REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela. mLegitymacja służbowa z urzędu, karta plastikowa na wniosek. Od kiedy?

Nowa legitymacja służbowa nauczyciela - awers
Nowa legitymacja służbowa nauczyciela - awers
Ministerstwo Edukacji i Nauki

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt rozporządzenia, które określi nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela. Co się zmieni we wzorze legitymacji i od kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela

Projekt (z 11 sierpnia 2023 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela zawiera w załączniku następujący nowy wzór tej legitymacji:

REKLAMA

Awers

Nowa legitymacja służbowa nauczyciela - awers

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rewers

Nowa legitymacja służbowa nauczyciela - rewers

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Opis wzoru:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

I. Awers i rewers:

 1. Blankiet legitymacji służbowej nauczyciela, zwanej dalej „legitymacją”, jest wykonany z wielowarstwowej karty laminowanej PCV o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normach wprowadzających normę ISO/IEC 7810, niewykazującej luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.
 2. Blankiet legitymacji jest przystosowany do personalizacji techniką termosublimacji.
 3. Tło giloszowe stanowią ciągłe linie w kolorach Pantone 7467 C, Pantone 637 C, Pantone 299 C i Pantone 2985 C.
 4. Mikrodruki o treści „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA / TEACHER IDENTITY CARD”.
 5. Po procesie personalizacji awers i rewers legitymacji należy zabezpieczyć folią OVERLAY niewykazującą luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.
 6. W blankiecie legitymacji może być stosowana, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, także elektroniczna warstwa bezstykowa.

II. Awers: 

 1. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 9 mm 
  w kolorystyce Pantone 485 C, Pantone 123 C i kolor czarny oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” w dwóch wierszach, wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 4 pkt w kolorze czarnym.
 2. Napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA” wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym.
 3. Napis „TEACHER IDENTITY CARD” wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 6,5 pkt w kolorze czarnym.
 4. Napisy w kolorze czarnym:
  1. „Nazwisko / Surname”;
  2. „Imię (Imiona) / Name (Names)”;
  3. „Data wydania / Date of issue”;
  4. „Numer / Number”;
 5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25,71 mm.
 6. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone następujące dane:
  1. fotografia posiadacza legitymacji w proporcjach odpowiadających fotografii o wymiarach 35 x 45 mm w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Fotografia powinna być wykonana według standardów, które są określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865) i zajmować 70–80% pola, o którym mowa w ust. 5;
  2. nazwisko w jednym wierszu do 28 znaków, wykonane czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym, notacja „WIELKIE LITERY”;
  3. imię (imiona) w jednym wierszu do 28 znaków, wykonane czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym, notacja „WIELKIE LITERY”;
  4. data wydania w jednym wierszu do 10 znaków w układzie DD-MM-RRRR, wykonana czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym;
  5. numer w układzie NNNNNNNN/RRRR, wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym.

III. Rewers:

 1. Napisy:
  1. „Nazwa i adres siedziby pracodawcy / Name and address of the employer's registered office”;
  2. „Legitymacja ważna do / ID expiry date”;
  3.  „31 sierpnia” powielone pięciokrotnie nad polami przeznaczonymi na umieszczenie hologramu. 
 2. Oznaczenie indywidualne blankietu legitymacji naniesione przez producenta blankietu w technice grawerowania laserowego o wysokości 5 mm, na które składa się:
 3. skrót nazwy producenta blankietu legitymacji w układzie 7 znaków, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem XXXXXXX;
 4. rok produkcji blankietu legitymacji w układzie 4 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem RRRR;
 5. seria i numer blankietu legitymacji w układzie 2 liter i 7 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem AA XXXXXXX.
 6. W miejscu do tego przeznaczonym we wzorze umieszcza się hologram o wymiarach 13,5 x 13,5 mm i grubości 10 µm lub innej na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z naniesionym w sposób trwały rokiem ważności dla legitymacji.
 7. W procesie personalizacji legitymacji jest nanoszona nazwa i adres siedziby pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków każdy, wykonana czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym, notacja „WIELKIE LITERY”.

Dlaczego potrzebny jest nowy wzór legitymacji?

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne z powodu zmian wynikających z ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), która w art. 24 pkt 1 uchyla art. 11a Karty Nauczyciela regulujący dotychczas kwestię wydawania legitymacji służbowej nauczyciela, zwanej dalej „legitymacją”. 
W myśl dotychczasowego upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 11a ust. 3 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej, uwzględniając w szczególności potrzebę poświadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a także termin, w jakim dyrektor szkoły zobowiązany jest do wydania legitymacji, zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. poz. 1393). Zgodnie z art. 84 pkt 3 ustawy z 26 maja 2023 r. przepisy zmieniające ustawę wejdą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 tej ustawy z 26 maja 2023 r. 

Chodzi o komunikat ministra właściwego do spraw informatyzacji (obecnie Minister Cyfryzacji) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania (obecnie Minister Edukacji i Nauki) ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, określający m.in. dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie nauczycielom mLegitymacji. Komunikat ten ma być ogłoszony w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie
Z tym dniem utraci zatem moc wydane na podstawie art. 11a ust. 3 Karty Nauczyciela to ww. rozporządzenie.

mLegitymacja służbowa dla nauczyciela z urzędu, karta plastikowa na wniosek

REKLAMA

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel w ustawie Karta Nauczyciela dodaje nowe przepisy (art. 11b i art. 11c), w których zostały uregulowane kwestie wydawania nauczycielowi legitymacji w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. – mLegitymacji oraz legitymacji w postaci karty. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w przywołanych przepisach, co do zasady, nauczycielom będzie wydawana z urzędu mLegitymacja, natomiast dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku będzie wydawał nauczycielowi legitymację również w postaci karty plastikowej

W art. 11c Karty Nauczyciela zostały uregulowane także kwestie dotyczące trybu wydawania legitymacji w postaci karty, pobierania opłaty za wydanie legitymacji, danych zawartych w legitymacji, potwierdzania ważności legitymacji w danym roku, unieważnienia oraz wydania nowej legitymacji

Dyrektor szkoły będzie pobierać opłatę za wydanie nauczycielowi legitymacji (karty plastikowej) w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia legitymacji. Nie pobiera się opłaty za wydanie nauczycielowi legitymacji, jeżeli jego dotychczasowa legitymacja została unieważniona w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b i d Karty Nauczyciela. 

REKLAMA

Z uwagi na to, że w Karcie Nauczyciela zostały uregulowane wszystkie kwestie, z wyjątkiem wzoru legitymacji, które obecnie reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela, w przepisie upoważniającym zawartym w art. 11c ust. 11 ustawy przekazano ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania (obecnie Minister Edukacji i Nauki) do określenia, w drodze rozporządzenia, wyłącznie wzoru legitymacji.

Warto też wskazać, że na podstawie § 3 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2403, z późn. zm.) legitymacja służbowa nauczyciela jest zakwalifikowana do trzeciej kategorii dokumentów publicznych. Dlatego też wzór legitymacji został dostosowany do wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1456). 

Od kiedy nowe legitymacje? Przepisy przejściowe

Omawiane rozporządzenie i nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela ma wejść w życie z dniem określonym w ww. komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. Aby zapewnić ciągłość wydawania legitymacji w postaci plastikowej karty niezbędne jest, aby to nowe rozporządzenie weszło w życie z tym samym dniem co przepisy zmieniające ustawę, w tym przepis upoważniający do jego wydania.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznacza też, że wszelkie kwestie intertemporalne związane z wydawaniem i zachowaniem ważności legitymacji służbowych nauczycieli wydawanych na podstawie przepisów dotychczasowych zostały rozstrzygnięte w ww. ustawie z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (art. 61-67).

Art. 61. Do dnia 12 lipca 2024 r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydaje się legitymację służbową na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24 (Karta Nauczyciela - przypisek Inforu), w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1. 

Art. 62. Legitymacja służbowa wydana nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydana przed dniem 13 lipca 2024 r., zachowuje ważność do dnia wydania nauczycielowi nowej legitymacji, o której mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, jednak nie dłużej niż do dnia upływu terminu, na który została wydana. 

Art. 63. Stwierdzenia nieważności, anulowania oraz zwrotu legitymacji służbowej wydanej nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydanej przed dniem 13 lipca 2024 r., dokonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1. 

Art. 64. Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 24, w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego albo certyfikatu, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 52, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym komunikacie, wydaje się mLegitymację, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, chyba że przed wydaniem nauczycielowi mLegitymacji nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela. 

Art. 65. Nauczycielowi zatrudnionemu w dniu 13 lipca 2024 r. w szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego wydaje się, w terminie do dnia 27 lipca 2024 r., mLegitymację, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, chyba że przed wydaniem nauczycielowi mLegitymacji nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela. 

Art. 66. Stwierdzenie nieważności legitymacji służbowej nauczyciela oraz utrata ważności tej legitymacji: 1) wydanej przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, 2) wydanej przed dniem 13 lipca 2024 r. – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – nie skutkują unieważnieniem mLegitymacji, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24. 

Art. 67. W bazie danych systemu informacji oświatowej, w danych dziedzinowych nauczyciela, o których mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 40, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są gromadzone dane o legitymacjach służbowych nauczycieli wydanych od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – dane o legitymacjach służbowych nauczycieli wydanych od dnia 13 lipca 2024 r. 

Źródło: Projekt (z 11 sierpnia 2023 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(3)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Bosia
  2023-08-16 13:24:26
  A do czego uprawnia taka legitymacja?
  0
  pokażodpowiedzi (2)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Znasz portal Diety NFZ? Korzysta z niego już prawie 870 tys. osób

Portal diety.nfz.gov.pl to baza bezpłatnych przepisów na zdrowe i proste w przygotowaniu dania do samodzielnego przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że z planów żywieniowych korzysta już blisko 870 tys. osób. 

Min. rolnictwa Cz. Siekierski: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w dniu 27 lutego 2024 r. w czasie posiedzenia unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), powiedział: – Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane. Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników. Rolnicy mówią: nic o nas, bez nas. List przewodniczącego Norberta Linsa pokazuje, że Parlament Europejski też oczekuje szybkich działań.

Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

REKLAMA

KPO 2024. Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy? Ekspert: 43 inwestycje i ich refinansowanie zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

REKLAMA

Uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela stawek]. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

REKLAMA