Kategorie

Sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach

Bank, który udzielił naszej jednostce kredytu, jako zabezpieczenie zażyczył sobie weksla in blanco. Czy i jeżeli tak, to jak należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z tytułu weksli tego typu?

Weksel in blanco a sprawozdanie Rb-Z

PYTANIE: Bank, który udzielił naszej jednostce kredytu, jako zabezpieczenie zażyczył sobie weksla in blanco. Czy i jeżeli tak, to jak należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z tytułu weksli tego typu?

ODPOWIEDŹ: Jeżeli weksel służy zabezpieczeniu zaciągniętych przez wystawcę weksla zobowiązań, które ze swojej natury ujęte są w sprawozdaniu Rb-Z (np. kredyty lub pożyczki), to nie należy wykazywać tego typu zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z.

Leasing w sprawozdaniu Rb-Z

Reklama

PYTANIE: W sprawozdaniu Rb-Z w zestawieniu D „Uzupełniające dane o zobowiązaniach wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych” należy wykazać zobowiązania jednostki z tytułu leasingu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części D sprawozdania Rb-Z należy ujmować dane dotyczące zobowiązań, dla których określone zostały terminy płatności dłuższe niż 6 miesięcy i zobowiązania te będą obciążały budżet jednostki w latach następnych. Ta część sprawozdania Rb-Z nie dotyczy zobowiązań zaliczanych do długu publicznego, takich jak kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe. W związku z powyższym w tej części sprawozdania należy wykazać zobowiązania z tytułu leasingu tylko operacyjnego, który nie stanowi tytułu dłużnego.

Zobowiązania wymagalne w Rb-Z i w Rb-28 (podobieństwa i różnice)

PYTANIE: W rozporządzeniach Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych pojęcie „zobowiązania wymagalne” występuje zarówno w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. Czy należy przez to rozumieć, że w obydwu sprawozdaniach należy wykazywać te same wartości?

Reklama

ODPOWIEDŹ: Sprawozdania Rb-28 i Rb-Z służą do identyfikacji procesów finansowych zachodzących w jednostkach zobowiązanych do ich sporządzania, z różnego punktu widzenia i z różną szczegółowością. Sprawozdania te różnią się celem, dla którego zostały opracowane.

Zobowiązania wykazywane w sprawozdaniach Rb-28 służą do kontroli wykonania planu wydatków i obrazują wysokość zobowiązań związanych z realizacją wydatków budżetowych na dany moment sprawozdawczy. Sprawozdanie Rb-Z zostało natomiast opracowane tak, aby zgromadzone na jego podstawie informacje umożliwiły obliczenie wysokości zadłużenia Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz długu całego sektora finansów publicznych.

Ponadto, sprawozdanie Rb-Z obejmuje zobowiązania wymagalne prezentowane według wartości nominalnej, tj. bez uwzględnienia kwoty naliczonych odsetek (Kwestię ustalania wysokości oraz zaliczanie poszczególnych tytułów dłużnych do długu publicznego szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 20.6.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 112, poz. 759). Natomiast zobowiązania wymagalne w sprawozdaniach Rb-28 uwzględniają narosłe odsetki.

Należy również mieć na uwadze, że w sprawozdaniach Rb-Z powinny być wykazywane wszelkie zobowiązania wobec osób trzecich, które nie są objęte sprawozdaniem Rb-28.

W związku z powyższym wartość zobowiązań wymagalnych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-28 nie powinna być tożsama.

Klasyfikacja zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych Rb-Z

PYTANIE: Kategoria zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wg § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247), poza kredytami i pożyczkami obejmuje również zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (w przypadku gdy umowa ta ma wpływ na poziom długu publicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami), jak i z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

Emisja obligacji komunalnych odbywa się w oparciu o ustawę z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.), która nie ma zastosowania do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Rodzi to wątpliwości czy obligacje, których emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego posiadają płynny rynek wtórny i powinny być ujęte w wierszu E1 papiery wartościowe sprawozdania Rb-Z, czy zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem – winny być zaprezentowane w wierszu E2 „kredyty i pożyczki”?

ODPOWIEDŹ: Przytoczone zapisy instrukcji są zgodne z podziałem kategorii dłużnych zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 20.6.2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 112, poz. 758).

Ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) wprowadza trzy sposoby emisji obligacji:

1)    publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

2)    publiczne proponowanie nabycia w sposób wskazany w art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, obligacji, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy,

3)    proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1 i 2.

Ponadto, zgodnie z ustawą z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obrót na rynku zorganizowanym obejmuje obrót dokonywany na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO). Obligacje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., czy też MTS-CeTO S.A. bądź na rynku ASO stworzonym przez firmy inwestycyjne (np. domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską), czy też spółki prowadzące rynek regulowany, o których mowa wyżej, są papierami, dla których istnieje płynny rynek wtórny.

W związku z powyższym nie można z góry przesądzić czy obligacje komunalne powinny być klasyfikowane na potrzeby statystyki długu publicznego jako „papiery wartościowe”, czy raczej jako „kredyty i pożyczki”. Każda emisja obligacji komunalnych powinna być rozpatrzona indywidualnie, pod kątem posiadanych cech i warunków emisji. Tylko w ten sposób można stwierdzić czy dane obligacje spełniają kryteria, o których mowa wyżej i tym samym, czy powinny być zaklasyfikowane jako papiery wartościowe na potrzeby sprawozdania Rb-Z.

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z

PYTANIE: Nasza Gmina zawarła z miastem Ł., zwanym w dalszej części umowy Wierzycielem, ugodę o następującej treści:

㤠1

Strony niniejszej ugody zgodnie oświadczają , że zobowiązania Dłużnika względem Wierzyciela z tytułu realizacji porozumienia X i umowy Y w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków pieniężnych na rzecz miasta Ł. na dzień zawarcia niniejszej ugody wynoszą 603 954,47 zł.

§ 2

Wierzyciel wyraża zgodę na spłatę przez Dłużnika zaległości w sposób następujący:

1) do 30 czerwca kwoty 41 880,09 zł,

2) do 30 września kwoty 18 757,00 zł,

itd.

§ 3

Strony postanawiają, że w przypadku nieprzestrzegania postanowień § 2 niniejszej ugody wierzytelności miasta Ł. stają się należnościami wymagalnymi i podlegają ściągnięciu w drodze postępowania sądowego”.

Nasza gmina ze względu na trudną sytuację finansową nie była w stanie spłacić w dniu 30 czerwca całej kwoty, tj. 41 880,09 zł – spłacono w dniu 30 czerwca kwotę 37 516,99 zł, a w dniu 1 lipca – kwotę 4363,14 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca wykazano zobowiązanie wymagalne w kwocie 4363,14 zł (tj. kwota zapłacona 1 lipca). Czy należało wykazać jako zobowiązanie wymagalne całą kwotę, tj. 566 437,48 zł gdyż nie wpłacono całej raty z 30 czerwca? Czy zobowiązanie stało się wymagalne 30 czerwca, czy 1 lipca? Kiedy minął termin zapłaty? Nadmieniam, że miasto Ł. nie podjęło żadnych kroków do zerwania ugody i w terminie późniejszym został zawarty aneks zmieniający termin zapłaty z 30 czerwca na 5 lipca.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, zobowiązania wymagalne to wszystkie bezsporne zobowiązania wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone.

Z wyjaśnień przedstawionych w zapytaniu wynika, że gmina nie uregulowała w pełnym wymiarze raty spłaty zobowiązania wynikającego z ugody, w terminie wskazanym w treści porozumienia (tj. w dniu 30 czerwca). Jednakże termin płatności przypadał na dzień, który jednocześnie był ostatnim dniem okresu sprawozdawczego, w związku z powyższym „brakująca” kwota 4363,14 zł, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, stała się wymagalna dopiero w pierwszym dniu nowego okresu sprawozdawczego, tj. 1 lipca. Oznacza to, że na dzień 30 czerwca, pozostała część raty spłaty zobowiązania nie była wymagalna w rozumieniu rozporządzenia i nie podlegała wykazaniu w wierszu E4 formularza sprawozdawczego Rb-Z. Tym samym nie zaszła (przynajmniej na dzień sprawozdawczy) okoliczność, na podstawie której uruchomiona byłaby procedura zapisana w § 3 przytoczonej w zapytaniu ugody.

Inaczej sytuacja by się przedstawiała, gdyby dzień płatności przypadał na 29 czerwca, a gmina dokonałaby spłaty pozostałej części raty w dniu 1 lipca. Wtedy, w sprawozdaniu za II kwartał gmina musiałaby wykazać zobowiązanie wymagalne w wysokości 4363,14 zł (pozostałą kwotę 37 516,99 zł spłacono w terminie), gdyż na dzień 30 czerwca gmina byłaby w zwłoce wobec wierzyciela, a w przypadku uruchomienia procedury z § 3 porozumienia, również zobowiązaniem wymagalnym byłaby pozostała niespłacona kwota zadłużenia, tj. 562 074,34 zł. W związku z powyższym całkowita wartość zobowiązań wymagalnych z tego tytułu wyniosłaby 566 437,48 zł.

Osobną kwestią jest zaklasyfikowanie przytoczonego w pytaniu zobowiązania. Ugoda podpisana z wierzycielem stwierdza, że gmina jest zobowiązana spłacić kwotę zadłużenia w wysokości 603 954,47 zł w ratach. Abstrahując od źródła powstania zobowiązania, nowy ratalny harmonogram spłaty zobowiązania powoduje, że te zobowiązanie na potrzeby statystyki długu publicznego należy traktować jako pożyczkę. W związku z powyższym, gmina w swoim sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30 czerwca, powinna wykazać w wierszu E2.2 oraz w kolumnie 7 (grupa III) całkowitą pozostającą do spłaty wartość niewymagalną tego zobowiązania (tj. 603 954,47 zł).

Małgorzata Michalska

samorzad.infor.pl

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?