Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”

Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”
Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”
Shutterstock
Do 11 stycznia 2022 r. można składać oferty w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+” edycja 2022. Samorządy mogą otrzymać wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior + oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków.

Składanie ofert w ramach programu Senior + w edycji na 2022 rok odbywa się w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który dostępny jest na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Program "Senior+" - moduł 1

W ramach Modułu 1 przewidziano wsparcie finansowe na utworzenie domu lub klubu Senior+, w tym przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, lub wyposażenie ośrodka wsparcia, w wysokości do 400 tys. zł.

Program "Senior+" - moduł 2

W ramach Modułu 2 przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia. Wysokość dofinansowania przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior +. Dofinansowanie wynosi tu do 50 proc. realizacji zadania.

Pytania i odpowiedzi

Jak utworzyć ośrodek Senior+?

Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” i Klubu „Senior+”  następuje na podstawie uchwały, podejmowanej przez Radę Gminy lub Powiatu. Podobnie jest w przypadku połączenia ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub domu pomocy społecznej z tworzonym Domem lub Klubem Senior+. Ani Dzienny Dom Senior+, ani Klub Senior+ nie mogą funkcjonować w strukturze domu kultury, ośrodka kultury, warsztatu terapii zajęciowej, czy urzędu miasta, a ponadto Klub Senior+ nie może funkcjonować w strukturze Dziennego Domu Senior+.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie są zasady funkcjonowania ośrodków Senior+? Jaki jest tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w Dziennym Domu Senior+ i w Klubie Senior+?

Kierowanie osób do Dziennych Domów Senior+ następuje na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy. Przyznanie miejsca w Klubie „Senior+” może się odbywać na podstawie deklaracji uczestnictwa.

Czy jednostka samorządu terytorialnego może zwolnić seniorów z odpłatności za udział w zajęciach?

Odpłatności, w tym także kryteria zwolnienia uczestników ośrodków wsparcia „Senior+” z ich ponoszenia, określa uchwała Rady Gminy lub Powiatu.

Ilu pracowników powinno być zatrudnionych w Domu Senior+  i jaka jest wymagana forma ich zatrudnienia?

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii, lub pielęgniarka, w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Specjaliści prowadzący zajęcia przez kilka godzin w miesiącu, np. instruktora tańca, mogą być zatrudniani na umowy cywilno-prawne.

Czy jest możliwe sfinansowanie w ramach programu Senior+ prac wykończeniowych w nowym budynku, który został wybudowany za pomocą środków własnych jednostki samorządu terytorialnego?

Nie jest możliwe sfinansowanie w ramach programu prac wykończeniowych w nowym budynku, który został wybudowany za pomocą środków własnych jednostki samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji samorząd może otrzymać jedynie dotację na wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł 1 programu). Podobnie nie jest możliwe sfinansowanie z programu kosztów rozbudowy już istniejącego budynku. W sytuacji, gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie Domu lub Klubu Senior+.

Jaka jest wymagana powierzchnia użytkowa Domu lub Klubu Senior+?

Powierzchnia użytkowa przypadająca na jedno miejsce w ośrodku powinna wynosić nie  mniej  niż 5 m2. W jej skład  wchodzą wszystkie pomieszczenia Domu czy Klubu.

Czy z modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 można otrzymać dofinansowanie na remont (rozbudowę) już utworzonego Klubu Senior+ lub Domu Senior+?

Nie. Funkcjonujące ośrodki wsparcia „Senior+” otrzymały już takie wsparcie w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz nowego programu w edycji 2021.

Czy w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 można otrzymać dofinansowanie na remont dachu w budynku, w którym znajdują się inne podmioty poza ośrodkiem wsparcia „Senior+”?

Kosztów remontu dachu w budynku, w którym znajdują się inne podmioty poza ośrodkiem wsparcia „Senior+” - nie można uznać za koszty kwalifikowalne.

Czy można przekształcić Dzienny Dom Senior+ w Klub Senior+?

Nie. Nie ma możliwości przekształcenia Dziennego Domu Senior+ w Klub Senior+, dopóki jednostka samorządu terytorialnego pobiera środki z programu, a także w okresie trwałości realizacji zadania. Jest to zgodne z zawartą w programie i umowie zasadą konieczności zapewnienia trwałości realizacji zadania. Oznacza to obowiązek finansowania projektu i utrzymania jego efektów ze środków własnych beneficjenta, przez okres określony w umowie, czyli przez 3 lata. Jeżeli samorząd po okresie utrzymania trwałości przekształci dom w klub, nie będzie mógł otrzymać dotacji z modułu 2 na funkcjonowanie klubu (gdyż nie powstał on w ramach programu).

Czy pomieszczenia należące do ośrodków wsparcia „Senior+”, w budynkach będących siedzibą również innych podmiotów, mogą stanowić części wspólne (np. łazienki, szatnie)?

Nie. Przystępując do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do utworzenia ośrodka wsparcia, spełniającego standardy lokalowe określone w programie. Zgodnie ze standardami lokalowymi Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ muszą posiadać wydzielone pomieszczenia. Niezachowanie minimalnego standardu placówki określonego w programie będzie skutkowało zwrotem dotacji za okres niezachowania standardu. Nie dotyczy to ośrodków wsparcia utworzonych na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015–2020.

Czy aktualnie Dzienny Dom Senior+ powinien wymagać od uczestnika zaświadczenia lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących?

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, nie ma takiego wymagania. Fizjoterapeuta, który prowadzi zajęcia z zakresu fizjoterapii, po wywiadzie podmiotowym z uczestnikiem, może kwalifikować do zabiegów kinezyterapii, zajęć ogólnousprawniających z zakresu aktywności ruchowej, zgodnie z  potrzebami i możliwościami uczestników, dobierać i przeprowadzać ćwiczenia ogólnousprawniające.

Czy koszty transportu seniorów mogą być pokrywane z dotacji?

Koszty transportu seniorów do i z ośrodka wsparcia leżą po stronie jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast koszty usług transportowych dotyczące planowanych wycieczek, lub wyjazdów np. do kina, na basen – mogą być pokrywane z dotacji.

W jaki sposób obliczana jest wysokość dotacji w stosunku do frekwencji w domu lub klubie Senior+

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2 konkursu ośrodek wsparcia Senior+ zobowiązany jest do prowadzenia dziennych list obecności, na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja. W przypadku gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest o 50% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w danym ośrodku, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany, który podlega zwrotowi jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Przy wyliczeniu frekwencji uwzględnia się liczbę osób objętych usługami ośrodka wsparcia lub alternatywnymi sposobami realizacji zajęć w okresie pandemii, prowadzonych poza siedzibą Dziennego Domu „Senior+”, czy Klubu „Senior+”.

Czy 20-godzinna oferta usług Klubów Senior+, określona w rozdziale IV.2 pkt 6 programu, obowiązuje wszystkie Kluby Senior+?

Jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły Kluby „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, a które są w okresie utrzymania trwałości zadania i nie ubiegają się o dotację w ramach nowego programu, mogą funkcjonować w wymiarze czasu określonym w umowach zawartych w ramach programu wieloletniego „Senior” na lata 2015-2020

Czy  możliwe  jest  komercyjne  wykorzystanie pomieszczeń ośrodka wsparcia Senior+?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie wyraża zgody na komercyjne wynajęcie pomieszczeń ośrodka wsparcia dofinansowanego ze środków programu wieloletniego „Senior+”. W ośrodku wsparcia nie mogą też mieć siedziby inne podmioty. Dozwolone jest jedynie wykorzystanie pomieszczeń należących do ośrodka wsparcia „Senior+” na bezpłatną działalność pomocową dla mieszkańców gminy, po godzinach funkcjonowania ośrodka wsparcia. Niezachowanie standardu ośrodka wsparcia może skutkować niezakwalifikowaniem części dotacji, przeznaczonej na utworzenie danego ośrodka, za okres niezachowania wskazanego standardu. Dotacja podlega w takiej sytuacji zwrotowi jako pobrana w nadmiernej wysokości.

Czy wykonanie podjazdu przy wejściu do budynku w którym będzie funkcjonował Dzienny Dom/ Klub Senior+ jest kosztem kwalifikowanym i można go pokryć ze środków dotacji?

Jeżeli mamy na myśli podjazd, który jest drogą dojazdową do ośrodka, to koszt wykonania  takiego podjazdu będzie kosztem niekwalifikowanym. Natomiast jeśli chodzi o podjazd – rampę przy schodach, taki koszt będzie kosztem kwalifikowalnym (dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

Czy z dotacji w ramach modułu 2, można doposażyć ośrodek wsparcia „Senior+” (np. zakup drukarki, zmywarki)?

W ramach modułu 2 programu, mogą być dofinansowane jedynie koszty bieżącej działalności ośrodków wsparcia „Senior+”. Zakup wyposażenia takiego jak drukarka, czy zmywarka nie mieści się w tym zakresie. Na takie wyposażenie jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z modułu 1 programu.

Czy można wydać więcej decyzji administracyjnych kierujących uczestników do Dziennego Domu Senior+/ Klubu Senior+, niż zadeklarowana liczba miejsc wskazana w umowie dotacyjnej?

Tak.

Czy godziny pracy (określone w umowie o pracę) kierownika Klubu Senior+ muszą się pokrywać z godzinami otwarcia/funkcjonowania klubu?

Umowa o pracę określa czas i miejsce wykonywania pracy. Godziny pracy kierownika mogą wybiegać poza godziny funkcjonowania Klubu Senior+ (czas pracy kierownika może być dłuższy, od godzin funkcjonowania Klubu Senior+).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Euro 2024. Ile razy reprezentacja Polski grała w mistrzostwach? Kiedy najbliższy mecz o eliminacje?

  Euro 2024. Polscy piłkarze czterokrotnie dotychczas grali w mistrzostwach Europy. Trzy razy po eliminacjach - w 2008, 2016 i 2021 roku, a w 2012 jako współgospodarze, obok Ukrainy. Zmagania o udział w kolejnej imprezie tej rangi - w 2024 w Niemczech - rozpoczną od piątkowego meczu z Czechami w Pradze.

  M. Pietrzak: wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

  Będą wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zapowiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

  Program Dobrowolnych Nabyć nieruchomości pod CPK tylko do 7 kwietnia. Później wywłaszczenia

  Właściciele nieruchomości położonych na terenie przyszłego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego na zgłoszenie się do Programu Dobrowolnych Nabyć mają czas do 7 kwietnia. Później grunty pod lotnisko będą wywłaszczane. Wkrótce ruszy podobny program obejmujący tereny wokół planowanego lotniska. 

  Brakuje 13 000 policjantów. Dlaczego mundurowi odchodzą?

  Podwyżki, dodatki stażowe, waloryzacja, czyli dorzucanie pieniędzy, bez reformy struktur, nic nie dało. W tym roku ze służby odeszło już 6,5 tys. osób, przyjęto 772. Policjanci są przeciążeni pracą i zniechęceni. Efekty? Nie ma patroli na ulicach, częściej dochodzi do pospolitych przestępstw, np. kradzieży w 2022 r. było 124 tys. – to o 12 tys. więcej.

  Prezes ZUS: pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów przed Wielkanocą [Harmonogram]

  Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi - przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.

  PFRON: Dopłata 120 000 zł do samochodu osobowego. Wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu

  PFRON udostępnił wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu. Dokumenty służą rozliczeniu dofinansowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Można otrzymać nawet 120 000 zł.  

  Rząd chwali się 30 korzystnymi dla Polaków zmianami w podatkach

  Ministerstwo opublikowało listę korzystnych zmian w podatkach wprowadzonych od 2016 r. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na zestawienie szeregu podwyżek podatków, opłat i niekorzystnych rozwiązań przez money.pl. 

  Duża podwyżka: 4765,32 zł brutto dla osoby niepełnosprawnej. Świadczenie wspierające i jednocześnie renta socjalna w 2024 r.

  Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało MRiPS.

  Niewyjaśnione problemy trawienne. Zespół alfa-gal. Czy to skutek ukąszenia kleszcza?

  The American Gastroenterological Association (AGA) opublikowało nowe wytyczne kliniczne, aby pomóc lekarzom i pacjentom w określeniu, czy niewyjaśnione objawy ze strony przewodu pokarmowego są spowodowane zespołem alfa-gal, alergią pokarmową na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego powodowaną przez ukąszenie kleszcza amerykańskiego. W Polsce pierwszy przypadek zespołu alfa-gal odnotowano w roku 2021 w Krakowie.

  MF: nie będzie waloryzacji 500+ do 1000+

  Nie dyskutujemy i nie ma mowy o podniesieniu 500 plus do 1000 plus - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku priorytetem, jaki stanął przed polskim budżetem, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo - dodała.

  "Trenuj z wojskiem" - weekendowe szkolenia w kwietniu 2023 r.

  Kolejna edycja programu "Trenuj z wojskiem" będzie przybliżać różne specjalizacje w Wojsku Polskim, by zachęcić młodych ludzi do służby – zapowiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

  DGP: Szurm emerytów na ZUS. Eksperci chcą to zatrzymać zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

  Polacy ignorują zachęty do dłuższej pracy przed emeryturą. 

  Plan Strategiczny WPR. Jest harmonogram naboru wniosków

  Harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą występować o dopłaty bezpośrednie od połowy marca.

  W środę kolejna akcja NURD. Będzie więcej policji na drogach

  Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD) – to nazwa ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, jakie drogówka przeprowadzi w środę 22 marca. Funkcjonariusze będą kontrolować, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.

  Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

  ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

  1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

  1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

  Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

  Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

  Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

  Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

  MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

  Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

  Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

  W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

  Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

  Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

  Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

  We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

  Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

  W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

  Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

  Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej.