REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach

REKLAMA

Bank, który udzielił naszej jednostce kredytu, jako zabezpieczenie zażyczył sobie weksla in blanco. Czy i jeżeli tak, to jak należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z tytułu weksli tego typu?

Weksel in blanco a sprawozdanie Rb-Z

PYTANIE: Bank, który udzielił naszej jednostce kredytu, jako zabezpieczenie zażyczył sobie weksla in blanco. Czy i jeżeli tak, to jak należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z tytułu weksli tego typu?

REKLAMA

ODPOWIEDŹ: Jeżeli weksel służy zabezpieczeniu zaciągniętych przez wystawcę weksla zobowiązań, które ze swojej natury ujęte są w sprawozdaniu Rb-Z (np. kredyty lub pożyczki), to nie należy wykazywać tego typu zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z.

Leasing w sprawozdaniu Rb-Z

REKLAMA

PYTANIE: W sprawozdaniu Rb-Z w zestawieniu D „Uzupełniające dane o zobowiązaniach wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych” należy wykazać zobowiązania jednostki z tytułu leasingu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części D sprawozdania Rb-Z należy ujmować dane dotyczące zobowiązań, dla których określone zostały terminy płatności dłuższe niż 6 miesięcy i zobowiązania te będą obciążały budżet jednostki w latach następnych. Ta część sprawozdania Rb-Z nie dotyczy zobowiązań zaliczanych do długu publicznego, takich jak kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe. W związku z powyższym w tej części sprawozdania należy wykazać zobowiązania z tytułu leasingu tylko operacyjnego, który nie stanowi tytułu dłużnego.

Zobowiązania wymagalne w Rb-Z i w Rb-28 (podobieństwa i różnice)

PYTANIE: W rozporządzeniach Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych pojęcie „zobowiązania wymagalne” występuje zarówno w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. Czy należy przez to rozumieć, że w obydwu sprawozdaniach należy wykazywać te same wartości?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

ODPOWIEDŹ: Sprawozdania Rb-28 i Rb-Z służą do identyfikacji procesów finansowych zachodzących w jednostkach zobowiązanych do ich sporządzania, z różnego punktu widzenia i z różną szczegółowością. Sprawozdania te różnią się celem, dla którego zostały opracowane.

Zobowiązania wykazywane w sprawozdaniach Rb-28 służą do kontroli wykonania planu wydatków i obrazują wysokość zobowiązań związanych z realizacją wydatków budżetowych na dany moment sprawozdawczy. Sprawozdanie Rb-Z zostało natomiast opracowane tak, aby zgromadzone na jego podstawie informacje umożliwiły obliczenie wysokości zadłużenia Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz długu całego sektora finansów publicznych.

Ponadto, sprawozdanie Rb-Z obejmuje zobowiązania wymagalne prezentowane według wartości nominalnej, tj. bez uwzględnienia kwoty naliczonych odsetek (Kwestię ustalania wysokości oraz zaliczanie poszczególnych tytułów dłużnych do długu publicznego szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 20.6.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 112, poz. 759). Natomiast zobowiązania wymagalne w sprawozdaniach Rb-28 uwzględniają narosłe odsetki.

Należy również mieć na uwadze, że w sprawozdaniach Rb-Z powinny być wykazywane wszelkie zobowiązania wobec osób trzecich, które nie są objęte sprawozdaniem Rb-28.

W związku z powyższym wartość zobowiązań wymagalnych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-28 nie powinna być tożsama.

Klasyfikacja zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych Rb-Z

PYTANIE: Kategoria zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wg § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247), poza kredytami i pożyczkami obejmuje również zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (w przypadku gdy umowa ta ma wpływ na poziom długu publicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami), jak i z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

Emisja obligacji komunalnych odbywa się w oparciu o ustawę z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.), która nie ma zastosowania do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Rodzi to wątpliwości czy obligacje, których emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego posiadają płynny rynek wtórny i powinny być ujęte w wierszu E1 papiery wartościowe sprawozdania Rb-Z, czy zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem – winny być zaprezentowane w wierszu E2 „kredyty i pożyczki”?

ODPOWIEDŹ: Przytoczone zapisy instrukcji są zgodne z podziałem kategorii dłużnych zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 20.6.2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 112, poz. 758).

Ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) wprowadza trzy sposoby emisji obligacji:

1)    publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

2)    publiczne proponowanie nabycia w sposób wskazany w art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, obligacji, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy,

3)    proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1 i 2.

Ponadto, zgodnie z ustawą z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obrót na rynku zorganizowanym obejmuje obrót dokonywany na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO). Obligacje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., czy też MTS-CeTO S.A. bądź na rynku ASO stworzonym przez firmy inwestycyjne (np. domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską), czy też spółki prowadzące rynek regulowany, o których mowa wyżej, są papierami, dla których istnieje płynny rynek wtórny.

W związku z powyższym nie można z góry przesądzić czy obligacje komunalne powinny być klasyfikowane na potrzeby statystyki długu publicznego jako „papiery wartościowe”, czy raczej jako „kredyty i pożyczki”. Każda emisja obligacji komunalnych powinna być rozpatrzona indywidualnie, pod kątem posiadanych cech i warunków emisji. Tylko w ten sposób można stwierdzić czy dane obligacje spełniają kryteria, o których mowa wyżej i tym samym, czy powinny być zaklasyfikowane jako papiery wartościowe na potrzeby sprawozdania Rb-Z.

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z

PYTANIE: Nasza Gmina zawarła z miastem Ł., zwanym w dalszej części umowy Wierzycielem, ugodę o następującej treści:

㤠1

Strony niniejszej ugody zgodnie oświadczają , że zobowiązania Dłużnika względem Wierzyciela z tytułu realizacji porozumienia X i umowy Y w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków pieniężnych na rzecz miasta Ł. na dzień zawarcia niniejszej ugody wynoszą 603 954,47 zł.

§ 2

Wierzyciel wyraża zgodę na spłatę przez Dłużnika zaległości w sposób następujący:

1) do 30 czerwca kwoty 41 880,09 zł,

2) do 30 września kwoty 18 757,00 zł,

itd.

§ 3

Strony postanawiają, że w przypadku nieprzestrzegania postanowień § 2 niniejszej ugody wierzytelności miasta Ł. stają się należnościami wymagalnymi i podlegają ściągnięciu w drodze postępowania sądowego”.

Nasza gmina ze względu na trudną sytuację finansową nie była w stanie spłacić w dniu 30 czerwca całej kwoty, tj. 41 880,09 zł – spłacono w dniu 30 czerwca kwotę 37 516,99 zł, a w dniu 1 lipca – kwotę 4363,14 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca wykazano zobowiązanie wymagalne w kwocie 4363,14 zł (tj. kwota zapłacona 1 lipca). Czy należało wykazać jako zobowiązanie wymagalne całą kwotę, tj. 566 437,48 zł gdyż nie wpłacono całej raty z 30 czerwca? Czy zobowiązanie stało się wymagalne 30 czerwca, czy 1 lipca? Kiedy minął termin zapłaty? Nadmieniam, że miasto Ł. nie podjęło żadnych kroków do zerwania ugody i w terminie późniejszym został zawarty aneks zmieniający termin zapłaty z 30 czerwca na 5 lipca.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, zobowiązania wymagalne to wszystkie bezsporne zobowiązania wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone.

Z wyjaśnień przedstawionych w zapytaniu wynika, że gmina nie uregulowała w pełnym wymiarze raty spłaty zobowiązania wynikającego z ugody, w terminie wskazanym w treści porozumienia (tj. w dniu 30 czerwca). Jednakże termin płatności przypadał na dzień, który jednocześnie był ostatnim dniem okresu sprawozdawczego, w związku z powyższym „brakująca” kwota 4363,14 zł, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, stała się wymagalna dopiero w pierwszym dniu nowego okresu sprawozdawczego, tj. 1 lipca. Oznacza to, że na dzień 30 czerwca, pozostała część raty spłaty zobowiązania nie była wymagalna w rozumieniu rozporządzenia i nie podlegała wykazaniu w wierszu E4 formularza sprawozdawczego Rb-Z. Tym samym nie zaszła (przynajmniej na dzień sprawozdawczy) okoliczność, na podstawie której uruchomiona byłaby procedura zapisana w § 3 przytoczonej w zapytaniu ugody.

Inaczej sytuacja by się przedstawiała, gdyby dzień płatności przypadał na 29 czerwca, a gmina dokonałaby spłaty pozostałej części raty w dniu 1 lipca. Wtedy, w sprawozdaniu za II kwartał gmina musiałaby wykazać zobowiązanie wymagalne w wysokości 4363,14 zł (pozostałą kwotę 37 516,99 zł spłacono w terminie), gdyż na dzień 30 czerwca gmina byłaby w zwłoce wobec wierzyciela, a w przypadku uruchomienia procedury z § 3 porozumienia, również zobowiązaniem wymagalnym byłaby pozostała niespłacona kwota zadłużenia, tj. 562 074,34 zł. W związku z powyższym całkowita wartość zobowiązań wymagalnych z tego tytułu wyniosłaby 566 437,48 zł.

Osobną kwestią jest zaklasyfikowanie przytoczonego w pytaniu zobowiązania. Ugoda podpisana z wierzycielem stwierdza, że gmina jest zobowiązana spłacić kwotę zadłużenia w wysokości 603 954,47 zł w ratach. Abstrahując od źródła powstania zobowiązania, nowy ratalny harmonogram spłaty zobowiązania powoduje, że te zobowiązanie na potrzeby statystyki długu publicznego należy traktować jako pożyczkę. W związku z powyższym, gmina w swoim sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30 czerwca, powinna wykazać w wierszu E2.2 oraz w kolumnie 7 (grupa III) całkowitą pozostającą do spłaty wartość niewymagalną tego zobowiązania (tj. 603 954,47 zł).

Małgorzata Michalska

samorzad.infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zakończenie roku szkolnego 2024 r.

Kiedy kończy się rok szkolny 2023/2024? Do kiedy potrwają wakacje? Czy wszyscy uczniowie rok szkolny kończą w tym samym czasie? 

Producenci owoców i warzyw twardo o Zielonym Ładzie. Oberwą rolnicy, ale też inne grupy społeczne

Producenci owoców i warzyw mówią, że Zielony Ład to bardziej ideologia niż idea. Dotknie nie tylko rolników, ale też inne grupy społeczne. Nie sprzeciwiają się idei produkcji żywności wyróżniającej się wyższą jakością, zwracają jednak uwagę na szereg problemów, które przy okazji mogą poważnie uderzyć w ich działalność. Wśród nich znalazła się biurokracja.

Płace nauczycieli. Jest nowy tekst jednolity

Ile wynoszą minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.? 

Gdzie Polacy spędzą czerwcówkę? Sprawdź, zanim wybierzesz kierunek

Po długiej i ciepłej majówce przyszedł czas na kolejny przedłużony weekend. Gdzie Polacy najchętniej wyjadą na wypoczynek?

REKLAMA

Od 600 zł do 2400 zł z kilku bonów energetycznych na jeden adres. Czy będą kłopoty jak przy dodatku osłonowym i węglowym?

Trzeba złożyć osobne wnioski do gminy o bon energetyczny przez każdą z rodzin zamieszkujących wspólnie. Najczęściej będą to dwie rodziny (gospodarstwa domowe). W tym wariancie zamiast od 300 zł do 1200 zł z bonów energetycznych można na jeden adres otrzymać płatność od 600 zł do 2400 zł. Ta najwyższa jest tylko hipotetyczna - w jednym domu musiałyby mieszkać dwie 6-osobowe rodziny ogrzewające dom prądem.

Min. edukacji Barbara Nowacka: Nowe zajęcia w czasie godzin wychowawczych od 1 września 2024 r. Samorządy pytają: Kto za to zapłaci?

Nowość: Zajęcia z pierwszej pomocy na godzinach wychowawczych. Nauczyciele mają wątpliwości - gminy nie mają środków na opłacenie tych zajęć. Nierealne jest, aby w całej Polsce dali radę poprowadzić społecznie kursy pierwszej pomocy wolontariusze (np. z WOŚP).

Zmiany w nauczaniu od 1 września 2024 r. MEN podpisało rozporządzenie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, od 1 września uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych, nie będą mieli dostępu do HiT-u. Ponadto, obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy będą odbywać się na godzinach wychowawczych.

Od 4788 zł do 5915 zł wynosi minimalne wynagrodzenie nauczycieli. W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także dodatków do wynagrodzenia i zapłaty za pracę w dniu wolnym. Jak przedstawiają się stawki? 

REKLAMA

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 2025 r. KRRiT ustaliła stawki opłat RTV, a także wysokość zniżek za uiszczenie opłat z góry

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2025 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ustaliła stawki opłat RTV, a także wysokość zniżek za uiszczenie opłat z góry.

Nowe podstawy programowe i kanon lektur szkolnych już od 1 września 2024 r.

Ostateczna wersja podstaw programowych obowiązujących od nowego roku szkolnego ma być gotowa do końca tygodnia. W najbliższych dniach ma być również podpisane rozporządzenie o likwidacji HiT.

REKLAMA