Kategorie

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

Agata Legat
Agata Legat
inforCMS
Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Sprawę o przyznanie dodatku prowadzi w oparciu o przepisy k.p.a., z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Ustawa) i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczych.

Wniosek o przyznanie dodatku

Reklama

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do jego otrzymania. Tak jak w każdej sprawie administracyjnej, także i w tym wypadku wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Podkreślić należy, że w orzecznictwie sądowym wyklucza się możliwość działania w charakterze pełnomocników domowników i członków najbliższej rodziny wnioskodawcy na podstawie tzw. pełnomocnictwa dorozumianego. Wniosek powinien spełniać wymogi określone w art. 63 § 2 k.p.a. tj. zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres, żądanie oraz wymogi sformułowane w przepisach szczególnych (tj. przepisach Ustawy oraz Rozporządzenia określającego wzór wniosku i deklaracji).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy, do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz „inne niezbędne dokumenty”. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także rachunki za energię cieplną i wodę oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.


Warto podkreślić, że na etapie składania wniosku o dodatek mieszkaniowy wnioskodawca deklaruje osiągane dochody, ale nie ma obowiązku ich dokumentowania. W konsekwencji organ nie ma  prawa uzależniać wszczęcia postępowania od przedłożenia takiej dokumentacji. Oznacza to, że nie może, powołując się na nieudokumentowanie osiąganych przez wnioskodawcę dochodów, pozostawić wniosku bez rozpoznania w oparciu o art. 64 ust. 2 k.p.a. (tak: Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 25 października 2007 r., IISAB/Bk 30/07, LEX 454031) Gdyby tak postąpił, wnioskodawcy przysługiwałoby zażalenie na bezczynność do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego.

Wywiad środowiskowy

Reklama

W postępowaniu wyjaśniającym w sprawie przyznania dodatku, organ podejmuje wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy w sposób wyczerpujący zbierając i rozpatrując cały materiał dowodowy (art. 7 i 77 § 1 k.p.a.) Istotnym elementem postępowania jest wywiad środowiskowy. Ustawa nie nakłada wprawdzie na organy obowiązku przeprowadzania go w każdej sprawie, jednak zasada prawdy obiektywnej przemawia za tym aby organy możliwie często z tej możliwości korzystały. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy prawdziwość danych zawartych w załączonej do wniosku deklaracji budzi wątpliwości organu.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy, wywiad środowiskowy ma na celu dokładne ustalenie faktycznego stanu majątkowego wnioskodawcy oraz faktycznej liczby osób wspólnie stale z nim zamieszkujących i gospodarujących. Przeprowadza go pracownik upoważniony przez organ. Może on zażądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o stanie majątkowym. Wzór oświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem, wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wywiad środowiskowy jest szczególną postacią dowodu z oględzin, w rezultacie czego stosuje się do niego art. 79 § 2 k.p.a., zgodnie z którym na siedem dni przed terminem jego przeprowadzenia organ ma obowiązek powiadomić stronę o dacie i miejscu planowanych czynności. Podany stronie termin musi być konkretny- nie wolno organowi w szczególności poprzestać na poinformowaniu strony o tym, że wywiad zostanie lub może zostać przeprowadzony w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Niedopełnienie przez organ w/w obowiązku nie może powodować dla strony negatywnych konsekwencji (wyrok WSA w Łodzi  z dnia 4 grudnia 2007 r., III SA/Łd 568/07, niepubl.).


 Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy>>


Termin wydania decyzji

Zgodnie z art. 7 ust. 7 Ustawy, decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Powołany przepis wyłącza w postępowaniu o przyznanie dodatku zastosowanie art. 35 § 3 k.p.a., który w sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszcza prowadzenie postępowania przez dwa miesiące. Wskazany termin ma charakter instrukcyjny, a jego celem jest wyłącznie zdyscyplinowanie organów administracji publicznej. Należy przyjąć, iż jest to maksymalny termin w jakim decyzja w przedmiocie dodatku powinna być wydana. Na organie administracji zawsze bowiem ciąży z mocy art. 35 § 1 oraz art. 12 § 1 k.p.a. obowiązek niezwłocznego załatwienia sprawy. Po upływie wskazanego terminu, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia do samorządowego kolegium odwoławczego zażalenia na bezczynność organu.


Postępowanie przetargowe w sprawie nieruchomości>>


Kiedy odmówić przyznania dodatku

Organ odmówi przyznania dodatku gdy wnioskodawca nie spełni ustawowych kryteriów w zakresie osiąganych dochodów na jednego członka gospodarstwa domowego i powierzchni normatywnej lokalu. Co istotne, w takim przypadku organ ma obowiązek wydać decyzję merytoryczną „o odmowie”, a nie decyzję umarzającą postępowanie.

Decyzję o odmowie przyznania dodatku organ podejmuje również gdy w efekcie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego stwierdzi rażącą dysproporcję pomiędzy deklarowanymi przez wnioskodawcę dochodami a jego faktycznym stanem majątkowym lub, że faktyczna liczba wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż deklarowana (art. 7 ust. 3 Ustawy). Również odmowa złożenia przez wnioskodawcę i członków jego gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym stanowi, stosownie do art. 7 ust. 4 Ustawy, podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku.

Wydaje się, że w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy w lokalu, w którym ma być przeprowadzony wywiad środowiskowy, o którego miejscu i terminie wnioskodawca został zawiadomiony, jest równoznaczne z odmową złożenia oświadczenia majątkowego. Jako takie, zgodnie z powołanym przepisem, powinno skutkować odmową przyznania dodatku.

Agata Legat jest prawnikiem w Kancelarii

Dr Krystian Ziemski & Partners

Kancelaria Prawna w Poznaniu

samorzad.infor.pl

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wytyczne dla szkół od 1 września 2021 r. [MEiN, MZ, GIS]

  Wytyczne dla szkół od 1 września 2021 r. - jakie są rekomendacje MEiN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych?

  Oszustwa metodą "na loterię" - ostrzeżenie NFZ

  Loteria szczepionkowa staje się okazją do zarobku dla oszustów. NFZ ostrzega przed oszustwami metodą "na loterię". Na czym polegają?

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?