Kategorie

Komu przysługują świadczenia rodzinne

Bartosz Marczuk
Bartosz Marczuk
Na przyznanie świadczeń rodzinnych mogą liczyć rodziny wychowujące dzieci, które nie osiągają określonego dochodu.

Nowy okres zasiłkowy potrwa od września tego roku do sierpnia 2008 r. Od początku lipca można już ubiegać się o świadczenia wypłacane w tym czasie. Złożenie wniosku do gminy do końca tego miesiąca gwarantuje, że wypłata świadczeń za wrzesień nastąpi właśnie w tym miesiącu. Dzięki temu można uniknąć miesięcznej przerwy w otrzymywaniu pomocy.

Liczy się dochód

Podstawowym świadczeniem adresowanym do rodzin z dziećmi jest zasiłek rodzinny. Od możliwości skorzystania z niego uzależniona jest wypłata siedmiu dodatków. Są one przyznawane, gdy zachodzą określone okoliczności (na przykład urodzi się dziecko czy rodzic korzysta z urlopu wychowawczego).

Warunkiem, który trzeba spełnić, aby mieć prawo do zasiłku, jest nieprzekroczenie określonego kryterium dochodowego. Jest on wypłacany, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł netto miesięcznie. Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) dochód ten wynosi 583 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego od września 2006 r. jest uzależniona od wieku dziecka i wynosi:

l 48 zł na dziecko w wieku do 5 roku życia,

l 64 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,

l 68 zł na dziecko w wieku 19-24 lata.

Dla kogo zasiłek

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli uczy się ono w szkole, okres pobierania zasiłku może być wydłużony do ukończenia przez nie 21 lat. Zasiłek jest wypłacany do 24 roku życia dziecka, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje na dzieci własne, małżonka i przysposobione oraz dzieci, w sprawie których toczy się postępowanie o przysposobienie, i dzieci znajdujące się pod opieką prawną.

Także tzw. osoba ucząca się może otrzymywać zasiłek rodzinny. W rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych jest to osoba pełnoletnia, ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Kto nie dostanie

Przekroczenie dopuszczalnego dochodu to niejedyna bariera uniemożliwiająca otrzymanie zasiłku. Nie jest on także wypłacany, jeżeli:

l dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,

l dziecko lub osoba ucząca się jest umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się są uprawnieni do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

l dziecko trafi do rodziny zastępczej,

l osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz tego dziecka od drugiego z jego rodziców, chyba że: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.

Ważne!

Gmina przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy uwzględni dochód na osobę w rodzinie z 2006 roku

PRZYKŁAD: DORABIANIE NA WYCHOWAWCZYM

Mama dwuletniego dziecka przebywa na urlopie wychowawczym. Dochód na osobę w jej rodzinie nie przekracza 504 zł, przez co otrzymuje zasiłek rodzinny i 400 zł dodatku. Może jednak w trakcie urlopu (nie od swojego pracodawcy) dorabiać na podstawie umowy o dzieło. Mimo że honoraria za taką umowę nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, jeśli zdecyduje się przyjąć te zlecenia, otrzymywane przez nią honoraria odbiorą jej prawo do dodatku. Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa (uniemożliwiające korzystanie z dodatku) oznacza bowiem wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą i wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Oznacza też świadczenie usług w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

l Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Jaka pomoc po urodzeniu dziecka

Rodzina, w której urodzi się dziecko, może otrzymać z tego tytułu aż trzy świadczenia. Dodatek do zasiłku rodzinnego, becikowe i zapomogę z gminy.

Te rodziny, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą otrzymać też dodatek (tzw. becikowe I), który jest wypłacany jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka. Może też być wypłacony opiekunowi faktycznemu dziecka (przed ukończeniem przez dziecko jednego roku), jeśli nie został wcześniej przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu. Aby otrzymać dodatek, wniosek o niego trzeba złożyć w gminie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Poza dodatkiem świeżo upieczeni rodzice mają prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe II). Przysługuje wszystkim rodzicom niezależnie od ich uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka i osiąganego dochodu. Wynosi 1000 zł. Aby otrzymać becikowe, ojciec lub matka dziecka, jego opiekun prawny lub faktyczny musi złożyć w gminie wniosek o to świadczenie. Trzeba to zrobić w ciągu roku od daty urodzenia się dziecka lub przejęcia nad nim opieki.

Oprócz tych dwóch form pomocy adresowanej dla młodych rodziców także rada gminy (w drodze uchwały) może przyznać zamieszkałym na jej terenie osobom dodatkową, trzecią jednorazową zapomogę. Zasady jej udzielania określa rada.

PRZYKŁAD: URODZENIE DZIECKA TO NIŻSZY DOCHÓD NA OSOBĘ

Rodzice spodziewają się w październiku urodzin drugiego dziecka. Pierwsze ma trzy lata. Do tej pory nie mieli prawa do świadczeń, bo ich dochód na osobę był zbyt wysoki. Jednak w październiku, po urodzeniu dziecka, przybędzie nowy członek rodziny i dochód na osobę będzie niższy. Jeśli nie przekroczy kwoty 504 zł, rodzina może ubiegać się o świadczenia.

Co na wychowawczym, dla samotnych i wielodzietnych

Rodzice, którzy korzystają z urlopu wychowawczego, mogą otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tego tytułu.

Na urlopie wychowawczym

Wynosi 400 zł miesięcznie. Prawo do niego mają matka, ojciec, faktyczny albo prawny opiekun dziecka (jeśli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką). W sytuacji kiedy oboje rodzice lub opiekunowie korzystają z urlopu, wypłacany jest jeden dodatek.

Dodatek przysługuje przez 24 miesiące. Jeśli jednak osoba uprawniona opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, dodatek może otrzymywać przez 36 miesięcy. Natomiast przez 72 miesiące dodatek wypłacany jest osobom opiekującym się dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Aby otrzymać dodatek, trzeba bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawać w stosunku pracy przez co najmniej sześć miesięcy. Warto pamiętać, że osobie go otrzymującej nie wolno podejmować jakiejkolwiek pracy.

Dodatek dla samotnych

Kolejny dodatek do zasiłku rodzinnego jest adresowany do wybranych osób wychowujących samotnie dzieci. Dodatek ten wynosi 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek może być zwiększony o 80 zł na dziecko, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu. Warunkiem jego otrzymywania jest fakt, że na rzecz dziecka nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek ten przysługuje też osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.

Dla rodzin wielodzietnych

Rodziny wielodzietne otrzymują specjalny dodatek w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się taką rodzinę, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego. Aby otrzymać dodatek dla rodzin wielodzietnych, nie wystarczy więc posiadać troje dzieci, każde z niech musi być też uprawnione do zasiłku rodzinnego.

80 zł miesięcznie na dziecko mogą otrzymać rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci

Jakie świadczenia przysługują uczniom

System świadczeń rodzinnych w szczególny sposób traktuje dzieci, które uczęszczają do szkoły.

Dodatek na rehabilitację

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka niepełnosprawnego, a także osobie uczącej się. Jest wypłacany do ukończenia przez dziecko 16 lat (jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność) lub 24 lat (jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności). Dodatek ten wynosi 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat lub 80 zł miesięcznie na starsze dziecko do 24 lat.

Aby otrzymywać dodatek, warunek kształcenia i rehabilitacji nie musi zachodzić łącznie. Jeśli dziecko, na przykład w wyniku pogorszenia stanu zdrowia, przerwie naukę, ale będzie rehabilitowane, dodatek przysługuje za cały ten okres.

Na wyprawkę szkolną

Kolejnym świadczeniem adresowanym do rodziców wychowujących dzieci jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wynosi 100 zł i jest wypłacany jednorazowo. Przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się. Jego wypłata musi odbyć się w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek ten nie zostanie wypłacony na dziecko, które rozpoczyna naukę w szkole wyższej, ale może się o niego ubiegać osoba, której dziecko rozpoczyna naukę w tzw. zerówce.

Refundowane dojazdy

Ostatnim dodatkiem do zasiłku rodzinnego jest dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, jego opiekunowi prawnemu albo faktycznemu lub osobie uczącej się. Ma pokrywać wydatki związane z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się odpowiedni rodzaj szkoły (wynosi 90 zł miesięcznie) lub z dojazdami do szkoły (50 zł miesięcznie). Jest wypłacany przez dziesięć miesięcy trwania roku szkolnego - od września do czerwca.

Jakie wsparcie dla niepełnosprawnych dzieci

Rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci mogą liczyć na specjalną pomoc.

Zasiłek pielęgnacyjny

Do zasiłku pielęgnacyjnego (wynosi 153 zł miesięcznie) mają prawo uprawnieni bez względu na dochód. Są nimi niepełnosprawne dzieci, osoba niepełnosprawna mająca powyżej 16 lat (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). Zasiłek ten przysługuje wszystkim, którzy ukończyli 75 lat (jeśli nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego). Może się też o niego ubiegać osoba niepełnosprawna powyżej 16 roku życia, jeśli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a niepełnosprawność ta powstała w wieku do 21 roku życia. Zasiłku nie otrzymają osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego lub przebywające w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli ich pobyt i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu albo z NFZ.

Świadczenie pielęgnacyjne

Drugim ze świadczeń opiekuńczych jest świadczenie pielęgnacyjne. Wynosi 420 zł miesięcznie. Jest wypłacane (jeśli dochód nie przekracza 583 zł) matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Musi ono legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje m.in. jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

BARTOSZ MARCZUK

bartosz.marczuk@infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Możliwe przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni

  Stan wyjątkowy. Kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego zajmie się rząd podczas najbliższego posiedzenia - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadal poważna i wymaga szczególnych działań. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

  Whistleblowing – co z ustawą?

  Whistleblowing – co z ustawą? Czego nie wiemy o ustawie wdrażającej dyrektywę o sygnalistach? Czy warto na nią czekać?

  Zmiany dla nauczycieli - godziny karciane

  Godziny karciane wrócą do szkół? Zdaniem nauczycieli dojdzie do tego poprzez zwiększenie czasu pracy. Propozycje zmian przedstawiło MEiN.

  Co się musi znaleźć w aktach budynku?

  Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

  Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

  Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?