie ma technicznej możliwości ujęcia numeru NIP nabywcy na paragonie, przy sprzedaży powinien od razu wystawić fakturę VAT z numerem NIP.

Mając powyższe na uwadze, podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla producenta rolnego, może stanowić faktura uproszczona (paragon z NIP) albo jej kopia, jeśli spełnia wszystkie wymogi określone w ww. ustawie z dnia 11 marca 2004 r. Ponadto załączona do wniosku o zwrot podatku akcyzowego faktura uproszczona może dotyczyć sprzedaży oleju napędowego, zarejestrowanej na kasie fiskalnej, od dnia 1 stycznia 2020 r.

Pytanie nr 29: Czy możliwe jest wykorzystanie całego limitu zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie składania przez producentów rolnych wniosków tj. od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku?

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Stosownie do art. 6 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni mogą składać w terminach: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego
i od 1 sierpnia do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. A zatem w przypadku załączenia do wniosku złożonego w pierwszym terminie faktur stwierdzających zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w ilości odpowiadającej rocznemu limitowi, zwrot podatku akcyzowego przysługuje jednorazowo w wysokości całego limitu na dany rok.

Pytanie nr 30: Czy zwrot podatku akcyzowego jest pomocą de minimis oraz czy zwrot podatku akcyzowego należy wykazywać w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej?

Zwrot podatku akcyzowego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) nie jest pomocą de minimis. Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. jest programem pomocowym przyznawanym na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003). Pomoc jest udzielana w ramach programu SA.58653 (2020/X). Pomoc wykazuje się w sprawozdaniach w terminach i w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. z 2017 r. poz. 120). Zgodnie z § 4 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r., podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w którym udzielona została pomoc za pośrednictwem systemu SRPP - w terminie 30 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona. Sprawozdanie w zakresie zwrotu podatku akcyzowego sporządza wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydający decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu. W ww. sprawozdaniu w kolumnie 2a należy wykazać kod 1.30, a w kolumnie 2c należy podać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej tj. art. 5 ust. 1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. W kolumnie 3c należy wykazać numer decyzji dla producenta rolnego, któremu udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w danym roku. Wartość nominalna pomocy publicznej (kol. 12) jest równa wartości pomocy publicznej brutto (kol. 13) i stanowi kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu (oddzielnie dla pierwszego i drugiego terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w danym roku). Wykazywana w kolumnie nr 14 forma pomocy w odniesieniu do zwrotu podatku akcyzowego stanowi dotację o kodzie A1.1. Przeznaczenie pomocy (kol. 15) należy wykazać jako „Pomoc horyzontalna - rolnictwo lub rybołówstwo” o kodzie C8. Intensywności pomocy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego (kol. 16) nie podaje się.

Pytanie nr 31: Czy można zmienić limit w drugim terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w przypadku, gdy zmieniła się powierzchnia posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych?

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego są wykazane jako użytki rolne. Wykazany w ewidencji gruntów i budynków stan dotyczący powierzchni użytków rolnych określa jedynie, czy na dzień 1 lutego danego roku grunty te były zakwalifikowane jako użytki rolne. W przypadku powiększenia gospodarstwa rolnego, składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do nabytych lub wydzierżawionych gruntów w części niewykorzystanego na te grunty rocznego limitu zwrotu przez poprzedniego posiadacza. W przypadku, gdy producent rolny wydzierżawi lub sprzeda gospodarstwo, to nie będąc już posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku nie może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na wydzierżawione lub sprzedane użytki rolne. Powyższe organ wydający decyzję o zwrocie podatku akcyzowego ustala w drodze prowadzonego postępowania w sprawie.

Pytanie nr 32: Jakie dane należy wpisać w poz. 3 - 7 wniosku o przekazanie gminie dotacji zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339, z późn. zm.), składanym w drugim terminie?

- W pozycji nr 3 – należy podać powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w drugim terminie;

- W pozycji nr 4 – należy podać średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

 - W pozycji nr 5 – należy podać ilość litrów oleju napędowego, do której przysługuje zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w drugim terminie;

- W pozycji nr 6 – należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.),
ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30
oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

- W pozycji nr 7 dotyczącej łącznej kwoty limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznego limitu, o którym mowa w pkt 6, należy podać kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy: łączną kwotą rocznego limitu (poz. 6) a kwotą dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w pierwszym terminie (dotyczy tylko wniosków złożonych w drugim terminie).

Pytanie nr 33: Czy biopaliwo B100 oznaczone kodem 3826 00 10 jest olejem napędowym wykorzystywanym do ciągników rolniczych i samobieżnych maszyn rolniczych, na który przysługuje zwrot podatku akcyzowego?

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku akcyzowego dokonywany jest do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00. W związku z powyższym od biopaliwa B100 oznaczonego kodem 3826 00 10 przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pytanie nr 34: Jakie dane należy podawać w sprawozdaniach i rozliczeniach dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339, z późn. zm.)?

Ad. 1. W okresowym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, w kolumnie 2 należy podać kwotę zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane rozliczenie w ramach rocznego limitu, tj. kwotę wykazaną w pozycji 7 okresowego sprawozdania rzeczowofinansowego (załącznik nr 2).

Ad. 2. W okresowym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 2 w:

1) pozycji 1 należy podać liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w okresie,
którego dotyczy ww. sprawozdanie;

2) pozycji 2 należy podać powierzchnię użytków rolnych w gminie;

3) pozycji 3 należy podać powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego składanych w danym terminie;

4) pozycji 4 należy podać średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego składanych w danym terminie;

5) pozycji 5 należy podać ilość litrów oleju napędowego, do której dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w danym terminie;

6) pozycji 6 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego (wynikającą z wniosków złożonych w danym terminie przez producentów rolnych), którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30
oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;

7) pozycji 7 dotyczącej kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w poprzednim okresie sprawozdawczym roku, za który jest składane sprawozdanie. W przypadku: a) pierwszego okresu
- kwota ta wynosi „0”, b) drugiego okresu - należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski powtórnie w drugim terminie.

8) pozycji 8 dotyczącej łącznej kwoty zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie,
za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu. W przypadku:

a) pierwszego okresu - kwota ta jest równa kwocie rocznego limitu wykazanego w poz. 5,

b) drugiego okresu - należy podać kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy: łączną kwotą rocznego limitu (poz. 5) a kwotą dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski w drugim terminie (poz. 6).

Ad. 3. W rocznym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 3, w kolumnie 2 należy podać łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, o której mowa w pozycji 5 rocznego sprawozdania rzeczowo finansowego (załącznik
nr 4).

Ad. 4.  W rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowiącym załącznik nr 4 w:

1) pozycji 1 należy podać łączną liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, odpowiadającą sumie wniosków złożonych w dwóch terminach;

2) pozycji 2 należy podać powierzchnię użytków rolnych w gminie;

3) pozycji 3 należy podać łączną powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w obu terminach, tj. będącą w posiadaniu producentów rolnych (w przypadku producentów rolnych, którzy składali wnioski w obu terminach, nie może to być suma powierzchni podanej w sprawozdaniach okresowych);

4) pozycji 4 należy podać łączną średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego (w przypadku producentów rolnych, którzy składali wnioski w obu terminach, nie może to być suma średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła podanej w sprawozdaniach okresowych);

5) pozycji 5 należy podać ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur lub kopii tych faktur, stanowiącą sumę ilości litrów oleju w dwóch terminach, do której wypłacono zwrot podatku akcyzowego;

6) pozycji 6 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, którą zgodnie z art. 4
ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., ustala się jako sumę: 1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących
w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz 2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;

7) pozycji 7 należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, stanowiącą sumę kwot wynikających z dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w obu terminach.

Ad. 5. W okresowym zbiorczym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 5, w kolumnie 3 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, tj. kwotę wykazaną w kolumnie 7 okresowego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego (załącznik nr 6).

Ad. 6. W okresowym zbiorczym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej dotyczącym danych gmin z obszaru województwa, stanowiącym załącznik nr 6, w:

1) kolumnie 1 należy podać kolejny numer gminy;

2) kolumnie 2 należy podać nazwy poszczególnych gmin;

3) kolumnie 3 należy podać liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w okresie, którego dotyczy sprawozdanie;

4) kolumnie 4 należy podać aktualną powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach;

5) kolumnie 5 należy podać powierzchnię użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego składanych w danym terminie;

6) kolumnie 6 należy podać średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego składanych
w danym terminie;

7) kolumnie 7 należy podać ilość litrów oleju napędowego, do której dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w danym terminie;

8) kolumnie 8 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego (wynikającą
z wniosków złożonych w danym terminie przez producentów rolnych), którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100
oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień
1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30
oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;

9) kolumnie 9 dotyczącej kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w poprzednim okresie sprawozdawczym roku, za który jest składane sprawozdanie, w przypadku:

a) pierwszego okresu - kwota ta wynosi „0”,

b) drugiego okresu - należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski powtórnie w drugim terminie.

10) kolumnie 10 dotyczącej kwoty zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie,
za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu, w przypadku:

a) pierwszego okresu - kwota ta jest równa kwocie rocznego limitu wykazanego w kolumnie 7,

b) drugiego okresu - należy podać kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy: łączną kwotą rocznego limitu (kol. 7) a kwotą dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski w drugim terminie (kol. 8).

Ad. 7. W rocznym zbiorczym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 7, w kolumnie 3, należy podać łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, wykazaną w kolumnie 7 rocznego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego (załącznik nr 8).

Ad. 8. W rocznym zbiorczym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 8 w:

1) kolumnie 1 należy podać kolejny numer gminy;

2) kolumnie 2 należy podać nazwy poszczególnych gmin;

3) kolumnie 3 należy podać łączną liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, odpowiadającą sumie wniosków złożonych w I i II terminie danego roku;

4) kolumnie 4 należy podać aktualną powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach;

5) kolumnie 5 należy podać łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w obu terminach (w przypadku producentów rolnych, którzy składali wnioski w obu terminach, nie może to być suma powierzchni podana w sprawozdaniach okresowych);

6) kolumnie 6 należy podać łączną średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego (w przypadku producentów rolnych, którzy składali wnioski w obu terminach, nie może to być suma średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła podanej w sprawozdaniach okresowych);

7) kolumnie 7 należy podać łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur lub kopii tych faktur, stanowiącą sumę ilości litrów oleju w dwóch terminach, do której wypłacono zwrot podatku akcyzowego;

8) kolumnie 8 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., ustala się sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;

9) kolumnie 9 należy podać łączną kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, stanowiącą sumę kwot wynikających z dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w obu terminach.

Pytanie nr 35: Czy ustalając kwotę zwrotu podatku akcyzowego można uwzględnić faktury, na których ilość oleju napędowego wyrażona jest w metrach sześciennych?

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako sumę: 1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz 2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Biorąc pod uwagę, że stawka zwrotu podatku akcyzowego została ustalona w odniesieniu do 1 litra oleju napędowego, uwzględnienie faktur,
w których podano ilość oleju napędowego w m3 zależy od wójta, burmistrza (prezydenta miasta), wydającego decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego, który to w przypadku odmowy przez sprzedawcę przeliczenia metrów sześciennych oleju napędowego wykazanych na fakturze na litry, może dokonać stosownego przeliczenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (tabela 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638), jednostce objętości 1 litr odpowiada 10-3 m3. W związku z powyższym jednemu metrowi sześciennemu odpowiada 1000 litrów.

Pytanie nr 36: Czy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego mogą być załączone faktury dokumentujące sprzedaż oleju napędowego do pojazdów samochodowych?

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem oraz załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku.

W związku z powyższym, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego mogą być załączone faktury dokumentujące sprzedaż oleju napędowego do pojazdów samochodowych, pod warunkiem, że olej napędowy został wykorzystany do produkcji rolnej. Należy zwrócić uwagę, że wnioskodawca we wniosku oświadcza, iż znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 kk.

Pytanie nr 37: Czy wójt, burmistrz (prezydent miasta) może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w gminie, w której jest urzędnikiem pełniącym funkcję organu wykonawczego?

Zwrot podatku akcyzowego przyznawany jest w drodze decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do postępowania
w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.). Stosownie do art. 25 § 1 kpa, organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych:

1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 kpa (tj. jego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby związanej z tym kierownikiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli),

2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 kpa.

Zgodnie z art. 26 § 2 kpa, w przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia:

1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 – organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę,

2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 – organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.

Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów.

Pytanie nr 38: Czy pracownikom, którzy wykonują prace związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i jego wypłatą przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., przy ustalaniu dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku, uwzględnia się koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie. Z powyższego wynika, że możliwe jest przeznaczenie tych środków m.in. na zakup sprzętu, artykułów biurowych lub na wynagrodzenia pracowników, którym zlecono wykonanie tego zadania.

Pytanie nr 39: Czy urzędy gmin mają obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?

Uregulowania art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) określają obowiązki zarządu jednostki samorządu terytorialnego (w tym również wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta), w zakresie udostępniania informacji, związane z realizacją zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest programem pomocowym, zgodnym z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006, str. 1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003). Pomoc tą ujmuje się jako program pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej o numerze SA.58653 (2020/X). W związku z powyższym, zarząd jednostki samorządu terytorialnego – jako organ właściwy do prowadzenia i załatwiania spraw dotyczących przyznawania producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącego pomoc publiczną – ma równocześnie obowiązek podawania do publicznej wiadomości danych, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych.

Pytanie nr 40: Czy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego producent rolny powinien załączyć odpis Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podlega wpisowi do tego rejestru?

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku o zwrot podatku akcyzowego podaje numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466).

Pytanie nr 41: Czy dołączone do wniosku o zwrot podatku kopie faktur stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, wymagają poświadczania ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta?

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W związku z powyższym dołączone do wniosku o zwrot podatku kopie faktur stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie wymagają potwierdzania przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem. Pytanie nr 42: Czy zwrot podatku akcyzowego może być dokonywany producentom rolnym prowadzącym działalność w formie spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 o której mowa w komunikacje Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (2004/C 244/02) (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2)? Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

1) będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

2) będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

3) bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. Powyższe kryteria nie mają zastosowania do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

Pytanie nr 43: Czy w przypadku złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot podatku akcyzowego na nieaktualnym formularzu, należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania?

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(Dz. U. poz. 2466), zawierający informacje, o jakich mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-7 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. oraz załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r., na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku. Stosownie do art. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 64 § 2 kpa, jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Nawiązując do powyższego producent rolny, który ubiega się o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek zawierający informacje, o jakich mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-7 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., tj.:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;

4) oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku; 4a) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;

5) pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;

6) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu;

7) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Pytanie nr 44: Czy dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego faktury albo ich kopie stanowiące dowód zakupu przez producenta rolnego oleju napędowego w styczniu danego roku, których płatność jest rozłożona na raty przypadające np. w styczniu, lutym i marcu danego roku, mogą zostać uwzględnione do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni mogą składać w terminach:

od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz

od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku

- wraz z fakturami albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

W związku z powyższym fakturę dokumentującą zakup oleju napędowego w styczniu danego roku, opłaconą tylko za pierwszą ratę, można uwzględnić do zwrotu podatku akcyzowego tylko w pierwszym terminie danego roku, ponieważ zakup oleju napędowego powinien dotyczyć 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Pytanie nr 45: Czy w przypadku posiadania przez producenta rolnego kilku siedzib stad bydła, położonych na terenie kilku gmin, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia siedziby stada, producent rolny załącza dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła?

Stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.) do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r., na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

W przypadku posiadania przez producenta rolnego kilku siedzib stada, położonych na terenie kilku gmin, producent rolny powinien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia siedziby stada będącego w posiadaniu tego producenta dołączając do każdego wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pytanie nr 46: Czy od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19 przysługuje zwrot podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?

Zgodnie z ww. ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.) zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00. Zgodnie z art. 1a ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., zmiany oznaczenia oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającym od dnia 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, uwzględniając klucz przejścia opracowany przez Eurostat, olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 20 11 do czasu zmiany tego rozporządzenia był oznaczony kodem CN 2710 19 41. W związku z powyższym od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 również przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pytanie nr 47: Czy od zakupionego oleju napędowego grzewczego przysługuje zwrot podatku akcyzowego?

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącymi posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą m.in. dla: – olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1196,00 zł/1000 litrów; – biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1196,00 zł/1000 litrów; – olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów; – olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39: a) z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350○C lub których gęstość w temperaturze 15○C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów, b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów. W świetle przepisów Unii Europejskiej możliwe jest zastosowanie minimalnej stawki podatku akcyzowego od olejów napędowych zużywanych w produkcji rolniczej. Zgodnie z dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003) państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, w tym do olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1000 l. Ponadto zgodnie z wymienioną dyrektywą możliwość stosowania zróżnicowanych krajowych stawek podatkowych względem tego samego produktu jest dopuszczalna w niektórych okolicznościach lub na określonych warunkach, pod warunkiem przestrzegania wspólnotowych minimalnych poziomów opodatkowania, zasad rynku wewnętrznego i konkurencji oraz pod kontrolą fiskalną. Zatem mając na uwadze przepisy ww. dyrektywy, nie jest możliwe dokonywanie zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego opałowego wykorzystanego do produkcji rolnej, opodatkowanego preferencyjną stawką akcyzy.

Pytanie nr 48: Czy producent rolny powinien do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w drugim terminie składania wniosków ponownie dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w jego posiadaniu, jeśli dokument ten został już dołączony przez tego producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego złożonego w pierwszym terminie składania wniosków w danym roku w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła?

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym - osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącymi posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego są wykazane jako użytki rolne.

Stosownie do art. 6 ust. 3 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r., na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku. W związku z powyższym zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który był posiadaczem bydła w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego, jest posiadaczem użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz dołączył do ww. wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do ww. wniosku ww. dokument jednorazowo w danym roku.

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Stosownie do art. 77 § 4 kpa, fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie. Natomiast w sytuacjach budzących wątpliwości organ administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 50 § 1 i 2 kpa, może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe.

W związku z powyższym Organ będąc w posiadaniu dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informację o liczbie DJP bydła, w przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie, nie powinien żądać jego przedłożenia przy składaniu przez tego producenta wniosku również w drugim terminie.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Dla nauczycieli: co najmniej 15% podwyżki, 500 zł dodatku za wychowawstwo, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, godzinach ponadwymiarowych. ZNP i NSZZ Solidarność do MEN: sprawy do pilnego załatwienia

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA