| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Koordynator rodzin zastępczych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Koordynator rodzin zastępczych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zadaniem powiatu stanie się utworzenie stanowiska koordynatora pieczy zastępczej. Nowy akt prawny wskazuje zakres obowiązków, uprawnień oraz wymagania kwalifikacyjne wobec koordynatora. 

Rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka zostaną objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który jest wyznaczany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii, odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Według ustawy organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej będzie wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Czytaj także: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej>>

Zlecanie przez powiat zadania w zakresie koordynacji pieczy zastępczej

Przekazanie przez powiat obowiązków powinno nastąpić na rzecz:                                     

1) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie wspierania  rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;                                                                                

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Polecamy: INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy

Do zlecania realizacji zadań, będzie stosowana się ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania:

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, będzie należeć w szczególności:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; 

5) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;

6) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. W przypadku nie wywiązywania się z tego zadania może zostać z nim zostać rozwiązany stosunek pracy lub umowa oświadczenie usług, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

7) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

8) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej będzie mógł mieć pod opieką łącznie nie więcej niż 15 rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych lub rodzinnych domów dziecka.

Do obowiązków koordynatora należeć będzie także systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. Natomiast jego prawem będzie korzystanie z poradnictwa zawodowego, mającego na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji zawodowych, oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Czytaj także: Zadania powiatu w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej>>

Wymagania kwalifikacyjne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynatorem będzie mogła zostać osoba, która: legitymuje się wykształceniem wyższym na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie.

Do wykonywania zawodu dopuszczone będą również osoby z wykształceniem wyższym na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Dodatkowo od tych osób wymagane będzie co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub  co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

Również osoby ze średnim wykształceniem zostały uwzględnione jako kandydaci do pełnienia funkcji koordynatora pod warunkiem posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia, jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

Niezależnie od wykształcenia, od przyszłych koordynatorów wymagać się będzie by byli oni osobami z pełnią władzy rodzicielskiej tzn. posiadali ją lub też nie byli jej pozbawieni czy też zawieszeni lub ograniczeni w prawach rodzicielskich. Przy zatrudnianiu koordynatorów analizowane będzie także wypełnianie obowiązku alimentacyjnego nałożonego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd.

Kolejną przesłanką do nawiązania stosunku pracy jest brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Koordynatorem  rodzinnej pieczy zastępczej nie będzie mógł być pracownik powiatowego centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy lub umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Ponadto w ustawie zaznaczono, że praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Rachunkowość Budżetowa899.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od samorzad.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK