reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Marketing > Nowe uregulowania w Prawie budowlanym

Nowe uregulowania w Prawie budowlanym

Sejm 23 kwietnia br. przegłosował zmiany w Prawie budowlanym. Uchwalone regulacje nie tylko w sposób odmienny kształtują pozycję inwestora, ale znacząco wpływają na zakres obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

Przyjęta przez Sejm ustawa z 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja Prawa budowlanego) wprowadza wiele istotnych zmian do przebiegu procesu budowlanego. Najważniejsze zmiany w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane) dotyczą m.in. postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, zmian w projekcie budowlanym, procedury przystąpienia do użytkowania obiektu i ewentualnej legalizacji samowoli budowlanej, o czym w dalszej części opracowania.

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac

Rejestracja budowy to jedna z kluczowych zmian wprowadzonych nowelizacją Prawa budowlanego. Przed nowelizacją inwestor mógł rozpocząć roboty budowlane na podstawie:

• ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,

• zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w przypadku braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej).

Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadza nowy podział robót budowlanych ze względu na czynności, jakie należy podjąć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Roboty budowlane będzie można rozpocząć po:

• zgłoszeniu ich właściwemu organowi z załączonym projektem budowlanym i przy braku sprzeciwu tego organu (np. starosty),

• zgłoszeniu organowi, ale bez konieczności sporządzania projektu budowlanego i przy braku jego sprzeciwu,

• uzyskaniu ostatecznej decyzji o rejestracji budowy,

• ustanowieniu kierownika budowy, ale bez zgłoszenia organowi,

• ustanowieniu kierownika budowy i w razie potrzeby sporządzenia projektu budowlanego, ale bez zgłoszenia organowi,

• bez konieczności zgłoszenia organowi, ustanawiania kierownika budowy czy sporządzania projektu budowlanego

(art. 1 pkt 11 nowelizacji Prawa budowlanego).

Z dotychczasowego brzmienia art. 28 Prawa budowlanego wynikało ogólne domniemanie formy pozwolenia na budowę jako aktu wyrażającego zezwolenie na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa. Wyjątkiem od tej reguły było zgłoszenie, które w przypadku braku sprzeciwu stawało się podstawą do rozpoczęcia prac, oraz takie zamierzenia budowlane, które nie wymagały ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Katalog robót

Zarówno procedura zgłoszenia, jak i uzyskania decyzji o rejestracji budowy wymaga obecnie przygotowania i załączenia projektu budowlanego.

W znowelizowanym Prawie budowlanym zawarto katalog robót budowlanych wymagających zgłoszenia, a nie wymagających projektu budowlanego (art. 29 ust. 2 Prawa budowlanego). Należą do nich m.in.:

• indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków,

• boiska szkolne,

• przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2.

Roboty budowlane przeprowadzane bez zgłoszenia z jednoczesnym obowiązkiem ustanowienia kierownika budowy to:

• remont obiektu budowlanego dotyczący elementów konstrukcyjnych,

• przebudowa lub remont przyłączy i instalacji oraz przewodów kominowych,

• docieplanie budynków o wysokości powyżej 12 m.

Roboty budowlane przeprowadzane bez zgłoszenia z jednoczesnym obowiązkiem ustanowienia kierownika budowy i w razie potrzeby sporządzenia projektu budowlanego dotyczą:

• przebudowy obiektu budowlanego,

• wykonania nowych przyłączy i instalacji oraz przewodów kominowych.

W stosunku do dotychczasowej regulacji ustawodawca istotnie rozszerzył katalog robót wyjętych spod reglamentacji państwowej, tj. takich, które nie wymagają uzyskania decyzji o rejestracji budowy, zgłoszenia czy ustanowienia kierownika budowy i w stosunku do których nie jest wymagane sporządzenie projektu budowlanego. Wymienione roboty dotyczą m.in. gminnej infrastruktury komunikacyjnej, jak: wiaty przystankowe i peronowe, perony, parkometry z własnym zasilaniem czy niektóre zatoki parkingowe na drogach oraz pochylnie dla niepełnosprawnych (art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego).

Pozwolenie na budowę

Jedną z podstaw przyjętej reformy jest rezygnacja z instytucji pozwolenia na budowę, co w intencji projektodawców ma doprowadzić do odformalizowania procesu budowlanego i skróceniu postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót. Stąd w art. 28 Prawa budowlanego pojawiło się domniemanie formy zgłoszenia, które podobnie jak w przypadku dotychczasowego zgłoszenia jest podstawą do rozpoczęcia i prowadzenia prac budowlanych, jeżeli w terminie 30 dni organ administracji architektonicznej nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji.

Decyzja o rejestracji budowy

Jednym z wyjątków od właściwości formy zgłoszenia jest uregulowany w art. 28 ust. 2 oraz art. 30a ust. 2–3 Prawa budowlanego obowiązek uzyskania decyzji o rejestracji budowy. Dotyczy to przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko albo na obszar Natura 2000. Organ, który otrzymuje zgłoszenie (będzie to najczęściej starosta), zobowiązany został do rozważenia, czy projektowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Jeżeli starosta dojdzie do takiego przekonania, to jego zadaniem jest wydanie postanowienia o nałożeniu obowiązku przedłożenia zgłoszenia inwestora wraz z koniecznymi dokumentami do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (dalej: RDOŚ).

Dokumentacja budowlana

Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadza szerokie zmiany do procedury zgłoszenia i jego oceny przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Do budowy można przystąpić w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że np. starosta (wojewoda) wniesie w drodze decyzji sprzeciw. Ponieważ nowe zgłoszenie zastąpiło pozwolenie na budowę, rozszerzony został katalog dokumentów, jakie należy do niego załączyć (patrz: tabela).

Wezwanie do uzupełnienia

Dotychczasowa regulacja zawarta w art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego przewidywała w formie postanowienia możliwość nałożenia na wnoszącego zgłoszenie obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku nieuzupełniania w wyznaczonym terminie wskazanego w postanowieniu braku organ wydawał w formie decyzji sprzeciw.

Nowe regulacje, zawarte w art. 1 pkt 14 nowelizacji Prawa budowlanego, dopuszczają natomiast nałożenie na inwestora obowiązku uzupełnienia w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie takie może być wydane tylko raz, a dotyczyć może nie tylko uzupełnienia braków w dokumentach, ale również braków w samym zgłoszeniu oraz w projekcie budowlanym. Moim zdaniem ta regulacja wbrew intencjom ustawodawcy może w praktyce z jednej strony doprowadzić do utrudnienia realizacji procesu budowlanego, a z drugiej – umożliwić powstanie obiektów, które zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powstać nigdy nie powinny.

Kryteria oceny zgłoszenia

Milczące przyjęcie zgłoszenia (patrz: przykład) zastępuje w szerokim zakresie dotychczasową decyzję administracyjną o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Przy porównaniu kryteriów oceny organu należy odwołać się do dotychczasowych wymogów, podlegających ocenie w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia na budowę. Dotychczas (art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego) organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę zobowiązany był sprawdzić zgodność projektu budowlanego z aktami planistycznymi (ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy), wymogami ochrony środowiska, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; kompletność projektu budowlanego oraz posiadanie wymaganych pozwoleń, uzgodnień i opinii. Po nowelizacji Prawa budowlanego organ rozpatrujący zgłoszenie zwolniony został z części obowiązków dotyczących merytorycznej oceny projektu budowlanego.

Przyjęte rozwiązanie odciąża organ rozpatrujący projekt budowlany od obowiązku analizy rozwiązań zawartych pod kątem realizacji przepisów techniczno-budowlanych i w pewnym stopniu przerzuca odpowiedzialność za skutki ewentualnych niezgodności z przepisami prawa na projektanta. To rozwiązanie przyczynia się do skrócenia postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, ale nie gwarantuje należytej ochrony osób trzecich, tym bardziej że osoby te nie będą już stronami postępowania administracyjnego, a co za tym idzie – nawet w przypadku posiadania wiedzy o niezgodności projektu budowlanego z przepisami prawa – nie będą mogły skutecznie bronić swoich praw na etapie poprzedzającym realizację inwestycji.

Organ rozpatrujący dokumentację będzie mógł wnieść sprzeciw w formie decyzji. Starosta (wojewoda) obligatoryjnie będzie musiał wydać sprzeciw, jeżeli decyzja nie jest zgodna ze zgodą urbanistyczną, nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia nie został w terminie zrealizowany lub został wykonany nieprawidłowo albo zamierzenie inwestycyjne nie może być przyjęte zgłoszeniem, ponieważ wymaga decyzji o rejestracji budowy (art. 30b Prawa budowlanego). Natomiast fakultatywnie przewidziano możliwość wniesienia w formie sprzeciwu decyzji, jeżeli budowa spowoduje powstanie stanu zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Sprzeciw taki powinien być wydany w ciągu 30 dni od dnia doręczenia organowi zgłoszenia.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama