REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela. mLegitymacja służbowa z urzędu, karta plastikowa na wniosek. Od kiedy?

Nowa legitymacja służbowa nauczyciela - awers
Ministerstwo Edukacji i Nauki

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt rozporządzenia, które określi nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela. Co się zmieni we wzorze legitymacji i od kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela

Projekt (z 11 sierpnia 2023 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela zawiera w załączniku następujący nowy wzór tej legitymacji:

REKLAMA

Awers

Nowa legitymacja służbowa nauczyciela - awers

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rewers

Nowa legitymacja służbowa nauczyciela - rewers

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Opis wzoru:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

I. Awers i rewers:

 1. Blankiet legitymacji służbowej nauczyciela, zwanej dalej „legitymacją”, jest wykonany z wielowarstwowej karty laminowanej PCV o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normach wprowadzających normę ISO/IEC 7810, niewykazującej luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.
 2. Blankiet legitymacji jest przystosowany do personalizacji techniką termosublimacji.
 3. Tło giloszowe stanowią ciągłe linie w kolorach Pantone 7467 C, Pantone 637 C, Pantone 299 C i Pantone 2985 C.
 4. Mikrodruki o treści „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA / TEACHER IDENTITY CARD”.
 5. Po procesie personalizacji awers i rewers legitymacji należy zabezpieczyć folią OVERLAY niewykazującą luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.
 6. W blankiecie legitymacji może być stosowana, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, także elektroniczna warstwa bezstykowa.

II. Awers: 

 1. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 9 mm 
  w kolorystyce Pantone 485 C, Pantone 123 C i kolor czarny oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” w dwóch wierszach, wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 4 pkt w kolorze czarnym.
 2. Napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA” wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym.
 3. Napis „TEACHER IDENTITY CARD” wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 6,5 pkt w kolorze czarnym.
 4. Napisy w kolorze czarnym:
  1. „Nazwisko / Surname”;
  2. „Imię (Imiona) / Name (Names)”;
  3. „Data wydania / Date of issue”;
  4. „Numer / Number”;
 5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25,71 mm.
 6. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone następujące dane:
  1. fotografia posiadacza legitymacji w proporcjach odpowiadających fotografii o wymiarach 35 x 45 mm w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Fotografia powinna być wykonana według standardów, które są określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865) i zajmować 70–80% pola, o którym mowa w ust. 5;
  2. nazwisko w jednym wierszu do 28 znaków, wykonane czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym, notacja „WIELKIE LITERY”;
  3. imię (imiona) w jednym wierszu do 28 znaków, wykonane czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym, notacja „WIELKIE LITERY”;
  4. data wydania w jednym wierszu do 10 znaków w układzie DD-MM-RRRR, wykonana czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym;
  5. numer w układzie NNNNNNNN/RRRR, wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym.

III. Rewers:

 1. Napisy:
  1. „Nazwa i adres siedziby pracodawcy / Name and address of the employer's registered office”;
  2. „Legitymacja ważna do / ID expiry date”;
  3.  „31 sierpnia” powielone pięciokrotnie nad polami przeznaczonymi na umieszczenie hologramu. 
 2. Oznaczenie indywidualne blankietu legitymacji naniesione przez producenta blankietu w technice grawerowania laserowego o wysokości 5 mm, na które składa się:
 3. skrót nazwy producenta blankietu legitymacji w układzie 7 znaków, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem XXXXXXX;
 4. rok produkcji blankietu legitymacji w układzie 4 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem RRRR;
 5. seria i numer blankietu legitymacji w układzie 2 liter i 7 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem AA XXXXXXX.
 6. W miejscu do tego przeznaczonym we wzorze umieszcza się hologram o wymiarach 13,5 x 13,5 mm i grubości 10 µm lub innej na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z naniesionym w sposób trwały rokiem ważności dla legitymacji.
 7. W procesie personalizacji legitymacji jest nanoszona nazwa i adres siedziby pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków każdy, wykonana czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym, notacja „WIELKIE LITERY”.

Dlaczego potrzebny jest nowy wzór legitymacji?

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne z powodu zmian wynikających z ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), która w art. 24 pkt 1 uchyla art. 11a Karty Nauczyciela regulujący dotychczas kwestię wydawania legitymacji służbowej nauczyciela, zwanej dalej „legitymacją”. 
W myśl dotychczasowego upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 11a ust. 3 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej, uwzględniając w szczególności potrzebę poświadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a także termin, w jakim dyrektor szkoły zobowiązany jest do wydania legitymacji, zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. poz. 1393). Zgodnie z art. 84 pkt 3 ustawy z 26 maja 2023 r. przepisy zmieniające ustawę wejdą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 tej ustawy z 26 maja 2023 r. 

Chodzi o komunikat ministra właściwego do spraw informatyzacji (obecnie Minister Cyfryzacji) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania (obecnie Minister Edukacji i Nauki) ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, określający m.in. dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie nauczycielom mLegitymacji. Komunikat ten ma być ogłoszony w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie
Z tym dniem utraci zatem moc wydane na podstawie art. 11a ust. 3 Karty Nauczyciela to ww. rozporządzenie.

mLegitymacja służbowa dla nauczyciela z urzędu, karta plastikowa na wniosek

REKLAMA

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel w ustawie Karta Nauczyciela dodaje nowe przepisy (art. 11b i art. 11c), w których zostały uregulowane kwestie wydawania nauczycielowi legitymacji w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. – mLegitymacji oraz legitymacji w postaci karty. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w przywołanych przepisach, co do zasady, nauczycielom będzie wydawana z urzędu mLegitymacja, natomiast dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku będzie wydawał nauczycielowi legitymację również w postaci karty plastikowej

W art. 11c Karty Nauczyciela zostały uregulowane także kwestie dotyczące trybu wydawania legitymacji w postaci karty, pobierania opłaty za wydanie legitymacji, danych zawartych w legitymacji, potwierdzania ważności legitymacji w danym roku, unieważnienia oraz wydania nowej legitymacji

Dyrektor szkoły będzie pobierać opłatę za wydanie nauczycielowi legitymacji (karty plastikowej) w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia legitymacji. Nie pobiera się opłaty za wydanie nauczycielowi legitymacji, jeżeli jego dotychczasowa legitymacja została unieważniona w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b i d Karty Nauczyciela. 

REKLAMA

Z uwagi na to, że w Karcie Nauczyciela zostały uregulowane wszystkie kwestie, z wyjątkiem wzoru legitymacji, które obecnie reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela, w przepisie upoważniającym zawartym w art. 11c ust. 11 ustawy przekazano ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania (obecnie Minister Edukacji i Nauki) do określenia, w drodze rozporządzenia, wyłącznie wzoru legitymacji.

Warto też wskazać, że na podstawie § 3 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2403, z późn. zm.) legitymacja służbowa nauczyciela jest zakwalifikowana do trzeciej kategorii dokumentów publicznych. Dlatego też wzór legitymacji został dostosowany do wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1456). 

Od kiedy nowe legitymacje? Przepisy przejściowe

Omawiane rozporządzenie i nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela ma wejść w życie z dniem określonym w ww. komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. Aby zapewnić ciągłość wydawania legitymacji w postaci plastikowej karty niezbędne jest, aby to nowe rozporządzenie weszło w życie z tym samym dniem co przepisy zmieniające ustawę, w tym przepis upoważniający do jego wydania.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznacza też, że wszelkie kwestie intertemporalne związane z wydawaniem i zachowaniem ważności legitymacji służbowych nauczycieli wydawanych na podstawie przepisów dotychczasowych zostały rozstrzygnięte w ww. ustawie z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (art. 61-67).

Art. 61. Do dnia 12 lipca 2024 r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydaje się legitymację służbową na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24 (Karta Nauczyciela - przypisek Inforu), w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1. 

Art. 62. Legitymacja służbowa wydana nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydana przed dniem 13 lipca 2024 r., zachowuje ważność do dnia wydania nauczycielowi nowej legitymacji, o której mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, jednak nie dłużej niż do dnia upływu terminu, na który została wydana. 

Art. 63. Stwierdzenia nieważności, anulowania oraz zwrotu legitymacji służbowej wydanej nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydanej przed dniem 13 lipca 2024 r., dokonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1. 

Art. 64. Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 24, w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego albo certyfikatu, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 52, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym komunikacie, wydaje się mLegitymację, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, chyba że przed wydaniem nauczycielowi mLegitymacji nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela. 

Art. 65. Nauczycielowi zatrudnionemu w dniu 13 lipca 2024 r. w szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego wydaje się, w terminie do dnia 27 lipca 2024 r., mLegitymację, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, chyba że przed wydaniem nauczycielowi mLegitymacji nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela. 

Art. 66. Stwierdzenie nieważności legitymacji służbowej nauczyciela oraz utrata ważności tej legitymacji: 1) wydanej przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, 2) wydanej przed dniem 13 lipca 2024 r. – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – nie skutkują unieważnieniem mLegitymacji, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24. 

Art. 67. W bazie danych systemu informacji oświatowej, w danych dziedzinowych nauczyciela, o których mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 40, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są gromadzone dane o legitymacjach służbowych nauczycieli wydanych od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – dane o legitymacjach służbowych nauczycieli wydanych od dnia 13 lipca 2024 r. 

Źródło: Projekt (z 11 sierpnia 2023 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

Ta substancja wydłużyła życie myszy ok. 25%, wyszczupliła i zmniejszyła podatność na nowotwory. Teraz testy na ludziach

Międzynarodowa grupa badaczy aktualnie testuje nowy lek hamujący interleukinę 11, który wydłuża życie myszy prawie o jedną czwartą. Nie wiadomo jeszcze jak działa on u ludzi, ale rozpoczęto pierwsze badania kliniczne - informuje tygodnik „Nature” - ukazujące się od 1869 r. jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

REKLAMA

Co czwarty uczeń nie zdał matury w tej szkole. A oceny końcowe były wysokie. MEN: kuratoria przyjrzą się jakości kształcenia

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów. Oceny te były wyjątkowo wysokie i nie przekładają się na wyniki matur - dodała.

Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

Rodzice coraz rzadziej szczepią swoje dzieci. Najnowsze dane WHO

Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wyszczepialność dzieci i młodzieży na świecie wciąż nie może odzyskać poziomu sprzed pandemii. 

REKLAMA

Blisko 5 tys. zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi

We wtorek i środę strażacy w całym kraju mieli ręce pełne roboty. Do godz. 6 odnotowano 4998 zgłoszeń związanych z pogodą. Obrażenia odniosły cztery osoby. 

Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

REKLAMA