Kategorie

Radny może organizować imprezy kulturalne w miejskim domu kultury.

Leszek Trepka
Radny prowadzący działalność gospodarczą może zawierać umowy z Miejskim Domem Kultury w gminie, w której uzyskał mandat.Zgodnie z brzmieniem art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, „radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”.

Ustawa o samorządzie gminnym nie definiuje pojęcia „działalność gospodarcza”. Dlatego, opierając się na założeniu spójności systemu prawnego, definicję „działalności gospodarczej” należy zaczerpnąć z ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z brzmieniem art. 2 tej ustawy, „działalność gospodarcza” to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Należy również zauważyć, iż ustawodawca, definiując w art. 2 pojęcie „działalności gospodarczej”, nie posłużył się już zwrotem „w rozumieniu ustawy”, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym, tj. w art. 2 ust. 1 ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Oznacza to, że przewidziana w art. 2 obecnie obowiązującej ustawy definicja działalności gospodarczej powinna być traktowana jako powszechnie obowiązujące rozumienie tego pojęcia w polskim systemie prawnym. Treść definicji zawartej w art. 2 daje podstawę, by przyjąć, iż dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne spełnienie trzech warunków - dana działalność musi być działalnością:
l zarobkową
l wykonywaną w sposób zorganizowany oraz
l wykonywaną w sposób ciągły.

Na potrzeby dalszych rozważań przyjmuję, że działalność prowadzona przez autora pytania spełnia kumulatywnie wszystkie przesłanki wymienione w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zakaz, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczy działalności gospodarczej wykonywanej „z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy”. Mieniem komunalnym, zgodnie z brzmieniem art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zachodzi pytanie, czy, jak wynika z porównania wymienionych przepisów, zakaz obejmuje jedynie prowadzenie działalności gospodarczej przez radnego z wykorzystywaniem mienia bezpośrednio samej gminy, czy również wykorzystywanie mienia innych gminnych osób prawnych, skoro gmina, na mocy art. 30 i in. ustawy o samorządzie gminnym, ma konkretne kompetencje do gospodarowania nim w sposób wiążący również dla bezpośredniego właściciela.

Zostało zauważone w literaturze, że w pierwotnej redakcji art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie było użyte sformułowanie „...nie mogą prowadzić działalności... z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy”, lecz tylko „mienia komunalnego”. Słowo „gminy” znalazło się w tym przepisie dopiero na mocy nowelizacji z 11 kwietnia 2001 r. W ocenie autorów komentarza, był to zabieg celowy ustawodawcy, a jego wymowa jest jednoznaczna - przepis art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie zabrania obecnie radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia innego niż stanowiące bezpośrednio własność gminy (por. Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, praca zbiorowa pod redakcją Pawła Chmielnickiego, „LexisNexis”, Warszawa 2004, str. 199). Również w wyroku z 6 października 2004 r. (sygn. akt 481/04, opubl. LEX 160765) WSA w Warszawie stwierdził, że „przez mienie komunalne gminy, o jakim mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy rozumieć tylko mienie, którym gmina może swobodnie dysponować”.

Wątpliwości może budzić również sformułowanie „wykorzystywanie” użyte w omawianym przepisie ustawy o samorządzie gminnym, które nie znajduje odpowiednika w istniejącym katalogu praw podmiotowych. Wykorzystywać to użyć czegoś do określonego celu z pożytkiem dla siebie, uzyskać jakąś korzyść z czegoś, używając tego (Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1999).

Przepis art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie precyzuje, czy zakaz wykorzystywania mienia komunalnego gminy przez radnego powinien mieć charakter stały, periodyczny, czy też nawet jednorazowy fakt wykorzystania mienia komunalnego gminy przez radnego stanowi naruszenie tego przepisu. Ustawodawca nie wypowiada się wprost, czy zakazane jest jedynie takie wykorzystywanie mienia komunalnego gminy, które ma podstawę prawną, czy objęte zakazem są także przypadki braku takiej podstawy. Poza regulacją ustawową pozostaje również kwestia, czy zakaz wykorzystywania mienia komunalnego, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, musi mieć charakter odpłatny, czy też obejmuje również przypadki, gdy wykorzystywanie mienia komunalnego gminy jest nieodpłatne. Należy w moim przekonaniu przychylić się do zdania zaprezentowanego w przywołanym wyżej Komentarzu do ustawy o samorządzie gminnym, że „z braku ustawowego zróżnicowania należy przyjąć, że chodzi w tym przypadku o wszelkie przypadki wykorzystywania mienia gminy”. Oznacza to, że nawet w przypadku jednorazowego wykorzystania mienia komunalnego gminy, do którego dochodzi na przykład w wyniku zawartej umowy, która ma charakter odpłatny lub nieodpłatny, a także w przypadku, gdy do wykorzystania mienia komunalnego gminy dojdzie bez istnienia jakiejkolwiek podstawy prawnej, ma miejsce naruszenie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W świetle wcześniejszych wyjaśnień należy przyjąć, że zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia problemu Czytelnika ma ustalenie, czy wykorzystywanie mienia komunalnego gminy ma miejsce w przypadku, gdy mienie, które zamierza wykorzystać dla swej działalności radny, jest bezpośrednim mieniem gminy, czy też gmina nie jest bezpośrednim właścicielem tego mienia. Mając na względzie wyrażony wcześniej pogląd, zgodnie z którym art. 24f ust. 1, w brzmieniu obecnie obowiązującym, nie zabrania radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia innego niż stanowiące bezpośrednio własność gminy, zakaz wykorzystania mienia nie dotyczyłby sytuacji, w której mieniem komunalnym gminy byłoby mienie Miejskiego Domu Kultury. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, które uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora (art. 14 wymienionej ustawy). Mienie Miejskiego Domu Kultury jest zatem mieniem gminnej osoby prawnej, co przyjmując dotychczasowe rozumowanie, zezwalałoby na wykorzystywanie go przez radnego, bez narażania się na sankcję, o której mowa w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.Leszek TrepkaPODSTAWA PRAWNA:

l Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

l Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)

l Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.