Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Oceny środowiskowe na zmienionych zasadach

Izabela Zielińska-Barłożek
Dominik Wałkowski
Zmiany, które weszły w życie 20 lipca 2010 r., wprowadziły wiele drobnych, lecz istotnych zmian w przepisach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko.

21 maja 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o ocenach środowiskowych). Weszła ona w życie 20 lipca 2010 r.

Nowelizacja ustawy o ocenach środowiskowych wprowadziła wiele zmian w obowiązujących przepisach, jednakże większość z nich ma jedynie na celu ich doprecyzowanie oraz usunięcie wątpliwości, które pojawiały się podczas dotychczasowego stosowania. Na niektóre z wprowadzonych zmian warto jednak zwrócić uwagę, gdyż są one istotne dla praktyki funkcjonowania administracji.

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jedną z najszerzej komentowanych nowości jest przywrócenie możliwości przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Regulacja obowiązująca do 20 lipca 2010 r. nie przewidywała bowiem procedury zmiany adresata decyzji środowiskowej w przypadku zmiany inwestora.

Było to jednak możliwe do 15 listopada 2008 r., tj. do czasu wejścia w życie ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa o ocenach środowiskowych). Taką procedurę przewidywał obowiązujący przed 15 listopada 2008 r. art. 56b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Brak możliwości przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach był dotkliwie odczuwany przez zamierzających zrealizować określoną inwestycję.

Brak przenoszalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach był krytykowany m.in. z tego względu, że inne decyzje wydawane w procesie inwestycyjnym mogły być przenoszone (np. decyzja o pozwoleniu na budowę).

Zgodnie z wprowadzonym do ustawy o ocenach środowiskowych nowym art. 72a organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma obowiązek, za zgodą strony, na której rzecz decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Dla uniknięcia wątpliwości ustawodawca sprecyzował, że w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stronami są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Czytaj także: Wygaśnięcie pozwolenia na budowę>>

Nowe decyzje

Nowelizacja ustawy o ocenach środowiskowych uzupełnia także zawarty w art. 72 ust. 1 katalog decyzji administracyjnych, przed których uzyskaniem niezbędne jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku planowanej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Katalog ten został uzupełniony m.in. o decyzję o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wydawaną na podstawie przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane).

Dodano również do wspomnianego katalogu decyzję o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wydawaną na podstawie ustawy z 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.

Wreszcie ustawodawca zdecydował się na dodanie do katalogu jeszcze jednego aktu – decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. Dodanie tej decyzji nastąpiło jednakże na podstawie innych przepisów – uchwalonej również niedawno ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ponieważ podstawą tej zmiany jest inny akt prawny niż nowelizacja ustawy o ocenach środowiskowych, uzupełnienie katalogu o decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nastąpiło już 17 lipca 2010 r.

Oceny środowiskowe a Prawo budowlane

Nowością jest również sprecyzowanie, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie Prawa budowlanego. Regulacja ta została dodana, aby zapewnić spójność ze zmianami, jakie nowelizacja ustawy o ocenach środowiskowych wprowadziła do Prawa budowlanego.

Zgodnie bowiem z dotychczasowym brzmieniem art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, zawsze należało uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę – nie wystarczało dokonanie zgłoszenia. Obowiązek ten został wprowadzony wraz z wejściem w życie ustawy o ocenach środowiskowych w celu usunięcia istniejącej w polskim prawie niezgodności ze wspólnotowym rozumieniem pojęcia zezwolenia na inwestycję.

Nowelizacja ustawy o ocenach środowiskowych przewiduje drobną modyfikację tej zasady. Wejście w życie zmiany art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego oznacza bowiem, że pozwolenia na budowę potrzebować będą przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dla których należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000. W rezultacie opisana zasada została nieco zliberalizowana.

W odniesieniu bowiem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko decyduje organ wydający taką decyzję. Tak więc dla tych właśnie przedsięwzięć decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczna, ale ocena oddziaływania na środowisko – już nie zawsze. Takich przedsięwzięć dotyczy wprowadzona nowelizacją ustawy o ocenach środowiskowych zmiana w Prawie budowlanym. Wyłącza ona bezwzględny wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku przedsięwzięć, co do których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Takie przedsięwzięcia będą jednak nadal wymagały uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a decyzja ta będzie uzyskiwana przed dokonaniem zgłoszenia. Stąd konieczne było dodanie do ustawy o ocenach środowiskowych nowego art. 72 ust. 1a, zgodnie z którym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie Prawa budowlanego.

Wprowadzenie tych zmian jest bardzo istotne dla organów administracji, gdyż po 20 lipca 2010 r. wydanie wymienionych decyzji bez uprzedniego uzyskania w wymaganych przypadkach decyzji środowiskowej będzie skutkować wadliwością podjętych przez organy rozstrzygnięć.

Czytaj także: Warto szybko budować>>

Decyzja środowiskowa nie przy każdej zmianie decyzji „budowlanej”

Kolejną istotną modyfikacją przepisów jest ograniczenie liczby sytuacji, w których zmiana decyzji „budowlanych” (takich jak decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o warunkach zabudowy) oznacza konieczność uzyskania decyzji środowiskowej.

Dotychczas, w myśl ogólnej zasady sformułowanej w ustawie o ocenach środowiskowych, nie tylko uzyskanie decyzji „budowlanych”, lecz także zmiana takich decyzji z reguły wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wyjątki od tej zasady były nieliczne.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ocenach środowiskowych uzyskanie decyzji środowiskowej nie jest konieczne na przykład w razie zmiany pozwolenia na budowę, która polega na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:

● kubatury,

● powierzchni zabudowy,

● wysokości,

● długości,

● szerokości,

● liczby kondygnacji czy

● zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne.

Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji „budowlanych”. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że należy to uczynić w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wydłużenie terminu o dwa lata było możliwe w sytuacji, gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Problemem było jednakże ustalenie, kto i w ramach jakiej procedury powinien decydować o wydłużeniu terminu „ważności” decyzji środowiskowej. Aby usunąć tę niepewność, nowelizacja ustawy o ocenach środowiskowych sprecyzowała, że złożenie wniosku o wydanie określonej decyzji inwestycyjnej (np. decyzji o pozwoleniu na budowę) może nastąpić w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu czterech lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska przez organ następuje w drodze postanowienia.

Zawartość wniosku

Zgodnie z dotychczasową regulacją do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należało dołączyć m.in. wypis z ewidencji gruntów, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać.

Nowelizacja ustawy o ocenach środowiskowych wprowadziła modyfikację tego obowiązku w przypadku, gdy liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20. W takiej sytuacji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jeśli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. Późniejsze powstanie obowiązku złożenia takich dokumentów do urzędu powinno ułatwić działania inwestorów, gdyż w wielu przypadkach nie będzie już potrzeby składania aktualnej dokumentacji z ewidencji gruntów.

Podstawy prawne

•  Ustawa z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 119, poz. 804)

•  Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675)

•  Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 119, poz. 804)

•  Ustawa z 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. nr 138, poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 119, poz. 804)

•  Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 119, poz. 804)

•  Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 119, poz. 804)

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Trzy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto od 1 lipca 2022 r. - umowy o pracę, zlecenie, o dzieło [Infor.pl]
  Infor.pl przygotował trzy kalkulatory przeliczające wartości wynagrodzeń z brutto do netto uwzględniające zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. określane jako „Polski Ład 2.0” albo „likwidacja Polskiego Ładu”.