Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odpowiedzialność za wypalanie roślinności

Sebastian Kowalski
Późną zimą lub wczesną wiosną prawdziwą plagę, w niektórych rejonach kraju, stanowi wypalanie łąk, pastwisk i nieużytków. Wiele osób decyduje się na podobne „zabiegi” pozostając w przekonaniu, że skoro są właścicielami gruntu, to ich rzeczą jest co z tym gruntem będą robić. Tymczasem, nawet jeśli osoba wypalająca łąkę robi to na własnym gruncie i z tego powodu nie czyni innej osobie szkody materialnej, może odpowiadać za wykroczenie.

Zgodnie z art. 82 §4 kodeksu wykroczeń (dalej: k.w.) każdy kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Z kolei, zachowanie polegające na wypalaniu łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów, stanowi wykroczenie określone w art.131 p.12 ustawy o ochronie przyrody (dalej jako: u.p.) zagrożone karą aresztu albo grzywny.

Naruszenie bezpieczeństwa osób i mienia

Zachowanie o którym mowa w art.82 §4 k.w. narusza dobro prawne w postaci bezpieczeństwa osób i mienia.

Każde wypalanie trawy, słomy lub pozostałości roślinnych na polu w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań, lasów, zboża na pniu, miejsc ustawień stert lub stogów stanowi wykroczenie – bez względu na to, czy wymienione miejsca zajęły się ogniem, czy nie. Nie ma też znaczenia to, czy ktokolwiek poniósł szkodę w związku z wypalaniem trawy. Ustawodawca przyjął bowiem zasadę, że takie zachowanie po prostu samo w sobie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia.

Inaczej jest z powodowaniem zakłóceń w ruchu drogowym. Odległość pola od drogi nie ma już żadnego znaczenia, liczy się tylko fakt, że wskutek wypalania trawy, słomy lub pozostałości roślinnych dochodzi do zakłóceń w ruchu drogowym. Zakłóceniem w ruchu drogowym, o którym mowa w art.82 §4 k.w. może być np.:

•    zadymienie powodujące ograniczenie widoczności na drodze,

•    rozwiewanie wypalanych pozostałości na drogę,

•    wzniecenie ognia odwracające uwagę kierowców od tego co dzieje się na drodze,

jeżeli tego typu skutki wypalania trawy, słomy lub pozostałości roślinnych powodują niemożność normalnego korzystania z drogi, a w szczególności konieczność zmniejszenia prędkości jazdy przez kierowców lub innych użytkowników drogi.

Sprawca nie może się przy tym uchylić od odpowiedzialności poprzez wskazanie na zmianę stanu pogody i np. fakt zmianę kierunku wiatru, co spowodowało, że dym rozprzestrzenił się w innym kierunku niż to początkowo przewidywała osoba wypalająca trawę. Zmiany kierunku wiatru nie są bowiem niczym zaskakującym i nie usprawiedliwia to zachowania polegającego na wypalaniu trawy.

Ostatnią formę popełnienia wykroczenia z art.82 §4 k.w. stanowi wypalanie trawy, słomy lub pozostałości roślinnych bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania. Jak wiadomo, wypalanie resztek roślinności (najczęściej łatwopalnych), stanowić może poważne zagrożenie wtedy zwłaszcza, gdy lekkie resztki palącej się jeszcze roślinności są roznoszone przez wiatr. Dlatego też konieczne jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad wypalaniem takich pozostałości, jeżeli już ma ono miejsce.

Naruszenie zasad ochrony przyrody

Stosownie do art. 131 p.12 u.p. wykroczeniem jest zachowanie polegające na wypalaniu łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów. Nieistotne jest, czy wypalający trawę zagraża w tych przypadkach czyjemukolwiek zdrowiu lub mieniu. Każde wypalanie wymienionych miejsc stanowi wykroczenie.

Przepis art.131 p.12 u.p. chroni przyrodę, stąd tak szeroki jest zakres jego stosowania. Łąki, pastwiska, nieużytki, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary mogą wszakże stanowić siedlisko cennych gatunków roślin, czy zwierząt.

O ile wypalanie trawy, słomy, czy pozostałości roślinnych, o którym mowa w art.82 §4 k.w. dotyczy raczej pozbywania się przez właścicieli lub posiadaczy gruntów resztek roślinności zebranych z pola, o tyle wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów o którym mowa w art. 131 p.12 u.p. dotyczy wykonania takiego „zabiegu” na większym obszarze, a więc mającego z reguły relatywnie szerszy zakres.

Tego rodzaju wypalanie roślinności dotyczy zatem niemałych powierzchni i właśnie ono jest częstym zjawiskiem występującym zwłaszcza późną zimą i wczesną wiosną. Przyczyną takich zachowań jest zupełnie błędne przekonanie o tym, że wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, czy pasów przydrożnych jest wręcz korzystne dla młodej roślinności. Tymczasem, oprócz zagrożenia pożarowego, wypalanie tych obszarów powoduje naruszenie równowagi biologicznej w przyrodzie oraz zniszczenie szlachetnych gatunków roślin trawiastych i zielnych. Wskutek podobnych praktyk ginie cały świat zwierzęcy: młode zające, pożyteczne owady oraz miejsca lęgowe ptaków. Zniszczeniu ulegają ponadto mikroorganizmy będące miernikiem żyzności gleby: grzyby, wije, skoczogonki, bakterie. Zakłócone zostaje, zatem życie mikrobiologiczne gleby (zob.: apel o niewypalanie traw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie na stronie: kroscienko.krakow.lasy.gov.pl). Z uwagi na tak poważne skutki dla przyrody, ustawodawca objął bezwarunkowym zakazem wypalanie obszarów wymienionych w art.131 p.12 u.p. 

Czytaj także: Wykroczenia przeciwko zasadom bezpieczeństwa przeciwpożarowego>>

Osoba ponosząca odpowiedzialność

Oba wykroczenia: z art. 82 §4 k.w. i z art. 131 p.12 u.p. są wykroczeniami powszechnymi, a więc może je popełnić każda osoba, która ukończyła 17 lat i zachowała się w sposób wskazany w tych przepisach.

Odpowiedzialność za wykroczenie może zatem ponosić zarówno osoba, która wypala trawy, czy pasy przydrożne dla „żartu” lub z ciekawości, jak i właściciel łąki lub pastwiska, który – w jego mniemaniu – w ten sposób „pielęgnuje” glebę.

Nieświadomość tego, że wypalanie roślinności jest zagrożone karą nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona. Warto jednak mieć na uwadze to, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż nie można powoływać się na niezawinioną nieznajomość prawa, jeżeli z ustalonych faktów wynika, że sprawca nie tylko nie starał się zapoznać z obowiązującym uregulowaniem, ale wręcz z takiej możliwości wyraźnie zrezygnował (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1997 r., II KKN 124/96, OSNKW 1997, nr 5-6, poz. 46). Dlatego też niezmiernie trudno byłoby sobie wyobrazić usprawiedliwione powoływanie się na nieświadomość karalności wypalania łąk, pastwisk, czy nieużytków, skoro praktycznie corocznie wiosną w mediach apeluje się o zaniechanie takich praktyk.

Rozmiar kary

Zarówno za wykroczenie z art. 82 §4 k.w., jak i za wykroczenie z art. 131 p.12 u.p. grozi kara aresztu albo grzywny. W każdym przypadku wymierzając karę organ postępowania karnego wymierza ją według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego .

Kara aresztu może być wymierzona wyrokiem wyłącznie przez sąd. Wymierza się ją w dniach – od 5 do 30 dni. Stosuje się ją w wyjątkowych przypadkach, wówczas gdy – ogólnie rzecz ujmując – wymierzenie innej kary nie spełniłoby żadnego celu.

Wykonanie kary aresztu można warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na okoliczności popełnienia wykroczenia, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia należy przypuszczać, że pomimo niewykonania kary nie popełni on nowego podobnego przestępstwa lub wykroczenia, przy czym dobrodziejstwa tego zasadniczo nie stosuje się do sprawcy, który w ciągu 2 lat przed popełnieniem wykroczenia był już karany za podobne przestępstwo lub wykroczenie. Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć roku. Okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Sąd, który orzekł karę aresztu zarządza wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił podobne do poprzedniego przestępstwo lub wykroczenie.

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych.  Jest to najczęściej wymierzana kara za wykroczenia. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę również dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Po uprawomocnieniu się orzeczenia nakładającego grzywnę podlega ona wykonaniu.

Jeżeli egzekucja grzywny w kwocie przekraczającej 500 złotych okaże się bezskuteczna, można po wyrażeniu zgody przez ukaranego zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając jej rodzaj i czas trwania. Jeżeli jednak ukarany w warunkach określonych nie wyrazi zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej albo mimo wyrażenia zgody jej nie wykonuje, można orzec zastępczą karę aresztu, przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych, przy czym kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.

Od zastępczej kary aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia. Jeżeli grzywna została uiszczona w części, karę zastępczą zmniejsza się w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej w wysokości grzywny.

W przypadku wykroczenia z art.82 §4 k.w. można poprzestać na wymierzeniu nagany, jeżeli ze względu na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że wymierzenie nagany jest wystarczające do uświadomienia mu potrzeby poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.

mgr Sebastian Kowalski

sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wielu 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Trzy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto od 1 lipca 2022 r. - umowy o pracę, zlecenie, o dzieło [Infor.pl]
  Infor.pl przygotował trzy kalkulatory przeliczające wartości wynagrodzeń z brutto do netto uwzględniające zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. określane jako „Polski Ład 2.0” albo „likwidacja Polskiego Ładu”.
  Posiłki w szkołach obowiązkowo od 1 września 2022 r. [Nowe obowiązki szkół]
  Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Przepisy dotyczące wyżywienia w przedszkolach nie zmieniły się. Art. 106a u.p.o. dotyczy tylko szkół podstawowych.
  Likwidacja nauczyciela kontraktowego i stażysty [Sejm zmienił Kartę Nauczyciela]
  Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej – zdecydował w czwartek Sejm, uchwalając nowelizację ustawy Karta nauczyciela.
  Podwyżki w służbie zdrowia od 632 zł do 2000 zł [Sejm uchwalił ustawę]
  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).
  Czy pracodawcy będą musieli informować pracownika, jakie ma możliwości awansu?
  Pracodawca prawdopodobnie będzie przekazywać zatrudnionym informację o „możliwości awansu”. Oznaczałoby to, że pracownik w momencie przyjmowania do pracy będzie miał jasność co do tego, czy z daną pracą wiążą się możliwości awansu czy też takich możliwości nie ma (np. z uwagi na brak wolnego stanowiska związanego z awansem).
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pacjentowi w szpitalu usunięto zdrowe oko
  W szpitalu w Bratysławie usunięto pacjentowi niewłaściwe oko, w wyniku czego stracił oboje oczu, poinformował w środę portal gazety „Pravda”. Lekarka, która przeprowadziła operację, już nie pracuje z pacjentami. Zdaniem dziennikarzy chodzi o cenioną specjalistkę.
  Rząd: w 2023 r. budowa 500 hal sportowych w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich
  Rozpoczynamy program budowy hal sportowych, które będą wielofunkcyjne. W ciągu najbliższych paru lat chcemy, aby takich hal powstał tysiąc. W tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym 500 - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.
  Jak rzucić palenie? Powoli, stopniowo!
  Palacz przeżywa żal po stracie, niepokój związany z dużą zmianą w jego życiu. Można to porównać do przeżyć sportowca, który nagle dowiedział się, że z powodu kontuzji ma przerwać treningi i pożegnać się na zawsze z rywalizacją. Trzeba dać sobie czas na odnalezienie się w nowej rzeczywistości bez papierosa - mówi dr n. hum. Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczna.
  Wzór legitymacji strażaka OSP [rozporządzenie z 1 czerwca 2022 r. - Dz.U. poz. 1274]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (Dz.U. poz. 1274).