Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach

Bank, który udzielił naszej jednostce kredytu, jako zabezpieczenie zażyczył sobie weksla in blanco. Czy i jeżeli tak, to jak należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z tytułu weksli tego typu?

Weksel in blanco a sprawozdanie Rb-Z

PYTANIE: Bank, który udzielił naszej jednostce kredytu, jako zabezpieczenie zażyczył sobie weksla in blanco. Czy i jeżeli tak, to jak należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z tytułu weksli tego typu?

ODPOWIEDŹ: Jeżeli weksel służy zabezpieczeniu zaciągniętych przez wystawcę weksla zobowiązań, które ze swojej natury ujęte są w sprawozdaniu Rb-Z (np. kredyty lub pożyczki), to nie należy wykazywać tego typu zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z.

Leasing w sprawozdaniu Rb-Z

PYTANIE: W sprawozdaniu Rb-Z w zestawieniu D „Uzupełniające dane o zobowiązaniach wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych” należy wykazać zobowiązania jednostki z tytułu leasingu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części D sprawozdania Rb-Z należy ujmować dane dotyczące zobowiązań, dla których określone zostały terminy płatności dłuższe niż 6 miesięcy i zobowiązania te będą obciążały budżet jednostki w latach następnych. Ta część sprawozdania Rb-Z nie dotyczy zobowiązań zaliczanych do długu publicznego, takich jak kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe. W związku z powyższym w tej części sprawozdania należy wykazać zobowiązania z tytułu leasingu tylko operacyjnego, który nie stanowi tytułu dłużnego.

Zobowiązania wymagalne w Rb-Z i w Rb-28 (podobieństwa i różnice)

PYTANIE: W rozporządzeniach Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych pojęcie „zobowiązania wymagalne” występuje zarówno w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. Czy należy przez to rozumieć, że w obydwu sprawozdaniach należy wykazywać te same wartości?

ODPOWIEDŹ: Sprawozdania Rb-28 i Rb-Z służą do identyfikacji procesów finansowych zachodzących w jednostkach zobowiązanych do ich sporządzania, z różnego punktu widzenia i z różną szczegółowością. Sprawozdania te różnią się celem, dla którego zostały opracowane.

Zobowiązania wykazywane w sprawozdaniach Rb-28 służą do kontroli wykonania planu wydatków i obrazują wysokość zobowiązań związanych z realizacją wydatków budżetowych na dany moment sprawozdawczy. Sprawozdanie Rb-Z zostało natomiast opracowane tak, aby zgromadzone na jego podstawie informacje umożliwiły obliczenie wysokości zadłużenia Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz długu całego sektora finansów publicznych.

Ponadto, sprawozdanie Rb-Z obejmuje zobowiązania wymagalne prezentowane według wartości nominalnej, tj. bez uwzględnienia kwoty naliczonych odsetek (Kwestię ustalania wysokości oraz zaliczanie poszczególnych tytułów dłużnych do długu publicznego szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 20.6.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 112, poz. 759). Natomiast zobowiązania wymagalne w sprawozdaniach Rb-28 uwzględniają narosłe odsetki.

Należy również mieć na uwadze, że w sprawozdaniach Rb-Z powinny być wykazywane wszelkie zobowiązania wobec osób trzecich, które nie są objęte sprawozdaniem Rb-28.

W związku z powyższym wartość zobowiązań wymagalnych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-28 nie powinna być tożsama.

Klasyfikacja zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych Rb-Z

PYTANIE: Kategoria zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wg § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247), poza kredytami i pożyczkami obejmuje również zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (w przypadku gdy umowa ta ma wpływ na poziom długu publicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami), jak i z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

Emisja obligacji komunalnych odbywa się w oparciu o ustawę z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.), która nie ma zastosowania do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Rodzi to wątpliwości czy obligacje, których emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego posiadają płynny rynek wtórny i powinny być ujęte w wierszu E1 papiery wartościowe sprawozdania Rb-Z, czy zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem – winny być zaprezentowane w wierszu E2 „kredyty i pożyczki”?

ODPOWIEDŹ: Przytoczone zapisy instrukcji są zgodne z podziałem kategorii dłużnych zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 20.6.2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 112, poz. 758).

Ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) wprowadza trzy sposoby emisji obligacji:

1)    publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

2)    publiczne proponowanie nabycia w sposób wskazany w art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, obligacji, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy,

3)    proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1 i 2.

Ponadto, zgodnie z ustawą z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obrót na rynku zorganizowanym obejmuje obrót dokonywany na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO). Obligacje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., czy też MTS-CeTO S.A. bądź na rynku ASO stworzonym przez firmy inwestycyjne (np. domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską), czy też spółki prowadzące rynek regulowany, o których mowa wyżej, są papierami, dla których istnieje płynny rynek wtórny.

W związku z powyższym nie można z góry przesądzić czy obligacje komunalne powinny być klasyfikowane na potrzeby statystyki długu publicznego jako „papiery wartościowe”, czy raczej jako „kredyty i pożyczki”. Każda emisja obligacji komunalnych powinna być rozpatrzona indywidualnie, pod kątem posiadanych cech i warunków emisji. Tylko w ten sposób można stwierdzić czy dane obligacje spełniają kryteria, o których mowa wyżej i tym samym, czy powinny być zaklasyfikowane jako papiery wartościowe na potrzeby sprawozdania Rb-Z.

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z

PYTANIE: Nasza Gmina zawarła z miastem Ł., zwanym w dalszej części umowy Wierzycielem, ugodę o następującej treści:

㤠1

Strony niniejszej ugody zgodnie oświadczają , że zobowiązania Dłużnika względem Wierzyciela z tytułu realizacji porozumienia X i umowy Y w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków pieniężnych na rzecz miasta Ł. na dzień zawarcia niniejszej ugody wynoszą 603 954,47 zł.

§ 2

Wierzyciel wyraża zgodę na spłatę przez Dłużnika zaległości w sposób następujący:

1) do 30 czerwca kwoty 41 880,09 zł,

2) do 30 września kwoty 18 757,00 zł,

itd.

§ 3

Strony postanawiają, że w przypadku nieprzestrzegania postanowień § 2 niniejszej ugody wierzytelności miasta Ł. stają się należnościami wymagalnymi i podlegają ściągnięciu w drodze postępowania sądowego”.

Nasza gmina ze względu na trudną sytuację finansową nie była w stanie spłacić w dniu 30 czerwca całej kwoty, tj. 41 880,09 zł – spłacono w dniu 30 czerwca kwotę 37 516,99 zł, a w dniu 1 lipca – kwotę 4363,14 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca wykazano zobowiązanie wymagalne w kwocie 4363,14 zł (tj. kwota zapłacona 1 lipca). Czy należało wykazać jako zobowiązanie wymagalne całą kwotę, tj. 566 437,48 zł gdyż nie wpłacono całej raty z 30 czerwca? Czy zobowiązanie stało się wymagalne 30 czerwca, czy 1 lipca? Kiedy minął termin zapłaty? Nadmieniam, że miasto Ł. nie podjęło żadnych kroków do zerwania ugody i w terminie późniejszym został zawarty aneks zmieniający termin zapłaty z 30 czerwca na 5 lipca.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, zobowiązania wymagalne to wszystkie bezsporne zobowiązania wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone.

Z wyjaśnień przedstawionych w zapytaniu wynika, że gmina nie uregulowała w pełnym wymiarze raty spłaty zobowiązania wynikającego z ugody, w terminie wskazanym w treści porozumienia (tj. w dniu 30 czerwca). Jednakże termin płatności przypadał na dzień, który jednocześnie był ostatnim dniem okresu sprawozdawczego, w związku z powyższym „brakująca” kwota 4363,14 zł, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, stała się wymagalna dopiero w pierwszym dniu nowego okresu sprawozdawczego, tj. 1 lipca. Oznacza to, że na dzień 30 czerwca, pozostała część raty spłaty zobowiązania nie była wymagalna w rozumieniu rozporządzenia i nie podlegała wykazaniu w wierszu E4 formularza sprawozdawczego Rb-Z. Tym samym nie zaszła (przynajmniej na dzień sprawozdawczy) okoliczność, na podstawie której uruchomiona byłaby procedura zapisana w § 3 przytoczonej w zapytaniu ugody.

Inaczej sytuacja by się przedstawiała, gdyby dzień płatności przypadał na 29 czerwca, a gmina dokonałaby spłaty pozostałej części raty w dniu 1 lipca. Wtedy, w sprawozdaniu za II kwartał gmina musiałaby wykazać zobowiązanie wymagalne w wysokości 4363,14 zł (pozostałą kwotę 37 516,99 zł spłacono w terminie), gdyż na dzień 30 czerwca gmina byłaby w zwłoce wobec wierzyciela, a w przypadku uruchomienia procedury z § 3 porozumienia, również zobowiązaniem wymagalnym byłaby pozostała niespłacona kwota zadłużenia, tj. 562 074,34 zł. W związku z powyższym całkowita wartość zobowiązań wymagalnych z tego tytułu wyniosłaby 566 437,48 zł.

Osobną kwestią jest zaklasyfikowanie przytoczonego w pytaniu zobowiązania. Ugoda podpisana z wierzycielem stwierdza, że gmina jest zobowiązana spłacić kwotę zadłużenia w wysokości 603 954,47 zł w ratach. Abstrahując od źródła powstania zobowiązania, nowy ratalny harmonogram spłaty zobowiązania powoduje, że te zobowiązanie na potrzeby statystyki długu publicznego należy traktować jako pożyczkę. W związku z powyższym, gmina w swoim sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30 czerwca, powinna wykazać w wierszu E2.2 oraz w kolumnie 7 (grupa III) całkowitą pozostającą do spłaty wartość niewymagalną tego zobowiązania (tj. 603 954,47 zł).

Małgorzata Michalska

samorzad.infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
KOMPLET: Rachunkowość Budżetowa i Poradnik Rachunkowości Budżetowej
KOMPLET: Rachunkowość Budżetowa i Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MON: Rusza dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Gdzie i jak się zgłosić?
  21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z chemii [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z chemii [PDF]
  RPO: Udzielali schronienia uchodźcom z Ukrainy. Dlaczego nie otrzymują świadczenia?
  Każdy wniosek złożony po 30 kwietnia 2022 r. o świadczenie 40 zł za dzień pomocy wymaga podania numeru PESEL uchodźcy korzystającego z zakwaterowania i wyżywienia osoby pomagającej. Nawet jeżeli Ukrainiec nie posiadał przed 30 IV numeru PESEL.
  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – od kiedy wakacje w 2022 r.? Do kiedy trzeba wystawić oceny?
  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 przypada w piątek 24 czerwca 2022 roku.
  CKE: Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.
  W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 24 do 26 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem.
  Ósmoklasiści: rekrutacja do liceów od 16 maja 2022 r.
  W poniedziałek 16 maja 2022 r. rozpoczęła się rekrutacja ósmoklasistów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
  Matura 2022 r.: chemia i język włoski na poziomie rozszerzonym [16 maja 2022 r.]
  Maturzyści w poniedziałek 16 maja 2022 r. przystąpili do pisemnego egzaminu z chemii. Po południu będą pisemne egzaminy z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.
  Międzynarodowy Dzień Rodzin: 120 000 zł na każde dziecko. Emerytura dla matek czwórki dzieci. [15 maja 2022 r.]
  Wsparcie ze strony państwa w roku 2022 na dziecko od urodzenia do 18. roku życia z wszystkich rządowych programów, to jest w sumie 120 tys. zł dla każdego dziecka – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Ukraińcy ściągają tańsze o 30% samochody na Ukrainę. Kolejka 14 km na granicy
  Ponad 2 tys. kierowców czekało w piątek do odprawy samochodów w tranzycie przez przejście z Ukrainą w Zosinie (Lubelskie). Niektórzy spędzili na granicy trzy dni w kolejce. Ukraińcy masowo kupują auta i wwożą do swojego kraju ze względu za zniesienie opłat celnych.
  Członek RPP nie wykluczył przejściowego wzrostu inflacji do 20%. Uznał, że podwyższanie stóp procentowych przebiega zbyt szybko
  Obecne podnoszenie stóp procentowych w Polsce to proces zbyt szybki - ocenia Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Litwiniuk jest zwolennikiem zacieśniania polityki monetarnej, ale nie chce by dokonywało się to "gwałtownie".
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie [PDF]
  Maturzyści w piątek 13 maja 2022 r. przystąpili do pisemnego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.
  Wsparcie dla Straży Granicznej w obliczu kryzysu bez odrębnych uchwał rady gminy
  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Rada gminy postanowiła przyjąć na sesji rady gminy specjalną uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. W założeniu radnych ma to wspomóc jednostki Straży Granicznej; co jest rzeczą niezbędną w obliczu aktualnego kryzysu na Ukrainie, a co w części dotyczy także interesów Polski.
  RIO: z końcem czerwca 2022 r. wygasają "stare" uchwały dot. opłat za śmieci
  Z końcem czerwca 2022 r. wygasają wszystkie uchwały śmieciowe dotyczące stawek za pojemniki lub worki podjęte przed wejściem w życie ustawy zmieniającej z 2021 r. - przypomina RIO w Lublinie. Izba wyjaśniła co się zmienia i co w tej sytuacji mogą zrobić gminy.
  Skąd się wziął przesąd „Piątek trzynastego”? [Templariusze?]
  Piątek trzynastego – przesąd uznający dzień za pechowy, kiedy piątek wypadnie w trzynasty dzień danego miesiąca [piątek 13-ego].
  Matura: wiedza o społeczeństwie i język niemiecki na poziomie rozszerzonym [13 maja 2022 r.]
  Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będą pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.
  Inflacja 12,3% za kwiecień? [PKO BP]
  13% - szczyt inflacji?
  Podwyższony dodatek osłonowy: Czy gminy mają prawo do sprawdzania w bazie CEEB zgłoszenia pieca węglowego [komunikat UODO i Ministerstwa Środowiska]
  UODO stwierdził, że nie ma obecnie przepisów, które pozwalałyby wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi do weryfikowania faktu zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB w związku z wnioskiem o dodatek osłonowy. Do stanowiska UODO odniosło się ministerstwo środowiska.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z biologii poziom rozszerzony [PDF]
  12 maja 2022 r. maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z biologii.
  Niedzielski: Życzenia na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej [12 maja 2022]
  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej.
  Wakacyjny wyjazd tylko dla 50 proc. Polaków. Jest za drogo [Sondaż]
  W tym roku na wakacje wyjedzie tylko co drugi z nas - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu IBRiS dla Radia Zet. Przed rokiem na wakacje poza domem zdecydowało się 57 procent Polaków.
  Pracodawco sprawdź, czy musisz wydać nowe polecenia pracy zdalnej? Bo odwołano stan epidemii, co zmienia zasady pracy zdalnej
  Jeśli firmy kierowały zatrudnionych do pracy z domu na czas stanu epidemii, to muszą teraz wydawać nowe polecenia w tej sprawie. I uwzględniać zmiany przepisów w tym względzie.
  Soboń: Czy nowy WIBOR obejmie kredyty dla przedsiębiorców i samorządów?
  Nowy wskaźnik będzie obowiązywał wszędzie tam, gdzie kredyt opiera się na WIBOR - powiedział w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Wyraził też nadzieję, że oferta nowych obligacji skarbowych wpłynie na banki, by i one zwiększyły oprocentowanie depozytów.
  Czarnek dla "DGP": Optymalne rozwiązanie to zakaz działania w szkołach dla organizacji pozarządowych
  Szkoła jest miejscem pracy nauczyciela, a organizacja może się prezentować np. w lokalnym domu kultury - mówi szef MEiN Przemysław Czarnek w wywiadzie dla "DGP".
  Matura: biologia i język rosyjski na poziomie rozszerzonym [12 maja 2022 r.]
  12 maja 2022 r. maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z biologii. Po południu będą pisemne egzaminy z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z matematyki poziom rozszerzony [PDF]
  Maturzyści w środę 11 maja 2022 r. przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki, poziom rozszerzony. W artykule publikujemy arkusz egzaminacyjny z tego egzaminu.