Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Czy Kodeks wyborczy będzie zmieniony?/ fot. Shutterstock
Czy Kodeks wyborczy będzie zmieniony?/ fot. Shutterstock
fot.Shutterstock
Sejm rozpoczął prace nad pilną nowelizacją Kodeksu wyborczego mającą na celu usprawnienie najbliższych wyborów samorządowych. W dniu 4 czerwca 2018 roku do przewodniczącego sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach wpłynęło pismo Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące pilnej potrzeby zmian w Kodeksie wyborczym wraz z konkretnymi propozycjami przepisów nowelizujących. W piśmie tym zwrócono uwagę na najważniejsze – zdaniem PKW – kwestie wymagające pilnej interwencji ustawodawczej. Komisja w dniu 6 czerwca 2018 roku skierowała do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu VIII kadencji nr 2610) wskazując posła Andrzeja Matusiewicza jako przedstawiciela Komisji upoważnionego do jej reprezentacji na dalszych etapach procesu legislacyjnego.

Tylko wybory

Pierwsza propozycja zmian polega na dodaniu do Kodeksu wyborczego nowego przepisu – art. 9a – zgodnie z którym na dzień, na który zarządzone zostały wybory:

 1. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;

 5. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

nie zarządza się wyborców do organów jednostek pomocniczych gmin i wyborów do jednostek niższego rzędu, a także referendów lokalnych. Ograniczenie to nie ma dotyczyć wyborów do rad dzielnic m.st. Warszawy.

Jednocześnie projektodawcy proponują w powyższym zakresie pewien wyjątek. Przewiduje się bowiem możliwość organizacji wyborów do organów jednostek pomocniczych gmin lub wyborów organów jednostek niższego rzędu, a także referendów lokalnych na dzień, na który zarządzone zostały wybory uzupełniające do Senatu, wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: przedterminowe, uzupełniające, ponowne i do nowej rady lub wybory przedterminowe wójta.

Podkreślić należy, iż projekt nie przewiduje ograniczeń związanych z jednoczesnym przeprowadzeniem wyborów oraz referendum ogólnokrajowego.

Jak wynika z pisma PKW powyższe ograniczenia mają ukrócić praktyki występujące w niektórych gminach polegające na łączeniu wyborów odbywających się w całym kraju z wyborami do jednostek pomocniczych. Zdaniem PKW „powoduje to bardzo duże problemy organizacyjne, wiążące się m. in. z koniecznością utworzenia odrębnych lokali wyborczych, sporządzeniem odrębnych spisów wyborców, powołaniem odrębnych komisji wyborczych. W przeszłości wiązało się to z trudnością z uzyskaniem wystarczającej liczby osób do pracy w obwodowych komisjach wyborczych powoływanych w związku z wyborami ogólnokrajowymi. Powodowało też chaos i wprowadzało w błąd wyborców”.

Do powyższych argumentów niestety nie odnieśli się projektodawcy w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej, które w tym zakresie nie zawiera de facto żadnej argumentacji. Należy podkreślić, iż powyższa zmiana w pewnością wpłynie negatywnie na frekwencję w wyborach do organów pomocniczych JST wiążąc się jednocześnie z dodatkowymi trudnościami organizacyjnymi po stronie gmin.

Brak transmisji

Druga z proponowanych zmian polega na uchyleniu w Kodeksie wyborczym art. 52 § 7-8 i 10, które dotyczą transmisji z lokalu wyborczego – zarówno w trybie „podstawowym”, jak i „trybie awaryjnym” związanym z technicznym brakiem możliwości transmisji. Zmiana w tym zakresie jest z wszech miar pożądana. Wynika ona z wcześniejszego stanowiska GIODO i uchwały PKW dotyczących niezgodności pomiędzy Kodeksem wyborczym a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Proponowana zmiana z całą pewnością korzystnie wpłynie na obecną sytuację i zakończy dyskusję dotyczącą możliwości odmowy stosowania dotychczasowych przepisów Kodeksu wyborczego pomimo ich formalnego obowiązywania.

Powyższa zmiana wymusza także nowelizację przepisów dotyczących zakresu zadań urzędników wyborczych, którzy w obecnym stanie prawnym mają sprawować nadzór nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie transmisji z lokali wyborczych.

Niestety projektodawcy nie połączyli przedmiotowej propozycji zmian z nowelizacją ustrojowych ustaw samorządowych, które przewidują możliwość transmisji obrad organów stanowiących przy pomocy urządzeń służących transmisji z wyborów. Być może zmiana w tym zakresie pojawi się na kolejnym etapie prac legislacyjnych.

Nowa kompetencja PKW

Trzecia w proponowanych zmian polega na przyznaniu Państwowej Komisji Wyborczej nowej kompetencji w postaci prowadzenia wykazu osób, wobec których wydano prawomocne orzeczenie stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i udostępnianie danych tych osób komisjom wyborczym rejestrujących listy kandydatów i kandydatów.

Dodatkowo proponuje się nowelizację ww. ustawy poprzez zobowiązanie prezesa sądu do niezwłocznego przesyłania do PKW prawomocnych orzeczeń sądów stwierdzających fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

Powyższa zmiana – zdaniem projektodawców – „przyczyni się do prawidłowego i sprawnego prowadzenia procedury rejestracji kandydatów w wyborach”.

Wymogi wobec urzędników wyborczych

Czwarta ze zmian dotyczy wymogów stawianych przez Kodeks wyborczy kandydatom na urzędników wyborczych. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie – określające dość wąskie kryteria – skutkowały brakiem wystarczającej liczby kandydatów na urzędników wyborczych. W związku z powyższych projektodawcy proponują, aby urzędników wyborczych powoływać spośród posiadających wykształcenie wyższe:

 1. pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub innych jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych (co było wymogiem dotychczasowym);

 2. innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa powyżej (wymóg nowy).

W konsekwencji urzędnikami wyborczymi będą mogli zostać byli pracownicy określonych urzędów i jednostek, w tym pracownicy emerytowani. Projektodawcy nie przychylili się przy tym do wcześniejszych propozycji PKW, aby umożliwić pełnienie funkcji urzędników wyborczych m.in. przez osoby posiadające wykształcenie prawnicze, nawet wówczas gdy nie posiadają doświadczenia w pracy w strukturach samorządowych.

Projektodawcy proponują także rozwiązanie „awaryjne” związane z brakiem urzędników wyborczych. Szef Krajowego Biura Wyborczego ma uzyskać możliwość – w przypadku zagrożenia wykonania zadań przypisanych ustawowo urzędnikowi wyborczemu – powierzenia – nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywania funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej ustawowych wymogów (w tym dotyczących posiadania wykształcenia wyższego). Zakres powyższego wyjątku zdaje się jednak być zbyt szeroki, co przeczyć może pierwotnym założeniom związanym z wprowadzeniem do systemu prawa samorządowego urzędników wyborczych.

Problematyczne porozumienia

Projektodawcy proponują także zmianę przepisów dotyczących porozumień, jakie mają być zawierane pomiędzy wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) a Szefem Krajowego Biura Wyborczego. W projekcie ustawy nowelizującej zaproponowano, aby porozumienia te miały charakter fakultatywny (W celu zapewnienia obsługi, o której mowa w art. 187 § 1, oraz warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych, Szef Krajowego Biura Wyborczego może zawrzeć z właściwym miejscowo wójtem porozumienie, określające w szczególności warunki organizacyjnoadministracyjne, techniczne oraz zasady pokrywania kosztów z tym związanych).

Jednocześnie zaproponowano, aby do zapewnienia przez wójta obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych odpowiednio stosować art. 156 § 1 zdanie 2 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z tym przepisem zadania wykonywane w zakresie określonym w zdaniu pierwszym tego przepisu są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego.

Celem zmian w tych przepisach – jak wskazują projektodawcy – ma być jednoznaczne określenie, że zapewnienie przez wójta obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych jest zadaniem zleconym gminy.

Powyższe propozycje należy ocenić jednoznacznie krytycznie. Dowodzą one braku zrozumienia ze strony PKW i projektodawców rzeczywistych podstaw sporu pomiędzy Krajowym Biurem Wyborczym a środowiskami samorządowymi w zakresie porozumień wyborczych. Istotą problemu jest brak precyzyjnego określenia zadań przypisanych urzędnikom wyborczym i gminom. Porozumienia wyborcze w tym zakresie miało na celu doprecyzować te kwestie i wyeliminować ewentualne spory w tym zakresie. Proponowana zmiana kwestii tych nie rozstrzygnie. Wręcz przeciwnie – propozycja określenia, iż w przedmiotowym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące określania charakteru zadania – skutkować będzie dalszymi wątpliwościami (np. dlaczego nie określono wprost, że jest to zadanie zlecone).

Projektodawcy powinni pilnie odpowiedzieć – bazując na materiałach przygotowanych dotychczas przez stronę samorządową - czym zajmować się mają urzędnicy wyborczy, a co w dalszym ciągu należeć ma do zadań gminy. Dopiero rozdzielenie tych dwóch obszarów może stanowić podstawę do regulacji kwestii technicznych. Pozostanie przy obecnej propozycji skutkować będzie szeregiem sporów zarówno w trakcie organizacji wyborów, jak i po ich zakończeniu w związku z wzajemnymi rozliczeniami finansowymi.

Zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej

Projektodawcy proponują także zmiany w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w zakresie przepisów nowelizujących Kodeks wyborczy dotyczącym skarg na postanowienia PKW (przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku).

W ustawie nowelizującej zaproponowano, aby na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej przysługiwało prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania tego postanowienia do publicznej wiadomości. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej wniesienia. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje środek prawny.

Tym samym projektodawcy zaproponowali w powyższym zakresie całkowite odstąpienie od zasady dwuinstancyjności – w pierwotnej propozycji zmian uchwalonej uprzednio przez Sejm postępowanie to było dwuinstancyjne.

Jednocześnie zaproponowano, aby w zakresie nieuregulowanym w kodeksie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stosować odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1136, i 2451 oraz z 2018 r. poz. 650) w sprawach ze skarg, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1 tej ustawy, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 2-6, art. 90, art. 91 § 2, art. 93, art. 96-122, art. 145 § 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2–3 i art. 243-262, z tym, że termin, o którym mowa w art. 193 tej ustawy wynosi 5 dni.

Zobacz: Postępowanie administracyjne

Podobne zmiany wprowadzono w przepisach przejściowych ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

W przepisach przejściowych ustawy nowelizującej zaproponowano, aby powyższe zmiany znalazły zastosowanie także do spraw wszczętych i dotychczas niezakończonych.

Wejście w życie nowych przepisów

Proponowane zmiany mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem zmian w procedurze sądowoadministracyjnej, które w części mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Podsumowanie

Pilne zmiany w Kodeksie wyborczym są niezbędne. W związku z tym pozytywnie należy ocenić inicjatywę PKW oraz sejmowej Komisji. Kwestią dyskusyjną pozostaje natomiast zakres proponowanych zmian, zwłaszcza w kontekście relacji pomiędzy urzędnikami wyborczymi a gminami. Przepisy w tym zakresie powinny ulec dalej idącym zmianom, na które jest jeszcze czas. W tym zakresie pozostaje liczyć na otwartość i chęć dialogu pomiędzy parlamentarzystami, PKW i KBW oraz środowiskami samorządowymi.

Szybkie skierowanie do Marszałka Sejmu projektu ustawy nowelizującej oraz bardzo szybkie nadanie mu numeru druku sejmowego może napawać optymizmem co do szans na szybkie uchwalenie powyższych zmian.

Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ruszyła rekrutacja ósmoklasistów do liceów i techników w Warszawie [16 maja 2022 r.]
  Od 16 maja 2022 r. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do warszawskich liceów, techników i branżowych szkół I stopnia. Na wybór placówki i złożenie wniosku ósmoklasiści mają czas do 20 czerwca do godz. 15 - przekazał w poniedziałek stołeczny ratusz.
  MON: Rusza dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Gdzie i jak się zgłosić?
  21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z chemii [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z chemii [PDF]
  RPO: Udzielali schronienia uchodźcom z Ukrainy. Dlaczego nie otrzymują świadczenia?
  Każdy wniosek złożony po 30 kwietnia 2022 r. o świadczenie 40 zł za dzień pomocy wymaga podania numeru PESEL uchodźcy korzystającego z zakwaterowania i wyżywienia osoby pomagającej. Nawet jeżeli Ukrainiec nie posiadał przed 30 IV numeru PESEL.
  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – od kiedy wakacje w 2022 r.? Do kiedy trzeba wystawić oceny?
  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 przypada w piątek 24 czerwca 2022 roku.
  CKE: Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.
  W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 24 do 26 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem.
  Ósmoklasiści: rekrutacja do liceów od 16 maja 2022 r.
  W poniedziałek 16 maja 2022 r. rozpoczęła się rekrutacja ósmoklasistów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
  Matura 2022 r.: chemia i język włoski na poziomie rozszerzonym [16 maja 2022 r.]
  Maturzyści w poniedziałek 16 maja 2022 r. przystąpili do pisemnego egzaminu z chemii. Po południu będą pisemne egzaminy z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.
  Międzynarodowy Dzień Rodzin: 120 000 zł na każde dziecko. Emerytura dla matek czwórki dzieci. [15 maja 2022 r.]
  Wsparcie ze strony państwa w roku 2022 na dziecko od urodzenia do 18. roku życia z wszystkich rządowych programów, to jest w sumie 120 tys. zł dla każdego dziecka – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Ukraińcy ściągają tańsze o 30% samochody na Ukrainę. Kolejka 14 km na granicy
  Ponad 2 tys. kierowców czekało w piątek do odprawy samochodów w tranzycie przez przejście z Ukrainą w Zosinie (Lubelskie). Niektórzy spędzili na granicy trzy dni w kolejce. Ukraińcy masowo kupują auta i wwożą do swojego kraju ze względu za zniesienie opłat celnych.
  Członek RPP nie wykluczył przejściowego wzrostu inflacji do 20%. Uznał, że podwyższanie stóp procentowych przebiega zbyt szybko
  Obecne podnoszenie stóp procentowych w Polsce to proces zbyt szybki - ocenia Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Litwiniuk jest zwolennikiem zacieśniania polityki monetarnej, ale nie chce by dokonywało się to "gwałtownie".
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie [PDF]
  Maturzyści w piątek 13 maja 2022 r. przystąpili do pisemnego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.
  Wsparcie dla Straży Granicznej w obliczu kryzysu bez odrębnych uchwał rady gminy
  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Rada gminy postanowiła przyjąć na sesji rady gminy specjalną uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. W założeniu radnych ma to wspomóc jednostki Straży Granicznej; co jest rzeczą niezbędną w obliczu aktualnego kryzysu na Ukrainie, a co w części dotyczy także interesów Polski.
  RIO: z końcem czerwca 2022 r. wygasają "stare" uchwały dot. opłat za śmieci
  Z końcem czerwca 2022 r. wygasają wszystkie uchwały śmieciowe dotyczące stawek za pojemniki lub worki podjęte przed wejściem w życie ustawy zmieniającej z 2021 r. - przypomina RIO w Lublinie. Izba wyjaśniła co się zmienia i co w tej sytuacji mogą zrobić gminy.
  Skąd się wziął przesąd „Piątek trzynastego”? [Templariusze?]
  Piątek trzynastego – przesąd uznający dzień za pechowy, kiedy piątek wypadnie w trzynasty dzień danego miesiąca [piątek 13-ego].
  Matura: wiedza o społeczeństwie i język niemiecki na poziomie rozszerzonym [13 maja 2022 r.]
  Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będą pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.
  Inflacja 12,3% za kwiecień? [PKO BP]
  13% - szczyt inflacji?
  Podwyższony dodatek osłonowy: Czy gminy mają prawo do sprawdzania w bazie CEEB zgłoszenia pieca węglowego [komunikat UODO i Ministerstwa Środowiska]
  UODO stwierdził, że nie ma obecnie przepisów, które pozwalałyby wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi do weryfikowania faktu zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB w związku z wnioskiem o dodatek osłonowy. Do stanowiska UODO odniosło się ministerstwo środowiska.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z biologii poziom rozszerzony [PDF]
  12 maja 2022 r. maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z biologii.
  Niedzielski: Życzenia na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej [12 maja 2022]
  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej.
  Wakacyjny wyjazd tylko dla 50 proc. Polaków. Jest za drogo [Sondaż]
  W tym roku na wakacje wyjedzie tylko co drugi z nas - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu IBRiS dla Radia Zet. Przed rokiem na wakacje poza domem zdecydowało się 57 procent Polaków.
  Pracodawco sprawdź, czy musisz wydać nowe polecenia pracy zdalnej? Bo odwołano stan epidemii, co zmienia zasady pracy zdalnej
  Jeśli firmy kierowały zatrudnionych do pracy z domu na czas stanu epidemii, to muszą teraz wydawać nowe polecenia w tej sprawie. I uwzględniać zmiany przepisów w tym względzie.
  Soboń: Czy nowy WIBOR obejmie kredyty dla przedsiębiorców i samorządów?
  Nowy wskaźnik będzie obowiązywał wszędzie tam, gdzie kredyt opiera się na WIBOR - powiedział w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Wyraził też nadzieję, że oferta nowych obligacji skarbowych wpłynie na banki, by i one zwiększyły oprocentowanie depozytów.
  Czarnek dla "DGP": Optymalne rozwiązanie to zakaz działania w szkołach dla organizacji pozarządowych
  Szkoła jest miejscem pracy nauczyciela, a organizacja może się prezentować np. w lokalnym domu kultury - mówi szef MEiN Przemysław Czarnek w wywiadzie dla "DGP".
  Matura: biologia i język rosyjski na poziomie rozszerzonym [12 maja 2022 r.]
  12 maja 2022 r. maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z biologii. Po południu będą pisemne egzaminy z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.