Kategorie

Albo mandat posła, albo mandat radnego

Łukasz Sobiech
inforCMS
Ponad stu nowych parlamentarzystów musi się zdecydować na to czy pozostają w samorządzie, czy rozpoczynają pracę w Sejmie lub Senacie. Zgodnie z przepisami mają na to 14 dni od momentu oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów. Termin ten upływa 9 listopada.

Reklama

W przypadku gdy parlamentarzysta zostanie wybrany na radnego bądź wójta, sprawa jest prosta, bo zainteresowany bezwzględnie traci mandat posła lub senatora. Natomiast w przypadku wyboru samorządowca do parlamentu prawo daje dwa tygodnie na zastanowienie.

Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu nakazuje w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw wyniku wyborów (stało się to 26 października - Dz.U. nr 198) złożenie marszałkowi Sejmu oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Dotyczy to m.in. radnych, członków zarządu powiatu, województwa lub związku komunalnego, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mandatu posła i senatora nie można łączyć także z funkcją zastępcy szefa gminy lub miasta. W sytuacji gdy posłem lub senatorem zostanie wójt, konieczne są przedterminowe wybory. Zarządza je premier, a muszą być przeprowadzone w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. W przypadku radnych większych gmin, powiatów i województw ich miejsca zajmują osoby z list wyborczych z wyborów samorządowych kolejne pod względem osiągniętego wyniku.

Dodatkowe wybory będą również potrzebne zgodnie z informacją umieszczoną na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej podaną w 90 gminach. Zadecydowały o tym inne niż wybór na posła bądź senatora przyczyny powodujące utratę mandatu radnego. Konieczność przeprowadzenia wyborów w gminach do 20 tys. mieszkańców najczęściej wynika ze: zrzeczenia się mandatu przez radnego, prawomocnego wyroku sądu skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego bądź też śmierci radnego. Jeżeli chodzi o wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), poza wyżej wymienionymi przyczynami, w praktyce można się spotkać z próbą przeprowadzenia ważnego referendum odwołującego szefa gminy.

Wybory w gminie

Wybory uzupełniające przeprowadza się w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców. Wybory te zarządza wojewoda. W zarządzeniu wojewoda podaje liczbę wybieranych radnych i datę wyborów uzupełniających, wyznaczonych na dzień wolny od pracy. Wojewoda ustala również kalendarz wyborczy dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Jeżeli w wyniku wyborów mandat pozostaje nadal nieobsadzony, wybory uzupełniające powtarza się między szóstym a dziewiątym dniem od daty wyborów, w wyniku których nie obsadzono brakującego mandatu.

Kadencja radnych wybranych w wyniku wyborów uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji radnych wybranych w wyborach razem ze wszystkim radnymi (wyborach kadencyjnych).

Rady i sejmiki

W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa, właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. W przypadku równej liczby głosów decyduje kolejność umieszczenia nazwiska kandydata na liście. Kandydat wybrany w taki sposób może zrzec się pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Takie oświadczenie powinno być zgłoszone właściwej radzie (sejmikowi województwa) na piśmie w ciągu trzech dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie. Jeżeli jednak nie można obsadzić mandatu radnych, a skład rady zmniejszył się więcej niż o 1/5, przeprowadza się wybory uzupełniające do danej rady na zasadach ogólnych, chyba że do zakończenia kadencji danej rady zostało mniej niż sześć miesięcy. W przypadku wyborów całego organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego przeprowadza się je w trybie Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wybory te zarządza prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, w którym ustala kalendarz wyborczy.

OBSADZENIE MANDATÓW BEZ GŁOSOWANIA

Jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do rad gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych komisja wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów. W takim przypadku właściwa terytorialna komisja wyborcza niezwłocznie zawiadamia wyborców danego okręgu wyborczego o przyczynach obsadzenia mandatów bez głosowania w formie obwieszczenia.

Wybory bezpośrednie

W razie konieczności przeprowadzenia ponownych wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wybory zarządza w drodze rozporządzenia prezes Rady Ministrów w ciągu 60 dni od wystąpienia przyczyny ich zarządzenia. W rozporządzeniu zamieszczony jest kalendarz wyborczy, ustalany po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Kalendarz ten określa terminy wykonania czynności wyborczych. Terminy te w przypadku wyborów przedterminowych mogą być krótsze od przewidzianych w samorządowych ordynacjach wyborczych. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów wojewoda podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia na terenie gminy, na której mają odbyć się wybory.

Zgłoszenie kandydata

Reklama

Prawo zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta mają jedynie komitety wyborcze zarówno utworzone przez partie i ich koalicje, stowarzyszenia i organizacje, jak i wyborców. Prawo zgłaszania kandydatów na radych w gminach do 20 tys. mieszkańców przysługuje komitetom wyborców. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Każda zgłaszana lista powinna być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców. Taka lista następnie przekazywana jest do komisji wyborczej. Jeżeli zgłoszenie jest zgodne z przepisami, komisja rejestruje kandydata na radnego.

W przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zgłaszając kandydata, komitet wyborczy musi uzyskać odpowiednie poparcie wyborców. Jest ono uzależnione od liczby mieszkańców danej miejscowości. Przykładowo w gminie liczącej do 5 tys. mieszkańców musi to być 150 wyborców, w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców to 3 tys. wyborców. Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności. Dodatkowym obowiązkiem, w przypadku wyborów przedterminowych, jest załączenie wykazu wyborców popierających kandydata. Jeżeli zgłoszenie spełnia warunki, gminna komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata. Następnie zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym przeprowadzana jest kampania wyborcza.

PRZYCZYNY WYGAŚNIĘCIA MANDATU

Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w wyniku:

• odmowy złożenia ślubowania;

• pisemnego zrzeczenia się mandatu;

• naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;

• wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

• śmierci,

• utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów. Nie mają prawa wybieralności osoby:

- karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

- wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego;

- wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. nr 218, poz. 1592 ze zm.).

Łukasz Sobiech

lukasz.sobiech@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.).

• Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. nr 113, poz. 984).

 

Poszerzaj swoją wiedzę czytając naszą publikację
Kodeks kierowcy. Zmiany 2021
Kodeks kierowcy. Zmiany 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?