REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Laptopy dla czwartoklasistów - wzór umowy

laptop, notebook, uczeń, szkoła, edukacja, laptopy dla czwartoklasistów
laptop, notebook, uczeń, szkoła, edukacja
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas czwartych otrzymają darmowe laptopy. 2 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę. Projekt wejść ma w życie 2 sierpnia 2023 r. Przypomnijmy, że laptopy otrzymają również nauczyciele, a dokładnie bon na ich zakup. Poniżej publikujemy wzór umowy. Określono w nim przede wszystkim obowiązki jakie mieć będą samorządy po otrzymaniu laptopów dla uczniów klas czwartych. Przedmiotem umowy są nowe, nieużytkowane, sprawne technicznie komputery przenośne typu laptop, oznaczone zgodnie z opracowanym wzorem graficznym w oryginalnych opakowaniach i dołączonymi do nich dokumentami otrzymanymi przy ich zakupie, w szczególności deklaracjami zgodności z normami i certyfikatami lub z nimi równoważnymi oraz poradnikami obsługi w języku polskim dostępnymi on-line lub na dysku twardym komputerów przenośnych typu laptop, które wyszczególniono w innych dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekazania komputerów przenośnych typu laptop.

REKLAMA

Wzór umowy na laptop dla ucznia

UMOWA PRZEKAZANIA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ 

 

zawarta dnia ….................……………. w …………………., zwana dalej „Umową”, pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Cyfryzacji, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, reprezentowanym przez: 

…………………….. – …………………………………………………….., na podstawie upoważnienia z dnia ……………………………roku, nr ……………………………….., 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organem prowadzącym szkołę z siedzibą w …………….. przy ul. ………... NIP …., REGON … 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….

 

§ 1. Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1)     Ministrze należy przez to rozumieć Ministra Cyfryzacji;

2)     Organie prowadzącym szkołę należy przez to rozumieć właściwego ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). W przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organ prowadzący szkołę należy rozumieć również specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

3)     protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy - należy przez to rozumieć inny dokument niezbędny do przeprowadzenia procesu przekazania Przedmiotu Umowy; 

REKLAMA

4)     Przedmiocie Umowy ‒ należy przez to rozumieć nowe, nieużytkowane, sprawne technicznie komputery przenośne typu laptop, oznaczone zgodnie z opracowanym wzorem graficznym w oryginalnych opakowaniach i dołączonymi do nich dokumentami otrzymanymi przy ich zakupie, w szczególności deklaracjami zgodności z normami i certyfikatami lub z nimi równoważnymi oraz poradnikami obsługi w języku polskim dostępnymi on-line lub na dysku twardym komputerów przenośnych typu laptop, które wyszczególniono w innych dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekazania komputerów przenośnych typu laptop, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy;

5)     rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych ucznia klasy objętej wsparciem oraz osobę lub podmiot sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem, które jest uczniem klasy objętej wsparciem;

6)     Stronach należy przez to rozumieć Ministra i Organ prowadzący szkołę;

7)     uczniach klasy objętej wsparciem ‒ należy przez to rozumieć uczniów klasy IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniów publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej;

8)     Ustawie ‒ należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369).

REKLAMA

§ 2. 1. Minister przekazuje, a Organ prowadzący szkołę przyjmuje: ……(liczba) Przedmiotu Umowy o parametrach i numerach seryjnych opisanych w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, o łącznej wartości: ….. zł (słownie: …), przy czym wartość jednostkowa Przedmiotu Umowy wynosi … zł (słownie: …).

2. Organ prowadzący szkołę przyjmuje Przedmiot Umowy w celu jego dalszego przekazania na własność lub użyczenie rodzicom ucznia klasy objętej wsparciem w roku szkolnym … …, w szkole/szkołach prowadzonej/ych przez ten Organ. 

3. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez osobę, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy. 

§ 3. 1. Minister oświadcza, że:

1)     Przedmiot Umowy został zakupiony w związku z realizacją wsparcia wynikającego z Ustawy;

2)     Przedmiot Umowy spełnia minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego typu laptop dla ucznia klasy objętej wsparciem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234).

2. Minister prowadzi ewidencję zakupionych i przekazanych Organowi prowadzącemu szkołę Przedmiotu Umowy, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy.

§ 4. Organ prowadzący szkołę zobowiązuje się do:

1)     współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację wsparcia wynikającego z Ustawy;

2)     uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji, w szczególności do wypełniania ankiet;

3)     umożliwienia przedstawicielom Ministra odbywanie wizyt w szkole/szkołach prowadzonej/ych przez Organ prowadzący szkołę, w terminie 5 lat od dnia wydania Przedmiotu Umowy, w celu weryfikacji realizacji Przedmiotu Umowy w związku z udzielonym wsparciem wynikającym z Ustawy.

§ 5. 1. Osobą wyznaczoną do realizacji Przedmiotu Umowy, w imieniu Ministra jest …………………..

2. Osobą wyznaczoną do realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Organu prowadzącego szkołę jest osoba wskazana do jego reprezentowania w komparycji Umowy. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy przekaże osobie, o której mowa w ust. 1, dane (imię i nazwisko, nr PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego, a w przypadku ich braku  rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) osób upoważnionych do odbioru Przedmiotu Umowy w imieniu Organu prowadzącego szkołę wraz z przyporządkowaną do tych osób listą lokalizacji szkół, do których zostanie dostarczony Przedmiot Umowy wraz z jego liczbą.

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz osób upoważnionych do odbioru Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 3, bez konieczności zmiany Umowy. Zmiana osób dla swej skuteczności wymaga jednostronnego oświadczenia Strony sporządzonego w formie dokumentowej.

§ 6. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą Stron w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności.

§ 7. Umowa została sporządzona w formie dokumentowej i podpisana zgodnie z § 4 ust. 1 Ustawy oraz zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę: W celu wypracowania jednego standardu umów zdecydowano się na określenie wzoru umowy, w drodze rozporządzenia. Zatem wzór umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop zawiera klasyczne essentialia negotii umowy precyzujące procedurę przekazania laptopów organom prowadzącym szkołę. 

Opracowano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Ponad 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki wynagrodzeń dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Większe ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

REKLAMA

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

REKLAMA