Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”

Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”
Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”
Shutterstock
Do 11 stycznia 2022 r. można składać oferty w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+” edycja 2022. Samorządy mogą otrzymać wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior + oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków.

Składanie ofert w ramach programu Senior + w edycji na 2022 rok odbywa się w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który dostępny jest na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Program "Senior+" - moduł 1

W ramach Modułu 1 przewidziano wsparcie finansowe na utworzenie domu lub klubu Senior+, w tym przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, lub wyposażenie ośrodka wsparcia, w wysokości do 400 tys. zł.

Program "Senior+" - moduł 2

W ramach Modułu 2 przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia. Wysokość dofinansowania przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior +. Dofinansowanie wynosi tu do 50 proc. realizacji zadania.

Pytania i odpowiedzi

Jak utworzyć ośrodek Senior+?

Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” i Klubu „Senior+”  następuje na podstawie uchwały, podejmowanej przez Radę Gminy lub Powiatu. Podobnie jest w przypadku połączenia ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub domu pomocy społecznej z tworzonym Domem lub Klubem Senior+. Ani Dzienny Dom Senior+, ani Klub Senior+ nie mogą funkcjonować w strukturze domu kultury, ośrodka kultury, warsztatu terapii zajęciowej, czy urzędu miasta, a ponadto Klub Senior+ nie może funkcjonować w strukturze Dziennego Domu Senior+.

Jakie są zasady funkcjonowania ośrodków Senior+? Jaki jest tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w Dziennym Domu Senior+ i w Klubie Senior+?

Kierowanie osób do Dziennych Domów Senior+ następuje na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy. Przyznanie miejsca w Klubie „Senior+” może się odbywać na podstawie deklaracji uczestnictwa.

Czy jednostka samorządu terytorialnego może zwolnić seniorów z odpłatności za udział w zajęciach?

Odpłatności, w tym także kryteria zwolnienia uczestników ośrodków wsparcia „Senior+” z ich ponoszenia, określa uchwała Rady Gminy lub Powiatu.

Ilu pracowników powinno być zatrudnionych w Domu Senior+  i jaka jest wymagana forma ich zatrudnienia?

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii, lub pielęgniarka, w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Specjaliści prowadzący zajęcia przez kilka godzin w miesiącu, np. instruktora tańca, mogą być zatrudniani na umowy cywilno-prawne.

Czy jest możliwe sfinansowanie w ramach programu Senior+ prac wykończeniowych w nowym budynku, który został wybudowany za pomocą środków własnych jednostki samorządu terytorialnego?

Nie jest możliwe sfinansowanie w ramach programu prac wykończeniowych w nowym budynku, który został wybudowany za pomocą środków własnych jednostki samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji samorząd może otrzymać jedynie dotację na wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł 1 programu). Podobnie nie jest możliwe sfinansowanie z programu kosztów rozbudowy już istniejącego budynku. W sytuacji, gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie Domu lub Klubu Senior+.

Jaka jest wymagana powierzchnia użytkowa Domu lub Klubu Senior+?

Powierzchnia użytkowa przypadająca na jedno miejsce w ośrodku powinna wynosić nie  mniej  niż 5 m2. W jej skład  wchodzą wszystkie pomieszczenia Domu czy Klubu.

Czy z modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 można otrzymać dofinansowanie na remont (rozbudowę) już utworzonego Klubu Senior+ lub Domu Senior+?

Nie. Funkcjonujące ośrodki wsparcia „Senior+” otrzymały już takie wsparcie w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz nowego programu w edycji 2021.

Czy w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 można otrzymać dofinansowanie na remont dachu w budynku, w którym znajdują się inne podmioty poza ośrodkiem wsparcia „Senior+”?

Kosztów remontu dachu w budynku, w którym znajdują się inne podmioty poza ośrodkiem wsparcia „Senior+” - nie można uznać za koszty kwalifikowalne.

Czy można przekształcić Dzienny Dom Senior+ w Klub Senior+?

Nie. Nie ma możliwości przekształcenia Dziennego Domu Senior+ w Klub Senior+, dopóki jednostka samorządu terytorialnego pobiera środki z programu, a także w okresie trwałości realizacji zadania. Jest to zgodne z zawartą w programie i umowie zasadą konieczności zapewnienia trwałości realizacji zadania. Oznacza to obowiązek finansowania projektu i utrzymania jego efektów ze środków własnych beneficjenta, przez okres określony w umowie, czyli przez 3 lata. Jeżeli samorząd po okresie utrzymania trwałości przekształci dom w klub, nie będzie mógł otrzymać dotacji z modułu 2 na funkcjonowanie klubu (gdyż nie powstał on w ramach programu).

Czy pomieszczenia należące do ośrodków wsparcia „Senior+”, w budynkach będących siedzibą również innych podmiotów, mogą stanowić części wspólne (np. łazienki, szatnie)?

Nie. Przystępując do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do utworzenia ośrodka wsparcia, spełniającego standardy lokalowe określone w programie. Zgodnie ze standardami lokalowymi Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ muszą posiadać wydzielone pomieszczenia. Niezachowanie minimalnego standardu placówki określonego w programie będzie skutkowało zwrotem dotacji za okres niezachowania standardu. Nie dotyczy to ośrodków wsparcia utworzonych na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015–2020.

Czy aktualnie Dzienny Dom Senior+ powinien wymagać od uczestnika zaświadczenia lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących?

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, nie ma takiego wymagania. Fizjoterapeuta, który prowadzi zajęcia z zakresu fizjoterapii, po wywiadzie podmiotowym z uczestnikiem, może kwalifikować do zabiegów kinezyterapii, zajęć ogólnousprawniających z zakresu aktywności ruchowej, zgodnie z  potrzebami i możliwościami uczestników, dobierać i przeprowadzać ćwiczenia ogólnousprawniające.

Czy koszty transportu seniorów mogą być pokrywane z dotacji?

Koszty transportu seniorów do i z ośrodka wsparcia leżą po stronie jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast koszty usług transportowych dotyczące planowanych wycieczek, lub wyjazdów np. do kina, na basen – mogą być pokrywane z dotacji.

W jaki sposób obliczana jest wysokość dotacji w stosunku do frekwencji w domu lub klubie Senior+

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2 konkursu ośrodek wsparcia Senior+ zobowiązany jest do prowadzenia dziennych list obecności, na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja. W przypadku gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest o 50% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w danym ośrodku, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany, który podlega zwrotowi jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Przy wyliczeniu frekwencji uwzględnia się liczbę osób objętych usługami ośrodka wsparcia lub alternatywnymi sposobami realizacji zajęć w okresie pandemii, prowadzonych poza siedzibą Dziennego Domu „Senior+”, czy Klubu „Senior+”.

Czy 20-godzinna oferta usług Klubów Senior+, określona w rozdziale IV.2 pkt 6 programu, obowiązuje wszystkie Kluby Senior+?

Jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły Kluby „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, a które są w okresie utrzymania trwałości zadania i nie ubiegają się o dotację w ramach nowego programu, mogą funkcjonować w wymiarze czasu określonym w umowach zawartych w ramach programu wieloletniego „Senior” na lata 2015-2020

Czy  możliwe  jest  komercyjne  wykorzystanie pomieszczeń ośrodka wsparcia Senior+?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie wyraża zgody na komercyjne wynajęcie pomieszczeń ośrodka wsparcia dofinansowanego ze środków programu wieloletniego „Senior+”. W ośrodku wsparcia nie mogą też mieć siedziby inne podmioty. Dozwolone jest jedynie wykorzystanie pomieszczeń należących do ośrodka wsparcia „Senior+” na bezpłatną działalność pomocową dla mieszkańców gminy, po godzinach funkcjonowania ośrodka wsparcia. Niezachowanie standardu ośrodka wsparcia może skutkować niezakwalifikowaniem części dotacji, przeznaczonej na utworzenie danego ośrodka, za okres niezachowania wskazanego standardu. Dotacja podlega w takiej sytuacji zwrotowi jako pobrana w nadmiernej wysokości.

Czy wykonanie podjazdu przy wejściu do budynku w którym będzie funkcjonował Dzienny Dom/ Klub Senior+ jest kosztem kwalifikowanym i można go pokryć ze środków dotacji?

Jeżeli mamy na myśli podjazd, który jest drogą dojazdową do ośrodka, to koszt wykonania  takiego podjazdu będzie kosztem niekwalifikowanym. Natomiast jeśli chodzi o podjazd – rampę przy schodach, taki koszt będzie kosztem kwalifikowalnym (dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

Czy z dotacji w ramach modułu 2, można doposażyć ośrodek wsparcia „Senior+” (np. zakup drukarki, zmywarki)?

W ramach modułu 2 programu, mogą być dofinansowane jedynie koszty bieżącej działalności ośrodków wsparcia „Senior+”. Zakup wyposażenia takiego jak drukarka, czy zmywarka nie mieści się w tym zakresie. Na takie wyposażenie jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z modułu 1 programu.

Czy można wydać więcej decyzji administracyjnych kierujących uczestników do Dziennego Domu Senior+/ Klubu Senior+, niż zadeklarowana liczba miejsc wskazana w umowie dotacyjnej?

Tak.

Czy godziny pracy (określone w umowie o pracę) kierownika Klubu Senior+ muszą się pokrywać z godzinami otwarcia/funkcjonowania klubu?

Umowa o pracę określa czas i miejsce wykonywania pracy. Godziny pracy kierownika mogą wybiegać poza godziny funkcjonowania Klubu Senior+ (czas pracy kierownika może być dłuższy, od godzin funkcjonowania Klubu Senior+).

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Tylko teraz
29,00 zł
39,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 sty 2022
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  WHO: koniec pandemii koronawirusa w Europie
  Hans Kluge, dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę, przyznał w niedzielę, że "prawdopodobnym" jest zbliżanie się do końca pandemii koronawirusa na kontynencie
  Od 24 stycznia do 28 lutego 2022 r. praca zdalna w administracji publicznej – treść rozporządzenia
  Od 24 stycznia praca zdalna w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym.
  Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w formacie Word i PDF
  Infor.pl udostępnia wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w trzech formatach - Word .doc i .docx oraz PDF:
  Niedzielski: Przy pozytywnej opinii EMA dzieci będą szczepione bez czekania na potwierdzenie KE
  Jeśli w poniedziałek będzie pozytywna decyzja Europejskiej Agencji Leków (EMA), to w przyszłym tygodniu będziemy wystawiali skierowania na trzecią dawkę szczepienia przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku 16-17 i 11-15 lat, nie oczekując na potwierdzenie Komisji Europejskiej.
  Związki nieformalne i najem - czy mamy prawo do dodatku osłonowego?
  Czy mamy prawo do dodatku osłonowego? 24 lata, mieszkam od roku z dziewczyną w wynajętym mieszkaniu. Żyjemy razem bez ślubu. Do naszej wyłącznej dyspozycji są dwa pokoje. Dwa kolejne pokoje zajmuje małżeństwo studentów. Części wspólne to łazienka, ubikacja i kuchnia. Utrzymujemy się samodzielnie – nie korzystamy z pomocy rodziców. Spełniamy kryterium dochodowe - 1500 zł na osobę.
  MPK Poznań kupi 25 autobusów wodorowych
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał MPK Poznań sp. z o.o. dofinansowanie na zakup 25 autobusów z napędem wodorowym. Umowa została już podpisana, a pierwsze autobusy wodorowe powinny dotrzeć do Poznania w II półroczu 2023 roku.
  MEiN opublikowało poprawiony formularz sprawozdania z wynagrodzeń nauczycieli za 2021 r.
  Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został udostępniony skorygowany wzór elektronicznego formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
  Odbiór śmieci w Warszawie – nową deklarację trzeba złożyć do 10 lutego 2022 r.
  Od kwietnia 2022 r. w Warszawie będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Do 10 lutego 2022 r. mieszkańcy Warszawy powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  "Biznes i zarządzanie" - nowy przedmiot w szkołach
  Od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości zostaną zastąpione nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie. Nowy przedmiot znalazłby się na maturze od 2027 r. jako przedmiot do wyboru.
  Compliance – nie można zapominać o RODO
  28 stycznia 2022 r. to międzynarodowy dzień ochrony danych osobowych. Pamiętajmy, że zajmując się zarządzaniem ryzykami prawnymi nie można pominąć RODO.
  Pracownik po dwóch szczepieniach nie otrzyma wynagrodzenia za kwarantannę
  Niemcy: Zgodnie z nowymi zasadami pracownicy objęci kwarantanną, którzy byli zaszczepieni raz lub których drugie szczepienie odbyło się ponad trzy miesiące wcześniej, nie będą już uprawnieni do otrzymywania rekompensaty.
  Procedura stwierdzenia nieważności decyzji po zmianach
  Wyeliminowanie decyzji administracyjnej w drodze stwierdzenia jej nieważności wymaga przeprowadzenia stosownego postępowania administracyjnego.
  Komisja skarg, wniosków i petycji - kompetencje
  Komisja skarg, wniosków i petycji nie posiada kompetencji do rozstrzygania pism czy decydowania o właściwości rady. I nie można jej nadać takich kompetencji w statucie jednostki.
  Przeszło 1 mln złożonych deklaracji do CEEB - ranking najlepszych gmin
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego tworzy ranking gmin w zakresie wypełnienia przez jej mieszkańców obowiązku złożenia deklaracji CEEB o źródłach ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
  Praca zdalna urzędów - projekt rozporządzenia
  W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano streszczenie projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zakłada on m.in. wykonywanie pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej.
  MSWiA: 456 wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP
  Do strażaków ochotników z całego kraju trafi 456 wozów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Ministerstwo edukacji walczy z biurokracją w szkołach
  W listopadzie 2021 r. ministerstwo edukacji przekazało dyrektorom szkół i placówek oraz ich organom prowadzącym zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa.
  Kary dla gmin za niespełnienie wymogów dyrektywy ściekowej
  Wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych dla gmin, które nie wywiążą się do końca 2027 r. z wymogów unijnej dyrektywy ściekowej – przewiduje projekt nowego Prawa wodnego. W wariancie pesymistycznym gminy mogą zapłacić nawet 315 mln zł kar.
  Ustawa o ochronie odbiorców gazu będzie uzgadniana z KE
  Ustawa o ochronie odbiorców gazu, zakładająca m.in. zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz, będzie uzgadniana z KE.
  Czy dwie rodziny mieszkające w jednym domu mają prawo do dodatku osłonowego?
  Zajmuję z żoną piętro domu (etat), na dole mieszkają moi rodzice (emeryci). Czy obie rodziny mogą złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Nie palimy węglem.
  Administracja publiczna: obowiązek pracy zdalnej
  19 stycznia 2022 r.: Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu obowiązkowego przejścia na pracę zdalną w administracji publicznej, w ciągu najbliższych dni będzie rozporządzenie w tej sprawie.
  1 marca 2022 r.: Do kiedy lekarz, pielęgniarka, student mają się obowiązkowo zaszczepić?
  Pracuję jako pielęgniarka. Czy 1 marca 2022 r. mam być w pełni zaszczepiona, czy dopiero od 1 marca 2022 r. rozpoczynam szczepienie?
  Ferie 2022 r: Podejrzenia zakażenia dziecka na zimowisku
  Niezwłocznie odizolować dziecko, u którego podejrzewa się zakażenie koronawirusem, skontaktować się z lekarzem, rodzicami i z powiatowym inspektoratem sanitarnym – radzi Główny Inspektorat Sanitarny w razie podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 na zimowisku.
  Laboratoria Przyszłości – sprawozdania do 28 lutego 2022 r.
  Do 28 lutego 2022 r. organy prowadzące szkoły powinny przekazać sprawozdania z realizacji programu Laboratoria Przyszłości.
  Laboratoria Przyszłości – pytania i odpowiedzi
  Całość kupowanego wyposażenia musi znaleźć się w szkołach najpóźniej 1 września 2022 roku. Organy prowadzące szkoły które otrzymają wsparcie w 2021 roku są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku.