| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Współpraca > Nowa dyrektywa w sprawie koncesji

Nowa dyrektywa w sprawie koncesji

28 marca 2014 r. opublikowano nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicz¬nych, wśród nich dyrektywę w sprawie udzielenia koncesji. Jest to pierwszy akt prawny Parlamentu Europejskiego i Rady regulujący odrębnie udzielanie kon¬cesji na roboty budowlane i usługi.

Zakresem dyrektywy 2014/23/UE objęte są konce­sje o wartości równej lub wyższej niż 5 186 tys. euro. Wartość koncesji stanowi całkowity obrót koncesjona­riusza wytworzony w okresie obowiązywania umowy (bez VAT) z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane i usługi będące przedmiotem koncesji oraz dostawy to­warzyszące takim robotom i usługom. Szacunkową wartość koncesji oblicza się przy użyciu obiektywnej metody określonej w dokumentach koncesji, z uwzględ­nieniem m.in.: płatności lub innych korzyści finansowych od instytucji zamawiających, przychodów z opłat i kar uiszczanych przez użytkowników danej infrastruktury, przychodów ze sprzedaży wszelkich aktywów, wartości dotacji lub wszelkich innych korzyści finansowych w ja­kiejkolwiek formie od osób trzecich z tytułu realizacji koncesji.

Postępowanie koncesyjne

Dyrektywa 2014/23/UE nie wprowadza szczególnych procedur w zakresie trybów udzielania koncesji, pozo­stawiając państwom członkowskim UE swobodę doboru
odpowiednich rozwiązań prawnych. Instytucje i podmio­ty zamawiające mają jednakże obowiązek opublikować ogłoszenie o koncesji w Dzienniku Urzędowym UE.

W zakresie warunków udziału w postępowaniu zde­cydowano, że mogą one dotyczyć zdolności zawodo­wych i technicznych kandydatów lub oferentów, ich sy­tuacji finansowej oraz ekonomicznej. Wymogi te muszą być niedyskryminacyjne, proporcjonalne do przedmiotu koncesji oraz powinny zapewniać rzeczywistą konkuren­cję. Weryfikacja spełniania warunków udziału powinna opierać się na oświadczeniach wykonawców oraz refe­rencjach, które należy przedłożyć zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o koncesji.

W odniesieniu do kryteriów udzielania koncesji nale­ży wskazać, że muszą być one zgodne zarówno z zasada­mi równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzysto­ści, jak i związane z przedmiotem koncesji. Jednocześnie nie mogą dawać instytucji zamawiającej i podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru.

Wprowadzenie nowej dyrektywy w sprawie udziela­nia koncesji powinno zaowocować większą pewnością prawną instytucji i podmiotów zamawiających w za­kresie stosowania zasad właściwych dla koncesji oraz jednocześnie zapewnić wykonawcom jednolite, podsta­wowe gwarancje proceduralne w postępowaniu o udzie­lenie koncesji. Na zakończenie należy przypomnieć, że państwa członkowskie muszą implementować unijne dyrektywy do krajowych porządków prawnych w termi­nie 24 miesięcy od dnia ich wejścia w życie. Dyrektywa 2014/23/UE musi być więc implementowana do polskich przepisów do 18 kwietnia 2016 r.   

PODSTAWA PRAWNA

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L 94 z 28 marca 2014 r., str. 1)

RAFAŁ CIEŚLAK, PAWEŁ KUŹMA - Autorzy są: radcą prawnym i aplikantem radcowskim w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Czytaj więcej w: Nowe przepisy unijne w zakresie PPP

Polecamy serwis: Finanse

Czytaj także

Autor:

Autorzy są: radcą prawnym i aplikantem radcowskim w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Prawo, partnerstwo publiczno-prywatne/ Fot. Fotolia
Prawo, partnerstwo publiczno-prywatne/ Fot. Fotolia

Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko8.94 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »